Reguły dotyczące zmieniania podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych

 1. W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1089, z późniejszymi zmianami) Bank jest jednostką zainteresowania publicznego.

 2. Wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania ustawowego lub przeglądu sprawozdań finansowych Banku oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku zgodnie z § 13 pkt 17 Statutu Banku, dokonuje Walne Zgromadzenie określając lata za które sprawozdania finansowe Banku i skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Banku będą podlegały badaniu ustawowemu i przeglądowi przez wybraną firmę audytorską na podstawie propozycji Rady Nadzorczej.

 3. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycję w sprawie powołania firmy audytorskiej. Propozycja uwzględnia rekomendację i preferencje Komitetu Audytu. W swojej rekomendacji Komitet Audytu stwierdza, że jego rekomendacja jest wolna od wpływów strony trzeciej i że Bank nie zawarł umów zawierających klauzule ograniczające możliwość wyboru firmy audytorskiej przez Walne Zgromadzenie.

 4. Rekomendacja Komitetu Audytu uwzględnia wszelkie ustalenia lub wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu Komisji Nadzoru Audytowego, mogące wpłynąć na wybór firmy audytorskiej.

 5. Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie ustawowe, która nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego:

  • zawiera przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich;

  • jest sporządzana w następstwie procedury wyboru zorganizowanej przez Bank, przeprowadzonej, zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Banku Pekao S.A.

 6. W przypadku, jeżeli propozycja Rady Nadzorczej odbiega od preferencji Komitetu Audytu, w propozycji uzasadnia się przyczyny niezastosowania się do Rekomendacji Komitetu.

 7. Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejny co najmniej dwuletni okres.

 8. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń Badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat.

 9. Po upływie maksymalnych okresów trwania zlecenia Bank nie może zlecić Badania ustawowego firmie audytorskiej ani żadnemu podmiotowi z jej sieci działających w ramach Unii Europejskiej w okresie kolejnych 4 lat.

 10. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać Badania ustawowego w Banku przez okres dłuższy niż 5 lat.

 11. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać Badanie ustawowe w Banku po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.

 12. Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy. Za uzasadnioną podstawę uznaje się w szczególności:

  • wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu;

  • niedotrzymanie warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii;

  • przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.

  Różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego