Walne zgromadzenie akcjonariuszy - Relacje inwestorskie

walne zgromadzenie akcjonariuszy

Regulamin WZA

Walne Zgromadzenie Banku działa zgodnie z Regulaminem przyjętym uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Banku Pekao S.A. z 8 kwietnia 2003 roku (zmienionym uchwałą nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 maja 2009 roku, uchwałą nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 1 czerwca 2012 roku oraz uchwałą nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 16 czerwca 2016 roku), który określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

Procedury

Mając na uwadze zmiany w Kodeksie spółek handlowych polegające na wprowadzeniu z dniem 3 sierpnia 2009 roku nowych rozwiązań, między innymi w zakresie zwoływania i odbywania Walnych Zgromadzeń, które mają zastosowanie do spółek publicznych, Bank zamieszcza Ogólną Procedurę dotyczącą realizacji uprawnień akcjonariuszy w zakresie zwoływania Walnego Zgromadzenia Banku, uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Banku i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Banku. Niezależnie od powyższej Procedury, każdorazowo, w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Banku będzie zamieszczona szczegółowa procedura dotycząca uczestniczenia w danym Walnym Zgromadzeniu Banku i wykonywania prawa głosu.

Komunikaty o zwołaniu WZA

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach. Oznacza to, że ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Banku będzie dokonywane w raporcie bieżącym i publikowane na stronie internetowej Banku (www.pekao.com.pl), nie później niż na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Tym samym, został zlikwidowany obowiązek ogłaszania przez Bank, będący spółką publiczną informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.