Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest trwałą zasadą postępowania, na której bank buduje swoje relacje z otoczeniem, uwzględniając potrzeby wszystkich interesariuszy: klientów, inwestorów, pracowników, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych.

W Banku Pekao S.A. przestrzegane są zasady Kodeksu Etyki Bankowej Związku Banków Polskich i Kanonu dobrych praktyk rynku finansowego uchwalone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dla podkreślenia istotności zagadnień związanych z odpowiedzialnością społeczną Bank Pekao S.A. przyjął dodatkowo Kartę Zasad, wewnętrzny zbiór korporacyjnych wartości, a także Kodeks Postępowania Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. określający zasady postępowania pracowników banku, pozwalające na zapewnienie najwyższych standardów świadczenia usług oraz ochronę reputacji banku.

Społeczne zaangażowanie Banku Pekao S.A.

Zaangażowanie społeczne banku to integralna część spójnych działań realizowanych przez bank w obrębie społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR). Ta część strategii CSR opiera się na budowaniu relacji ze społeczeństwem i wspieraniu jego rozwoju. Bank, reprezentując nowoczesne podejście do aktywności społecznej biznesu, odchodzi od działalności opartej na jednorazowych dotacjach i reaktywnym odpowiadaniu na prośby o wsparcie, na rzecz długoterminowego zaangażowania społecznego opartego na partnerstwie z wybranymi organizacjami cieszącymi się uznaniem i zaufaniem społecznym. Bank w szczególności angażuje się w projekty z obszarów takich jak: odpowiedzialny rozwój gospodarki, kultura wysoka, sport, czy ochrona środowiska.

Wolontariat pracowniczy

Społeczność ludzi o ogromnych sercach! 

Bank inicjuje i wspiera wolontariat pracowniczy. Program wolontariatu wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), która zakłada kompleksowe i długofalowe działania na rzecz społeczeństwa, rynku i środowiska. Główne inicjatywy realizowane są we współpracy z partnerami społecznymi banku – organizacjami pożytku publicznego.

Pracownicy banku angażują się w pomoc w ramach akcji ogólnopolskich oraz na rzecz społeczności lokalnych, w których żyją i pracują. Z uśmiechem, pozytywną energią i otwartym sercem niosą pomoc dzieciom, osobom chorym, seniorom, a także bezdomnym zwierzętom. Dzielą się tym, co w dzisiejszych czasach jest bardzo cenne - swoim czasem. Bankowi wolontariusze wykorzystują swoje umiejętności i przekazują w przystępny sposób wiedzę z obszaru finansów. Bank wspiera akcje wolontariackie na każdym etapie.

Fundacja Banku Pekao S.A.

Społecznie odpowiedzialny wizerunek banku widoczny jest w działalności charytatywnej. Działalność charytatywną bank realizuje w głównej mierze za pośrednictwem Fundacji Banku Pekao S.A., która została powołana w 1997 roku.

Więcej informacji na temat naszych działań znajduje się w zakładce ESG