Finansowanie preferencyjne

Kredyt na poprawę płynności finansowej
przez producentów rolnych

z dopłatą do oprocentowania udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

atrakcyjne oprocentowanie
 • Zobacz szczegóły
  • oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę: 2,00% 
  • w pozostałej części oprocentowanie płacone przez ARiMR
    
finansowanie do 400 000 PLN
 • Zobacz szczegóły
  Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:
  • 100 000 PLN    gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;
  • 200 000 PLN    gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha  i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
  • 400 000 PLN    gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.
    
okres kredytowania 60 miesięcy
ostateczny termin uruchomienia kredytu 31 grudnia 2023 r.
korzyści dla klienta
 • Zobacz szczegóły
  • poprawa płynności finansowej
  • brak wkładu własnego
  • stabilizowanie więzi handlowych z kontrahentami
    
do 2000 zł premii i 0 zł za prowadzenie konta firmowego! Promocja trwa do 31.10.2023 r.

Preferencyjny kredyt na skup zbóż i owoców miękkich

z dopłatą do oprocentowania udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

kto może skorzystać z kredytu
 • Zobacz szczegóły

  Z preferencyjnego kredytu na skub zbóż i owoców miękkich może skorzystać Klient:

  1. prowadzący działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu zbóż, obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie, skupu lub mrożenia owoców miękkich, jeżeli nabył zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r., nasiona roślin rolniczych od dnia 1 czerwca 2023 r. do 15 października 2023 r. lub owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. od:
   a.    producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 
   b.    podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu zbóż, skupu owoców miękkich, który nabywa zboża lub owoce miękkie od producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. l, z późn. zm.),
  3. w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. 
  4. na którym nie ciąży dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodna z prawem i z rynkiem wewnętrznym.
    
kredytowana działalność
 • Zobacz szczegóły

  Kredytowaniem objęta jest następująca działalność:

  1. sprzedaż hurtowa zboża i nasion – 46.21.Z, 
  2. sprzedaż hurtowa świeżych owoców i warzyw oraz sprzedaż hurtowa zakonserwowanych owoców i warzyw – 46.31.Z,
  3. konserwowanie owoców poprzez zamrażanie – 10.39.Z.
    
atrakcyjne oprocentowanie
 • Zobacz szczegóły
  • oprocentowanie: WIBOR 3M+marża 2,5%,
  • klient płaci - 2% w skali roku (oprocentowanie stałe przez cały okres kredytowania - do czasu wyczerpania kwoty pomocy),
  • ARiMR płaci - pozostałą część oprocentowania należnego bankowi.
    
kredyt o charakterze pomocowym
 • Zobacz szczegóły
  • maksymalna kwota wszystkich preferencyjnych kredytów na skup zbóż i owoców miękkich dla jednego przedsiębiorcy wynosi 40 mln PLN 
  • łączna kwota kredytów skupowych udzielonych Klientowi nie może przekroczyć:
   - kwoty, za którą zostały skupione zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. – w przypadku Klientów prowadzących działalność w zakresie skupu zbóż lub
   - kwoty, za którą zostały skupione nasiona roślin rolniczych z plantacji nasiennych w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do 15 października 2023 r. – w przypadku Klientów prowadzących obrót materiałem siewnym roślin rolniczych lub
   - kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. – w przypadku Klientów prowadzących działalność w zakresie skupu owoców miękkich albo 
   - sumy iloczynu liczby ton skupionych owoców miękkich i kwoty 2000 zł oraz kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. – w przypadku Klientów prowadzących działalność w zakresie skupu i mrożenia owoców miękkich.
maksymalny okres kredytowania do 18 miesięcy
korzyści dla Klienta
 • Zobacz szczegóły
  • poprawa płynności finansowej
  • kwota kredytu dostosowana do potrzeb płynnościowych
  • stabilizowanie więzi handlowych z kontrahentami
    

Kredyt technologiczny FENG

z dotacją do 70% ze środków UE

promesa ważna aż 9 miesięcy
 • Zobacz szczegóły
  • ocenie zdolności kredytowej podlegasz na początku procesu ubiegania się o premię technologiczną
  • długi termin ważności promesy kredytu pozwala na spokojne oczekiwanie na wynik konkursu w BGK
finansowanie zakupu oraz wdrożenia nowych technologii z dofinansowaniem
 • Zobacz szczegóły
  • dofinansowanie nawet do 70% kosztów kwalifikowanych projektu
  • dofinansowanie do zakupu maszyn i urządzeń oraz budowy budynków i budowli pod warunkiem, że są one niezbędne do wdrożenia innowacyjnej technologii opracowanej przez przedsiębiorcę lub zakupionej od zewnętrznego podmiotu
dotacja z UE do 70% kosztów kwalifikowanych
 • Zobacz szczegóły
  • kredyt spłacany częściowo premią technologiczną
  • wysokość dofinansowania, które może sięgnąć nawet 70% zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na lata 2021-2027

   
profesjonalne wsparcie doradcze ze strony Pekao
 • Zobacz szczegóły
  • analiza dostępnych źródeł finansowania
  • ocena szans na uzyskanie wsparcia
  • pomoc techniczna przy opracowywaniu koncepcji projektowej i dostosowywaniu wizji przedsięwzięcia do wymogów programowych dla wybranego źródła finansowania
  • doradztwo w pełnym zakresie w procesie opracowania dokumentacji aplikacyjnej oraz w procesie oceny i rozliczania projektu
  więcej informacji>
termin naboru wniosków do konkursu o premię technologiczną
aktualne informacje o naborze wniosków o dofinansowanie

Kredyt ekologiczny FENG

z dotacją do 70% ze środków UE

promesa kredytu ważna aż 9 miesięcy
 • Zobacz szczegóły
  • ocenie zdolności kredytowej podlegasz na początku procesu ubiegania się o premię ekologiczną
  • długi termin ważności promesy kredytu pozwala na spokojne oczekiwanie na wynik konkursu w BGK
finansowanie wymiany maszyn i urządzeń, termomodernizacji oraz OZE
 • Zobacz szczegóły
  • dofinansowanie nawet do 70% kosztów kwalifikowanych projektu 
  • dofinansowanie do zakupu maszyn i urządzeń (w tym wymiany już istniejących), termomodernizacji budowy budynków i budowli lub OZE pod warunkiem osiągnięcia wzrostu efektywności energetycznej na danej inwestycji (potwierdzonego audytem energetycznym) o co najmniej 30%
dotacja z UE do 70% kosztów kwalifikowanych
 • Zobacz szczegóły
  • kredyt spłacany częściowo premią ekologiczną
  • wysokość dofinansowania, które może sięgnąć nawet 70% zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na lata 2021-2027
profesjonalne wsparcie doradcze ze strony Pekao
 • Zobacz szczegóły
  • analiza dostępnych źródeł finansowania
  • ocena szans na uzyskanie wsparcia
  • pomoc techniczna przy opracowywaniu koncepcji projektowej i dostosowywaniu wizji przedsięwzięcia do wymogów programowych dla wybranego źródła finansowania
  • doradztwo w pełnym zakresie w procesie opracowania dokumentacji aplikacyjnej oraz w procesie oceny i rozliczania projektu
  Zobacz szczegóły
termin naboru wniosków do konkursu o premię ekologiczną
 • Zobacz szczegóły
  • ogłoszenie o naborze wniosków: 17.05.2023
  • nabór od 06.06.2023 do 17.08.2023
  • alokacja 660 mln PLN
    

Program zabezpieczania kredytów obrotowych i inwestycyjnych realizowany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

zabezpieczenie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego gwarancja zabezpiecza 60% kapitału kredytu lub do 80% w przypadku obejmowania kredytu gwarancją bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją w okresie do 30 czerwca 2022 r.
okres zabezpieczenia finansowania
 • Zobacz szczegóły
  • kredytem obrotowym – do 27 miesięcy;  – w przypadku obejmowania gwarancją kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją w okresie do 30 czerwca 2021 r. do 75 miesięcy
  • kredytem inwestycyjnym – do 120 miesięcy
niski koszt zabezpieczenia opłata prowizyjna w wysokości 0,5% kwoty gwarancji (pobierana rocznie); stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji należnej do zapłaty w terminie do 30 czerwca 2022 r. wynosi 0%
brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
oszczędność czasu wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym - aktualnie z wykorzystaniem alternatywnych kanałów kontaktu
pomoc de minimis udzielenie kredytu z gwarancją de minimis wiąże się z przyznaniem pomocy de minimis

Zabezpieczanie kredytów inwestycyjnych i obrotowych

zabezpieczenie do 80% kapitału kredytu inwestycyjnego finansowanie kosztów w kwotach brutto
 • Zobacz szczegóły
  Do 30 czerwca 2021 r. możliwość zabezpieczenia również kredytów obrotowych odnawialnych.
bezpłatne zabezpieczenie brak prowizji za udzielenie gwarancji
brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
oszczędność czasu wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym
zmniejszenie kosztów kredytu dotacja w postaci dopłaty do oprocentowania kredytu
możliwość zabezpieczenia finansowania instalacji fotowoltaicznych zabezpieczanie finansowania projektów inwestycyjnych o charakterze innowacji proekologicznej lub realizowanych przez firmy innowacyjne.

Zabezpieczanie spłaty limitów faktoringowych.

faktorant przedsiębiorca należący do kategorii MŚP albo będący dużym przedsiębiorcą.
zabezpieczenie do 80% kwoty limitu faktoringowego możliwość zabezpieczania limitu faktoringowego gwarancją w kwocie nieprzekraczającej równowartości 200 milionów złotych. Gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
prowizja za udzielenie gwarancji – na rzecz BGK wysokość prowizji jest uzależniona od segmentu klienta oraz okresu limitu faktoringowego.
 • Zobacz szczegóły
  Opłata prowizyjna pobierana jest z góry i naliczana według stawek w wysokości:
  1. dla przedsiębiorcy będącego MŚP
   - na okres limitu faktoringowego do 1 roku – 0,25 %,
   - na okres limitu faktoringowego powyżej 1 roku do 2 lat – 0,55%,2)
  2. dla dużego przedsiębiorcy:
   - na okres limitu faktoringowego do 1 roku – 0,50 %,
   - na okres limitu faktoringowego powyżej 1 roku do 2 lat – 1,15%.
brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
oszczędność czasu wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym.

Zabezpieczanie kredytów obrotowych.

kredytobiorca przedsiębiorca będącym średnim albo dużym przedsiębiorcą.
zabezpieczenie do 80% kapitału kredytu możliwość zabezpieczania kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz odnawialnych, udzielonych na okres do 24 miesięcy.
prowizja za udzielenie gwarancji – na rzecz BGK wysokość prowizji jest uzależniona od segmentu klienta oraz okresu kredytowania.
 • Zobacz szczegóły

  Opłata prowizyjna pobierana jest z góry i naliczana według stawek w wysokości:

  1. dla średniego przedsiębiorcy:
   - na okres kredytu do 1 roku – 0,25 %,
   - na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 0,55%,
  2. dla dużego przedsiębiorcy:
   - na okres kredytu do 1 roku – 0,50 %,
   - na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 1,15%.
brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
oszczędność czasu wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym.

Kredyt energooszczędny

Kredyty dla firm z województwa kujawsko-pomorskiego

preferencyjne warunki cenowe marże kredytowe oraz opłaty i prowizje niższe niż w przypadku standardowych kredytów
finansowanie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa
wsparcie dla projektów które zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym zwiększają efektywność energetyczną o co najmniej 25%
energooszczędność finansowanie projektów zmniejszających straty energii, ciepła i wody oraz poprawiających odzysk ciepła w przedsiębiorstwie

Realizacja projektów współfinansowanych z funduszy UE

promesa ważna aż 9 miesięcy
preferencyjne warunki cenowe marże kredytowe niższe niż
w przypadku standardowych kredytów inwestycyjnych
miesięczne odliczenia amortyzacji od podatku
dogodny system spłaty
możliwość dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie przelewu na bank wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego

Dopłaty do oprocentowania BGK

z Funduszu Dopłat do Oprocentowania

dopłaty do oprocentowania Dopłaty do oprocentowania w wysokości 2 punktów procentowych dla mikro, małych i średnich firm oraz 1 punkt procentowy dla pozostałych przedsiębiorstw
poprawa płynności Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych (w rachunku bieżącym, obrotowych odnawialnych, obrotowych nieodnawialnych) udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19
finansowanie obrotowe Dopłaty do oprocentowania do kredytów obrotowych udzielanych na finansowanie bieżącej działalności firmy
niższy koszt finansowania przez 12 miesięcy BGK pokryje część należnych odsetek kredytu maksymalnie przez okres 12 miesięcy. Umowy o kredyt z dopłatami mogą być podpisywane do 31 grudnia 2020 r.

Realizacja projektów związanych z instalacją paneli fotowoltaicznych

szybka decyzja kredytowa ograniczona ilość dokumentów
dogodne zabezpieczenie spłaty kredytu kredyt zabezpieczony jedynie gwarancją BiznesMax
dodatkowa korzyść dla klienta zwrot kosztów odsetek od kredytu za okres pierwszych trzech lat finansowania (maksymalnie odsetki do 5% kwoty kapitału kredytowego)
status prosumenta dla firm MSP możliwość wykorzystania nadwyżek wyprodukowanej energii w okresie 12 miesięcy
dodatkowa możliwość zabezpieczenia kredytu
bezpłatne zabezpieczenia
minimum formalności brak wymogu składania dodatkowych dokumentów dotyczących gwarancji
gwarancja dostępna także dla startupów
oszczędność czasu wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym

Kredyty z linii ESIF SILESIA dla firm z województwa śląskiego

preferencyjne warunki cenowe
 • Zobacz szczegóły

  marże kredytowe oraz opłaty i prowizje niższe niż w przypadku standardowych kredytów

okres kredytowania 12 miesięcy ‑ 10 lat
minimum formalności brak wymogu składania dodatkowych dokumentów do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego
oszczędność czasu wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję