Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

MONITORING

Klauzula informacyjna przygotowana na potrzeby prowadzenia monitoringu w oddziałach Banku Pekao S.A.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako "Bank").

 

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl , formularz kontaktowy pod adresem https://www.pekao.com.pl/kontakt telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@pekao.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych.

Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie na adres Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane z nagrań monitoringu wizyjnego przetwarzane są dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku, za które Bank uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obrębie placówek Banku, a także bezpieczeństwa informacji (w tym przestrzegania tajemnicy bankowej), zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, możliwość ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń, a także stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.

Podstawę prawną przetwarzania stanowią prawnie uzasadnione interesy Banku.

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe osób znajdujących się w zasięgu kamer monitoringu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego w tym konserwację systemów - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub ewentualnego uwzględniania sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane są okresowo nadpisywane . W uzasadnionych przypadkach (np. dla celów dowodowych) nagrania mogą być przechowywane przez dłuższy czas na potrzeby prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających lub innych postępowań, np. sądowych 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby  Bank  dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dotyczą dane administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

  

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt