Fundacja Banku Pekao S.A.

Fundacja Banku Pekao S.A. została powołana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 1997 r. 

Zakres działalności Fundacji obejmuje m.in. wspieranie przedsięwzięć związanych z oświatą oraz wychowaniem dzieci i młodzieży, upowszechnianiem kultury i sportu, a także z ochroną środowiska. Celem Fundacji jest również niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym oraz szeroko rozumiana działalność charytatywna i ochrona zdrowia. 

Od 2019 r. Fundacja przez program „Jesteśmy blisko” wspiera w Banku Pekao S.A. wolontariat pracowniczy. Dzięki temu granty z Fundacji trafiają do społeczności lokalnych. 

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz: 

 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie edukacji ekonomicznej,
 • rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 • rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 • działalności charytatywnej i pomocy społecznej,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Informacje dotyczące zasad udzielania darowizn

 • Wnioski dotyczące wsparcia przyjmowane są do Fundacji w formie pisemnej lub elektronicznej.
 • Fundacja przyznaje środki zgodnie z jej celami statutowymi.
 • Decyzje Zarządu Fundacji o przyznaniu darowizny mają charakter uznaniowy i nie wymagają uzasadnienia.
 • Złożenie wniosku o darowiznę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
 • W związku z dużą liczbą wniosków, Fundacja zastrzega, że nie jest zobowiązana do udzielania odpowiedzi na wszystkie wnioski, które otrzymuje.

 

Kontakt 

Adres korespondencyjny:

Fundacja Banku Pekao S.A. 
ul. Żubra 1
01-066 Warszawa

Adres e-mail:

fundacja@pekao.com.pl

Dane i nr rachunku

KRS: 0000172721
NIP: 5271900014
REGON: 012636591 
Numer rachunku Fundacji Banku Pekao S.A.: 56 1240 1037 1111 0000 0693 3623 – Bank Pekao S.A. 

 • Pliki do pobrania

  • Statut Fundacji Banku Pekao S.A.

   Statut Fundacji Banku Pekao S.A.
   Pobierz plik

   Formularz wniosku o darowiznę (docx)

   Formularz wniosku o darowiznę (docx)
   Pobierz plik

   Formularz wniosku o darowiznę (pdf)

   Formularz wniosku o darowiznę (pdf)
   Pobierz plik

   Formularz rozliczenia darowizny (docx)

   Formularz rozliczenia darowizny (docx)
   Pobierz plik

   Formularz rozliczenia darowizny (pdf)

   Formularz rozliczenia darowizny (pdf)
   Pobierz plik