Relacje inwestorskie

raporty

Raport 38/2020

05.06.2020 22:43

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść informacji udzielonych akcjonariuszowi Banku poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w odpowiedzi na zadane przez akcjonariusza pytania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 22 maja 2020 roku.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.