Dane finansowe - Relacje inwestorskie

dane finansowe

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022 
Wynik z tytułu odsetek 4 461 4 167 4 382 4 593 4 994 5 468 5 202 5 661 8 244
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 044 2 006 2 390 2 353 2 463 2 534 2 434 2 688 2 807
Dochody z działalności operacyjnej 7 346 7 059 7 347 7 350 7 694 8 238 7 796 8 522 10 761
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe   -556 -518 -501 -521 -511 -696 -1 578 -778 -2 016
Koszty operacyjne (bez BFG i podatku bankowego) -3 286 -3 220 -3 212 -3 263 -3 444 -3 537 -3 451 -3 739 -4 083
Zysk brutto 3 360 2 831 2 897 3 153 3 047 3 002 1 725 3 002 2 883
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 2 715 2 293 2 279  2 475  2 287 2 165 1 102 2 175 1 718
Zysk netto na akcję 10,3 8,7 8,7 9,4 8,7 8,3 4,2 8,3 6,54
Dywidenda na akcję 10,0 8,7 8,7  8,69 7,90 6,60 0,00 3,21 4,30
Finansowanie działalności klientów 114977 122055 122663 132301 140032 151384 151684 169073 167510
Zobowiązania wobec klientów* 120630 124399 136380 145398 149143 157203 178304 195162 209596
ROE 11,5% 9,7% 9,8% 11,0% 10,2% 9,5% 4,5% 8,7% 7,6%
TCR 17,3% 17,7% 17,6% 17,1% 17,4% 17,1% 18,7% 16,9% 17,4%
Tier 1 17,3% 17,7% 17,6% 16,1% 15,8% 15,0% 16,7% 15,1% 15,6%

 

Z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu i zobowiązań z tytułu leasingu.