Pytania i odpowiedzi - Relacje inwestorskie

Pytania i odpowiedzi

 • Dywidenda

  1. Czy Pekao ma ustanowioną politykę dywidendową?
   Informacje o polityce dywidendowej Banku Pekao są dostępne na stronie internetowej Pekao pod adresem https://www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie/akcje/dywidenda.html
    
  2. Gdzie mogę znaleźć informacje o dywidendach wypłaconych do tej pory przez Bank? 
   Informacje o dywidendach dotychczas wypłaconych przez Pekao są dostępne na stronie internetowej Pekao pod adresem https://www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie/akcje/dywidenda.html w zakładce „Historia dywidendy”.
    
  3. Czy Bank wypłaci dywidendę w 2021 roku?
   Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 11 czerwca 2021 roku, wypłata dywidendy przez Bank będzie uzależniona od: (i) stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego odnoszącego się do polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 r. oraz (ii) zalecenia nadzorczego KNF odnoszącego się do polityki dywidendowej Banku w drugiej połowie 2021 r. Intencją Banku jest wypłata 75% zysku netto Banku z 2020 roku, tj. 3,21 zł/akcję, jeśli tylko zalecenia KNF na to pozwolą.
 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  1. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku?
   Informacje dotyczące WZA są dostępne na stronie internetowej Pekao pod adresem https://www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie/wza.html
    
  2. Co zrobić, aby uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku?
   Stosownie do art. 4061 § 1 Ksh, prawo uczestniczenia w ZWZ mają osoby będące akcjonariuszami Banku na 16 dni przed datą ZWZ (Dzień Rejestracji). Inwestor, który chce uczestniczyć w ZWZ, musi nabyć akcje spółki najpóźniej 18 dni przed terminem ZWZ w związku z tym, że rozliczenie akcji następuje po 2 dniach od zakupu. Następnie, akcjonariusz powinien złożyć w swoim domu maklerskim odpowiednią dyspozycję o wydanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji. Domy maklerskie przygotowują listy uprawnionych akcjonariuszy i przekazują je do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).
 • Informacje o akcjach

  1. Gdzie są notowane akcje Pekao?
   Akcje Pekao są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
    
  2. Jaka jest liczba wszystkich akcji Pekao?
   Liczba wszystkich akcji Pekao wynosi 262 470 034. Wszystkie akcje spółki są akcjami na okaziciela.
    
  3. Jaki jest kod ISIN oraz skróty w serwisach Reuters i Bloomberg dla akcji Pekao?
   ISIN: PLPEKAO00016
   Bloomberg: PEO PW
   Reuters: PEO.WA
    
  4. Jaka jest wartość nominalna jednej akcji Pekao?
   Wartość nominalna jednej akcji Pekao jest równa 1,00 zł.