Dywidenda - Relacje inwestorskie

dywidenda

Polityka dywidendowa

W ramach realizowanej strategii, Bank Pekao SA ("Bank") dąży to efektywnego zarządzania kapitałem i maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy ("ROE") przy jednoczesnym zachowaniu nadwyżki kapitału powyżej minimalnych poziomów kapitałowych wymaganych przez prawo oraz biorąc pod uwagę realizację celów rozwojowych Banku i grupy kapitałowej Banku.

Poziom wypłacanej dywidendy jest ściśle uzależniony od utrzymywanego i planowanego poziomu adekwatności kapitałowej. W szczególności Bank dąży do utrzymywania wskaźnika Tier I powyżej poziomu 14,5% oraz wskaźnika TCR powyżej poziomu 17%, zgodnie z opublikowanymi "Kierunkami Strategicznymi Banku Pekao SA na lata 2018-2020". Przy ustalania docelowego poziomu kapitałów, Bank bierze również pod uwagę ocenę kapitałów dokonywaną przez agencje ratingowe.

Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie polityki dywidendowej banków

Komisja Nadzoru Finansowego ("KNF") w dniu 3 grudnia 2019 przyjęła założenia polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2020 r., które są zgodne z przedstawionym w marcu 2018 r. stanowiskiem KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w perspektywie średnioterminowej.
KNF rekomenduje by dywidendę z zysku za rok poprzedzający decyzję mogły wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

 • nierealizujące programu naprawczego,
 • pozytywnie oceniane w ramach badania i oceny nadzorczej (BION) – ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5,
 • wykazujące poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%,
 • posiadające współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) na poziomie nie niższym niż wymagane minimum: 4,5% + 56%*add-on + wymóg połączonego bufora,
 • posiadające współczynnik kapitału Tier I (T1) na poziomie nie niższym niż wymagane minimum: 6% + 75%*add-on + wymóg połączonego bufora,
 • posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie nie niższym niż wymagane minimum: 8% + add-on + wymóg połączonego bufora.

Rekomenduje się, by banki spełniające jednocześnie powyższe kryteria mogły wypłacić do 50% wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję.

Ponadto, rekomenduje się możliwość wypłaty:

 • do 75% z wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję przez banki spełniające wszystkie powyższe kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, dodatkowego bufora w wysokości 1,5 p.p.
 • do 100% z wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję przez banki spełniające wszystkie powyższe kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.

Dla banków zaangażowanych w kredyty walutowe (banki posiadające w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad 5% udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych) stopę dywidendy należy dodatkowo skorygować zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryterium 1: udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego:

 

 • banki z udziałem powyżej 10% - korekta stopy dywidendy o 20 p.p.
 • banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 p.p.
 • banki z udziałem powyżej 30% - korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

Kryterium 2: udział kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych:

 

 • banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 p.p.
 • banki z udziałem powyżej 50% - korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

 Łączna wartość korekty jest sumą korekt wynikających z obu kryteriów.

Kryteria korygujące będą traciły na znaczeniu wraz z postępującą amortyzacją portfela kredytów walutowych.

Powyższe kryteria odnoszące się do wypłaty z zysku za rok poprzedzający decyzję banki powinny spełniać zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Jednocześnie w przypadku wypłaty zysku z lat ubiegłych banki powinny odpowiednio brać pod uwagę zapisy Art. 77 i 78 CRR oraz Art. 129 ustawy Prawo bankowe .

Minimalne wymogi dla banku

Bufory kapitałowe na  docelowym poziomie, oraz minimalne poziomy wskaźników kapitałowych do wypłaty do 75% z wypracowanego zysku oraz do 100% z wypracowanego zysku, przedstawia poniższa tabela:

  Bank Grupa
Minimalny wymóg dla Banku/Grupy CET1 T1 TCR CET1 T1 TCR
Minimalny poziom 4,50% 6,00% 8,00% 4,50% 6,00% 8,00%
Bufory kapitałowe razem 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%
Bufor zabezpieczający 2,50% 2,50%
Bufor antycykliczny* 0,00% 0,00%
Bufor instytucji o znaczeniu systemowym 0,75% 0,75%
Bufor ryzyka systemowego 0,00% 0,00%
Bufor nadzorczy (tylko dla Grupy) - - - 0,01% 0,01% 0,01%
RAZEM 7,75% 9,25% 11,25% 7,76% 9,26% 11,26%
Wskaźniki wymagane do wypłaty 50% dywidendy 10,65% 12,15% 14,15% 10,65% 12,16% 14,16%
Bufor wynikający z prawa bankowego 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Wskaźniki wymagane do wypłaty 75% dywidendy 12,15% 13,65% 15,65% 12,15% 13,66% 15,66%
Bufor TWS 2020 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26%
Wskaźniki wymagane do wypłaty 100% dywidendy 14,41% 15,91% 17,91% 14,41% 15,92% 17,92%

* Na dzień 31 grudnia 2019 roku

Ogólne wytyczne dotyczące podziału zysku

Bank i grupa kapitałowa Banku planują utrzymanie funduszy własnych na poziomie zapewniającym wypłacalność zarówno w sytuacji normalnej jak i w przypadku poniesienia nadzwyczajnie dużych strat.

Przy wyznaczaniu przyszłych poziomów wypłat z zysku, zarówno w długim jak i krótkim terminie, Bank bierze pod uwagę:

 • planowane cele rozwojowe (cele strategiczne) Banku i grupy kapitałowej Banku,
 • sytuację makroekonomiczną oraz sytuację na rynkach finansowych w Polsce i na świecie,
 • aktualny poziom wskaźników adekwatności kapitałowej Banku na poziomie indywidualnym oraz na poziomie skonsolidowanym (zarówno w ramach Filara 1 jak i Filara 2),
 • wymogi połączonego bufora na poziomie indywidualnym oraz na poziomie skonsolidowanym,
 • planowane lub możliwe zmiany w regulacjach prawnych, mające lub mogące mieć wpływ na adekwatność kapitałową,
 • stanowiska KNF w zakresie założeń polityki dywidendowej,
 • oczekiwania ze strony inwestorów.

Kierunkowa propozycja podziału zysku Banku za lata 2018-2020

Zarząd Banku w dniu 19 listopada 2018 ;r. podjął uchwałę określającą kierunkowe propozycje podziału zysku Banku za lata 2018‑2020. Propozycja ta została zaktualizowana w dniu 25 lutego 2019 r. po otrzymaniu przez KNF zalecenia zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank co najmniej 25% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, kierunkowe propozycje podziału zysku Banku za lata 2018‑2020 są następujące:

 • na dywidendę za rok 2018 przeznaczyć kwotę 1 732 302 224,40 zł, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy wynoszący 75% jednostkowego zysku netto,
 • na dywidendę za rok 2019 przeznaczyć 60%-80% zysku Banku za rok 2019,
 • na dywidendę za rok 2020 przeznaczyć 50%-75% zysku Banku za rok 2020.


Kierunkowe propozycje podziału zysku Banku za lata 2018‑2020 uzyskały w dniu 19 listopada 2018 r. oraz w dniu 25 lutego 2019 r. (ocena wniosku Zarządu Banku dotyczącego wypłaty 75% zysku netto Banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.) pozytywną ocenę Rady Nadzorczej Banku.

Kierunkowe propozycje podziału zysku Banku za lata 2018-2020 mogą ulegać zmianie, w tym Zarząd Banku może rekomendować w poszczególnych latach podział zysku za dany rok w inny sposób niż wskazany powyżej, w szczególności w zależności od:

 • rekomendacji KNF dotyczących podziału zysku lub stanowisk KNF związanych z podziałem zysku,
 • wystąpienia istotnej zmiany tempa wzrostu aktywów ważonych ryzykiem,
 • istotnego pogorszenia sytuacji makroekonomicznej oraz sytuacji na rynkach finansowych w Polsce lub na świecie,
 • wprowadzenia regulacji mających lub mogących mieć istotny wpływ na adekwatność kapitałową Banku lub grupy kapitałowej Banku,
 • nałożenia na Bank dodatkowych buforów kapitałowych.

Historia dywidendy

W dniu 22 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Banku za rok 2019, na mocy której postanowiło o braku wypłaty dywidendy za 2019 rok.

Dywidenda za rok Liczba akcji Dywidenda na akcję (PLN) Łączna wartość dywidendy (mln PLN) Zysk na akcję (PLN) Stopa dywidendy (%)*
2019 bez dywidendy
2018 262.470.034 6,60 1732 8,70 7,1
2017 262.470.034 7,90 2.074 9,43 6,7
2016 262.470.034 8,68 2.278 8,68 6,9
2015 262.470.034 8,70 2.283 8,73 7,0
2014 262.470.034 10,00 2.625 10,34 5,6
2013 262.470.034  9,96 2.614 10,61 4,7
2012 262.470.034 8,39 2.202 11,26 4,7
2011 262.383.129 5,38 1.412 11,05 3,2
2010 262.367.367 6,80 1.785 9,63 4,8
2009 262.359.543 2,90 761 9,20 1,6
2008 bez dywidendy
2007 261.866.657 9,60 2.517 12,27 7,6
2006 166.808.257 9,00 1.504 10,72 2,5
2005 166.481.687 7,40 1.234 9,24 3,3
2004 166.481.687 6,40 1.065 8,08 3,7
2003 166.121.847 4,50 748 5,55 3,3
2002 165.748.203 4,18 693 4,64 3,9
2001 165.748.203 3,80 630 7,61 4,0

* Na podstawie Biuletynu Statystycznego GPW

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję