Aktualności - Relacje inwestorskie

Aktualności

Plan Podziału CDM Pekao SA

27.02.2019

Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., w ramach którego Bank Pekao S.A. jest jedną ze spółek przejmujących

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PODZIALE CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A., W RAMACH KTÓREGO BANK PEKAO S.A. JEST JEDNĄ ZE SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014843 („Bank”), NIP: 526-00-06-841, o kapitale zakładowym i kapitale wpłaconym w wysokości 262 470 034 zł, działając na podstawie art. 539 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („ksh”), w zw. z art. 402 (1) ksh, zawiadamia akcjonariuszy po raz pierwszy o planowanym podziale Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024477 („Spółka Dzielona” lub „CDM”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Bank oraz Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030709 („CBB”) („Podział CDM”).
Podział CDM zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 1 ksh, tj.: poprzez:

  1. przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich („Działalność Maklerska”); oraz
  2. przeniesienie na CBB części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z wykonywaniem usług call center („Działalność Call Center”).

Zgodnie z art. 530 § 1 ksh Spółka Dzielona zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru, co nastąpi niezwłocznie po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego CBB w wyniku Podziału CDM („Dzień Podziału CDM”).
Plan Podziału CDM („Plan Podziału CDM”) został ogłoszony w trybie art. 535 § 3 ksh poprzez umieszczenie na stronie internetowej Banku (pod adresem: https://www.pekao.com.pl/o-banku/stopka/informacje-dla-inwestorow/Plan-Podzialu-CDM-Pekao-SA.html).
Na podstawie art. 540 § 3 (1) ksh Bank informuje, że do dnia zakończenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy Banku, którego porządek obrad przewidywać będzie podjęcie uchwały w sprawie Podziału CDM, akcjonariusze mogą zapoznać się z poniższymi informacjami za pośrednictwem strony internetowej Banku, tj. akcjonariuszom udostępnia się:

  1. Plan Podziału CDM (zawierający także informacje i dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 ksh, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 ksh w odniesieniu do Banku, względem którego nie jest wymagane sporządzania takiego oświadczenia), dostępny na stronie: https://www.pekao.com.pl/o-banku/stopka/informacje-dla-inwestorow/Plan-Podzialu-CDM-Pekao-SA.html;
  2. sprawozdania finansowe Banku oraz sprawozdania zarządu z działalności Banku za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania dostępne na stronie: https://www.pekao.com.pl/o-banku/stopka/informacje-dla-inwestorow/raporty-finansowe.html;
  3. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności CDM oraz CBB za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania dostępne na stronie: https://www.pekao.com.pl/o-banku/stopka/informacje-dla-inwestorow/Plan-Podzialu-CDM-Pekao-SA.html;
  4. sprawozdania zarządów Banku, CDM oraz CBB z dnia 27.02.2019 r. sporządzone dla celów Podziału CDM dostępne na stronie: https://www.pekao.com.pl/o-banku/stopka/informacje-dla-inwestorow/Plan-Podzialu-CDM-Pekao-SA.html.

Ponadto Bank wyjaśnia, że opinia biegłego z badania Planu Podziału CDM w zakresie poprawności i rzetelności, o której mowa w art. 537 § 1 ksh, zostanie udostępniona na stronie internetowej Banku niezwłocznie po jej sporządzeniu przez biegłego wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy, w celu umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z jej treścią w trybie art. 540 § 3 (1) ksh. Informacja o możliwości zapoznania się z opinią biegłego zostanie przekazana w formie raportu bieżącego jako uzupełnienie niniejszego zawiadomienia.
Podstawa prawna:
Art. 539 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 402 (1) Kodeksu spółek handlowych i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję