Aktualności - Relacje inwestorskie

Aktualności

Bank Pekao S.A. – Wyniki ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych w 2023 roku

28.07.2023

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w 2023 roku Bank brał udział w ogólnoeuropejskich testach warunków skrajnych przeprowadzanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EBA”), we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego, Europejskim Bankiem Centralnym („ECB”) oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego („ESRB”).

Bank informuje również, że EBA opublikowała w dniu 28 lipca 2023 r. wyniki ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych. Bank w pełni uznaje powyższe wyniki.

Ogólnoeuropejskie testy warunków skrajnych w 2023 roku nie posiadają progu określającego ich zaliczenie, zamiast tego mają one służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu badania i oceny nadzorczej (BION). Wyniki pomogą właściwym organom w ocenie zdolności Banku do spełnienia stosownych wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy warunków skrajnych.

Scenariusz niekorzystnych warunków skrajnych został ustalony przez EBC/ESRB i obejmuje trzyletni horyzont czasowy (2023-2025). Test warunków skrajnych został przeprowadzony przy założeniu statycznego bilansu na grudzień 2022 r., zatem nie uwzględnia przyszłych strategii biznesowych i działań zarządczych. Prezentowane wyniki testu warunków skrajnych nie stanowią prognozy zysków Banku.

Na podstawie wyników tego testu oraz pod kontrolą organu nadzorczego, Bank podejmie ewentualne działania zarządcze w celu złagodzenia wpływu niekorzystnego scenariusza warunków skrajnych, oceni wpływ wyników na przyszłe plany kapitałowe Banku, na zdolność Banku do spełnienia odpowiednich wymogów ostrożnościowych oraz określi czy potrzebne są dodatkowe środki lub zmiany w obecnym planie kapitałowym Banku.

Zgodnie z wynikami ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Banku byłby w 2025 r. na poziomie 18,56% w scenariuszu bazowym oraz 15,37% w scenariuszu skrajnym.

W załączeniu wyniki ogólnoeuropejskiego testu warunków skrajnych dla Banku.