Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FUNDACJA BANKU PEKAO S.A. IMIENIA DR. MARIANA KANTONA

Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku widoczny jest w działalności charytatywnej. Bank prowadzi działalność charytatywną poprzez Fundację Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona.

Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji jest bardzo szeroki. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie:
  • oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
  • przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół,
  • popularyzowania wiedzy bankowej,
  • niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • ochrony środowiska,
  • realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
  • upowszechniania kultury.
Fundacja działa od 1997 roku. W ciągu tego okresu na cele charytatywne przekazała około 11 milionów złotych (1,3 mln złotych w 2007 roku). Zarząd Fundacji dokłada starań, by jak najlepiej wykorzystać przyznane środki i pomagać przede wszystkim dzieciom i młodzieży oraz osobom potrzebującym wsparcia z przyczyn losowych lub zdrowotnych. U podstaw decyzji o koncentracji środków na pomoc dla dzieci i młodzieży legła troska o młode pokolenie. Finansując akcje pomocy dzieciom, współfinansując corocznie kilkadziesiąt wyjazdów kolonijnych i wycieczek, fundując stypendia dla uzdolnionej młodzieży, kupując komputery i pomoce dydaktyczne dla szkół wiejskich i w małych miasteczkach, zasilając środkami finansowymi tamtejsze biblioteki Fundacja stara się nie tylko nieść doraźną pomoc, ale też wyrównywać szanse na przyszłość dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin.
Z reguły blisko jedna trzecia środków Fundacji każdego roku jest przeznaczana na finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży. Wspierane są wyjazdy wychowanków domów dziecka, pacjentów z ośrodków skupiających dzieci i młodzież niepełnosprawną, uczniów z małych szkół wiejskich, którzy dzięki tej pomocy mają szansę na zmianę klimatu i otoczenia, poznanie innej kultury i sposobu życia. Fundacja finansuje także turnusy rehabilitacyjne dla chorych i niepełnosprawnych dzieci.
Wspierana jest również działalność sportowa prowadzona przez małe kluby zlokalizowane najczęściej przy szkołach lub ośrodkach kultury. Głównym celem ich działalności jest wspieranie harmonijnego psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku i mobilizacja do systematycznej pracy i wysiłku.
Innym istotnym polem działalności Fundacji jest wspieranie akcji dożywiania dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach, parafiach oraz różnego rodzaju świetlicach socjoterapeutycznych. Fundacja stara się w miarę możności samodzielnie nawiązywać kontakty i bezpośrednio docierać do najbardziej potrzebujących, przekazując środki na ściśle określony cel i ograniczając, tam gdzie można, pośrednictwo innych organizacji społecznych.
Poprzez udzielanie pomocy rodzinom wielodzietnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom bezradnym życiowo, a szczególnie młodzieży niepełnosprawnej, Fundacja stara się przeciwdziałać patologiom i powstawaniu nowych źródeł zagrożeń.
Pomoc Fundacji adresowana jest również do chorych i bezdomnych, którzy w sposób szczególny zostali doświadczeni przez los. W ciągu lat swojej działalności Fundacja  wypracowała skuteczne zasady współpracy ze "stałymi" odbiorcami środków finansowych. Kontynuowana przez szereg lat współpraca pozwala gruntownie poznać beneficjentów i wypracować optymalne formy pomocy. Na liście stałych odbiorców pomocy udzielanej przez Fundację znajdują się państwowe i rodzinne domy dziecka, organizacje i stowarzyszenia (w tym Caritas, Monar-Markot, TPD), szkoły wiejskie i przedszkola, parafie, domy samotnych matek, hospicja. W szczególnych przypadkach Fundacja wspiera szpitale, dofinansowując nie tylko zakupy drogiego sprzętu medycznego, ale również działania bezpośrednio służące ochronie zdrowia, ratowaniu życia czy szeroko rozumianej profilaktyce i rehabilitacji. Fundacja pomaga klinikom, przychodniom oraz innym placówkom opiekującym się chorymi, uzależnionymi i niepełnosprawnymi.
Od kilku lat Zarząd Fundacji, zgodnie z intencją Banku jako fundatora, zwiększa zaangażowanie w pomoc stypendialną dla zdolnych studentów i uczniów z niezamożnych rodzin. Fundowanie stypendiów nakierowanych przede wszystkim na studia związane z ekonomią, prawem i administracją odbywa się we współpracy z uczelniami wyższymi. Ponadto Fundacja wspomaga finansowo organizacje społeczne wspierające działalność wyższych uczelni.

Numer rachunku Fundacji Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona:
56 1240 1037 1111 0000 0693 3623


 
Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt