Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

CZEK

Czek jest dokumentem zawierającym bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz wskazanej osoby lub na rzecz okaziciela. Termin przedstawienia czeku do zapłaty reguluje prawo kraju płatnika. Czek jest płatny za okazaniem. Może być wystawiony jako imienny, na określonego remitenta (osobę, na rzecz której ma być wypłacone zobowiązanie z weksla) oraz na okaziciela.
W handlu międzynarodowym znajdują zastosowanie czeki bankierskie czyli czeki, których wystawcą są banki. Posługiwanie się takimi czekami zwiększa zarówno bezpieczeństwo obrotu czekowego jak i szybkość jego realizacji.
Bank sprzedaje czeki bankierskie wystawione na blankietach własnych oraz banków zagranicznych.
Czek bankierski wystawiony na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta może być:

wydany zleceniodawcy w celu przekazania go beneficjentowi,
wysłany drogą pocztową pod wskazany adres beneficjenta lub jego banku,
wystawiony i wysłany do beneficjenta przez bank korespondent na podstawie zlecenia SWIFT.
Czeki mogą być przez Bank Pekao SA skupowane lub przyjmowane do inkasa.
Skup czeku - jest to operacja bankowa, w wyniku której następuje nabycie przez Bank czeku i wypłacenie podawcy sumy czekowej,
Inkaso czeków - jest to operacja bankowa, w wyniku której następuje przejęcie czeku przez Bank (z przekazaniem Podawcy zapłaty po jej otrzymaniu).

Czeki:
umożliwiają obrót bezgotówkowy,
mogą być wystawiane imiennie lub na okaziciela,
pozwalają zapłacić bezpośrednio kontrahentowi, bez pośrednictwa innych Banków.

Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt