Obligacje - Relacje inwestorskie

obligacje

Obligacje serii A

 

Obligacje podporządkowane Banku Pekao S.A. Serii A na okaziciela, wyemitowane na podstawie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, uchwały nr 304/IX/17 Zarządu Emitenta z dnia 22 września 2017 r. oraz uchwały nr 346/X/2017 Zarządu Emitenta z dnia 19 października 2017 r.

Nota_informacyjna-Bank-Pekao_Seria-A.pdf

 

Liczba obligacji 1.250.000
Łączna wartość nominalna obligacji 1.250.000.000 PLN
Wartość nominalna jednej obligacji 1.000 PLN
Dzień emisji 30.10.2017 r.
Dzień wykupu 29.10.2027 r.
Kod ISIN PLPEKAO00289
Oprocentowanie

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej sumę stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,52 procent.

Odsetki

W trzynastym okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 7,09%.

Odsetki w wysokości 33,35 PLN za jedną obligację, wypłacane w trzynastym dniu płatności odsetek przypadającym 30 kwietnia 2024 r., otrzymają inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22 kwietnia 2024 r.

Odsetki płatne są w PLN za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.

Dni płatności odsetek
 • 30.04.2018 r., 31.10.2018 r.
 • 30.04.2019 r., 31.10.2019 r.
 • 30.04.2020 r., 31.10.2020 r.
 • 30.04.2021 r., 31.10.2021 r.
 • 30.04.2022 r., 31.10.2022 r.
 • 30.04.2023 r., 31.10.2023 r.
 • 30.04.2024 r., 31.10.2024 r.
 • 30.04.2025 r., 31.10.2025 r.
 • 30.04.2026 r., 31.10.2026 r.
 • 30.04.2027 r., 29.10.2027 r.

 

Obligacje serii B

 

Obligacje podporządkowane Banku Pekao S.A. Serii B na okaziciela, emitowane na podstawie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, uchwały nr 266/IX/18 Zarządu Banku z dnia 11 września 2018 r. oraz uchwały nr 301/X/18 Zarządu Banku z dnia 4 października 2018 r.

Liczba obligacji 1.100
Łączna wartość nominalna obligacji 550.000.000 PLN
Wartość nominalna jednej obligacji 500.000 PLN
Dzień emisji 15.10.2018 r.
Dzień wykupu 16.10.2028 r.
Kod ISIN PLPEKAO00297
Oprocentowanie

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej sumę stopy bazowej WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,55%. 

Odsetki

W dwunastym okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 7,41%. 

Odsetki w wysokości 18.575,75 PLN za jedną obligację, wypłacane w dziesiątym dniu płatności odsetek przypadającym 15 października 2024 r., otrzymają inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 7 października 2024 r. 

Odsetki płatne są w PLN za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.

Dni płatności odsetek
 • 15.04.2019 r., 15.10.2019 r.
 • 15.04.2020 r., 15.10.2020 r.
 • 15.04.2021 r., 15.10.2021 r.
 • 15.04.2022 r., 15.10.2022 r.
 • 15.04.2023 r., 15.10.2023 r.
 • 15.04.2024 r., 15.10.2024 r.
 • 15.04.2025 r., 15.10.2025 r.
 • 15.04.2026 r., 15.10.2026 r.
 • 15.04.2027 r., 15.10.2027 r.
 • 15.04.2028 r., 16.10.2028 r.
 

 

Obligacje serii C

 

Obligacje podporządkowane Banku Pekao S.A. Serii C na okaziciela, emitowane na podstawie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, uchwały nr 266/IX/18 Zarządu Banku z dnia 11 września 2018 r. oraz uchwały nr 302/X/18 Zarządu Banku z dnia 4 października 2018 r.

Liczba obligacji 400
Łączna wartość nominalna obligacji 200.000.000 PLN
Wartość nominalna jednej obligacji 500.000 PLN
Dzień emisji 15.10.2018 r.
Dzień wykupu 14.10.2033 r.
Kod ISIN PLPEKAO00305
Oprocentowanie

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej sumę stopy bazowej  WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,80%. 

Odsetki

W dwunastym okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 7,66%. 

Odsetki w wysokości 19.202,47 PLN za jedną obligację, wypłacane w jedenastym dniu płatności odsetek przypadającym 15 października 2024 r., otrzymają inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 7 października 2024 r.  

Odsetki płatne są w PLN za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.

Dni płatności odsetek
 • 15.04.2019 r., 15.10.2019 r.
 • 15.04.2020 r., 15.10.2020 r.
 • 15.04.2021 r., 15.10.2021 r.
 • 15.04.2022 r., 15.10.2022 r.
 • 15.04.2023 r., 15.10.2023 r.
 • 15.04.2024 r., 15.10.2024 r.
 • 15.04.2025 r., 15.10.2025 r.
 • 15.04.2026 r., 15.10.2026 r.
 • 15.04.2027 r., 15.10.2027 r.
 • 15.04.2028 r., 15.10.2028 r.
 • 15.04.2029 r., 15.10.2029 r.
 • 15.04.2030 r., 15.10.2030 r.
 • 15.04.2031 r., 15.10.2031 r.
 • 15.04.2032 r., 15.10.2032 r.
 • 15.04.2033 r., 14.10.2033 r.
 

 

Obligacje serii D

 

Obligacje podporządkowane Banku Pekao S.A. Serii D na okaziciela, emitowane na podstawie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, uchwały Zarządu Emitenta nr 178/V/19 z dnia 9 maja 2019 r. oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 200/V/19 z dnia 22 maja 2019 r.

Liczba obligacji 1.500 [1]
Łączna wartość nominalna obligacji 750.000.000 PLN

(po asymilacji z serią D1)

Wartość nominalna jednej obligacji 500.000 PLN
Dzień emisji 04.06.2019 r.
Dzień wykupu 04.06.2031 r.
Kod ISIN PLPEKAO00313
Oprocentowanie

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej sumie stopy bazowej WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,70 punktu procentowego.

Odsetki

W siódmym okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 8,50%.

Odsetki w wysokości 21.308,22 PLN za jedną obligację wypłacane w siódmym dniu płatności odsetek przypadającym w dniu 4 grudnia 2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek,  tj. 25 listopada  2022 r.

Odsetki płatne są w PLN za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.

Dni płatności odsetek
 • 04.12.2019 r.
 • 04.06.2020 r., 04.12.2020 r.
 • 04.06.2021 r., 04.12.2021 r.
 • 04.06.2022 r., 04.12.2022 r.
 • 04.06.2023 r., 04.12.2023 r.
 • 04.06.2024 r., 04.12.2024 r.
 • 04.06.2025 r., 04.12.2025 r.
 • 04.06.2026 r., 04.12.2026 r.
 • 04.06.2027 r., 04.12.2027 r.
 • 04.06.2028 r., 04.12.2028 r.
 • 04.06.2029 r., 04.12.2029 r.
 • 04.06.2030 r., 04.12.2030 r.
 • 04.06.2031r.

[1] W tym 800 szt obligacji serii D1 wyemitowanych w dniu 4.12.2019 r. na podstawie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach (w brzmieniu sprzed wejścia w życie Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw) oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 434/XI/19 z dnia 6 listopada 2019 r. oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 441/XI/19 z dnia 13 listopada 2019 r.

Obligacje serii D1 z dniem 30.12.2019 r. zostały zasymilowane z serią D Uchwałą Zarządu KDPW S.A. z dnia 19.12.2019 r. nr 1169/2019

 

Obligacje serii D1

W dniu 30 grudnia 2019 r. obligacje serii D1 zostały zasymilowane z obligacjami serii D i są oznaczone kodem ISIN PLPEKA000313.

Obligacje podporządkowane Banku Pekao S.A. Serii D1 na okaziciela, emitowane na podstawie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach (w brzmieniu sprzed wejścia w życie Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw), uchwały Zarządu Emitenta nr 434/XI/19 z dnia 6 listopada 2019 r. oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 441/XI/19 z dnia 13 listopada 2019 r.

Liczba obligacji 800
Łączna wartość nominalna obligacji 400.000.000 PLN
Wartość nominalna jednej obligacji 500.000 PLN
Dzień emisji 04.12.2019 r.
Dzień wykupu 04.06.2031 r.
Kod ISIN PLPEKAO00321

 

 

Oprocentowanie

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej sumie stopy bazowej WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,70 punktu procentowego.

Odsetki

W pierwszym okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 3,49%.

Odsetki w wysokości 8.748,90 PLN za jedną obligację wypłacane w pierwszym dniu płatności odsetek przypadającym w dniu 4 czerwca 2020 r. otrzymają inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek, tj. 27 maja 2020 r.

Odsetki płatne są w PLN za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.

Dni płatności odsetek
 • 04.06.2020 r., 04.12.2020 r.
 • 04.06.2021 r., 04.12.2021 r.
 • 04.06.2022 r., 04.12.2022 r.
 • 04.06.2023 r., 04.12.2023 r.
 • 04.06.2024 r., 04.12.2024 r.
 • 04.06.2025 r., 04.12.2025 r.
 • 04.06.2026 r., 04.12.2026 r.
 • 04.06.2027 r., 04.12.2027 r.
 • 04.06.2028 r., 04.12.2028 r.
 • 04.06.2029 r., 04.12.2029 r.
 • 04.06.2030 r., 04.12.2030 r.
 • 04.06.2031r.

 

Senioralne obligacje nieuprzywilejowane Serii SN1

 

Senioralne obligacje nieuprzywilejowane ("senior non-preferred bonds") Banku Pekao S.A. Serii SN1 na okaziciela, emitowane na podstawie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w zw. z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, uchwały Zarządu Emitenta nr 113/III/23 z dnia 1 marca 2023 r. oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 131/III/23 z dnia 21 marca 2023 r.

Obligacje stanowią zobowiązania kwalifikowalne zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Zobowiązania z tytułu wartości nominalnej obligacji oraz odsetek od obligacji stanowią zobowiązania senioralne nieuprzywilejowane należące do kategorii szóstej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

Liczba obligacji

1.500

Łączna wartość nominalna obligacji 750.000.000 PLN
Wartość nominalna jednej obligacji 500.000 PLN
Dzień emisji 3 kwietnia 2023 r.
Dzień wcześniejszego wykupu 3 kwietnia 2025 r.
Dzień wykupu 3 kwietnia 2026 r.
Kod ISIN PLPEKAO00339
Ocena ratingowa emisji BBB (S&P Global Ratings)

 

 

Oprocentowanie

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej sumie stopy bazowej WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 2,40 % p.a.

Odsetki

W drugim okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 8,04%.

Odsetki w wysokości 20 155,07 PLN za jedną obligację, wypłacane w pierwszym dniu płatności odsetek przypadającym 3 kwietnia 2024 r., otrzymają inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 28 marca 2024 r.

Odsetki płatne są w PLN za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.

Dni płatności odsetek* 
 • 3 października 2023 r., 3 kwietnia 2024 r., 

 • 3 października 2024 r., 3 kwietnia 2025 r.,

 • 3 października 2025 r., 3 kwietnia 2026 r.

* z zastrzeżeniem przesunięcia zgodnie z Konwencją Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego, tj. reguły, zgodnie z którą data do której ma zastosowanie Konwencja Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym jest przesuwana na najbliższy Dzień Roboczy przypadający po tej dacie, jeżeli ów dzień przypada w tym samym miesiącu kalendarzowym co ta data. W przeciwnym wypadku, data przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym przesuwana jest na najbliższy Dzień Roboczy przed tą datą.

Senioralne obligacje nieuprzywilejowane Serii SN2

 

Senioralne obligacje nieuprzywilejowane ("senior non-preferred bonds") Banku Pekao S.A. Serii SN2 na okaziciela, emitowane na podstawie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r.  o obligacjach w zw. z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, uchwały Zarządu Emitenta nr 270VI/23 z dnia 15 czerwca 2023 r. oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 299/VI/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Obligacje stanowią zobowiązania kwalifikowalne zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Zobowiązania z tytułu wartości nominalnej obligacji oraz odsetek od obligacji stanowią zobowiązania senioralne nieuprzywilejowane należące do kategorii szóstej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

 

 

Liczba obligacji

700

Łączna wartość nominalna obligacji 350.000.000 PLN
Wartość nominalna jednej obligacji 500.000 PLN
Dzień emisji 28 lipca 2023 r.
Dzień wcześniejszego wykupu 28 lipca 2026 r.
Dzień wykupu 28 lipca 2027 r.
Kod ISIN PLPEKAO00354

 

 

Oprocentowanie

Od dnia emisji do dnia 28 lipca 2026 r. (nie wliczając tego dnia), obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 7,50% p.a., a od dnia 28 lipca 2026 r. (wliczając ten dzień) do dnia wykupu obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej sumie stopy bazowej WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 2,19% p.a.

Odsetki

W drugim okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 7,50%.

Odsetki w wysokości 18 698,63 PLN za jedną obligację, wypłacane w dniu 29 lipca 2024 r., otrzymają inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 24 lipca 2024 r.

Odsetki płatne są w PLN za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.

Dni płatności odsetek *
 • 28 stycznia 2024 r., 28 lipca 2024 r.,

 • 28 stycznia 2025 r., 28 lipca 2025 r.,

 • 28 stycznia 2026 r., 28 lipca 2026 r.. 

 • 28 stycznia 2027 r., 28 lipca 2027 r.

* z zastrzeżeniem przesunięcia zgodnie z Konwencją Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego, tj. reguły, zgodnie z którą data do której ma zastosowanie Konwencja Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym jest przesuwana na najbliższy Dzień Roboczy przypadający po tej dacie, jeżeli ów dzień przypada w tym samym miesiącu kalendarzowym co ta data. W przeciwnym wypadku, data przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym przesuwana jest na najbliższy Dzień Roboczy przed tą datą.

Senioralne obligacje nieuprzywilejowane Serii SN3

 

Senioralne obligacje nieuprzywilejowane ("senior non-preferred bonds") Banku Pekao S.A. Serii SN3 na okaziciela, emitowane na podstawie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w zw. z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, uchwały Zarządu Emitenta nr 126/III/24 z dnia 26 marca 2024 r. oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 165/IV/24 z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Obligacje stanowią zobowiązania kwalifikowalne zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Zobowiązania z tytułu wartości nominalnej obligacji oraz odsetek od obligacji stanowią zobowiązania senioralne nieuprzywilejowane należące do kategorii szóstej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

 

Liczba obligacji

1.000

Łączna wartość nominalna obligacji 500.000.000 PLN
Wartość nominalna jednej obligacji 500.000 PLN
Dzień emisji 26 kwietnia 2024 r.
Dzień wcześniejszego wykupu 26 kwietnia 2028 r., 26 października 2028 r.
Dzień wykupu 26 kwietnia 2029 r.
Kod ISIN PLPEKAO00362
Ocena ratingowa emisji BBB (S&P Global Ratings)

 

 

Oprocentowanie

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej sumie stopy bazowej WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,60% p.a.

Odsetki

W pierwszym okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 7,47%.

Odsetki w wysokości 18 930,82 PLN za jedną obligację, wypłacane w dniu 28 października 2024 r., otrzymają inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 23 października 2024 r.

Odsetki płatne są w PLN za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.

Dni płatności odsetek *

 • 28 października 2024 r.; 28 kwietnia 2025 r.;
 • 27 października 2025 r.; 27 kwietnia 2026 r.;
 • 26 października 2026 r.; 26 kwietnia 2027 r.;
 • 26 października 2027 r.; 26 kwietnia 2028 r.;
 • 26 października 2028 r.; 26 kwietnia 2029 r.

Senioralne obligacje uprzywilejowane Serii SP1

 

Senioralne obligacje uprzywilejowane ("senior preferred bonds") Banku Pekao S.A. Serii SP1 na okaziciela, emitowane na podstawie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r.  o obligacjach w zw. z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, uchwały Zarządu Emitenta nr 270VI/23 z dnia 15 czerwca 2023 r. oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 300/VI/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Obligacje stanowią zobowiązania kwalifikowalne zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Zobowiązania z tytułu wartości nominalnej obligacji stanowią zobowiązania należące do kategorii trzeciej, podkategoria czwarta, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt. 3 lit. (d) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Zobowiązania z tytułu odsetek od obligacji stanowią zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategoria pierwsza, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt. 4 lit. (a) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

 

Liczba obligacji

1.500

Łączna wartość nominalna obligacji 750.000.000 PLN
Wartość nominalna jednej obligacji 500.000 PLN
Dzień emisji 28 lipca 2023 r.
Dzień wcześniejszego wykupu 28 lipca 2024 r.
Dzień wykupu 28 lipca 2025 r.
Kod ISIN PLPEKAO00347
Ocena ratingowa emisji BBB+ (S&P Global Ratings)

 

 

Oprocentowanie

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej sumie stopy bazowej WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,35% p.a.

Odsetki

W drugim okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 7,20% p.a.

Odsetki w wysokości 17 950,68 PLN za jedną obligację, wypłacane w dniu 29 lipca 2024r., otrzymają inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 24 lipca 2024r.

Odsetki płatne są w PLN za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.

Dni płatności odsetek *
 • 28 stycznia 2024 r.,

 • 28 lipca 2024 r.,

 • 28 stycznia 2025 r.,

 • 28 lipca 2025 r.

* z zastrzeżeniem przesunięcia zgodnie z Konwencją Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego, tj. reguły, zgodnie z którą data do której ma zastosowanie Konwencja Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym jest przesuwana na najbliższy Dzień Roboczy przypadający po tej dacie, jeżeli ów dzień przypada w tym samym miesiącu kalendarzowym co ta data. W przeciwnym wypadku, data przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym przesuwana jest na najbliższy Dzień Roboczy przed tą datą.