Dane finansowe - Relacje inwestorskie

dane finansowe

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022  2023
Wynik z tytułu odsetek 4 167 4 382 4 593 4 994 5 468 5 202 5 661 8 243 11 923
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 006 2 390 2 353 2 463 2 534 2 434 2 688 2 710 2 786
Dochody z działalności operacyjnej 7 059 7 347 7 350 7 694 8 238 7 796 8 522 10 664 14 773
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe   -518 -501 -521 -511 -696 -1 578 -778 -2 016 -599
Koszty operacyjne (bez BFG i podatku bankowego) -3 220 -3 212 -3 263 -3 444 -3 537 -3 451 -3 739 -3 987 -4 631
Zysk brutto 2 831 2 897 3 153 3 047 3 002 1 725 3 002 2 882 8 480
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 2 293 2 279  2 475  2 287 2 165 1 102 2 175 1 717 6 578 
Zysk netto na akcję 8,7 8,7 9,4 8,7 8,3 4,2 8,3 6,54 25,06
Dywidenda na akcję 8,7 8,7  8,69 7,90 6,60 0,00 3,21 4,30 5,42
Finansowanie działalności klientów 122055 122663 132301 140032 151384 151684 169073 167510 171057
Zobowiązania wobec klientów* 124399 136380 145398 149143 157203 178304 195162 209596 232078
ROE 9,7% 9,8% 11,0% 10,2% 9,5% 4,5% 8,7% 7,6% 24,7%
TCR 17,7% 17,6% 17,1% 17,4% 17,1% 18,7% 16,9% 17,8% 16,8%
Tier 1 17,7% 17,6% 16,1% 15,8% 15,0% 16,7% 15,1% 16,0% 15,2%

 

Z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu i zobowiązań z tytułu leasingu.