Ład korporacyjny

Ogólne zasady ładu korporacyjnego w Banku i w Grupie Pekao S.A. wynikają z przepisów prawa, a w szczególności: Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego i przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, oraz zaleceń ujętych w dokumentach "Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych" oraz "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021".

Zgodnie z wymogami ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w Banku obowiązują wewnętrzne procedury postępowania wydane w celu monitorowania przestrzegania obowiązków związanych z informacjami poufnymi dotyczącymi Banku, zakazie przeprowadzania transakcji instrumentami Banku w tzw. okresach zamkniętych oraz informowania o transakcjach instrumentami finansowymi związanymi z papierami wartościowymi Banku, dokonywanych przez istotne osoby powiązane z Bankiem.

Zapewnienie spójności i zgodności przepisów wewnętrznych Banku z przepisami prawa oraz ich jednolitego stosowania należy do działającego w strukturze Centrali Banku Departamentu Zgodności, którego zadaniem jest również przeciwdziałanie wystąpieniu ryzyka naruszenia prawa i dobrego imienia Banku.

Partnerskie i  satysfakcjonujące dla obu stron relacje z interesariuszami Banku wzmacniają wzajemne zaufanie oraz reputację. Priorytetem Banku Pekao S.A. jest transparentność działania jako spółki giełdowej, oraz otwartość i konsekwentne, długoterminowe budowanie wartości firmy dla wszystkich akcjonariuszy.

W celu zapewnienia stabilności Grupy Pekao S.A., Bank koordynuje i wpływa na działania spółek zależnych poprzez swoich przedstawicieli w organach statutowych spółek.

Zobacz także:

Załączniki:

Załączniki: