Codzienne bankowanie

Konto Przekorzystne

dla osób od 26 lat

za prowadzenie rachunku płatniczego
za obsługę karty rewolucyjnej do konta
za wypłaty gotówki tą kartą z bankomatów naszego banku
za wypłaty gotówki tą kartą z innych bankomatów w kraju nie zapłacisz za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu
za wypłaty gotówki tą kartą z bankomatów za granicą nie pobierzemy prowizji za te wypłaty
za dostęp do aplikacji bankowości mobilnej PeoPay będącej częścią usługi bankowości elektronicznej
zniżki do 30% w programie Galeria Rabatów jeśli zapłacisz dowolną kartą Banku Pekao S.A., aplikacją bankowości mobilnej PeoPay lub przelewem w bankowości internetowej Pekao24

dla osób do 26 lat

za prowadzenie rachunku płatniczego
 • Zobacz szczegóły

  Po ukończeniu 26. roku życia opłaty za Konto Przekorzystne będą pobierane na zasadach ogólnych. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, umowę o Konto Przekorzystne zawiera w ich imieniu przedstawiciel ustawowy.

za obsługę karty rewolucyjnej do konta
za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów na świecie nie pobierzemy prowizji za wypłaty kartą debetową do tego konta z bankomatów w Polsce i za granicą
za krajowe polecenie przelewu w zł 20 gr za wysłanie kodu SMS do zatwierdzania transakcji
za dostęp do aplikacji bankowości mobilnej PeoPay będącej częścią usługi bankowości elektronicznej
zniżki do 30% w programie Galeria Rabatów w programie Galeria Rabatów znajdziesz zniżki do 30% w ponad 2000 sklepach
promocja OK, GO! dla młodych wybierz Konto Przekorzystne dla Młodych i program rozwoju online OK, GO!
 • Zobacz szczegóły

  Już teraz pomyśl o swojej przyszłej karierze i bądź o krok przed innymi. Zdobądź wiedzę oraz umiejętności niezbędne w rozwoju osobistym i zawodowym. Sprawdź wszystkie warunki w regulaminie promocji.

  Z myślą o Tobie stworzyliśmy platformę OK, GO!, dzięki której:

  • masz dostęp do bazy wiedzy, w tym studium przypadków "Harvard Business Review Polska",
  • możesz korzystać z wiedzy Ekspertów Banku Pekao S.A.,
  • możesz wybrać 1 z 30 modułów szkoleniowych z 6 obszarów tematycznych: biznes i finanse, efektywność osobista, marketing i sprzedaż, zarządzanie, przywództwo, strategia,
  • po zakończeniu szkolenia otrzymasz prestiżowy certyfikat ICAN Institute i Banku Pekao S.A., sygnowany marką "Harvard Business Review Polska",
  • masz 3-miesięczny dostęp do prenumeraty cyfrowej "Harvard Business Review Polska" - prestiżowego magazynu o zarządzaniu, przywództwie i biznesie. 


  Jak dołączyć do programu OK, GO!:

  1. Otwórz Konto Przekorzystne dla Młodych poniżej 26. roku życia i odbierz kod dostępu do programu.
  2. Zarejestruj się w programie OK, GO! na stronie myican.hbrp.pl/pekaogo
  3. Wybierz moduł szkoleniowy i zdobywaj wiedzę od ekspertów najwyższej klasy.
elektroniczna legitymacja studencka
bezpłatne prowadzenie konta
bezpłatna debetowa karta wielowalutowa w EUR, USD, GBP, CHF do konta
wypłaty w bankomatach za granicą bez prowizji
dwie pierwsze wypłaty w miesiącu z obcych bankomatów w Polsce bezpłatne
0 zł za prowadzenie konta walutowego
0 zł za bankomaty Banku Pekao S.A. brak opłat za wypłaty kartą do konta
0 zł za usługę Wymiana Walut w Pekao24
możliwość korzystania z karty wielowalutowej PLN, EUR, USD, GBP, CHF
do -30% zniżki u partnerów programu Galeria Rabatów
 • Zobacz szczegóły

  Przy płatnościach kartą Banku Pekao S.A., aplikacją PeoPay lub przelewem z bankowości internetowej Pekao24

za otwarcie i prowadzenie rachunku płatniczego
za obsługę karty debetowej do tego rachunku
za wypłaty gotówki z bankomatów Banku Pekao S.A.
za 5 pierwszych krajowych wypłat gotówki w miesiącu z bankomatów nienależących do Banku Pekao S.A.
za 5 pierwszych krajowych przelewów w miesiącu
 • Zobacz szczegóły

  Dotyczy:

  • poleceń przelewów wewnętrznych,
  • krajowych poleceń przelewów w walucie obcej,
  • krajowych poleceń przelewów w zł,
  • krajowych poleceń przelewów SEPA,
  • krajowych zleceń stałych, w tym przelewów cyklicznych.
obowiązki i uprawnienia dostawcy przyjmującego
 • Zobacz szczegóły

  Dostawca przyjmujący w terminie 2 dni roboczych od otrzymania upoważnienia klienta do przeniesienia rachunku zwraca się do dostawcy przekazującego o dokonanie następujących czynności, o ile zostały objęte upoważnieniem:

  1. przekazanie dostawcy przyjmującemu oraz klientowi, w przypadku kiedy tego zażądał, wykazu istniejących zleceń stałych oraz dostępnych informacji o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają być przeniesione; przenoszone polecenia zapłaty dostawca przyjmujący wykonuje po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów przekazanych przez dostawcę przekazującego,
  2. przekazanie dostawcy przyjmującemu oraz klientowi, jeśli tego zażądał, dostępnych informacji o regularnie przychodzących przelewach* oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym klienta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje,
  3. zaprzestanie akceptowania poleceń zapłaty i przychodzących przelewów*, ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu w przypadku kiedy dostawca przekazujący nie zapewnia automatycznego przekierowania przychodzących przelewów* i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy klienta u dostawcy przyjmującego,
  4. anulowanie zleceń stałych ze skutkiem od dnia określonego upoważnieniu,
  5. przekazanie środków pieniężnych pozostających na rachunku płatniczym prowadzonym przez dostawcę przekazującego w dniu określonym przez klienta w upoważnieniu,
  6. zamknięcie rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przekazującego w dniu wskazanym przez klienta w upoważnieniu.

   

  W terminie 5 dni roboczych od otrzymania od dostawcy przekazującego informacji wymienionych w lit. a i b powyżej:

  1. ustanawia i realizuje zlecenia stałe, o których ustanowienie wystąpił klient ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu,
  2. dokonuje niezbędnych przygotowań do akceptacji poleceń zapłaty i akceptuje polecenia zapłaty ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu,
  3. informuje płatników wskazanych w upoważnieniu i dokonujących regularnie przychodzących przelewów* na rachunek płatniczy klienta o danych identyfikujących rachunek płatniczy klienta u dostawcy przyjmującego oraz przekazuje płatnikom kopię upoważnienia,
  4. informuje odbiorców określonych w upoważnieniu i stosujących polecenia zapłaty do rachunku płatniczego klienta o danych identyfikujących rachunek płatniczy klienta u dostawcy przyjmującego oraz o dniu, od którego polecenia zapłaty mają być realizowane z tego rachunku płatniczego, a także przekazuje tym odbiorcom kopię upoważniania.

   

  * przelewem jest: polecenie przelewu, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej oraz polecenie przelewu wewnętrznego.

obowiązki i uprawnienia dostawcy przekazującego
 • Zobacz szczegóły

  Dostawca przekazujący dokonuje następujących czynności objętych, o ile były objęte upoważnieniem:

  1. przekazuje w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia klienta, dostawcy przyjmującemu oraz klientowi, jeśli tego zażądał:
   • wykaz istniejących zleceń stałych oraz dostępnych informacji o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty,
   • dostępne informacje o regularnie przychodzących przelewach* oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym klienta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje.
  2. zaprzestaje od dnia określonego w upoważnieniu  akceptowania przychodzących na rachunek płatniczy przelewów* i poleceń zapłaty w przypadku gdy nie zapewnia automatycznego przekierowania przychodzących przelewów i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy posiadany lub otwarty przez klienta u dostawcy przyjmującego a w przypadku odmowy przyjęcia informuje płatnika lub odbiorcę o przyczynach odmowy,
  3. anuluje zlecenia stałe ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu,
  4.  przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku płatniczym prowadzonym przez dostawcę przekazującego na rachunek płatniczy prowadzony przez dostawcę przyjmującego w dniu określonym w upoważnieniu,
  5. zamyka rachunek płatniczy w dniu określonym w upoważnień, jeśli nie istnieją na nim nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiające jego zamknięcie pod warunkiem zakończenia w/w czynności.

   

  * przelewem jest: polecenie przelewu, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej oraz polecenie przelewu wewnętrznego.

obowiązki i uprawnienia klienta
 • Zobacz szczegóły

  Klient wyrażający wolę zmiany dostawcy prowadzącego jego rachunek i/lub realizującego jego płatności w ramach usług płatniczych:

  1. jest zobowiązany do poprawnego i jednoznacznego sformułowania upoważnienia i wniosku o przeniesienie rachunku/usług płatniczych,
  2. jest zobowiązany do podania wszelkich informacji mogących mieć wpływ na proces przenoszenia rachunku/usług płatniczych, o ustanowionych blokadach na rachunku, zajęciach wierzytelności itp.
  3. jest uprawniony do nieodpłatnego otrzymania (w formie papierowej lub elektronicznie) wszelkich informacji dotyczących procesu przenoszenia rachunku, usług płatniczych jakie świadczy bank przyjmujący oraz ograniczeniach, które mogą wyniknąć w trakcie przeniesienia rachunku płatniczego
ograniczenia w przenoszeniu rachunków z Banku Pekao S.A.
 • Zobacz szczegóły

  Przeniesienie rachunku/ usług płatniczych może być utrudnione lub całkowicie niemożliwe - stosownie do postanowień umów i regulaminów dotyczących danego rachunku/usługi u dostawcy przekazującego, jeżeli na tym rachunku istnieją nieuregulowane zobowiązania w tym:

  1. rachunek jest zablokowany z tytułu zajęcia egzekucyjnego lub innego tytułu np. ustanowienia zabezpieczenia (kaucji) na potrzeby zobowiązań klienta w naszym banku/ w innym banku, albo są zamrożone środki lub wstrzymane transakcje na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  2. rachunek jest prowadzony na rzecz klienta, wobec którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu przez niego upadłości konsumenckiej lub który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  3. rachunek jest zablokowany z tytułu nierozliczonej transakcji np. dokonanej kartą debetową wydaną do tego rachunku,
  4. rachunek ma saldo zerowe ale nie zostały uiszczone należne bankowi, zaległe opłaty i prowizje (jeżeli z powodu braku środków opłaty są naliczone, ale pobierane dopiero z ewentualnych pierwszych wpływów lub udostępnionego limitu),
  5. rachunek wykazuje saldo ujemne (został wykorzystany i niespłacony przyznany w tym rachunku kredyt w rachunku płatniczym lub wystąpił niedozwolony debet),
  6. rachunek jest powiązany z innymi produktami/ usługami np. rachunek jest wskazany do automatycznej spłaty, tzw. "autodebetem", rat kredytu/ pożyczki lub zadłużenia na karcie kredytowej,
  7. do rachunku są wydane karty z odroczonym terminem płatności,
  8. do rachunku są ustanowione blokady środków,
  9. rachunek jest rachunkiem wspólnym - jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy tego rachunku dla jej rozwiązania wymagana jest zgodna dyspozycja wszystkich współposiadaczy; w takim przypadku wniosek może być zrealizowany jeżeli zarówno w upoważnieniu dla banku jak i we wniosku znajdą się dane tych współposiadaczy i dokumenty te zostaną podpisane/ zaakceptowane przez wszystkich współposiadaczy,
  10. do rachunku jest otwarte: inkaso czeków w obrocie krajowym oraz dewizowym, lub akredytywa/ inkaso dokumentowe,
  11. we wniosku złożonym przez klienta są przekazane niepełne informacje.
informacje dodatkowe
 • Zobacz szczegóły
  1. Przeniesienie danej usługi płatniczej może odbywać się wyłącznie w przypadku, gdy jest ona dostępna w ofercie banku przyjmującego.
  2. Usługi płatnicze, które świadczy Bank Pekao S.A. oraz związane z nimi opłaty i prowizje, są opisane na pekao.com.pl.
  3. Dane, które powinien przedstawić klient w celu przeniesienia rachunku są dostępne we wniosku o przeniesienie rachunku.
  4. Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z sądowego lub pozasądowego rozstrzygania sporów z bankiem. Podmiotami właściwymi do rozstrzygania sporów pozasądowych są:
   • Bankowy Arbitraż Konsumencki (Arbiter Bankowy) działający przy Związku Banków Polskich; tryb i zasady prowadzenia takich postępowań dostępne są na zbp.pl,
   • Rzecznik Finansowy; tryb i zasady prowadzenia takich postępowań dostępne są na rf.gov.pl.
  5. W przypadku sporu dotyczącego umowy zawartej za pośrednictwem internetu lub innego kanału elektronicznego, Klient może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów z Bankiem również za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej na:
   ec.europa.eu/consumers/odr/.
  6. Klient może zwrócić się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów oraz wnieść skargę na bank do Komisji Nadzoru Finansowego.
  7. Organem nadzoru właściwym w sprawach z zakresu ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  8. Dostawca przyjmujący lub dostawca przekazujący niezwłocznie wyrównuje każdą szkodę klienta wynikającą bezpośrednio z niewywiązania się dostawców: przekazującego lub przyjmującego z terminów i warunków przeniesienia rachunku/usług.
rezerwa zawsze pod ręką dodatkowe środki pieniężne dostępne w każdej chwili
nie korzystasz - nie płacisz odsetki będą naliczane tylko od wykorzystanej kwoty pożyczki i okresu zadłużenia
wpłata na rachunek, powoduje spłatę wykorzystanego limitu każda wpłata na rachunek, powoduje spłatę wykorzystanego limitu środków pieniężnych i odnowienie przyznanego limitu
nie musisz pilnować terminów spłaty odsetki będą pobierane, automatycznie z rachunku
limit kwoty pożyczki ustalany jest indywidualnie po zbadaniu zdolności kredytowej i po podjęciu przez Bank decyzji

Aplikacja PeoPay

Aplikacja mobilna, część bankowości elektronicznej z dostępem do konta, kart, kredytów i oszczędności w Twoim telefonie

Logowanie i biometria logowanie i zatwierdzanie przelewów oraz płatności do kwoty 200 zł nie wymaga podawania haseł czy nawet PIN - wystarczy przyłożyć palec do czytnika linii papilarnych w telefonie i gotowe!
 • Zobacz szczegóły

  Logowanie odciskiem palca wymaga posiadania urządzenia wyposażonego w skaner odcisków palców. Aplikacja PeoPay wspiera telefony z czytnikiem linii papilarnych z systemem Android i iOS oraz skan twarzy FaceID na telefonach z systemem iOS (najnowsze modele iPhone).
  Jak to zrobić?
  Domyślną metodą logowania do aplikacji jest 4‑cyfrowy kod PIN. Aby zacząć korzystać z logowania odciskiem palca należy:

  1. Zdefiniować co najmniej jeden odcisk palca lub skan twarzy w ustawieniach Twojego urządzenia.
  2. Zalogować się do aplikacji mobilnejMenuUstawieniaLogowanie i autoryzacjaMetoda logowaniaBiometria i włączyć nowy sposób logowania i autoryzacji operacji. Zatwierdzenie wyboru będzie wymagało podania kodu PIN.
  3. Od teraz aplikacja będzie akceptowała logowanie 4-cyfrowym kodem PIN oraz odciskami palców/skanem twarzy zdefiniowanymi na Twoim urządzeniu.
Szybki podgląd w PeoPay możesz szybko sprawdzić saldo i historię rachunku
 • Zobacz szczegóły

  Możesz również ustawić podgląd salda rachunku kwotowo lub jako procentowy wskaźnik salda widoczny na ekranie głównym PeoPay bez konieczności logowania się. Aby ustawić podgląd salda zaloguj się do PeoPayMenuUstawieniaPersonalizacjaWidok salda w PeoPay i ustaw wersję wskaźnika salda.

Przelewy w aplikacji PeoPay wykonasz przelewy na dowolne rachunki oraz doładowania telefonów
 • Zobacz szczegóły

  W aplikacji PeoPay wykonasz przelewy: na rachunek własny, krajowe do dowolnego odbiorcy, zagraniczne, do US, na numer telefonu, doładujesz telefon oraz wymienisz waluty po atrakcyjnym kursie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Zakupy zakupy w sklepach internetowych na telefonie szybsze niż dotąd. Zatwierdzisz transakcję od razu w PeoPay bez logowania do serwisu internetowego
 • Zobacz szczegóły

  Za zakupy w sklepie internetowym w telefonie możesz zapłacić bezpośrednio w aplikacji PeoPay, wystarczy wybrać płatność z Bankiem Pekao i potwierdzić transakcję bez potrzeby logowania.
   
  Jak to zrobić?

  1. Na stronie internetowej sklepu otwartej w telefonie wybierasz „Płacę z Bankiem Pekao".
  2. PeoPay otworzy się automatycznie i poprosi o zatwierdzanie płatności.
Płatności telefonem zapłacisz telefonem bez używania karty w sklepie lub w internecie - zbliżeniowo lub kodem BLIK
 • Zobacz szczegóły

  Płatności zbliżeniowe
  Aplikacją PeoPay zapłacisz zbliżeniowo telefonem, tak jak kartą, we wszystkich terminalach zbliżeniowych na całym świecie. Funkcja dostępna dla telefonów z systemem Android minimum 4.4 oraz anteną NFC.
  Transakcje BLIK
  Dostępne dla telefonów z systemem operacyjnym Android oraz iOS.
  Używając kodu BLIK szybko i wygodnie zapłacisz w każdym miejscu oznaczonym logo BLIK w terminalu w sklepie i w internecie lub wypłacisz gotówkę z bankomatu.
  Z BLIKiem w aplikacji PeoPay możesz dokonać:

  • płatności i wypłaty gotówki w terminalu POS w sklepie (290 000 sklepów w całej Polsce)
  • płatności  w sklepach internetowych
  • darmowe wypłaty z 19 000 bankomatów (w tym Pekao)*
  • wpłaty gotówki we wpłatomatach oznaczonych logo BLIK 


  a to wszystko bez użycia karty.
  * Oferta dotyczy klientów indywidualnych i mikrofim i jest ważna do 31.10.2019 r.
  Płatności Apple Pay
  Nowoczesny sposób płacenia bankowością mobilną PeoPay lub kartą Mastercard Banku Pekao S.A. na urządzeniach Apple w sklepach, internecie i aplikacjach mobilnych.

Oferty na Klik sprawdź w aplikacji, jakie oferty czekają na Ciebie. Pożyczka, lokata mobilna, a może konto oszczędnościowe
Rachunek inwestycyjny i notowania możesz sprawdzić informacje o posiadanych rachunkach inwestycyjnych, wycenę aktywów oraz przeglądać notowania giełdowe z rynku GPW, NewConnect oraz indeksów polskich
 • Zobacz szczegóły
  • Jeśli jesteś użytkownikiem serwisu mobilnego banku i posiadasz podpisaną Umowę świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao.
  • Operacje maklerskie zrealizujesz korzystając z dedykowanej inwestorom aplikacji mobilnej Pekao24Makler.
Konto na selfie dzięki aplikacji PeoPay możesz otworzyć konto bez wychodzenia z domu

Karta rewolucyjna do Konta Przekorzystnego

Chcesz korzystać z niskich kursów bez względu na to, gdzie jesteś?

jedna karta do płacenia w kraju i za granicą
bez dodatkowych prowizji banku za przewalutowanie i bez doliczania dodatkowej marży banku do kursu wymiany
prosto i wygodnie z gwarancją niskich kursów na całym świecie gdy płacisz z konta w złotówkach
 • Zobacz szczegóły
  Korzystasz z niskich kursów płacąc kartą prosto z konta w PLN.
  Karta rewolucyjna sama rozliczy transakcje w ramach środków na rachunku i po średnim kursie organizacji płatniczej MasterCard. Aby płatność została przewalutowana tylko po średnim kursie organizacji płatniczej MasterCard, nie akceptuj oferty przewalutowania na złote, ktorą możesz otrzymać w punkcie sprzedaży. Bank nie gwarantuje, że średnie kursy organizacji płatniczej Mastercard nie wzrosną.
lub z kont w walutach USD, EUR, GBP, CHF
 • Zobacz szczegóły
  Jako posiadacz Konta Przekorzystnego, w każdej chwili możesz założyć konto walutowe w EUR, USD, GBP lub CHF i rozliczać bezpośrednio z niego transakcje wykonywane w walucie, w której jest prowadzone to konto. Pamiętaj, by wcześniej przypisać kartę do swojego konta walutowego. Karta rewolucyjna działa jak roaming w telefonie rozpoznaje jaką walutą płacisz i obciąża właściwy rachunek.
  • brak opłat za prowadzenie rachunku płatniczego w walucie (EUR, USD, GBP, CHF) dla posiadaczy Konta Przekorzystnego,
  • jeśli posiadasz odpowiednie środki na właściwym rachunku walutowym, np. płacisz 100 EURO – Twoje konto obciążone jest kwotą 100 EURO),
  • jeśli w kraju, do którego się wybierasz obowiązuje inna waluta, karta nie jest przypisana do konta w walucie płatności lub na tym koncie brak wystarczających środków, to karta rozliczy transakcje w ramach środków na rachunku w PLN po średnim kursie organizacji płatniczej Mastercard,
  • wymieniaj waluty online gdziekolwiek jesteś 24h/7 dni w usłudze bankowości elektronicznej Pekao24, w tym w aplikacji PeoPay.

  Dotyczy płatności kartą rewolucyjną z konta w PLN. W przypadku płatności w walutach (USD, EUR, GBP, CHF) bank nie pobiera prowizji za przewalutowanie.
bez opłat banku za wypłaty z bankomatów za granicą, jeśli spełnisz warunki
 • Zobacz szczegóły
  W przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewów wewnętrznych pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub PeoPay, w kolejnym miesiącu kalendarzowym Bank nie pobierze opłat za pierwsze 2 transakcje wypłaty gotówki z obcych bankomatów w kraju i za wszystkie wypłaty gotówki z bankomatów za granicą.

Karta kredytowa Elastyczna

Korzystaj z karty a wydatki spłacaj w ratach RRSO 16,32%*

elastyczna spłata Jak to działa? Robisz zakupy i płacisz za nie kartą Elastyczną. Po zakupach rozkładasz spłatę na raty. Na raty możesz rozłożyć wydatki od 300 do 5000 zł. Zależnie od kwoty rozkładanej na raty możesz wybrać od 3 do 24 rat.
 • Zobacz szczegóły

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla spłaty w ratach w kwocie 1600 zł - wynosi 16,32%, przy przyjęciu założeń, że:

  • przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej oraz rozłożony na 24 równe  raty (maksymalna liczba rat, dostępna dla tej kwoty) w kwotach 187,50 zł,
  • oprocentowanie spłaty w ratach wynosi 0% w stosunku rocznym.


  Przy przyjęciu powyższych założeń:

  • całkowita kwota do zapłaty wynosi 1 881,51 zł, 
  • całkowity koszt kredytu wynosi 281,51 zł i obejmuje: opłatę za wydanie karty (15 zł), odsetki (0 zł), opłaty miesięczne za obsługę karty (74,75 zł) i miesięczne prowizje za uruchomienie spłaty w ratach (191,76 zł)
  • okres kredytowania wynosi 25 miesięcy.


  Kalkulacja została dokonana na dzień 25.04.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

sposób uruchomienia spłaty w ratach Spłatę w ratach możesz uruchomić w usłudze bankowości elektronicznej Pekao24 lub w jednostce banku.
 • Zobacz szczegóły

  Jeżeli posiadasz rachunek płatniczy typu ROR i korzystasz z usługi bankowości elektronicznej Pekao24, to spłatę w ratach możesz uruchomić w usłudze bankowości elektroniczej Pekao24, w tym, w aplikacji mobilnej PeoPay.

0 zł za obsługę karty kredytowej Elastyczna Wystarczy zrobić jedną transakcję kartą w miesiącu. W przypadku braku transakcji, opłata za obsługę karty wynosi 2,99 zł miesięcznie.
 • Zobacz szczegóły

  Dla kart wydanych w ramach umów zawartych do 31.08.2018 r. (włącznie) opłata wynosi 0 zł w przypadku dokonania w poprzednim cyklu rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych i gotówkowych na kwotę min. 500 zł.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)
 • Zobacz szczegóły

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Elastyczna w wysokości  5 600 zł (dalej limit kredytowy) – wynosi  12,42%, przy przyjęciu założeń, że:

  • przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
  • spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 5% wykorzystanego limitu kredytowego nie mniej niż 50 zł,
  • oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 10% w stosunku rocznym.


  Przy przyjęciu powyższych założeń:

  • całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 6 912,86 zł,
  • całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 1 312,86 zł i obejmuje: opłatę za wydanie karty (15 zł), opłatę za wznowienie karty (15 zł), odsetki (981,46 zł) oraz opłaty miesięczne za obsługę karty kredytowej (197,34 zł),
  • okres kredytowania wynosi 66 miesięcy.


  Kalkulacja przygotowana na 25.04.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Pekao MasterCard Credit Silver i Pekao Visa Credit Silver

dodatkowe pieniądze masz dostęp do limitu kredytowego od 1000 do 20 000 zł (w zależności od zdolności kredytowej)
kredyt bez odsetek dla transakcji bezgotówkowych płać za zakupy kartą i korzystaj z kredytu bez odsetek nawet przez 55 dni. Bank nie nalicza odsetek od transakcji bezgotówkowych, jeśli spłacisz kwotę całkowitą do spłaty w terminie wskazanym w zestawieniu transakcji
wygodne płatności w internecie za zakupy i usługi w serwisach internetowych
ubezpieczenie z kartą otrzymasz Srebrny pakiet ubezpieczeń w podróży zagranicznej, które obejmuje m. in.: koszty leczenia (suma ubezpieczenia 30 000 zł), następstwa nieszczęśliwych wypadków (suma ubezpieczenia 10 000 zł), oraz Assistance w podróży
tańsze zakupy korzystaj ze zniżek nawet do 30%
w programie Galeria Rabatów. Rabaty dostępne są u partnerów programu
na terenie całej Polski oraz w sklepach internetowych, pełna oferta partnerów
na www.rabatypekao.pl
RRSO 15,81%
 • Zobacz szczegóły
  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Pekao Mastercard Credit Silver/VISA Credit Silver w wysokości  5 400 zł (dalej limit kredytowy) - wynosi  15,81%, przy przyjęciu założeń, że:
  • przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
  • spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 10% wykorzystanego limitu kredytowego, nie mniej niż 50 zł,
  • oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 10% w stosunku rocznym.

  Przy przyjęciu powyższych założeń:
  • całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi  6 196,05 zł,
  • całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi  796,05 zł i obejmuje: odsetki (516,05 zł) oraz opłaty roczne za obsługę karty kredytowej (280 zł),
  • okres kredytowania wynosi  40 miesięcy.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 25.04.2019 r. na reprezentowanym przykładzie.
proste płatności za granicą transakcje w walutach z Tabeli kursowej Banku Pekao S.A. są przeliczane bezpośrednio na złote

Pekao Mastercard Credit Gold i Pekao Visa Credit Gold

dodatkowe pieniądze masz dostęp do limitu kredytowego od 5000 do 50 000 zł (w zależności od zdolności kredytowej)
ubezpieczenie z kartą otrzymasz Złoty pakiet ubezpieczeń w podróży zagranicznej, które obejmuje m. im.: koszty leczenia (suma ubezpieczenia 100 000 zł), następstwa nieszczęśliwych wypadków (suma ubezpieczenia 100 000 zł), oraz Assistance w podróży
 • Zobacz szczegóły

  Szczególne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej i Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej dostępne są w dziale Pliki do pobrania.

kredyt 0% dla transakcji bezgotówkowych płać za zakupy kartą i korzystaj z kredytu bez odsetek nawet przez 55 dni. Bank nie nalicza odsetek od transakcji bezgotówkowych, jeśli spłacisz kwotę całkowitą do spłaty w terminie wskazanym w zestawieniu transakcji
proste płatności za granicą transakcje w walutach z Tabeli kursowej Banku Pekao S.A. są przeliczane bezpośrednio na złote
wygodna obsługa w kanałach elektronicznych oraz na telefonie kartą możesz zarządzać na swoim telefonie komórkowym przez aplikację PeoPay lub przez usługe bankowości elektronicznej Pekao24
RRSO 15,19%
 • Zobacz szczegóły

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Pekao Mastercard Credit Gold/VISA Credit Gold w wysokości  15 000 zł (dalej limit kredytowy) – wynosi  15,19%, przy przyjęciu założeń, że:

  • przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
  • spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 10% wykorzystanego limitu kredytowego, nie mniej niż 50 zł,
  • oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 10% w stosunku rocznym.


  Przy przyjęciu powyższych założeń:

  • całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi  17 225,36 zł,
  • całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 2 225,36 zł i obejmuje: odsetki (1475,36 zł) oraz opłaty roczne za kartę (750 zł),
  • okres kredytowania wynosi  54 miesiące.


  Kalkulacja przygotowana na 25.04.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Potrzebujesz szybko gotówki?

Weź pożyczkę na dowolny cel. RRSO 12,55%

pieniądze nawet w 1 dzień od podpisania umowy Wniosek o pożyczkę możesz złożyć w oddziale. Jeśli masz konto w naszym banku, pożyczkę weźmiesz w Pekao24.
możesz pożyczyć do 250 tys. zł Na dowolny cel, bez poręczycieli.
nie musisz mieć u nas konta Po podpisaniu umowy o pożyczkę pieniądze przelejemy na wskazany przez Ciebie rachunek.
pierwsza rata dopiero za 3 miesiące Możesz odłożyć spłatę rat. Skorzystaj z karencji i zacznij spłatę rat po 3 miesiącach od otrzymania pożyczki.
spłata do 10 lat Dzięki temu wysokość rat dopasujesz do swoich potrzeb i możliwości.
 • Zobacz szczegóły

  Spłata rat do 10 lat dotyczy pożyczek od 30 do 200 tys. zł bez zabezpieczenia hipotecznego. W pozostałych przypadkach spłatę pożyczki możesz rozłożyć maksymalnie na 8 lat.

RRSO 12,55%

Opłacanie rachunków domowych

Załóż polecenia zapłaty i zlecenia stałe i nie zawracaj sobie głowy comiesięcznymi rachunkami.

Polecenie zapłaty

 • Poleceniem zapłaty zapłacisz za: prąd, gaz, wodę, telefon komórkowy i inne powtarzające się płatności ze zmienną kwotą.
 • Utworzenie i wykonanie usługi polecenia zapłaty są bezpłatne
 • Więcej czasu dla siebie i bliskich - nie tracisz czasu na stanie w kolejkach, wypisywanie druków przelewów.
 • Wygoda - płatności są regulowane automatycznie.
 • Terminowość - nie trzeba pilnować terminów płatności jeśli na rachunku są zapewnione środki na realizację polecenia zapłaty.
 • Bezpieczeństwo - przelewy realizowane są systemem ELIXIR, co minimalizuje możliwość powstania błędów, zdarzających się podczas zlecania przelewów ręcznie.
 • Kontrola płatności - w przypadku wątpliwości związanych z daną płatnością, możesz w ciągu 8 tygodni (56 dni kalendarzowych) od momentu obciążenia rachunku wystąpić o jej zwrot.

Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dostawca usługi np. zakład energetyczny, operator telefonu komórkowego, pobiera okresowe należności z Twojego konta w ramach zapłaty za świadczone usługi.

Zlecenie stałe

 • Zleceniem stałym zapłacisz za: abonament za Internet, abonament za telewizję kablową, czynsz za mieszkanie, czesne za studia i inne powtarzające się płatności ze stałą kwotą.
 • Oszczędność czasu - nie tracisz go na powtarzające się przelewy.
 • Wygoda - nie musisz pamiętać o comiesięcznych płatnościach.
 • Pewność dokonania przelewów w ustalonym terminie.
 • Minimalna kwota zlecenia stałego wynosi 1 zł.

Przekazujesz do Banku informację, żeby określonego dnia przelewał konkretną kwotę na wskazany przez Ciebie rachunek.

Wybierz dogodną formę kontaktu

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Zasady dotyczące Cookies

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

  Szczegółowe informacje >>
Klauzula Informacyjna Cookies Polityka prywatności