Kontakt z Departamentem Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy - Relacje inwestorskie

kontakt

Departament Relacji Inwestorskich i ESG

ul. Żubra 1

01-066 Warszawa

Budynek FOREST KAMPUS

 

bri@pekao.com.pl

esg@pekao.com.pl

Marcin Jabłczyński

Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG

marcin.jablczynski@pekao.com.pl

Michał Handzlik

Menadżer ds. Relacji Inwestorskich

Departament Relacji Inwestorskich i ESG

michal.handzlik@pekao.com.pl

Iwona Zaremba

Menadżer ds. ESG

Departament Relacji Inwestorskich i ESG

iwona.zaremba@pekao.com.pl

Anna Chada

Departament Relacji Inwestorskich i ESG

Sekcja ds. ESG

anna.chada@pekao.com.pl
Magdalena Chmielewska

Departament Relacji Inwestorskich i ESG

Sekcja ds. ES

magdalena.chmielewska2@pekao.com.pl

Karolina Kołodziejska

Departament Relacji Inwestorskich i ESG

Sekcja ds. ESG

karolina.kolodziejska@pekao.com.pl

Iwona Milewska

Departament Relacji Inwestorskich i ESG

iwona.milewska@pekao.com.pl

Małgorzata Szwedyc

Departament Relacji Inwestorskich i ESG

malgorzata.szwedyc@pekao.com.pl

Anna Pająk-Świrska 

Departament Relacji Inwestorskich i ESG

Sekcja ds. ESG

anna.pajak-swirska@pekao.com.pl
 • Przydatne linki

 • Notyfikacje

  NOTYFIKACJE O TRANSAKCJACH DOKONYWANYCH PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE I OSOBY BLISKO Z NIMI ZWIĄZANE

  Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) jest emitentem, którego instrumenty finansowe (m.in. akcje, obligacje) zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych Giełdy Papierów Wartościowych oraz w alternatywnych systemach obrotu. W związku z tym Ban obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

  Od 3 lipca 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MAR członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania Banku i Komisję Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Banku.

  Obowiązek notyfikacyjny z art. 19 rozporządzenia MAR należy wykonać:

  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na stronie: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/knf_158146_transakcje_formularz_MAR_30_06_2016_47410.pdf przedstawił stanowisko w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

  • do Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem formularza elektronicznego:                   https://19mar.knf.gov.pl

  „Instrukcja użytkownika formularza 19.MAR” dostępna jest pod następującym adresem: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Instrukcja_uzytkownika_formularza_19_MAR_68333.pdf

  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jednocześnie informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. na adres poczty elektronicznej awaryjny.19mar@knf.gov.pl będzie można składać notyfikacje „w trybie awaryjnym” określonym w § 10 ust. 2-3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie środków i warunków trechnicznych służących do przekazywania niektórych informacji przrz podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz. U. z 2019 r. poz 2364).  W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazanie takiego powiadomienia może nastąpić na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu przez KNF. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie powiadomień, powiadomienie, powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://19mar.knf.gov.pl.

  Osoba blisko związana oznacza:

  • małżonka;
  • dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
  • członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; 
  • osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.