Przydatne informacje dla spłacających raty

Wcześniejsza spłata pożyczki.
Jeśli chcesz spłacić swoją pożyczkę przed terminem, rozliczymy koszty jej udzielenia i zwrócimy proporcjonalnie część zapłaconej przez Ciebie prowizji (dotyczy pożyczek konsumenckich udzielonych od 18.12.2011 r., w kwocie do 255 550 zł.). Szczegóły znajdziesz poniżej.

Zawieszenie wykonania umowy pożyczki lub kredytu.
Jeśli masz problem ze spłatą rat pożyczki lub kredytu, możesz się ubiegać o zawieszenie spłaty rat i skorzystać ze wsparcia dla osób, które po 13 marca 2020 r. utraciły pracę lub główne źródło dochodu. Szczegóły znajdziesz poniżej. 
 

Wcześniejsza spłata pożyczki

 • Zobacz szczegóły

  W przypadku wcześniejszych spłat dokonanych od 11.09.2019 r. rozliczenie kosztów udzielenia pożyczki odbywa się automatycznie a środki są zwracane na rachunek klienta, z którego dokonywane są spłaty rat pożyczki lub na inny rachunek wskazany przez klienta. Rozliczenie kosztów następuje w terminie 14 dni od dokonanej wcześniejszej spłaty pożyczki. 

  W przypadku wcześniejszych spłat dokonanych przed 11.09.2019 r. należy złożyć w dowolnej placówce Banku reklamację dotycząca zwrotu prowizji/opłaty za udzielenie pożyczki. Sprawa będzie załatwiona w terminie 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie 60 dni.
   

Zawieszenie spłaty rat pożyczki lub kredytu

należy złożyć w dowolnej placówce Banku reklamację dotycząca zwrotu prowizji/opłaty za udzielenie pożyczki
 • Zobacz szczegóły

  Od 24 czerwca 2020 r. możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty pożyczki lub kredytu (dalej „kredyt”) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wcześniejsza spłata pożyczki

Od 1 sierpnia 2020 bank zmienił  metodę wyliczania należnej do zwrotu prowizji i stosuje tzw. metodą liniową, polegającą na proporcjonalnym zwrocie prowizji przypadającej na okres, o który skrócenie uległ harmonogram spłaty. Przed tą zmianą, bank stosował tzw. metodę efektywną, uwzględniającą także koszty korzystania z kapitału. Jeśli spłaciłeś pożyczkę przed 1 sierpnia 2020 r. lub złożyłeś wniosek o zwrot prowizji przed tą datą i zwróciliśmy prowizję, możesz złożyć reklamację o dokonanie zwrotu różnicy wynikającej z możliwości rozliczenia kredytu wg metody liniowej.
Kwotę zwrotu przeliczymy ponownie i jeśli będzie przysługiwało Ci wyrównanie, otrzymasz zwrot należnej kwoty. Sprawa będzie załatwiona w trybie reklamacyjnym tj. w terminie 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie 60 dni.

Więcej informacji oraz zasady zwrotów dla pożyczek z zabezpieczeniem hipotecznym znajdziesz pod nr. infolinii: +48 22 59 12 232, 801 365 365*, lub w placówkach naszego banku.

Podstawa prawna: art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2019.1083 j.t.) oraz wyrok TSUE z dnia 11.09.2019 r. (C-383/18) dotyczący wykładni art. 16 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.U. 2008, L 133, s. 66; sprostowania: Dz.U. 2009, L 207, s. 14; Dz.U. 2010, L 199, s. 40; Dz.U. 2011, L 234, s. 46).

* koszt połączenia wg taryfy operatora

Zostaw numer. Oddzwonimy!

Zamów kontakt

Zawieszenie wykonania umowy pożyczki lub kredytu
 

Możesz zawiesić spłatę kredytu lub pożyczki maksymalnie na 3 miesiące i tylko w stosunku do umowy, która spełnia poniższe warunki:

 • została zawarta przed 13 marca 2020 r, a termin zakończenia okresu kredytowania określony w umowie przypada nie wcześniej niż po 13 września 2020 r.
 • jest obowiązująca, czyli nie wygasła ani nie została rozwiązana
 • jeżeli zawarłeś z bankiem więcej niż 1 umowę możesz skorzystać z zawieszenia wykonania umowy po 1 umowie z każdej z poniższych grup:
  grupa I - kredyty/pożyczki udzielone od 18.12.2011 r. do kwoty 255 550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska:
  - Pożyczki Ekspresowe (z wyłączeniem pożyczek zabezpieczonych hipoteką),
  - Pożyczki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz Limity w saldzie debetowym,
  - karty kredytowe,
  - karty z odroczonym terminem płatności,
  - kredyty/pożyczki samochodowe ex Idea Bank S.A.

  grupa II - kredyty/pożyczki niezależnie od daty udzielenia i nie mieszczące się w I Grupie:
  -
   kredyty mieszkaniowe, w tym kredyty mieszkaniowe ex Idea Bank S.A.,
  - pożyczki hipoteczne, w tym Pożyczki hipoteczne ex Idea Bank S.A.,
  - Pożyczki Ekspresowe zabezpieczone hipoteką,
  - Pożyczki Ekspresowe,
  - pożyczki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz limity w saldzie debetowym,
  - overdrafty,
  - karty kredytowe,
  - karty z odroczonym terminem płatności,
  - Kredyty kontraktowe udzielone przez Kasę Mieszkaniową.

Warunkiem skorzystania z zawieszenia wykonania umowy jest złożenie dyspozycji. 

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu możesz złożyć na dwa sposoby:  

 1. Za pomocą bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay.
 2. W oddziale Banku Pekao S.A.

 Co oznacza zawieszenie spłaty kredytu

 • W okresie zawieszenia nie płacisz rat kredytu, ale zapłacisz je po okresie zawieszenia,
 • W okresie zawieszenia nie naliczamy odsetek ani nie pobieramy innych opłat związanych ze spłatą kredytu, z wyjątkiem płatności wynikających z umów ubezpieczeń powiązanych z umową, której dotyczył wniosek o zawieszenie spłaty kredytu, 
 • Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie są przedłużone o okres zawieszenia spłaty kredytu, co oznacza, że w przedłużonym okresie kredytowania będą naliczane odsetki,
 • W przypadku kart kredytowych opłaty naliczymy po upływie okresu zawieszenia, 
 • W przypadku kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania w okresie stosowania dopłat - nie naliczymy również dopłaty do oprocentowania,
 • W okresie zawieszenia umowy możesz korzystać z limitów (np. pożyczki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, z karty kredytowej, karty z odroczonym terminem płatności). 

Na co warto zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku

 • Jeżeli w okresie zawieszenia wykonania umowy spłacisz częściowo kredyt – to zawieszenie wykonania umowy jest kontynuowane, o ile nie złożysz dyspozycji o anulowanie zawieszenia wykonania umowy.
 • Jeżeli przed złożeniem dyspozycji o zawieszenie wykonania umowy korzystasz z zawieszenia spłaty rat, termin dotychczasowego zawieszenia spłaty rat ulega zakończeniu z dniem poprzedzającym dzień realizacji dyspozycji o zawieszenie wykonania umowy,
 • Zmiany na rachunku kredytowym zostaną wprowadzone najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia Twojej dyspozycji.

 
W jaki sposób przekażemy potwierdzenie otrzymania wniosku

 1. Jeśli masz Pekao24 - w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay po złożeniu wniosku.
 2. Jeśli masz Pekao24 - na adres e-mail, który wskazałeś do kontaktów z bankiem, a jeśli go nie podałeś - przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374).
 

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.