Finansowanie preferencyjne

Kredyt ekologiczny FENG

z dotacją do 80% ze środków UE

promesa kredytu ważna aż 9 miesięcy
 • Zobacz szczegóły
  • ocenie zdolności kredytowej podlegasz na początku procesu ubiegania się o premię ekologiczną
  • długi termin ważności promesy kredytu pozwala na spokojne oczekiwanie na wynik konkursu w BGK
finansowanie wymiany maszyn i urządzeń, termomodernizacji oraz OZE
 • Zobacz szczegóły
  • dofinansowanie nawet do 80% kosztów kwalifikowanych projektu 
  • dofinansowanie do zakupu maszyn i urządzeń (w tym wymiany już istniejących), termomodernizacji budowy budynków i budowli lub OZE pod warunkiem osiągnięcia wzrostu efektywności energetycznej na danej inwestycji (potwierdzonego audytem energetycznym) o co najmniej 30%
dotacja z UE do 80% kosztów kwalifikowanych
 • Zobacz szczegóły
  • kredyt spłacany częściowo premią ekologiczną
  • wysokość dofinansowania, które może sięgnąć nawet 80% zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na lata 2021-2027
profesjonalne wsparcie doradcze ze strony Pekao
 • Zobacz szczegóły
  • analiza dostępnych źródeł finansowania
  • ocena szans na uzyskanie wsparcia
  • pomoc techniczna przy opracowywaniu koncepcji projektowej i dostosowywaniu wizji przedsięwzięcia do wymogów programowych dla wybranego źródła finansowania
  • doradztwo w pełnym zakresie w procesie opracowania dokumentacji aplikacyjnej oraz w procesie oceny i rozliczania projektu
  Zobacz szczegóły
termin naboru wniosków do konkursu o premię ekologiczną
 • Zobacz szczegóły
  • ogłoszenie o naborze wniosków: 28.03.2024
  • nabór od 25.04.2024 do 25.07.2024
  • alokacja - 660 mln PLN 

Kredyt Unia

Realizacja projektów współfinansowanych z funduszy UE

dlaczego Kredyt Unia?
 • Zobacz szczegóły
  Rozumiemy, że dotacje unijne często pokrywają tylko część kosztów związanych z projektem. Aby sprostać wymaganiom instytucji udzielających dotacji, beneficjent musi wykazać zdolność do sfinansowania całego przedsięwzięcia. Kredyt Unia jest odpowiedzią na te potrzeby, umożliwiając finansowanie wkładu własnego, jak również zapewnienie płynności finansowej do momentu otrzymania dofinansowania.
charakterystyka Kredytu Unia
 • Zobacz szczegóły
  Kredyt Unia łączy w sobie dwa kluczowe produkty finansowe:
  1. Kredyt na sfinansowanie wkładu własnego: pokrycie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu, które nie mogą być sfinansowane z dotacji.
  2. Kredyt pomostowy: finansowanie nakładów inwestycyjnych aż do momentu wypłaty dotacji. Kredyt ten może być uruchomiony zarówno przed, jak i po przyznaniu dofinansowania unijnego.
zalety Kredytu Unia
 • Zobacz szczegóły
  • Elastyczność: możliwość skorzystania z finansowania w zależności od aktualnych potrzeb projektu.
  • Bezpieczeństwo: promesa kredytowa od Banku, ważna przez 9 miesięcy, daje pewność, że środki będą dostępne kiedy będą najbardziej potrzebne.
  • Prostota: jeden kredyt, który integruje dwa rozwiązania finansowe, upraszcza proces zarządzania finansami projektu.
jak uzyskać Kredyt Unia?
 • Zobacz szczegóły
  Proces aplikacyjny został dostosowany do wymagań instytucji udzielających dotacji:
  1. Wypełnienie wniosku: Skompletuj niezbędne dokumenty i wypełnij wniosek kredytowy.
  2. Analiza finansowa: Nasz zespół przeprowadzi szczegółową analizę finansową, aby zapewnić, że kredyt będzie dopasowany do potrzeb Twojego projektu.
  3. Promesa kredytowa: Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz promesę kredytową, która umożliwi dalsze procedury związane z uzyskaniem dotacji.

Kredyty z gwarancją Biznesmax Plus z dotacją do 20% ze środków UE

czym jest gwarancja Biznesmax Plus?
 • Zobacz szczegóły
  • gwarancja Biznesmax Plus to bezpłatna gwarancja spłaty kredytu dla przedsiębiorców
  • gwarancja Biznesmax Plus zabezpiecza do 80% wartości Twojego kredytu inwestycyjnego lub obrotowego (maksymalna kwota gwarancji to równowartość 2,5 mln euro)
kluczowe korzyści
 • Zobacz szczegóły
  • elastyczność finansowa: brak konieczności zastawiania majątku firmy
  • korzystne warunki kredytowe: niższa marża kredytowa
  • bez dodatkowych opłat związanych z ustanowieniem zabezpieczenia: brak dodatkowych kosztów zabezpieczenia kredytu
  • wsparcie w różnych formach: możliwość uzyskania dopłat do kapitału i odsetek kredytu
dopłaty do kapitału i oprocentowania
 • Zobacz szczegóły
  z gwarancją Biznesmax Plus, Twoja firma może skorzystać z dodatkowych dopłat:
  • dopłata do kapitału: dostępna dla kredytów inwestycyjnych, z możliwością uzyskania do 20% dopłaty do kapitału kredytu (w zależności od rodzaju realizowanej inwestycji)
  • dopłata do oprocentowania: oferowana do 24 miesięcy dla kredytów obrotowych, z roczną stawką 5% kwoty kapitału kredytu 
jak skorzystać z kredytu z gwarancją?
 • Zobacz szczegóły
  • zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia, jak gwarancja Biznesmax Plus może wesprzeć Twoje działania biznesowe
  • wypełnij prosty formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie, a nasz zespół specjalistów skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić szczegółowe informacje i odpowiedzieć na wszelkie pytania
dlaczego warto wybrać kredyt z gwarancją Biznesmax Plus?
 • Zobacz szczegóły
  • gwarancja Biznesmax Plus to nie tylko finansowe wsparcie, ale przede wszystkim szansa na rozwój i innowacje w Twojej firmie
  • dzięki gwarancji Biznesmax Plus, możesz zrealizować swoje plany inwestycyjne z mniejszym ryzykiem finansowym i większym bezpieczeństwem
kontakt i wsparcie
 • Zobacz szczegóły
  Masz pytania? Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby udzielić wsparcia i pomocy. Skontaktuj się z nami pod numerem (22) 821 88 22 lub odwiedź osobiście nasze Centra Biznesowe i Korporacyjne.

Kredyty inwestycyjne z gwarancją Ekomax z dotacją do 20% ze środków UE

czym jest gwarancja Ekomax?
 • Zobacz szczegóły
  • gwarancja Ekomax to bezpłatna gwarancja spłaty kredytu inwestycyjnego
  • gwarancja Ekomax zabezpiecza do 80% wartości Twojego kredytu inwestycyjnego (maksymalna kwota gwarancji to równowartość 2,5 mln euro)
kluczowe korzyści z gwarancji Ekomax
 • Zobacz szczegóły
  • elastyczność finansowa: brak konieczności zastawiania majątku firmy
  • korzystne warunki kredytowe: niższa marża kredytowa
  • bez dodatkowych opłat związanych z ustanowieniem zabezpieczenia: brak dodatkowych kosztów zabezpieczenia kredytu
  • wsparcie w realizacji inwestycji: możliwość uzyskania do 20% dopłaty do kapitału kredytu
koszty kwalifikowalne finansowane kredytem
 • Zobacz szczegóły
  • nabycie środków trwałych, robót i materiałów budowlanych
  • inwestycje w wartości niematerialne i prawne, np. patenty, licencje
jak skorzystać z kredytu z gwarancją?
 • Zobacz szczegóły
  • zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia, jak gwarancja Ekomax może wesprzeć Twoje działania biznesowe
  • wypełnij prosty formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie, a nasz zespół specjalistów skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić szczegółowe informacje i odpowiedzieć na wszelkie pytania
dlaczego warto wybrać kredyt z gwarancją Ekomax?
 • Zobacz szczegóły
  • gwarancja Ekomax to nie tylko finansowe wsparcie, ale przede wszystkim szansa na transformację energetyczną w Twojej firmie
  • dzięki gwarancji Ekomax, możesz zrealizować swoje plany inwestycyjne z mniejszym ryzykiem finansowym i większym bezpieczeństwem
kontakt i wsparcie
 • Zobacz szczegóły

  Masz pytania? Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby udzielić wsparcia i pomocy. Skontaktuj się z nami pod numerem (22) 821 88 22 lub odwiedź osobiście nasze Centra Biznesowe i Korporacyjne.

Program zabezpieczania kredytów obrotowych i inwestycyjnych realizowany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

czym jest gwarancja de minimis?
 • Zobacz szczegóły
  • gwarancja de minimis to forma zabezpieczenia kredytu, która pozwala MŚP na łatwiejszy dostęp do finansowania
  • istotą gwarancji de minimis jest zobowiązanie gwaranta (Banku Gospodarstwa Krajowego) do spłaty zadłużenia, gdy kredytobiorca nie jest w stanie tego zrobić
  • jest to efektywna metoda na zminimalizowanie ryzyka kredytowego oraz narzędzie umożliwiające uzyskanie potrzebnego finansowania
pomoc de minimis – co to jest?
 • Zobacz szczegóły
  • pomoc de minimis to forma wsparcia zgodna z prawem UE, która nie wymaga zgody Komisji Europejskiej
  • ta elastyczna pomoc może być oferowana przez różne instytucje w celu wsparcia przedsiębiorczości, a jej limit wynosi 200 000 EUR lub 100 000 EUR (jeśli Twoja firma działa w sektorze transportu drogowego towarów) w ciągu trzech kolejnych lat
  • wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przeliczana jest na EUR po średnim kursie walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu udzielenia pomocy
  • kwota jednej gwarancji, która stanowi nie więcej niż 60 % kwoty kredytu, nie może przekroczyć 5 mln zł z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką wcześniej otrzymała Twoja firma w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych
  • całkowite zaangażowanie z tytułu gwarancji de minimis udzielonych w banku nie może być wyższe niż 5 mln zł
kredyt obrotowy z gwarancją de minimis
 • Zobacz szczegóły
  • jest udzielany na maksymalnie 57 miesięcy
  • może zostać udzielony w walucie obcej 
  • gwarancja zabezpiecza do 60% kwoty kredytu i nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem
  • kredyt jest zabezpieczony m.in. wekslem własnym in blanco wystawionym przez Twoją firmę
  • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym
kredyt inwestycyjny z gwarancją de minimis
 • Zobacz szczegóły
  • jest udzielany maksymalnie na okres 117 miesięcy 
  • może zostać udzielony w walucie obcej 
  • gwarancja zabezpiecza do 60% kwoty kredytu i nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem
  • kredyt jest zabezpieczony m.in. wekslem własnym in blanco wystawionym przez Twoją firmę
  • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym
na co można przeznaczyć środki z kredytu obrotowego objętego gwarancją de minimis?
 • Zobacz szczegóły
  • zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi
  • uregulowanie podatków, składek ZUS i innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • finansowanie celów rozwojowych przedsiębiorstwa
  • spłatę kredytu/kredytów w bankach
na co można przeznaczyć środki z kredytu inwestycyjnego objętego gwarancją de minimis?
 • Zobacz szczegóły
  • budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą
  • zakup samochodów, maszyn, urządzeń
kredyty zabezpieczone gwarancją de minimis nie mogą być przeznaczone na:
 • Zobacz szczegóły
  • refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego
  • inwestycje kapitałowe
  • zakup instrumentów finansowych
  • zakup wierzytelności
  • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  • na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie inwestycji kapitałowych, zakupu instrumentów finansowych, wierzytelności, zorganizowanej części przedsiębiorstwa
kontakt i wsparcie Masz pytania? Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby udzielić wsparcia i pomocy. Skontaktuj się z nami pod numerem (22) 821 88 22 lub odwiedź osobiście nasze Centra Biznesowe i Korporacyjne.

Investmax to gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, która stanowi zabezpieczenie kredytu dzięki regwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego ze środków Programu InvestEU.

podstawowe parametry gwarancji
 • Zobacz szczegóły
  • zakres gwarancji: 80% kwoty kapitału kredytu
  • maksymalne kwoty gwarancji:
   - 172 660 zł dla mikrofinansowego instrumentu wsparcia
   - 6 906 400 zł dla instrumentu wsparcia MŚP
  • maksymalne okresy gwarancji:
   - 51 miesięcy dla kredytu obrotowego (odnawialnego lub nieodnawialnego)
   - 123 miesiące dla kredytu inwestycyjnego
  • opłata prowizyjna:
   - 0,0% kwoty gwarancji dla mikrofinansowego instrumentu wsparcia
   - 0,3% kwoty gwarancji dla instrumentu wsparcia MŚP
  • zabezpieczenie gwarancji: weksel in blanco
  • warunki wypłaty środków: środki z kredytu objętego gwarancją muszą być wypłacone do 30 czerwca 2027 r.
  • maksymalna kwota kredytów: łączna kwota kredytów z gwarancją Investmax nie może przekroczyć 32 373 750 zł.
korzyści z gwarancji Investmax
 • Zobacz szczegóły
  • dostęp do kredytu: możliwość uzyskania kredytu dla podmiotów bez odpowiedniego zabezpieczenia lub wolnych limitów pomocy de minimis
  • oszczędność środków: niski koszt lub brak kosztu zabezpieczenia kredytu gwarancją
  • wygoda: wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu załatwisz w jednym miejscu - w Banku Pekao S.A.
kto może skorzystać z gwarancji Investmax?
 • Zobacz szczegóły
  • instrument mikrofinansowy: dla mikroprzedsiębiorców, gdy kwota kredytu nie przekracza 215 825 zł
  • instrument wsparcia MŚP: dla przedsiębiorców z sektora MŚP, w tym mikroprzedsiębiorców, gdy kwota kredytu nie przekracza 8 633 000 zł
jak skorzystać z kredytu z gwarancją?
 • Zobacz szczegóły
  • zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia, jak gwarancja Investmax może wesprzeć Twoje działania biznesowe
  • wypełnij prosty formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie, a nasz zespół specjalistów skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić szczegółowe informacje i odpowiedzieć na wszelkie pytania
kontakt i wsparcie Masz pytania? Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby udzielić wsparcia i pomocy. Skontaktuj się z nami pod numerem (22) 821 88 22 lub odwiedź osobiście nasze Centra Biznesowe i Korporacyjne.

Kredyt energooszczędny

Kredyty dla firm z województwa kujawsko-pomorskiego

preferencyjne warunki cenowe marże kredytowe oraz opłaty i prowizje niższe niż w przypadku standardowych kredytów
finansowanie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa
wsparcie dla projektów które zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym zwiększają efektywność energetyczną o co najmniej 25%
energooszczędność finansowanie projektów zmniejszających straty energii, ciepła i wody oraz poprawiających odzysk ciepła w przedsiębiorstwie

Dopłaty do oprocentowania BGK

z Funduszu Dopłat do Oprocentowania

dopłaty do oprocentowania Dopłaty do oprocentowania w wysokości 2 punktów procentowych dla mikro, małych i średnich firm oraz 1 punkt procentowy dla pozostałych przedsiębiorstw
poprawa płynności Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych (w rachunku bieżącym, obrotowych odnawialnych, obrotowych nieodnawialnych) udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19
finansowanie obrotowe Dopłaty do oprocentowania do kredytów obrotowych udzielanych na finansowanie bieżącej działalności firmy
niższy koszt finansowania przez 12 miesięcy BGK pokryje część należnych odsetek kredytu maksymalnie przez okres 12 miesięcy. Umowy o kredyt z dopłatami mogą być podpisywane do 31 grudnia 2020 r.

Realizacja projektów związanych z instalacją paneli fotowoltaicznych

szybka decyzja kredytowa ograniczona ilość dokumentów
dogodne zabezpieczenie spłaty kredytu kredyt zabezpieczony jedynie gwarancją BiznesMax
dodatkowa korzyść dla klienta zwrot kosztów odsetek od kredytu za okres pierwszych trzech lat finansowania (maksymalnie odsetki do 5% kwoty kapitału kredytowego)
status prosumenta dla firm MSP możliwość wykorzystania nadwyżek wyprodukowanej energii w okresie 12 miesięcy
dodatkowa możliwość zabezpieczenia kredytu
bezpłatne zabezpieczenia
minimum formalności brak wymogu składania dodatkowych dokumentów dotyczących gwarancji
gwarancja dostępna także dla startupów
oszczędność czasu wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym

Kredyty z linii ESIF SILESIA dla firm z województwa śląskiego

preferencyjne warunki cenowe
 • Zobacz szczegóły

  marże kredytowe oraz opłaty i prowizje niższe niż w przypadku standardowych kredytów

okres kredytowania 12 miesięcy ‑ 10 lat
minimum formalności brak wymogu składania dodatkowych dokumentów do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego
oszczędność czasu wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym

z dotacją do 70% ze środków UE

promesa ważna aż 9 miesięcy
 • Zobacz szczegóły
  • ocenie zdolności kredytowej podlegasz na początku procesu ubiegania się o premię technologiczną
  • długi termin ważności promesy kredytu pozwala na spokojne oczekiwanie na wynik konkursu w BGK
finansowanie zakupu oraz wdrożenia nowych technologii z dofinansowaniem
 • Zobacz szczegóły
  • dofinansowanie nawet do 70% kosztów kwalifikowanych projektu
  • dofinansowanie do zakupu maszyn i urządzeń oraz budowy budynków i budowli pod warunkiem, że są one niezbędne do wdrożenia innowacyjnej technologii opracowanej przez przedsiębiorcę lub zakupionej od zewnętrznego podmiotu
dotacja z UE do 70% kosztów kwalifikowanych
 • Zobacz szczegóły
  • kredyt spłacany częściowo premią technologiczną
  • wysokość dofinansowania, które może sięgnąć nawet 70% zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na lata 2021-2027

   
profesjonalne wsparcie doradcze ze strony Pekao
 • Zobacz szczegóły
  • analiza dostępnych źródeł finansowania
  • ocena szans na uzyskanie wsparcia
  • pomoc techniczna przy opracowywaniu koncepcji projektowej i dostosowywaniu wizji przedsięwzięcia do wymogów programowych dla wybranego źródła finansowania
  • doradztwo w pełnym zakresie w procesie opracowania dokumentacji aplikacyjnej oraz w procesie oceny i rozliczania projektu
  więcej informacji>
termin naboru wniosków do konkursu o premię technologiczną
aktualne informacje o naborze wniosków o dofinansowanie

Zabezpieczanie kredytów inwestycyjnych i obrotowych

zabezpieczenie do 80% kapitału kredytu inwestycyjnego finansowanie kosztów w kwotach brutto
 • Zobacz szczegóły
  Do 30 czerwca 2021 r. możliwość zabezpieczenia również kredytów obrotowych odnawialnych.
bezpłatne zabezpieczenie brak prowizji za udzielenie gwarancji
brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
oszczędność czasu wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym
zmniejszenie kosztów kredytu dotacja w postaci dopłaty do oprocentowania kredytu
możliwość zabezpieczenia finansowania instalacji fotowoltaicznych zabezpieczanie finansowania projektów inwestycyjnych o charakterze innowacji proekologicznej lub realizowanych przez firmy innowacyjne.

Zabezpieczanie spłaty limitów faktoringowych.
 

faktorant przedsiębiorca należący do kategorii MŚP albo będący dużym przedsiębiorcą.
zabezpieczenie do 80% kwoty limitu faktoringowego możliwość zabezpieczania limitu faktoringowego gwarancją w kwocie nieprzekraczającej równowartości 200 milionów złotych. Gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
prowizja za udzielenie gwarancji – na rzecz BGK wysokość prowizji jest uzależniona od segmentu klienta oraz okresu limitu faktoringowego.
 • Zobacz szczegóły
  Opłata prowizyjna pobierana jest z góry i naliczana według stawek w wysokości:
  1. dla przedsiębiorcy będącego MŚP
   - na okres limitu faktoringowego do 1 roku – 0,25 %,
   - na okres limitu faktoringowego powyżej 1 roku do 2 lat – 0,55%,2)
  2. dla dużego przedsiębiorcy:
   - na okres limitu faktoringowego do 1 roku – 0,50 %,
   - na okres limitu faktoringowego powyżej 1 roku do 2 lat – 1,15%.
brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
oszczędność czasu wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym.

Zabezpieczanie kredytów obrotowych.

kredytobiorca przedsiębiorca będącym średnim albo dużym przedsiębiorcą.
zabezpieczenie do 80% kapitału kredytu możliwość zabezpieczania kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz odnawialnych, udzielonych na okres do 24 miesięcy.
prowizja za udzielenie gwarancji – na rzecz BGK wysokość prowizji jest uzależniona od segmentu klienta oraz okresu kredytowania.
 • Zobacz szczegóły

  Opłata prowizyjna pobierana jest z góry i naliczana według stawek w wysokości:

  1. dla średniego przedsiębiorcy:
   - na okres kredytu do 1 roku – 0,25 %,
   - na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 0,55%,
  2. dla dużego przedsiębiorcy:
   - na okres kredytu do 1 roku – 0,50 %,
   - na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 1,15%.
brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
oszczędność czasu wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym.

z dopłatą do oprocentowania udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

atrakcyjne oprocentowanie
 • Zobacz szczegóły
  • oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę: 2,00% 
  • w pozostałej części oprocentowanie płacone przez ARiMR
    
finansowanie do 400 000 PLN
 • Zobacz szczegóły

  Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

  • 100 000 PLN    gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;
  • 200 000 PLN    gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha  i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
  • 400 000 PLN    gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.
    
okres kredytowania 60 miesięcy
ostateczny termin uruchomienia kredytu 30 czerwca 2024 r.
korzyści dla klienta
 • Zobacz szczegóły
  • poprawa płynności finansowej
  • brak wkładu własnego
  • stabilizowanie więzi handlowych z kontrahentami
    
do 2000 zł premii i 0 zł za prowadzenie konta firmowego! Promocja została przedłużona do 31.05.2024 r.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.