Dywidenda - Relacje inwestorskie

dywidenda

Polityka dywidendowa

W ramach realizowanej strategii, Bank Pekao SA („Bank”) dąży to efektywnego zarządzania kapitałem i maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy (‘RoE’) przy jednoczesnym zachowaniu nadwyżki kapitału powyżej minimalnych poziomów kapitałowych wymaganych przez prawo oraz biorąc pod uwagę realizację celów rozwojowych Banku i grupy kapitałowej Banku.

Poziom wypłacanej dywidendy jest ściśle uzależniony od utrzymywanego i planowanego poziomu adekwatności kapitałowej. W szczególności Bank dąży do utrzymywania wskaźnika Tier I bez uwzględnienia okresu przejściowego (tzw TI fully loaded”) powyżej poziomu 14,0% oraz wskaźnika TCR powyżej poziomu 17%, zgodnie ze „Strategią Banku Pekao S.A. lata 2021-2024”. Przy ustalaniu docelowego poziomu kapitałów, Bank bierze również pod uwagę ocenę kapitałów dokonywaną przez agencje ratingowe.

Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie polityki dywidendowej banków

Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 14 marca 2018 r. opublikowała stanowisko organu nadzoru odnośnie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w perspektywie średnioterminowej, które następnie zostało zaktualizowane przez Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 r.

KNF rekomenduje by dywidendę do 50% z zysku z 2020 roku mógł wypłacić jedynie bank:

 • nierealizujący programu naprawczego (programu postępowania naprawczego lub planu naprawy);
 • posiadający ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,5;
 • wykazujący poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%;
 • posiadający współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) nie niższy niż wymagane minimum: 4,5% + 56%*add-on + wymóg połączonego bufora, przy uwzględnieniu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3%;
 • posiadający współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum: 6% + 75%*add-on + wymóg połączonego bufora, przy uwzględnieniu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3%;
 • posiadający łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum: 8% + add-on + wymóg połączonego bufora, przy uwzględnieniu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3%.

Dywidendę do wysokości 75% zysku z 2020 r. może wypłacić jedynie bank spełniający wszystkie kryteria wypłaty dywidendy do 50% zysku, przy jednoczesnym dodatkowym uwzględnieniu w ramach kryteriów kapitałowych poziomu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, mierzonego przy pomocy wyników stress testów nadzorczych. Poziom wrażliwości ujmowany jest jako różnica pomiędzy TCR w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2021), z uwzględnieniem korekt nadzorczych.

Dywidendę do wysokości 100% zysku z 2020 r. może wypłacić jedynie bank spełniający wszystkie kryteria wypłaty dywidendy do 50% zysku, przy jednoczesnym dodatkowym uwzględnieniu w ramach kryteriów kapitałowych poziomu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, z zastrzeżeniem, że nie uwzględnia się zakładanych przez bank emisji kapitału T1 oraz T2 w scenariuszu szokowym.

Dodatkowo, banki istotnie zaangażowane (tj. posiadające w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad 5% udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych) w walutowe kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych korygują stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria:

Kryterium 1: udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego:

 

 • banki z udziałem powyżej 5% - korekta stopy dywidendy o 20 p.p.
 • banki z udziałem powyżej 10% - korekta stopy dywidendy o 40 p.p.
 • banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 60 p.p.
 • banki z udziałem powyżej 30% - korekta stopy dywidendy o 100 p.p.

Kryterium 2: udział kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych:

 

 • banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 p.p.
 • banki z udziałem powyżej 50% - korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

Bank powinien spełniać powyższe kryteria zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym.


Komisja Nadzoru Finansowego uznaje ponadto za niezbędne niepodejmowanie bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym także ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych. Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że ewentualna realizacja takich operacji będzie każdorazowo uzależniona od wyniku konsultacji z organem nadzoru.

Minimalne wymogi dla banku

Bufory kapitałowe na docelowym poziomie, oraz minimalne poziomy wskaźników kapitałowych do wypłaty do 50%, do 75% oraz do 100% z wypracowanego zysku  przedstawia poniższa tabela:

  

CET1

T1

TCR

Minimalny poziom wynikający z Rozporządzenia 575/2013

4,50%

6,00%

8,00%

Wymóg połączonego bufora:  

3,26%

 

Bufor zabezpieczający

 

2,50%

 

Bufor antycykliczny*

 

0,01%

 

Bufor instytucji o znaczeniu systemowym

 

0,75%

 

Bufor ryzyka systemowego**

 

0,00%

 
Bufor nadzorczy (tylko dla Grupy)*** 0,00% 0,01% 0,01%

BANK PEKAO RAZEM – minimalny wymóg

7,76%

9,26%

11,26%

GRUPA PEKAO RAZEM – minimalny wymóg

7,76%

9,26%

11,26%

Razem do wypłaty 50% dywidendy Grupa

10,76%

12,26%

14,26%

Bufor TWS (1) 2020****

 

0,90%

 

Razem do wypłaty 75% dywidendy Grupa

11,66%

13,16%

15,16%

Bufor TWS (2) 2020****

 

2,28%

 

Razem do wypłaty 100% dywidendy Grupa

13,04%

14,54%

16,54%

 

* Bufor antycykliczny wyliczony na dzień 31.05.2021 wynosił dla Grupy 0,0082%

** W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów bufor ryzyka systemowego został uchylony w dniu 19 marca 2020 roku. Wartość obowiązująca do tej daty wynosiła wynosi 3% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko dla wszystkich ekspozycji znajdujących się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

*** Bufor filara II nałożony przez KNF na pokrycie ryzyka hipotek walutowych, na poziomie 0,008 p.p. dla TCR, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 0,006 p.p.) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada 0,004 p.p.)

**** Zgodnie z pismem KNF z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie polityki dywidendowej, dla banków chcących wypłacić 100% dywidendy został nałożony bufor określający wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz, wyliczony jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym w scenariuszu referencyjnym a szokowym na koniec okresu prognozy badanego w testach warunków skrajnych. Dla Banku bufor ten wyniósł 0,90% (1) z uwzględnieniem korekt nadzorczych oraz przy braku uwzględniania zakładanych przez Bank emisji kapitału T1 oraz T2 w scenariuszu szokowym wyniósł 2,28% (2).

Ogólne wytyczne dotyczące podziału zysku

Bank i Grupa Kapitałowa Banku planują utrzymanie funduszy własnych na poziomie zapewniającym wypłacalność zarówno w sytuacji normalnej jak i w przypadku poniesienia nadzwyczajnie dużych strat.

Przy wyznaczaniu przyszłych poziomów wypłat z zysku, zarówno w długim jak i krótkim terminie, Bank bierze pod uwagę:

 • planowane cele rozwojowe (cele strategiczne) Banku i grupy kapitałowej Banku,
 • sytuację makroekonomiczną oraz sytuację na rynkach finansowych w Polsce i na świecie,
 • aktualny poziom wskaźników adekwatności kapitałowej Banku na poziomie indywidualnym oraz na poziomie skonsolidowanym (zarówno w ramach Filara 1 jak i Filara 2),
 • wymogi połączonego bufora na poziomie indywidualnym oraz na poziomie skonsolidowanym,
 • planowane lub możliwe zmiany w regulacjach prawnych, mające lub mogące mieć wpływ na adekwatność kapitałową,
 • stanowiska KNF w zakresie założeń polityki dywidendowej, 
 • oczekiwania ze strony inwestorów.

 

Kierunkowa propozycja podziału zysku Banku

Zarząd Banku w pierwszej kolejności przy rekomendowaniu wypłat z zysków będzie brał pod uwagę rekomendacje i zalecenia nadzoru, w szczególności KNF i EBA, dotyczące podziału zysku.

Zarząd Banku w dniu 29 marca 2021 r. podjął uchwałę określającą następujące kierunkowe propozycje podziału zysku Banku za lata 2021-2024:

 • przeznaczenie na dywidendę za rok 2021 50%-75% zysku Banku za rok 2021,
 • przeznaczenie na dywidendę za rok 2022 50%-75% zysku Banku za rok 2022,
 • przeznaczenie na dywidendę za rok 2023 50%-75% zysku Banku za rok 2023,
 • przeznaczenie na dywidendę za rok 2024 50%-75% zysku Banku za rok 2024.

Kierunkowe propozycje podziału zysku Banku za lata 2021-2024 uzyskały w dniu 29 marca 2021 r. pozytywną ocenę Rady Nadzorczej Banku.

Kierunkowe propozycje podziału zysku Banku za lata 2021-2024 mogą ulegać zmianie, w tym Zarząd Banku może rekomendować w poszczególnych latach podział zysku za dany rok w inny sposób niż wskazany powyżej, w szczególności w zależności od:

 • rekomendacji KNF dotyczących podziału zysku lub stanowisk KNF związanych z podziałem zysku,
 • ograniczeń wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Ustawy Prawo Bankowe,
 • wystąpienia innego niż zakładane tempa wzrostu aktywów ważonych ryzykiem Banku i grupy kapitałowej Banku,
 • pogorszenia sytuacji makroekonomicznej oraz sytuacji na rynkach finansowych w Polsce lub na świecie,
 • wprowadzenia regulacji mających lub mogących mieć istotny wpływ na adekwatność kapitałową Banku lub grupy kapitałowej Banku,
 • nałożenia na Bank dodatkowych buforów kapitałowych.

Historia dywidendy

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 11 czerwca 2021 roku, wypłata dywidendy przez Bank z zyzku za 2020 rok będzie uzależniona od: (i) stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego odnoszącego się do polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 r. oraz (ii) zalecenia nadzorczego KNF odnoszącego się do polityki dywidendowej Banku w drugiej połowie 2021 r. Intencją Banku jest wypłata 75% zysku netto Banku z 2020 roku, tj. 3,21 zł/akcję, jeśli tylko zalecenia KNF na to pozwolą.

Dywidenda za rok Liczba akcji Dywidenda na akcję (PLN) Łączna wartość dywidendy (mln PLN) Zysk na akcję (PLN) Stopa dywidendy (%)*
   
2022 262.470.034 5,42 1.423   4.9
2021 262.470.034 4,30 1.129 6,54 5,6
2020 262.470.034 3,21    843 8,29 2,9
2019 bez dywidendy
2018 262.470.034 6,60 1.732 8,70 6,0
2017 262.470.034 7,90 2.074 9,43 6,9
2016 262.470.034 8,68 2.278 8,68 6,6
2015 262.470.034 8,70 2.283 8,73 5,8
2014 262.470.034 10,00 2.625 10,34 5,5
2013 262.470.034  9,96 2.614 10,61 5,2
2012 262.470.034 8,39 2.202 11,26 4,9
2011 262.383.129 5,38 1.412 11,05 3,7
2010 262.367.367 6,80 1.785 9,63 3,9
2009 262.359.543 2,90    761 9,20 1,6
2008 bez dywidendy
2007 261.866.657 9,60 2.517 12,27 7,6
2006 166.808.257 9,00 1.504 10,72 2,5
2005 166.481.687 7,40 1.234 9,24 3,3
2004 166.481.687 6,40 1.065 8,08 3,7
2003 166.121.847 4,50    748 5,55 3,3
2002 165.748.203 4,18    693 4,64 3,9
2001 165.748.203 3,80    630 7,61 4,0

* Na podstawie Biuletynu Statystycznego GPW