SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Audytor Sprawozdań: W dniu 12 czerwca 2013 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,  dokonało wyboru  firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Pekao S.A., skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz rewizji pakietów sprawozdawczych Banku Pekao S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. dla potrzeb konsolidacji Grupy UniCredit za lata 2013-2017.

Toolbox
  Kontakt
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Kalendarz wydarzeń
   Zapamiętane skróty