• RADA NADZORCZA

  • Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w Radzie Nadzorczej Banku Pekao S.A.

   INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
   Administrator danych

   Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:  info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie:  Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, Żubra 1, 01-066 Warszawa.Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

   Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z organizacją Rady Nadzorczej polegających na zapewnieniu Pani/Pana udziału w Radzie Nadzorczej oraz utrwaleniu jej przebiegu z wykorzystaniem rejestracji dźwięku i obrazu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Banku.

   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Banku, za które Bank uznaje w szczególności obsługę organów korporacyjnych Banku oraz możliwość dochodzenia  i obrony roszczeń.

   Kategorie danych osobowych

   Bank przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

   • na potrzeby zapewnienia Pani/Pana udziału w Radzie Nadzorczej: imię, nazwisko, służbowe dane kontaktowe;
   • na potrzeby prowadzenia obsługi organów korporacyjnych Banku z wykorzystaniem rejestracji obrazu i dźwięku: wizerunek oraz wypowiedzi osób uczestniczących w Radzie Nadzorczej.
   Odbiorcy danych

   Pana dane mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku (np. podmiotom świadczącym usługi ochrony fizycznej oraz usługi wsparcia IT) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
   Ujawnienie danych nastąpi tylko w niezbędnym zakresie i tylko w oparciu o ważną podstawę prawną takiego ujawnienia zgodną z wyżej wymienionymi celami przetwarzania.
   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl

   Okres przechowywania danych

   Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub ewentualnego uwzględniania sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. W uzasadnionych przypadkach (np. dla celów dowodowych) nagrania lub dane utrwalone przez zastosowanie rejestracji obrazu i dźwięku mogą być przechowywane przez dłuższy czas na potrzeby niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku lub prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających lub innych postępowań, np. sądowych.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Informacja o wymogu podania danych

   Podanie danych jest niezbędne dla zapewnienia Pani/Pana udziału w Radzie Nadzorczej.

 • MONITORING

  • Klauzula informacyjna przygotowana na potrzeby prowadzenia monitoringu na terenie Banku Pekao S.A.

   INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
   Administrator danych

   Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

   Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

   • ochrony obiektów, pomieszczeń i urządzeń Banku przed dostępem osób nieuprawnionych, zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia znajdujących się na terenie Banku, a ponadto ochrony informacji i tajemnic prawnie chronionych (w tym tajemnicy bankowej), w tym poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes administratora oraz niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z regulacji prawnych dotyczących ochrony osób i mienia.

   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również w celu:

   • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Banku, za które Bank uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.
   Kategorie danych osobowych

   Bank przetwarza następujące kategorie danych osobowych: 

   • na potrzeby prowadzenia ewidencji osób wchodzących na teren Banku: nazwa reprezentowanego podmiotu, imię, nazwisko;
   • na potrzeby prowadzenia monitoringu wizyjnego: wizerunek osób znajdujących się na terenie Banku w zasięgu kamer monitoringu.
     
   Odbiorcy danych

   Pani/Pana dane mogą być ujawnione:

   • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku (np. podmiotom świadczącym usługi ochrony fizycznej oraz usługi wsparcia IT, a w przypadku osób znajdujących się w zasięgu kamer monitoringu wizyjnego również podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego w tym konserwację systemów)  przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

   Ujawnienie danych nastąpi tylko w niezbędnym zakresie i tylko w oparciu o ważną podstawę prawną takiego ujawnienia zgodną z wyżej wymienionymi celami przetwarzania.

   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl/o-banku/stopka/gdpr.html.

   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

   Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych.

   Okres przechowywania danych

   Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub ewentualnego uwzględniania sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. W uzasadnionych przypadkach (np. dla celów dowodowych) nagrania lub dane zawarte w ewidencji wejść mogą być przechowywane przez dłuższy czas na potrzeby niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku lub prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających lub innych postępowań, np. sądowych.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uzyskania wstępu na teren, do obiektów lub pomieszczeń Banku objętych kontrolą dostępu.

 • PEKAOBIZNES24

  • Klauzula informacyjna dla PekaoBiznes24.

   INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
   Administrator danych

   Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

   Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem, w imieniu którego jest Pani/Pan upoważniony do działania, w związku z dostępem Pani/Pana do bankowości internetowej.

   Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych który przekazał dane, a także prawnie uzasadniony interes Banku. Uzasadnionym interesem administratora danych oraz Banku jest możliwość wykonania umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami, a także ewentualne dochodzenie wzajemnych roszczeń.

   Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Bank uznaje także zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.

   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane także w celu wypełniania przez administratora danych obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

   Kategorie danych osobowych

   Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, w tym znajdujące się na dokumencie tożsamości oraz inne dane znajdujące się na dokumencie upoważnienia/pełnomocnictwa przekazane przez podmiot który upoważnił Panią/Pana do korzystania w jego imieniu z bankowości internetowej.

   Odbiorcy danych

   Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl.

   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.
   Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych.

   Okres przechowywania danych

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a podmiotem w imieniu którego Pani/Pan działa.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Źródło pochodzenia danych osobowych

   Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Bankowi przez podmiot w imieniu którego jest Pani/Pan upoważniony do działania w zakresie korzystania z bankowości internetowej.

    

   INFORMATION CONCERNING PERSONAL DATA PROCESSING
   Data Controller

   The entity acting as the Data Controller is Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw at ul. Żubra 1 (hereinafter referred to as the "Bank").

   Contact details

   The Data Controller can be contacted by e-mail at info@pekao.com.pl, by phone at 519 222 222 or by mail sent to the following address: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.
   The Data Controller has designated the Data Protection Officer, who can be contacted by e-mail at IOD@pekao.com.pl or by mail sent to the following address: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.
   The Data Protection Officer can be contacted in all matters relating to personal data processing.
   The data subject may exercise its rights with regarg to the processing of its personal data through the following communication channels:  by e-mail at IOD@pekao.com.pl, by phone at 519 222 222  or by mail sent to the following address: Bank Pekao SA – Centrala, Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Purposes of processing and its legal basis

   Your data will be processed for purposes related to the performance of the agreement concluded by and between the Bank and an entity on behalf of whom you are authorised to act, in relation to your access to electronic banking.

   The basis for the processing of your personal data is the legitimate interest of the data controller who provided the data and the legitimate interest of the Bank. The legitimate interest of the data controller and the Bank is the performance of the agreement concluded between them and seeking mutual claims, if any. In addition, the Bank considers the following as a legitimate interest: the prevention of fraud and economic crimes.

   Your data may also be processed for the performance of obligations imposed on data controllers by law, including provisions of the prevention of money laundering and terrorism financing.

   Categories of personal data

   The Bank processes the following categories of your personal data: first name, surname, contact details, identification data, including those provided on the ID document, and other data provided on the authorisation document/power of attorney presented by the entity that authorised you to use electronic banking on its behalf.

   Data recipients

   Your personal data may be made available to other data recipients, including entities entrusted by the controller with personal data processing activities (e.g. entities providing IT support services), with the proviso that such entities process personal data under an agreement with the controller and exclusively under instruction from the controller.

   Detailed information on data recipients is available on the website at www.pekao.com.pl.

   Data retention period

   Your personal data will be stored for a period arising from the provisions of law indicated above and until such time as the Bank's legitimate interest forming the basis of processing is fulfilled, in particular related to the prescription of claims arising from the agreement between the Bank and the entity on behalf of which you are acting.

   Transfers of personal data outside the EEA

   Your personal data may also be transferred to certain subcontractors or suppliers of IT systems, that are located in countries outside the European Economic Area, for which the European Commission has not decided that an adequate level of protection is ensured. The transfer of personal data in such cases takes place on the basis of standard data protection clauses.

   Recipients located outside the European Economic Area have implemented appropriate safeguards for your personal data.

   Rights of the data subject

   You have the right of access to and rectification or erasure of your personal data, or restriction of its processing. At your request, the controller will provide you with a copy of the processed personal data.

   Insofar as the basis for the processing of your personal data is the controller's legitimate interest, you have the right to object to the processing of your personal data.

   To exercise your rights referred to above you need to contact the data controller or the data protection officer. See above for contact details.
   You also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority competent for the protection of personal data.

   Source of personal data

   Your personal data has been made available to the Bank by an entity on whose behalf you are authorised to act to the extent of access to electronic banking.

 • ODBIORCY PRZELEWÓW BANKOWYCH

  • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dokłada starań, aby w każdej sytuacji realizować obowiązek informacyjny względem osób, których dane przetwarza jako administrator. W sytuacji zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby której one dotyczą, Bank przekazuje niezbędne informacje o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w momencie zbierania tych danych.

   Bank dokłada także starań, aby w sytuacjach w których dane nie są zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej, której one dotyczą, ale od innego podmiotu, także przekazywać osobom, których dane są przetwarzane niezbędne informacje zgodnie z art. 14 RODO. Informacje te są w miarę możliwości przekazywane niezwłocznie po pozyskaniu danych, lub przy pierwszym kontakcie z osobą, której dane dotyczą.

   Niekiedy może jednak dochodzić do sytuacji w których udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, o czym mowa w art. 14 ust. 5 lit. b RODO. W tych sytuacjach, dbając aby podejmowane były odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, Bank udostępnia informacje publicznie. Informacje te znajdują się poniżej.

   Kategorie osób, których dane Bank przetwarza, wobec których za niemożliwe lub nadmiernie utrudnione uznaje się bezpośrednie realizowanie obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 14 RODO:

   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych odbiorców przelewów bankowych
   Administrator danych

   Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1* (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

   Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Dane osobowe odbiorców przelewów będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem, który zlecił wykonanie przelewu na rzecz odbiorcy.

   Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią prawnie uzasadnione interesy podmiotu który przekazał dane, a także prawnie uzasadnione interesy Banku, związane bezpośrednio z możliwością wykonania umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.

   Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Bank uznaje także możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym,  realizację ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

   Ponadto Bank będzie przetwarzał dane także w celu wypełniania przez Bank obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających w szczególności z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, lub przepisów podatkowych. Podstawę przetwarzania w tym zakresie stanowią wskazane przepisy prawa.

   Kategorie danych osobowych

   Bank przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, adresowe, a także dane finansowe (w tym numer rachunku bankowego odbiorcy i kwota przelewu), oraz inne dane dotyczące danego przelewu (takie jak data operacji, czy tytuł przelewu).

   Odbiorcy danych

   Dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych takim jak izby rozliczeniowe lub inne podmioty prowadzące rozliczenia lub rozrachunek, jak również podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

   Dane mogą być przekazywane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. agentom Banku, czy podmiotom świadczącym usługi IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.

   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

   Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych.

   Okres przechowywania danych

   Dane osobowe odbiorców przelewów będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a podmiotem zlecającym przelew.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby, której dotyczą dane Bank dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie której dotyczą dane przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, który zostanie przez Bank rozpatrzony.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

   Osobie, której dotyczą dane przysługuje też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Źródło pochodzenia danych osobowych

   Dane osobowe odbiorcy przelewu są udostępniane Bankowi przez podmiot zlecający jego dokonanie.

 • OSOBY KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZY OKAZJI ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK USŁUGI PEKAO PRZEKAZ

  • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dokłada starań, aby w każdej sytuacji realizować obowiązek informacyjny względem osób, których dane przetwarza jako administrator. W sytuacji zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby której one dotyczą, Bank przekazuje niezbędne informacje o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w momencie zbierania tych danych.

   Bank dokłada także starań, aby w sytuacjach w których dane nie są zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej, której one dotyczą, ale od innego podmiotu, także przekazywać osobom, których dane są przetwarzane niezbędne informacje zgodnie z art. 14 RODO. Informacje te są w miarę możliwości przekazywane niezwłocznie po pozyskaniu danych, lub przy pierwszym kontakcie z osobą, której dane dotyczą.

   Niekiedy może jednak dochodzić do sytuacji w których udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, o czym mowa w art. 14 ust. 5 lit. b RODO. W tych sytuacjach, dbając aby podejmowane były odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, Bank udostępnia informacje publicznie. Informacje te znajdują się poniżej.

   Kategorie osób, których dane Bank przetwarza, wobec których za niemożliwe lub nadmiernie utrudnione uznaje się bezpośrednie realizowanie obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 14 RODO:

   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych których dane Bank pozyskuje od podmiotu trzeciego zlecającego usługę PEKAO Przekaz
   Administrator danych

   Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

   Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Dane osobowe odbiorcy przekazu będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem, który zlecił dokonanie przekazu na rzecz określnej osoby.

   Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią prawnie uzasadnione interesy podmiotu który przekazał dane, a także prawnie uzasadnione interesy Banku, związane bezpośrednio z możliwością wykonania umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.

   Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Bank uznaje także możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, realizację ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

   Ponadto Bank będzie przetwarzał dane odbiorcy przekazu także w celu wypełniania przez Bank obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, lub przepisów podatkowych.

   Kategorie danych osobowych

   Bank przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, adresowe, a także dane finansowe (w tym kwotę przekazu), oraz inne dane dotyczące danego przekazu (takie jak data operacji, czy tytuł przekazu).

   Odbiorcy danych

   Dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych w szczególności Poczcie Polskiej, która realizuję usługę Pekao Przekaz.

   Dane mogą być przekazywane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. agentom Banku, czy podmiotom świadczącym usługi IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.

   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczymdarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

   Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych.

   Okres przechowywania danych

   Dane osobowe odbiorcy przekazu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem wzajemnych roszczeń które mogą wynikajać z umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a podmiotem korzystającym z usługi Pekao Przekaz, jak również pomiędzy Bankiem a Pocztą Polską, która realizuje usługę.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby, której dotyczą dane dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie której dotyczą dane przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, który zostanie przez Bank rozpatrzony.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

   Osobie, której dotyczą dane przysługuje też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Źródło pochodzenia danych osobowych

   Dane osobowe odbiorcy przekazu są udostępniane Bankowi przez podmiot zlecający wykonanie usługi PEKAO Przekaz.

 • OSOBY, KTÓRYCH DANE BANK PRZETWARZA Z UWAGI NA USŁUGI ŚWIADCZONE INNYM PODMIOTOM W ZAKRESIE DOKONYWANIA WPŁAT/WYPŁAT GOTÓWKOWYCH (W TYM AUTOWYPŁATY)

  • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dokłada starań, aby w każdej sytuacji realizować obowiązek informacyjny względem osób, których dane przetwarza jako administrator. W sytuacji zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby której one dotyczą, Bank przekazuje niezbędne informacje o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w momencie zbierania tych danych.

   Bank dokłada także starań, aby w sytuacjach w których dane nie są zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej, której one dotyczą, ale od innego podmiotu, także przekazywać osobom, których dane są przetwarzane niezbędne informacje zgodnie z art. 14 RODO. Informacje te są w miarę możliwości przekazywane niezwłocznie po pozyskaniu danych, lub przy pierwszym kontakcie z osobą, której dane dotyczą.

   Niekiedy może jednak dochodzić do sytuacji w których udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, o czym mowa w art. 14 ust. 5 lit. b RODO. W tych sytuacjach, dbając aby podejmowane były odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, Bank udostępnia informacje publicznie. Informacje te znajdują się poniżej.

   Kategorie osób, których dane Bank przetwarza, wobec których za niemożliwe lub nadmiernie utrudnione uznaje się bezpośrednie realizowanie obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 14 RODO:

   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób które są wskazywane przez inne podmioty jako uprawnione do realizacji wpłat lub dokonywania wypłat gotówkowych (w tym także Autowypłaty)
   Administrator danych

   Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

   Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem, który zlecił dokonanie wpłaty lub upoważnił do dokonywania wypłaty (w tym Autowypłaty) na rzecz osoby, której dotyczą dane.

   Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią prawnie uzasadnione interesy podmiotu który przekazał dane, a także prawnie uzasadnione interesy Banku, związane bezpośrednio z możliwością wykonania umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.

   Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Bank uznaje także możliwość dochodzenia i obrony, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, realizację ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

   Ponadto Bank będzie przetwarzał dane dokonujących wpłat lub realizujących wypłaty także w celu wypełniania przez Bank obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, lub przepisów podatkowych.

   Kategorie danych osobowych

   Bank przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, adresowe, a także dane finansowe (w tym kwotę wpłaty/wypłaty), oraz inne dane dotyczące danej operacji (takie jak data operacji, kwota, czy tytuł wpłaty/wypłaty).

   Odbiorcy danych

   Dane osobowe osób dokonujących wpłat/wypłat gotówkowych mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. agentom Banku, czy podmiotom świadczącym usługi IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.

   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

   Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych.

   Okres przechowywania danych

   Dane osobowe osób dokonujących wpłat/wypłat gotówkowych będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a podmiotem korzystającym z danej usługi czy zlecającym dokonywanie wpłat lub wypłat gotówkowych.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek tej osoby administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie której dotyczą dane przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

   Osobie, której dotyczą dane przysługuje też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

   Źródło pochodzenia danych osobowych

   Dane osobowe są udostępnione Bankowi przez podmiot który upoważnił określoną osobę do dokonywanie wpłat lub wypłat gotówkowych, bądź zlecił dokonanie takiej czynności.

 • KONWOJENCI, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ DLA POTRZEB IDENTYFIKACJI OSÓB ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNY TRANSPORT GOTÓWKI

  • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dokłada starań, aby w każdej sytuacji realizować obowiązek informacyjny względem osób, których dane przetwarza jako administrator. W sytuacji zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby której one dotyczą, Bank przekazuje niezbędne informacje o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w momencie zbierania tych danych.

   Bank dokłada także starań, aby w sytuacjach w których dane nie są zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej, której one dotyczą, ale od innego podmiotu, także przekazywać osobom, których dane są przetwarzane niezbędne informacje zgodnie z art. 14 RODO. Informacje te są w miarę możliwości przekazywane niezwłocznie po pozyskaniu danych, lub przy pierwszym kontakcie z osobą, której dane dotyczą.

   Niekiedy może jednak dochodzić do sytuacji w których udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, o czym mowa w art. 14 ust. 5 lit. b RODO. W tych sytuacjach, dbając aby podejmowane były odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, Bank udostępnia informacje publicznie. Informacje te znajdują się poniżej.

   Kategorie osób, których dane Bank przetwarza, wobec których za niemożliwe lub nadmiernie utrudnione uznaje się bezpośrednie realizowanie obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 14 RODO:

   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób które są wskazywane jako konwojenci przy transporcie gotówki
   Administrator danych

   Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1* (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

   Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem, który zapewnia bezpieczny transport gotówki oraz dla celów zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń.

   Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią prawnie uzasadnione interesy podmiotu który przekazał dane, a także prawnie uzasadnione interesy Banku, związane bezpośrednio z możliwością wykonania umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.

   Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Bank uznaje także zapobieganie oszustwom i  przestępstwom gospodarczym oraz realizację ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

   Kategorie danych osobowych

   Bank przetwarza następujące kategorie danych osobowych konwojentów: dane identyfikacyjne, w tym zawarte w dokumentach tożsamości takie jak imię i nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości, wizerunek.

   Odbiorcy danych

   Dane osobowe osób konwojentów przekazywane przez firmę zewnętrzną mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. agentom Banku, czy podmiotom świadczącym usługi IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.

   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

   Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych.

   Okres przechowywania danych

   Dane osobowe konwojentów będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a podmiotem zapewniającym bezpieczny transport gotówki.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby, której dotyczą dane administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie której dotyczą dane przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

   Osobie, której dotyczą dane przysługuje też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Źródło pochodzenia danych osobowych

   Dane osobowe konwojentów odpowiadających za dany transport są udostępniane Bankowi przez podmiot, który zapewnia bezpieczny transport gotówki.

 • OSOBY KONTAKTOWE PO STRONIE KLIENTÓW KORPORACYJNYCH, LUB UPOWAŻNIANE PRZEZ TAKIE PODMIOTY DO REPREZENTOWANIA ICH PRZED BANKIEM

  • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dokłada starań, aby w każdej sytuacji realizować obowiązek informacyjny względem osób, których dane przetwarza jako administrator. W sytuacji zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby której one dotyczą, Bank przekazuje niezbędne informacje o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w momencie zbierania tych danych.

   Bank dokłada także starań, aby w sytuacjach w których dane nie są zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej, której one dotyczą, ale od innego podmiotu, także przekazywać osobom, których dane są przetwarzane niezbędne informacje zgodnie z art. 14 RODO. Informacje te są w miarę możliwości przekazywane niezwłocznie po pozyskaniu danych, lub przy pierwszym kontakcie z osobą, której dane dotyczą.

   Niekiedy może jednak dochodzić do sytuacji w których udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, o czym mowa w art. 14 ust. 5 lit. b RODO. W tych sytuacjach, dbając aby podejmowane były odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, Bank udostępnia informacje publicznie. Informacje te znajdują się poniżej.

   Kategorie osób, których dane Bank przetwarza, wobec których za niemożliwe lub nadmiernie utrudnione uznaje się bezpośrednie realizowanie obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 14 RODO:

   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób kontaktowych, pełnomocników, reprezentantów lub innych osób działających w imieniu klienta, które Bank pozyskuje od podmiotu na rzecz którego działają takie osoby.
   Administrator danych

   Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1* (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

   Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Dane osób kontaktowych, pełnomocników lub innych osób działających w imieniu klienta będą przetwarzane w celach kontaktowych, a także celach związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem w imieniu którego działa taka osoba.

   Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych takich osób stanowią prawnie uzasadnione interesy podmiotu który przekazał dane, a także prawnie uzasadnione interesy Banku. Uzasadnionym interesem tego podmiotu oraz Banku jest możliwość wykonania umowy zawartej pomiędzy stronami.

   Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Bank uznaje także zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.

   Dane pełnomocników lub reprezentantów mogą być przetwarzane także w celu wypełniania przez Bank obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, lub przepisów podatkowych.

   Kategorie danych osobowych

   Bank przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, a w odniesieniu do pełnomocników także PESEL, czy numer dokumentu tożsamości), dane kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu), a także inne dane w zakresie przekazanym przez podmiot w imieniu którego działa dana osoba (np. znajdujące się na dokumencie pełnomocnictwa).

   Odbiorcy danych

   Dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.

   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

   Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych.

   Okres przechowywania danych

   Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a podmiotem który przekazał dane.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek tej osoby administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie której dotyczą dane przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

   Osobie, której dotyczą dane przysługuje też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Źródło pochodzenia danych osobowych

   Dane osobowe osób kontaktowych, reprezentantów, pełnomocników lub innych osób wskazywanych jako osoby upoważnione do dokonywania określonych czynności są udostępnione Bankowi przez podmioty wskazujące te osoby jako osoby kontaktowe lub upoważnione do działania w ich imieniu.

 • OPŁATOMATY

  • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dokłada starań, aby w każdej sytuacji realizować obowiązek informacyjny względem osób, których dane przetwarza jako administrator. W sytuacji zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby której one dotyczą, Bank przekazuje niezbędne informacje o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w momencie zbierania tych danych.

   Bank dokłada także starań, aby w sytuacjach w których dane nie są zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej, której one dotyczą, ale od innego podmiotu, także przekazywać osobom, których dane są przetwarzane niezbędne informacje zgodnie z art. 14 RODO. Informacje te są w miarę możliwości przekazywane niezwłocznie po pozyskaniu danych, lub przy pierwszym kontakcie z osobą, której dane dotyczą.

   Niekiedy może jednak dochodzić do sytuacji w których udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, o czym mowa w art. 14 ust. 5 lit. b RODO. W tych sytuacjach, dbając aby podejmowane były odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, Bank udostępnia informacje publicznie. Informacje te znajdują się poniżej

   Kategorie osób, których dane Bank przetwarza, wobec których za niemożliwe lub nadmiernie utrudnione uznaje się bezpośrednie realizowanie obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 14 RODO:

   Wersja rozszerzona klauzuli (możliwość zamieszczenia na wyświetlaczu, a także na stronie internetowej Banku)

   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
   Administrator danych

   Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

   Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z opłatomatu i potwierdzeniem dokonania wpłaty, a także możliwością ewentualnego złożenia reklamacji. Pani/Pana dane przetwarzane są także dla celów wykonania umowy zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem, który umożliwia korzystanie z opłatomatu.

   Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes podmiotu, który umożliwia dokonywanie wpłat przy pomocy opłatomatu, a także prawnie uzasadniony interes Banku, związany z realizacją umowy pomiędzy Bankiem a tym podmiotem oraz potrzebą potwierdzenia dokonania przez Panią/Pana określonej opłaty.

   Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Bank uznaje także możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, realizację ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane także w celu wypełniania przez administratora danych obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

   Odbiorcy danych

   Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi który umożliwia dokonywanie wpłat poprzez opłatomat, a także mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. agentom Banku), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.

   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

   Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych.

   Okres przechowywania danych

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a podmiotem który umożliwia dokonywanie wpłat poprzez opłatomat.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • WYGODNE RACHUNKI

  • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dokłada starań, aby w każdej sytuacji realizować obowiązek informacyjny względem osób, których dane przetwarza jako administrator. W sytuacji zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby której one dotyczą, Bank przekazuje niezbędne informacje o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w momencie zbierania tych danych.

   Bank dokłada także starań, aby w sytuacjach w których dane nie są zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej, której one dotyczą, ale od innego podmiotu, także przekazywać osobom, których dane są przetwarzane niezbędne informacje zgodnie z art. 14 RODO. Informacje te są w miarę możliwości przekazywane niezwłocznie po pozyskaniu danych, lub przy pierwszym kontakcie z osobą, której dane dotyczą.

   Niekiedy może jednak dochodzić do sytuacji w których udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, o czym mowa w art. 14 ust. 5 lit. b RODO. W tych sytuacjach, dbając aby podejmowane były odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, Bank udostępnia informacje publicznie. Informacje te znajdują się poniżej.

   Kategorie osób, których dane Bank przetwarza, wobec których za niemożliwe lub nadmiernie utrudnione uznaje się bezpośrednie realizowanie obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 14 RODO:

   Wygodne rachunki

   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
   Administrator danych

   Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

   Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usługi "Wygodne Rachunki" i potwierdzeniem dokonania wpłaty, a także możliwością ewentualnego złożenia reklamacji. Pani/Pana dane przetwarzane są także dla celów wykonania umowy zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem, który umożliwia korzystanie z usługi.

   Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes podmiotu, który umożliwia dokonywanie wpłat, a także prawnie uzasadniony interes Banku, związany z realizacją umowy pomiędzy Bankiem a tym podmiotem oraz potrzebą potwierdzenia dokonania przez Panią/Pana określonej opłaty.

   Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Bank uznaje także zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, realizację ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane także w celu wypełniania przez administratora danych obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

   Odbiorcy danych

   Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi który umożliwia dokonywanie wpłat poprzez usługę "Wygodne Rachunki" , a także mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. agentom Banku), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.

   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

   Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych.

   Okres przechowywania danych

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a podmiotem który umożliwia dokonywanie wpłat poprzez usługę.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB SKŁADAJĄCYCH REKLAMACJĘ, ZAPYTANIE LUB WNIOSEK DO BANKU

  • Administrator danych

   Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z Bankiem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   W Banku wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. 
   Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Pani/Pana dane będą przetwarzane:

   • w przypadku złożenia przez Panią/Pana reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji, w tym udzielenia Pani/Panu odpowiedzi – podstawę przetwarzania stanowią przepisy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz prawnie uzasadnione interesy Banku w szczególności z uwagi na konieczność ewentualnej weryfikacji czy jest Pani/Pan klientem Banku,
   • w przypadku złożenia  przez Panią/Pana zapytania lub wniosku – w celu udzielenia odpowiedzi i rozpatrzenia  Pani/Pana zapytania lub wniosku – podstawę przetwarzania stanowią prawnie uzasadnione interesy Banku w szczególności z uwagi na konieczność ewentualnej weryfikacji czy jest Pani/Pan klientem Banku,
   • w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Banku, za które Bank uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.  


   Jeżeli Pani/Pan działa w imieniu osoby lub podmiotu którego dotyczy  reklamacja, zapytanie lub wniosek to Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

   • rozpatrzenia reklamacji, zapytania, wniosku, w tym udzielenia Pani/Panu odpowiedzi w niniejszym zakresie – podstawę przetwarzania stanowią prawnie uzasadnione interesy Banku w szczególności z uwagi na konieczność ewentualnej weryfikacji czy osoba lub pomiot w imieniu której Pani/Pan występuje  jest klientem Banku,
   • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Banku, za które Bank uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.
     
   Kategorie i źródło danych osobowych

   Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe obejmujące: dane identyfikacyjne,  dane kontaktowe, dane w zakresie wynikającym z reklamacji, zapytania lub wniosku.

   Jeżeli reklamacja, zapytanie lub wniosek nie jest składany przez osobę której reklamacja, zapytanie lub wniosek dotyczą, Bank przetwarza wyżej wskazane dane osobowe w zakresie podanym przez osobę działającą w Pani/Pana imieniu.
    

   Odbiorcy danych

   Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione do innych odbiorców danych, którymi mogą być w szczególności organy administracji publicznej oraz inne podmioty lub osoby posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
   Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, czy agentom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl
    

   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.
   Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych.

   Okres przechowywania danych

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres niezbędny dla obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa wskazanych wyżej.

   Jeżeli Pani/Pan działa w imieniu osoby lub podmiotu którego dotyczy reklamacja, zapytanie lub wniosek to Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających ze złożenia reklamacji, zapytania lub wniosku lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa wskazanych wyżej.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 
   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.   
   W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub zautomatyzowane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    

   Informacja o wymogu podania danych

   Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla możliwości rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji, zapytania lub wniosku.  

   Jeżeli Pani/Pan działa w imieniu osoby lub podmiotu którego dotyczy  reklamacja, zapytanie lub wniosek to podanie przez Panią/Pana danych  jest dobrowolne, jednak konieczne dla możliwości rozpatrzenia reklamacji, zapytania lub wniosku osoby/podmiotu w imieniu którego Pani/Pan występuje. 

   W razie niepodania przez Panią/Pana danych rozpatrzenie reklamacji,  zapytania, lub wniosku może nie być możliwe.
    

 • ŻĄDANIA PODMIOTÓW DANYCH DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH

  • Klauzula informacyjna dla osób realizujących prawa podmiotów danych na mocy art. 7 oraz 15‑22 RODO, tj. prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii, przeniesienia danych, wycofania zgody, sprzeciwu wobec przetwarzania, niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie (dane są zbierane w związku ze zgłaszanym przez osobę żądaniem) – obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO (dane pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą).

   Administrator danych

   Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1* (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

   Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

   1. udzielenia odpowiedzi i rozpatrzenia Pani/Pana wniosku – podstawę przetwarzania stanowią przepisy prawa, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
   2. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Banku, za które Bank uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń.
   Odbiorcy danych

   Pani/Pana dane mogą być ujawnione:

   1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jako administratorzy tych danych,
   2. przy czym ujawnienie tych danych nastąpi tylko w niezbędnym zakresie i tylko w oparciu o ważną podstawę prawną takiego ujawnienia zgodną z wyżej wymienionymi celami przetwarzania.
   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Pani/Pana dane mogą być ujawnione:

   Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

   Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych.

   Okres przechowywania danych

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres niezbędny dla obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa.

   Prawa osoby, której dane dotyczą 

   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Informacja o wymogu podania danych

   Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku i udzielenia odpowiedzi.

   W razie niepodania danych rozpatrzenie Pani/Pana rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi może nie być możliwe.

 • KARTY

  • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - Karty
   Administrator danych

   Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawaa.

   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

   Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem, który zgłosił potrzebę wydania Pani/Panu karty płatniczej. 

   Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Banku.

   Za prawnie uzasadnione interesy Bank uznaje wykonanie umowy, możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, realizację ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane także w celu wypełniania przez administratora danych obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przepisów prawa bankowego i przepisów dotyczących usług płatniczych.

   Kategorie danych osobowych

   Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko,  dane identyfikacyjne zawarte we Wniosku o wydanie karty , dane kontaktowe, a także dane finansowe dotyczące  funkcjonowania  i obsługi produktu  karty płatniczej.

   Odbiorcy danych

   Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.

   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Pani/Pana dane osobowe mogą być potencjalnie przekazywane do państw trzecich z uwagi na współpracę Banku z zewnętrznymi dostawcami usług (np. organizacjami kartowymi). Bank zawierając umowę powierzenia przetwarzania danych z niektórymi dostawcami usług znajdującymi się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) nie wyklucza, że taki dostawca, pod warunkiem stosowania odpowiednich zabezpieczeń, może przekazywać dane kolejnym podwykonawcom.

   Okres przechowywania danych

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a podmiotem korzystającym z możliwości wydania korporacyjnych kart płatniczych.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania  jak i przeniesienia danych. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Źródło pochodzenia danych osobowych

   Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Bankowi przez podmiot, który wnioskuje o wydanie kart.

 • OTWARTA PLATFORMA FINANSOWANIA

  • Klauzula informacyjna dla użytkowników Otwartej Platformy Finansowania

   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
   Administrator danych

   Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1* (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

   Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
   1. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług przez Bank na Pani/Pana rzecz - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy - dostępu Pani/Pana do Otwartej Platformy Finansowania,
   2. przeprowadzenie, jeszcze przed zawarciem umowy, oceny odpowiedniości i adekwatności usług i instrumentów finansowych dla Pani/Pana w ramach oferowania instrumentów finansowych oraz świadczenia usług inwestycyjnych - w tym poprzez profilowanie - w szczególności w celu zapewnienia zgodności produktów i usług z Pani/Pana potrzebami, celami i cechami,
   3. wypełnienie przez administratora danych obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności Bankowej, w tym wynikających m.in. z  ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA/CRS, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
   4. marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług,
   5. realizacja innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje: możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.
   Kategorie danych osobowych

   Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, w tym znajdujące się na dokumencie tożsamości.

   Odbiorcy danych

   Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.

   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

   Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych.

   Okres przechowywania danych

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania, w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Źródło pochodzenia danych osobowych

   Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Bankowi przez podmiot, w imieniu którego jest Pani/Pan upoważniona/y do działania w zakresie korzystania z Otwartej Platformy Finansowania.

   Informacje o wymogu podania danych

   Podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawieranej z Bankiem - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

    

   Klauzula informacyjna dla użytkowników Otwartej Platformy Finansowania, których dane Bank pozyskuje od podmiotu trzeciego

   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
   Administrator danych

   Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e‑mail: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao S.A. - Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e‑mail: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie na adres Bank Pekao S.A. - Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
   1. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług przez Bank na Pani/Pana rzecz - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy - dostępu Pani/Pana do Otwartej Platformy Finansowania,
   2. wypełnienie przez administratora danych obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności Bankowej, w tym wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA/CRS, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
   3. marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług,
   4. realizacja innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje: możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.
   Kategorie danych osobowych

   Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, w tym znajdujące się na dokumencie tożsamości.

   Odbiorcy danych

   Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.

   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

   Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych.

   Okres przechowywania danych

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania, w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Źródło pochodzenia danych osobowych

   Bank otrzymał Pani/Pana dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e‑mail od Kontrahenta firmy, w imieniu której Pani/Pan działa, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przekazywanie treści marketingowych przez podmioty z nim współpracujące.

   Informacje o wymogu podania danych

   Podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawieranej z Bankiem - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

 • POZYSKANIE ZGÓD MARKETINGOWYCH

  • Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania zgód marketingowych

   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
   Administrator danych

   Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1* (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

   Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Banku, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda. 

   Odbiorcy danych

   Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl

   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

   Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych.

   Okres przechowywania danych

   W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub zautomatyzowane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Informacje o wymogu podania danych

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH USŁUGĘ DOSTĘPU W PEKAO24 DO INFORMACJI O RACHUNKACH PROWADZONYCH PRZEZ INNE BANKI

  •  

   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
   Administrator danych

   Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.
   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.
   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.
   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
   • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez Bank na Pani/Pana rzecz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
   • podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz oceny zdolności kredytowej, w tym poprzez profilowanie – jeżeli charakter zawieranej umowy z Bankiem wymaga dokonania takiej oceny – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze; profilowanie polegać będzie na dokonaniu oceny lub prognozy prawdopodobieństwa spłaty przez Panią/Pana kredytu; na podstawie przeprowadzonej analizy danych, Bank podejmie decyzję o udzieleniu Pani/Panu kredytu.
   • przeprowadzenia, jeszcze przed zawarciem umowy, oceny odpowiedniości i adekwatności usług i instrumentów finansowych dla Pani/Pana w ramach oferowania instrumentów finansowych oraz świadczenia usług inwestycyjnych - w tym poprzez profilowanie - w szczególności w celu sprawdzenia wiedzy i doświadczenia Pani/Pana w zakresie usług inwestycyjnych i usług finansowych oraz w celu zapewnienia zgodności produktów i usług z Pani/Pana potrzebami, celami i cechami - jeżeli charakter zawieranej umowy z Bankiem wymaga dokonania takiej oceny – podstawę prawną stanowią przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz właściwe przepisy wykonawcze,
   • wypełnienia przez administratora danych obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności Bankowej, w tym wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA/CRS, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
   • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – jeśli jest już Pani/Pan klientem Banku podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług,
   • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania - w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani /Pana zgoda, 
   • realizacji usługi dostępu do informacji o rachunkach płatniczych – w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda,
   • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje: możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.
     
   Źródła i zakres danych pozyskiwanych od podmiotów trzecich W razie zawierania umowy o charakterze kredytowym w celu oceny Pani/Pana zdolności kredytowej Bank zbiera Pani/Pana dane osobowe z:
   • Biura Informacji Kredytowej (BIK), w zakresie informacji dotyczących Pani/Pana zobowiązań finansowych, oceny punktowej (scoring), w zakresie w jakim są one potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych
   • Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, w zakresie informacji gospodarczych o zadłużeniu, w tym zawartych w raportach, które służą w szczególności ocenie wiarygodności danej osoby
   • Związku Banków Polskich, w zakresie informacji dotyczących zobowiązań finansowych
   Odbiorcy danych W razie zawarcia przez Panią/Pana umowy z Bankiem dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych którymi są m. in.: podmioty które są izbami rozliczeniowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi rozliczenia lub rozrachunek; podmioty które prowadzą bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej lub analizą ryzyka (takimi jak Biuro Informacji Kredytowej S.A. lub Związek Banków Polskich), jak również podmioty którym dane mogą być przekazane na podstawie Pani/Pana zgody lub upoważnienia.
   Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, organizacjom kartowym, czy też agentom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl
   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.
   Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych.
   Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności:
   • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda na marketing bezpośredni produktów i usług Banku, dane są przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
   • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda na usługę dostępu do informacji o rachunkach płatniczych, dane są przetwarzane do czasu jej wygaśnięcia, odwołania lub rozwiązania umowy o bankowość internetową;
   • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Bankiem umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa wskazanych wyżej.
   Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
   Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    
   Informacje o wymogu podania danych Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach powołanych w niniejszej klauzuli informacyjnej (Informacja o celu i podstawie prawnej przetwarzania).
   Podanie danych osobowych w celu  zawarcia i wykonywania umowy z Bankiem jest konieczne do realizacji tego celu - bez podania danych nie jest możliwe zawarcie umowy.
   Podanie danych osobowych w celu realizacji usługi dostępu do informacji o rachunkach płatniczych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. 
   Podanie danych osobowych do celów marketingu jest dobrowolne.
   Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu W odniesieniu do niektórych produktów banku o charakterze kredytowym dostępnych w bankowości elektronicznej decyzje dotyczące Pani/Pana mogą być podejmowane automatycznie (tj. bez wpływu człowieka). Np. po wytypowaniu Pani/Pana lub po złożeniu przez Panią/Pana wniosku o PEX (pożyczka ekspresowa) lub Kartę Kredytową następować będzie automatyczny proces oceny zdolności kredytowej, a następnie automatycznie będzie wydawana decyzja kredytowa. Decyzje te będą dotyczyły możliwości podjęcia wobec Pani/Pana decyzji kredytowej i zawarcia umowy w tym zakresie. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących zaciągniętych zobowiązań, uzyskiwanych dochodów, wieku, posiadanego majątku, przyznanej przez BIK oceny punktowej, historii kredytowej. Powyższe dane uznane zostały za istotne przy ocenie zdolności kredytowej i możliwości spłaty zobowiązań. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę Pani/Pana zdolności kredytowej. W wyniku profilowania Bank oceni prawdopodobieństwo, czy jest Pani/Pan w stanie spłacać swoje zobowiązanie, w szczególności regulować terminowo raty. Na podstawie tak dokonanej oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego Bank podejmie decyzję o udzieleniu Pani/Panu kredytu/pożyczki oraz wysokości raty.
   W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących oceny zdolności kredytowej skutkującej możliwością skorzystania z określonej oferty lub brakiem takiej możliwości, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).
    
 • OBSŁUGA KONTAKTU, W TYM OCENA JAKOŚCI TEJ OBSŁUGI

  •  

   Informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z  obsługą kontaktu, w tym oceną jakości tej obsługi
   Administrator danych

   Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1* (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.
   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.
   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.
   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

   • obsługi kontaktu z Panią/Panem, w tym oceną jakości tej obsługi - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Banku.
   Ponadto Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje: możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.
   Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl
   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.
   Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych.
   Okres przechowywania danych W przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Banku, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania, lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
   Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na początku tego komunikatu.
   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   Informacje o wymogu podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOBY, DLA KTÓREJ ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI DOTYCZĄCE PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH

  •  

   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
   Administrator danych

   Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem: 519 222 222 lub pisemnie:  Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.
   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.
   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
   Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.p, telefonicznie pod numerem: 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

   • przeprowadzenia, jeszcze przed zawarciem umowy, oceny odpowiedniości i adekwatności usług i instrumentów finansowych dla Pani/Pana w ramach oferowania instrumentów finansowych oraz świadczenia usług inwestycyjnych - w tym poprzez profilowanie - w szczególności w celu sprawdzenia wiedzy i doświadczenia Pani/Pana w zakresie usług inwestycyjnych i usług finansowych oraz w celu zapewnienia zgodności produktów i usług z Pani/Pana potrzebami, celami i cechami – podstawę prawną stanowią przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz właściwe przepisy wykonawcze,
   • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez Bank dotyczących produktów inwestycyjnych lub nawiązania innego stosunku prawnego związanego ze świadczeniem przez Bank usług na Pani/Pana rzecz, w tym otwarcia i prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy -  podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
   • wypełniania przez administratora danych obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających z przepisów  z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy  oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA/CRS, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
   • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług,
   • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania - w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda,
   • realizacji i obsługi zgłoszonej przez Panią/Pana ewentualnej reklamacji lub innego rodzaju zgłoszenia  - podstawę przetwarzania stanowią w przypadku:
    - zgłoszenia reklamacji - przepisy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz prawnie uzasadnione interesy Banku w szczególności z uwagi na konieczność ewentualnej weryfikacji czy jest Pani/Pan klientem Banku, lub
    - dokonania innego rodzaju zgłoszenia - prawnie uzasadnione interesy Banku,
   • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje  w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.
   Źródła i zakres danych pozyskanych od podmiotów trzecich

   W celu ewentualnego nawiązania stosunku prawnego związanego ze świadczeniem usług na Pani/Pana rzecz, Bank pozyskuje dane osobowe w zakresie wskazanym przez emitentów lub podmioty działające na ich rzecz dla wypełniania obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i właściwych aktów wykonawczych.

   Odbiorcy danych

   Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione do innych odbiorców danych, którymi mogą być w szczególności organy administracji publicznej , banki powiernicze, czy inne instytucje finansowe.
   Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też agentom Banku – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem  www.pekao.com.pl.

   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych.

   Okres przechowywania danych

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Bankiem umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie w szczególności dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa wskazanych wyżej.
   Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
   W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub  zautomatyzowane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

   Informacja o wymogu podania danych

   Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach prawa, powołanych w niniejszej klauzuli informacyjnej (Informacja o celu i podstawie prawnej przetwarzania).
   Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonywania umowy z Bankiem jest  konieczne do realizacji tego celu – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.
   Podanie danych osobowych do celów marketingu jest dobrowolne.

 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA REPREZENTANTÓW/PEŁNOMOCNIKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W IMIENIU OSOBY/PODMIOTU, DLA KTÓREJ/EGO ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI DOTYCZĄCE PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH

  •  

   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
   Administrator danych

   Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem: 519 222 222 lub pisemnie:  Bank Pekao S.A. – Centrala, Żubra 1, 01-066 Warszawa.
   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.
   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
   Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.p, telefonicznie pod numerem: 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

   • przeprowadzenia, jeszcze przed zawarciem umowy, oceny odpowiedniości i adekwatności usług i instrumentów finansowych dla podmiotu, którego jest Pani/Pan reprezentantem w ramach oferowania instrumentów finansowych oraz świadczenia usług inwestycyjnych - w tym poprzez profilowanie - w szczególności w celu sprawdzenia wiedzy i doświadczenia Pani/Pana w zakresie usług inwestycyjnych i usług finansowych oraz w celu zapewnienia zgodności produktów i usług z potrzebami, celami i cechami podmiotu, którego jest Pani/Pan reprezentantem – podstawę prawną stanowią przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz właściwe przepisy wykonawcze,
   • zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usług przez Bank dotyczących produktów inwestycyjnych lub nawiązania innego stosunku prawnego związanego ze świadczeniem przez Bank usług na rzecz osoby, której jest Pani/Pan pełnomocnikiem lub na rzecz podmiotu, którego jest Pani/Pan reprezentantem lub pełnomocnikiem, w tym otwarcia i prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem a osobą, której jest Pani/Pan pełnomocnikiem lub na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem lub pełnomocnikiem - podstawę prawną przetwarzania stanowią prawnie uzasadnione interesy Banku,
   • wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na przykład wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA/CRS, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
   • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy Bankiem a osobą, której jest Pani/Pan pełnomocnikiem lub podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem lub pełnomocnikiem - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Banku którym jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
   • realizacji i obsługi zgłoszonej przez Panią/Pana ewentualnej reklamacji lub innego rodzaju zgłoszenia w imieniu osoby lub podmiotu, którego jest Pani/Pan pełnomocnikiem lub reprezentantem - podstawę przetwarzania stanowią prawnie uzasadnione interesy Banku w szczególności z uwagi na konieczność ewentualnej weryfikacji czy osoba lub pomiot w imieniu której Pani/Pan występuje jest klientem Banku,
   • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Banku, którymi są w szczególności zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.

   W przypadku reprezentanta:

   • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług,
   • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania- w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.
   Źródła i zakres danych pozyskanych od podmiotów trzecich

   W celu ewentualnego nawiązania stosunku prawnego związanego ze świadczeniem usług na rzecz osoby, której jest Pani/Pan pełnomocnikiem lub na rzecz podmiotu, którego jest Pani/Pan reprezentantem lub pełnomocnikiem, Bank pozyskuje dane osobowe w zakresie wskazanym przez emitentów lub podmioty działające na ich rzecz dla wypełniania obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i właściwych aktów wykonawczych.

   Odbiorcy danych

   Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione do innych odbiorców danych, którymi mogą być w szczególności organy administracji publicznej, banki powiernicze, czy inne instytucje finansowe.
   Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też agentom Banku – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem  www.pekao.com.pl.

   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.
   Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych.

   Okres przechowywania danych

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a osobą, której jest Pani/Pan pełnomocnikiem lub podmiotem którego jest Pani/Pan reprezentantem lub pełnomocnikiem oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa wskazanych wyżej.
   Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
   W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub zautomatyzowane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

   Informacja o wymogu podania danych

   Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach prawa, powołanych w niniejszej klauzuli informacyjnej (Informacja o celu i podstawie prawnej przetwarzania).
   Podanie danych osobowych w celu zawarcia lub wykonywania umowy pomiędzy Bankiem a osobą, której jest Pani/Pan pełnomocnikiem lub podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem lub pełnomocnikiem jest konieczne do realizacji tego celu – bez podania danych nie jest możliwe zawarcie lub wykonywanie tej umowy.
   Podanie danych osobowych do celów marketingu przez reprezentanta jest dobrowolne.

 • E-POTWIERDZENIE TRANSAKCJI PŁATNICZEJ

  •  

   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
   Administrator danych

   Administratorem Twoich danych osobowych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żubra 1 ("My") (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Możesz się skontaktować z Nami mejlowo: info@pekao.com.pl, telefonicznie: 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, mejlowo: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu jednorazowego przekazania e-potwierdzenia dokonanej przez Ciebie transakcji płatniczej – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda. 

   Odbiorcy danych

   Twoje dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom przetwarzającym na Nasze zlecenie (m.in. dostawcom usług IT) - na podstawie umowy i wyłącznie na Nasze polecenie. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdziesz na www.pekao.com.pl.

   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do niektórych odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazuje im Twoje dane osobowe na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

   Okres przechowywania danych

   Twoje dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Przysługuje Ci prawo dostępu do danych oraz prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek dostarczymy kopię Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. Masz prawo wycofać zgodę, jednak jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody - przysługuje Ci prawo do przeniesienia danych osobowych, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi. Skorzystać ze swoich praw możesz kontaktując się z Nami lub Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Informacja o wymogu podania danych

   Przekazujesz Nam dane osobowe dobrowolnie, jednak bez nich nie moglibyśmy przesłać Tobie e-potwierdzenia dokonania transakcji płatniczej.

 • DYSPOZYCJE POJEDYNCZYCH TRANSAKCJI PŁATNICZYCH

  •  

   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
   Administrator danych
   Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako „Bank”).
    
   Dane kontaktowe
   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.
   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.
   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
   Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.
    
   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją pojedynczej transakcji płatniczej, w tym przekazów w obrocie dewizowym, wpłat gotówkowych, transakcji wymiany walut oraz wystawienia lub skupu czeków zagranicznych – podstawą przetwarzania jest niezbędność dla możliwości jednorazowego wykonania umowy w związku ze świadczoną przez Bank usługą.
   Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu wypełniania przez Bank obowiązków nałożonych przez inne przepisy prawa, w tym wynikających przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów prawa czekowego, ustawy o usługach płatniczych oraz prawa dewizowego – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku wynikającego z w/w przepisów.
   Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, realizację ewentualnych postępowań reklamacyjnych, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.
    
   Odbiorcy danych
   Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych którymi są w szczególności podmioty które są izbami rozliczeniowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi rozliczenia lub rozrachunek.
   Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. agentom Banku, czy podmiotom usługi wsparcia IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl
    
   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
   Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.
   Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych.
    
   Okres przechowywania danych
   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania związanych w szczególności z przedawnieniem roszczeń wynikających z usługi którą realizuje dla Pani/Pana Bank.
    
   Prawa osoby, której dane dotyczą
   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    
   Informacja o wymogu podania danych
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla możliwości zrealizowania określonej transakcji (np. pojedynczej transakcji płatniczej. czeku). Niepodanie danych uniemożliwi wykonanie takiej operacji.