Bank Pekao S.A. zdecydowanie zwalcza wszelkie przejawy korupcji lub sytuacje mogące sprzyjać jej powstaniu. Bank nie toleruje działań mających znamiona korupcji dokonywanych przez pracowników Banku, czy też przez inne osoby lub jednostki mające jakiekolwiek relacje z Bankiem.

Bank chroni pracowników, którzy odmówią udziału w czynnościach noszących znamiona korupcji oraz tych, którzy ujawnią fakt dokonania takich czynności lub ich próby przez inne osoby/podmioty. Tacy pracownicy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej, ani nie zostanie wobec nich zastosowana jakakolwiek kara, nawet jeśli zachowanie pracownika narazi Bank na straty finansowe.

Bank nie toleruje oferowania, obiecywania, żądania, dawania lub akceptowania przez pracowników Banku lub inne osoby lub podmioty mające relacje z Bankiem, jakichkolwiek płatności przyśpieszających bieg sprawy.

Co należy wiedzieć

Korupcja oznacza wręczanie, oferowanie, obiecywanie, otrzymywanie, żądanie, zabieganie o pieniądze, prezenty lub inne korzyści, w celu uzyskania bądź utrzymania nieuzasadnionej przewagi w ramach prowadzonej działalności biznesowej.

Działania mające znamiona korupcji mogą prowadzić do wszczęcia przewidzianych prawem procedur, w tym postępowania karnego w stosunku do osób czynnie zaangażowanych w te działania, postępowania administracyjnego lub karnego w stosunku do ich przełożonych w zakresie niedopełnienia obowiązku nadzoru, a także postępowania w stosunku do Banku, zarówno w kraju, w którym te działania miały miejsce, jak również w innym kraju.

Działania mające znamiona korupcji, poza powyżej określonymi postępowaniami, mogą prowadzić do utraty reputacji przez Bank lub Grupę Banku Pekao S.A., jak również do utraty zaufania ich klientów.

O czym należy pamiętać

Każdy pracownik Banku, pośrednik lub kontrahent, który wejdzie w posiadanie informacji o próbie korupcji lub zaistniałych działaniach mających znamiona korupcji, powinien zgłosić to na adres PrzeciwdzialanieKorupcji@pekao.com.pl

Pracownicy Banku, pośrednicy oraz kontrahenci powinni zwracać uwagę na potencjalne okoliczności, które mogą świadczyć o podwyższonym ryzyku korupcji, a w przypadku stwierdzenia, że takie okoliczności zaistniały, powinni zgłosić to na adres PrzeciwdzialanieKorupcji@pekao.com.pl