Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Bezpieczna podróż

zniżka do 15%
 
zniżka z kodem rabatowym LATO2024 przy zakupie ubezpieczenia – oferta z kodem zniżkowym obowiązuje od 1 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r.
Promocja ubezpieczeń - Sprawdź!
nagłe zachorowanie na COVID-19 Twoja ochrona w czasie podróży zagranicznej trwającej do 30 dni
 • Zobacz szczegóły
  Jeśli wybierasz się w podróż zagraniczną, która będzie trwała nie dłużej niż 30 dni, ubezpieczenie zapewni Ci ochronę również w przypadku nagłego zachorowania na COVID-19. PZU SA zrealizuje przysługujące na podstawie OWU świadczenia z tytułu nagłego zachorowania na COVID-19, o ile będzie to zgodne z przepisami prawa wydanymi przez właściwe władze, dotyczącymi przeciwdziałania epidemii czyli zwalczania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19. 
wygodny zakup on-line poznaj cenę i kup ubezpieczenie w aplikacji PeoPay lub serwisie Pekao24
 • Zobacz szczegóły
  Po zalogowaniu do aplikacji PeoPay lub serwisu Pekao24 we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wskaż kierunek i cel podróży, okres ubezpieczenia. Nastepnie dopasuj zakres ochrony do swoich potrzeb,wybierz sumy ubezpieczenia i uzupełnij dane uczestników wyjazdu. Zawrzyj umowę i opłać składkę ze swojego rachunku. Polisę otrzymasz w twojej bankowości internetowej lub mobilnej.
szeroki zakres ubezpieczenia wybierz jeden z dostępnych wariantów ochrony lub utwórz dostosowane do Twoich potrzeb ubezpieczenie w wariancie edytowalnym
 • Zobacz szczegóły
  W podstawowym zakresie ubezpieczenia znajdziesz trzy ubezpieczenia tj.: kosztów leczenia i assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków i OC w życiu prywatnym. Ochronę możesz rozszerzyć dodatkowo o choroby przewlekłe oraz ryzyka związane z rekreacyjnym uprawianiem narciarstwa lub snowbordu oraz uprawiane sportów wysokiego ryzyka wraz z assistance Pakiet Sport. Dodatkowo możesz kupić ubezpieczenie bagażu podróżnego, a jeśli będziesz uczestniczyć w zorganizowanej imprezie turystycznej możesz wykupić ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku. Gdy w podróż wybierasz się samochodem możesz rozszerzyć zakres podstawowy o assistance komunikacyjne na czas wyjazdu.

Ubezpieczenie nieruchomości PZU

Możesz je kupić w oddziale naszego banku

zniżka 10%
 • Zobacz szczegóły

  Warunki korzystania ze zniżki: 
  1.    Promocja polega na udzieleniu Klientowi Banku Pekao S.A.10% zniżki w składce ubezpieczeniowej.
  2.    Zniżka przyznawana jest na wszystkie ubezpieczenia zawarte w oddziale Banku z zastosowaniem aktualnych Ogólnych warunków ubezpieczenia budynków lub lokali mieszkalnych dla Klientów Banku PEKAO S.A. (OWU) i może obejmować:

  • ubezpieczenie budynków lub lokali mieszkalnych,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, oraz
  • ubezpieczenia ruchomości domowych wraz z ubezpieczeniem Assistance Dom.

  3.    Z Promocji może skorzystać każdy Klient Banku Pekao S.A., który w okresie trwania Promocji zawnioskuje o zawarcie z PZU SA umowy ubezpieczenia z zastosowaniem (OWU) i spełnia łącznie następujące warunki: 

  • przed zawarciem umowy ubezpieczenia objętej niniejszą Promocją nie posiadał innego ubezpieczenia dla danej nieruchomości zawartej z PZU SA,
  • jest kredytobiorcą kredytu hipotecznego w Banku Pekao S.A.,
  • przed zawarciem umowy ubezpieczenia objętej niniejszą Promocją posiadał ubezpieczenie nieruchomości zabezpieczające jego kredyt hipotecznych w Banku Pekao S.A., zawarte w innym niż PZU SA towarzystwie ubezpieczeń.

  4.    PZU SA nie wypłaca kwoty zniżki w gotówce ani w żadnej innej formie. 
  5.    Klient Banku Pekao S.A. nabywa prawo do zniżki z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia.
   

szeroki zakres ubezpieczenia
wypłata odszkodowania w pełnej wysokości
ochrona nieruchomości ukończonych
i w trakcie budowy
0 zł za Assistance Dom przy ubezpieczeniu ruchomości

Gwarantowana stopa oprocentowania przy jednoczesnej ochronie ubezpieczeniowej na życie i dożycie.

zabezpieczenie bliskich
 • Zobacz szczegóły
  Świadczenia
  Śmierć
  śmierć w okresie ochrony – wypłata świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia (zapisy o ograniczeniach ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w OWU).
   
  Dożycie
  dożycie końca okresu ubezpieczenia - wypłata świadczenia w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia (konieczne złożenie wniosku o wypłatę).

   
korzyści wynikające z formy prawnej produktu
 • Zobacz szczegóły
  •    Świadczenia wyłączone z masy spadkowej – niezależnie od pozostałego majątku oraz spadkobierców, wypłacane są bezpośrednio wskazanym uposażonym 
  •    Dowolność wskazania uposażonych – możliwość wskazania dowolnych osób fizycznych lub prawnych uprawnionych do wypłaty środków z ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego 
  •    Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn 
  •    Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci, wypłacane w postaci sumy ubezpieczenia, będzie zwolnione z podatku dochodowego.
  •    Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego – świadczenie wypłacane jest w terminie do 30 dni od otrzymania kompletu dokumentów potwierdzających zajście zdarzenia ubezpieczeniowego 
  •    Ograniczenie egzekucji sądowej - zwolnienie 75% świadczenia ubezpieczeniowego z zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym (ograniczenie nie dotyczy egzekucji mającej zaspokoić roszczenia z tytułu alimentów) – zwolnienie nie dotyczy wykupów i odstąpień
   
podstawowe parametry produktu
 • Zobacz szczegóły
  • Forma prawna produktu: Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Pewny Profit,
  • Wiek ubezpieczającego: 18 - 72 lat (wiek ubezpieczającego w dniu złożenia wniosku o ubezpieczenie),
  • Okres ubezpieczenia: Umowa zawierana jest na czas określony 24  lub 36 miesięcy (wcześniejsze wycofanie środków może skutkować utratą części opłaconej składki).
  • Minimalna kwota składki: 25 tys. PLN,
  • Maksymalna kwota składki: 2 mln PLN (na wszystkie umowy danego klienta w produkcie),
  • Gwarantowana stopa oprocentowania.
  Szczegółowe informacje dotyczące Indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie Pewny Profit znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (dostępnych poniżej w Plikach do pobrania).
nota prawna
 • Zobacz szczegóły
  • Ubezpieczycielem oraz podmiotem oferującym niniejsze ubezpieczenie jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4. Szczegółowe informacje o produkcie, w tym ogólne warunki ubezpieczenia, znajdują się również na stronie internetowej  Ubezpieczyciela (https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/inwestycje-i-oszczednosci/ubezpieczenia-inwestycyjne/pewny-profit)  oraz w Oddziałach Banku Pekao S.A. (który jest agentem PZU Życie SA).
  • Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. 
  • Ostateczna decyzja zawarcia umowy ubezpieczenia należy wyłącznie do klienta i powinna być podjęta na podstawie informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
  • Przed zawarciem umowy ubezpieczenia klient powinien rozważyć potencjalne korzyści oraz straty związane z ubezpieczeniem, konsekwencje prawne oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia.

Pakiet Komfort

0 zł za Pakiet Komfort do Twojego Konta przez pierwsze 6 miesięcy
 • Zobacz szczegóły

  Pakiet Komfort składa się z płatnego Pakietu Express Elixir i bezpłatnego dla klienta w całym okresie ochrony Pakietu Ubezpieczeń PZU SA. Pakiet Express Elixir jest bezpłatny w promocji przez 6 pierwszych miesięcy od daty jego aktywacji, jeżeli Pakiet Komfort będzie aktywowany do konta po raz pierwszy. Po tym okresie pobierzemy miesięcznie opłatę za Pakiet Express Elixir zgodnie z Regulaminem Pakietu Komfort.
  Ochronę ubezpieczeniową zapewnia PZU SA. Bank jest ubezpieczającym i opłaca składkę ubezpieczeniową. Listę kont, do których możesz aktywować Pakiet Komfort, znajdziesz również w Regulaminie Pakietu Komfort.

Wybierz jeden z trzech wariantów Pakietu Komfort, który Ci pasuje
 • Zobacz szczegóły
  • Pakiet Komfort Standard - z 2 przelewami Express Elixir miesięcznie
  • Pakiet Komfort Złoty - z 3 przelewami Express Elixir miesięcznie
  • Pakiet Komfort Platynowy - z 4 przelewami Express Elixir miesięcznie 
Wybierz np. Pakiet Komfort Platynowy i wejdź do STREFY KOMFORTU
 • Zobacz szczegóły
  • Kupiłeś przez internet wadliwy towar a sprzedawca nie chce zwrócić Ci pieniędzy? Możesz otrzymać zwrot kosztów zakupu od PZU SA!
  • Złamał Ci się klucz w zamku? PZU SA zorganizuje przyjazd fachowca i pokryje koszty interwencji!
  • Podczas koszenia trawnika spod kosiarki wypadł kamień i uderzył w samochód sąsiada, zaparkowany przed jego domem? PZU SA wypłaci sąsiadowi odszkodowanie.
  • Musisz ekspresowo zapłacić zaliczkę na upragnione wakacje? Przelejesz pieniądze natychmiastowo w bankowości elektronicznej Pekao24 lub aplikacji PeoPay!
    

Ubezpieczenia do pożyczki gotówkowej

składka ubezpieczeniowa doliczona jest do kwoty pożyczki
dla jednego lub dwóch pożyczkobiorców
suma ubezpieczenia - do kwoty udzielonej pożyczki (maksymalnie 250 tys. zł)
 • Zobacz szczegóły

  Szczegóły dotyczące sumy ubezpieczenia i limitów świadczeń w przypadku dwóch ubezpieczonych znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
   

4 lata ochrony z możliwością przedłużenia na kolejne 4-letnie okresy ubezpieczenia
składka ubezpieczenia za pierwszy 4-letni okres ochrony kredytowana przez bank
suma ubezpieczenia maksymalnie 2,1 mln zł
ubezpieczenie maksymalnie dla dwóch kredytobiorców

kredytów mieszkaniowych/ pożyczek zabezpieczonych hipoteką udzielanych przez Bank Pekao S.A.

4 lata ochrony z możliwością przedłużenia na kolejne 4-letnie okresy ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia maksymalnie do kwoty udzielonego kredytu lub salda zadłużenia
Składka ubezpieczeniowa płatna miesięcznie
Brak konieczności wykonania badań lekarskich, niezależnie od sumy ubezpieczenia
Możliwość zawarcia ubezpieczenia w oddziale lub w aplikacji PeoPay oraz serwisie Pekao24

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia karty kredytowej

dla spłacających kredyt mieszkaniowy.

ochrona na wypadek śmierci oraz trwałej i całkowitej niezdolność do samodzielnej egzystencji
odnawialny okres ochronny - 1 rok
bez badań lekarskich dla ubezpieczenia poniżej 300 tys. zł
ochrona w całym okresie kredytowania
suma ubezpieczenia do 150 tys. zł
dla jednego lub dwóch pożyczkobiorców
składka ubezpieczenia doliczona jest do raty pożyczki

pakiety ubezpieczeń grupowych do kart srebrnych, złotych i platynowych

assistance - pokrycie kosztów leczenia i pomoc w podróży
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
wysokie sumy i szeroki zakres ubezpieczeń

Potrzebujesz ochrony dla siebie, swoich bliskich bądź ubezpieczenia mienia?

kompleksowa ochrona domu lub mieszkania od najczęstszych zdarzeń losowych
ochrona od nietypowych zdarzeń
ubezpieczenie Pomoc w Domu
OC w życiu prywatnym
wygodny zakup przez internet
zniżki do 50% zniżki, które można łączyć
 • Zobacz szczegóły
  • 40% - jeżeli po raz pierwszy ubezpieczasz swoją nieruchomość w PZU.
  • 10% - jeżeli masz ubezpieczenie komunikacyjne (OC/AC + NNW) w PZU, a składka polisy mieszkaniowej wynosi minimum 100 zł.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.