Program EMTN - Bank Pekao S.A.

Podstawowe informacje o Programie EMTN

Zarząd Banku 31 października 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Bank jako emitenta programu („Program EMTN”) emisji średnioterminowych euroobligacji („Euroobligacje”).

 Program EMTN został ustanowiony na następujących warunkach:

  1. kwota Programu EMTN wyniesie maksymalnie 5.000.000.000 EUR lub równowartość tej kwoty w innych walutach;
  2. Euroobligacje emitowane w ramach Programu EMTN będą oferowane i sprzedawane poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do, na rachunek lub na rzecz osób innych niż osoby amerykańskie, zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation S) wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Euroobligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani innymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych;
  3. Euroobligacje mogą być emitowane w euro, złotych lub innych walutach w dowolnej liczbie transz, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności;
  4. Euroobligacje mogą być emitowane jako obligacje zielone lub zrównoważone;
  5. Euroobligacje zostaną zdeponowane u wspólnego depozytariusza i zarejestrowane w imieniu podmiotu wyznaczonego jako wspólny depozytariusz dla Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking, S.A.;
  6. Bank będzie mógł ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii Euroobligacji do oficjalnych notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (ang. Luxembourg Stock Exchange „LuxSE”) oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez LuxSE, Luxembourg Green Exchange, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inny podmiot prowadzący rynek regulowany w rozumieniu Dyrektywy 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (z późniejszymi zmianami).

Euroobligacje wyemitowane w ramach Programu EMTN

W dniu 23 listopada 2023 r. Bank wyemitował w ramach Programu EMTN pierwszą serię zielonych Euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 1 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR. Informacje o warunkach emisji znajdują się w Ostatecznych warunkach emisji obligacji serii 1 (Final Terms). Seria  otrzymała rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.

Dokumenty 

Prospekt EMTN
Final Terms (Ostateczne warunki emisji obligacji serii 1)
Umowa agencyjna
Statut Banku