Raporty - Relacje inwestorskie

raporty

Raport 16/2024

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Banku w dniu 17 kwietnia 2024 roku do momentu zarządzenia przerwy

Raport 15/2024

Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla Banku składki rocznej należnej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2024 r.

Raport 12/2024

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Raport 11/2024

Koszty ustanowienia Programu EMTN i emisji zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 1 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Programu EMTN

Raport 8/2024

Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji SNP serii SN3

Raport 5/2024

Wyrażenie przez Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgody na emisję obligacji kwalifikowalnych pod MREL

Raport 3/2024

Informacja o proponowanym podziale niepodzielonej części zysku netto za rok 2019 oraz zysku netto za rok 2023

Raport 2/2024

Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej i zaleceń dla Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Raport 1/2024

Brak zastrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego do wypłaty przez Bank w 2024 roku, w formie dywidendy, niepodzielonego zysku zatrzymanego za rok 2019