Obligacje - Relacje inwestorskie

obligacje

Obligacje serii A

Obligacje podporządkowane Banku Pekao S.A. Serii A na okaziciela, wyemitowane na podstawie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, uchwały nr 304/IX/17 Zarządu Emitenta z dnia 22 września 2017 r. oraz uchwały nr 346/X/2017 Zarządu Emitenta z dnia 19 października 2017 r.

 

Liczba obligacji 1.250.000
Łączna wartość nominalna obligacji 1.250.000.000 PLN
Wartość nominalna jednej obligacji 1.000 PLN
Dzień emisji 30.10.2017 r.
Dzień wykupu 29.10.2027 r.
Kod ISIN PLPEKAO00289
Oprocentowanie

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej sumę stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,52 procent.

W dziewiątym okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 2,46%. Odsetki w wysokości 12,20 PLN za jedną obligację, wypłacane w dziewiątym dniu płatności odsetek przypadającym 30 kwietnia 2022 r., otrzymają inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22 kwietnia 2022 r.

Odsetki Odsetki płatne są w PLN za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.
Dni płatności odsetek
 • 30.04.2018 r., 31.10.2018 r.
 • 30.04.2019 r., 31.10.2019 r.
 • 30.04.2020 r., 31.10.2020 r.
 • 30.04.2021 r., 31.10.2021 r.
 • 30.04.2022 r., 31.10.2022 r.
 • 30.04.2023 r., 31.10.2023 r.
 • 30.04.2024 r., 31.10.2024 r.
 • 30.04.2025 r., 31.10.2025 r.
 • 30.04.2026 r., 31.10.2026 r.
 • 30.04.2027 r., 31.10.2027 r.
Nota informacyjna dla Obligacji Serii A

 

Obligacje serii B

Obligacje podporządkowane Banku Pekao S.A. Serii B na okaziciela, emitowane na podstawie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, uchwały nr 266/IX/18 Zarządu Banku z dnia 11 września 2018 r. oraz uchwały nr 301/X/18 Zarządu Banku z dnia 4 października 2018 r.

Liczba obligacji 1.100
Łączna wartość nominalna obligacji 550.000.000 PLN
Wartość nominalna jednej obligacji 500.000 PLN
Dzień emisji 15.10.2018 r.
Dzień wykupu 16.10.2028 r.
Kod ISIN PLPEKAO00297
Oprocentowanie

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej sumie stopy bazowej WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,55 punktu procentowego.

W ósmym okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 7,28%. Odsetki w wysokości 18.249,86 PLN za jedną obligację, wypłacane w ósmym dniu płatności odsetek przypadającym 15 października 2022 r., otrzymają inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 7 października 2022 r.

Odsetki Odsetki płatne są w PLN za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.
Dni płatności odsetek
 • 15.04.2019 r., 15.10.2019 r.
 • 15.04.2020 r., 15.10.2020 r.
 • 15.04.2021 r., 15.10.2021 r.
 • 15.04.2022 r., 15.10.2022 r.
 • 15.04.2023 r., 15.10.2023 r.
 • 15.04.2024 r., 15.10.2024 r.
 • 15.04.2025 r., 15.10.2025 r.
 • 15.04.2026 r., 15.10.2026 r.
 • 15.04.2027 r., 15.10.2027 r.
 • 15.04.2028 r., 16.10.2028 r.
 

 

Obligacje serii C

Obligacje podporządkowane Banku Pekao S.A. Serii C na okaziciela, emitowane na podstawie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, uchwały nr 266/IX/18 Zarządu Banku z dnia 11 września 2018 r. oraz uchwały nr 302/X/18 Zarządu Banku z dnia 4 października 2018 r.

Liczba obligacji 400
Łączna wartość nominalna obligacji 200.000.000 PLN
Wartość nominalna jednej obligacji 500.000 PLN
Dzień emisji 15.10.2018 r.
Dzień wykupu 14.10.2033 r.
Kod ISIN PLPEKAO00305
Oprocentowanie

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej sumie stopy bazowej WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,80 punktu procentowego.

W ósmym okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 7,53%. Odsetki w wysokości 18.876,58 PLN za jedną obligację, wypłacane w ósmym dniu płatności odsetek przypadającym 15 października 2022 r., otrzymają inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 7 października 2022 r.

Odsetki Odsetki płatne są w PLN za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.
Dni płatności odsetek
 • 15.04.2019 r., 15.10.2019 r.
 • 15.04.2020 r., 15.10.2020 r.
 • 15.04.2021 r., 15.10.2021 r.
 • 15.04.2022 r., 15.10.2022 r.
 • 15.04.2023 r., 15.10.2023 r.
 • 15.04.2024 r., 15.10.2024 r.
 • 15.04.2025 r., 15.10.2025 r.
 • 15.04.2026 r., 15.10.2026 r.
 • 15.04.2027 r., 15.10.2027 r.
 • 15.04.2028 r., 15.10.2028 r.
 • 15.04.2029 r., 15.10.2029 r.
 • 15.04.2030 r., 15.10.2030 r.
 • 15.04.2031 r., 15.10.2031 r.
 • 15.04.2032 r., 15.10.2032 r.
 • 15.04.2033 r., 14.10.2033 r.
 

 

Obligacje serii D

Obligacje podporządkowane Banku Pekao S.A. Serii D na okaziciela, emitowane na podstawie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, uchwały Zarządu Emitenta nr 178/V/19 z dnia 9 maja 2019 r. oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 200/V/19 z dnia 22 maja 2019 r.

Liczba obligacji 1.500 [1]
Łączna wartość nominalna obligacji 750.000.000 PLN

(po asymilacji z serią D1)

Wartość nominalna jednej obligacji 500.000 PLN
Dzień emisji 04.06.2019 r.
Dzień wykupu 04.06.2031 r.
Kod ISIN PLPEKAO00313
Oprocentowanie

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej sumie stopy bazowej WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,70 punktu procentowego.

W czwartym okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 1,95%.

Odsetki w wysokości 4.861,64 PLN za jedną obligację wypłacane w czwartym dniu płatności odsetek przypadającym w dniu 4 czerwca 2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek,  tj. 27 maja  2021 r.

Odsetki Odsetki płatne są w PLN za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.
Dni płatności odsetek
 • 04.12.2019 r.
 • 04.06.2020 r., 04.12.2020 r.
 • 04.06.2021 r., 04.12.2021 r.
 • 04.06.2022 r., 04.12.2022 r.
 • 04.06.2023 r., 04.12.2023 r.
 • 04.06.2024 r., 04.12.2024 r.
 • 04.06.2025 r., 04.12.2025 r.
 • 04.06.2026 r., 04.12.2026 r.
 • 04.06.2027 r., 04.12.2027 r.
 • 04.06.2028 r., 04.12.2028 r.
 • 04.06.2029 r., 04.12.2029 r.
 • 04.06.2030 r., 04.12.2030 r.
 • 04.06.2031r.

[1] W tym 800 szt obligacji serii D1 wyemitowanych w dniu 4.12.2019 r. na podstawie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach (w brzmieniu sprzed wejścia w życie Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw) oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 434/XI/19 z dnia 6 listopada 2019 r. oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 441/XI/19 z dnia 13 listopada 2019 r.

Obligacje serii D1 z dniem 30.12.2019 r. zostały zasymilowane z serią D Uchwałą Zarządu KDPW S.A. z dnia 19.12.2019 r. nr 1169/2019

 

Obligacje serii D1

W dniu 30 grudnia 2019 r. obligacje serii D1 zostały zasymilowane z obligacjami serii D i są oznaczone kodem ISIN PLPEKA000313.

Obligacje podporządkowane Banku Pekao S.A. Serii D1 na okaziciela, emitowane na podstawie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach (w brzmieniu sprzed wejścia w życie Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw), uchwały Zarządu Emitenta nr 434/XI/19 z dnia 6 listopada 2019 r. oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 441/XI/19 z dnia 13 listopada 2019 r.

Liczba obligacji 800
Łączna wartość nominalna obligacji 400.000.000 PLN
Wartość nominalna jednej obligacji 500.000 PLN
Dzień emisji 04.12.2019 r.
Dzień wykupu 04.06.2031 r.
Kod ISIN PLPEKAO00321

 

 

Oprocentowanie

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej sumie stopy bazowej WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,70 punktu procentowego.

W pierwszym okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 3,49%.

Odsetki w wysokości 8.748,90 PLN za jedną obligację wypłacane w pierwszym dniu płatności odsetek przypadającym w dniu 4 czerwca 2020 r. otrzymają inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek, tj. 27 maja 2020 r.

Odsetki Odsetki płatne są w PLN za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.
Dni płatności odsetek
 • 04.06.2020 r., 04.12.2020 r.
 • 04.06.2021 r., 04.12.2021 r.
 • 04.06.2022 r., 04.12.2022 r.
 • 04.06.2023 r., 04.12.2023 r.
 • 04.06.2024 r., 04.12.2024 r.
 • 04.06.2025 r., 04.12.2025 r.
 • 04.06.2026 r., 04.12.2026 r.
 • 04.06.2027 r., 04.12.2027 r.
 • 04.06.2028 r., 04.12.2028 r.
 • 04.06.2029 r., 04.12.2029 r.
 • 04.06.2030 r., 04.12.2030 r.
 • 04.06.2031r.

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję