Relacje inwestorskie

raporty

Raport 52/2020

31.12.2020 16:05

Rezygnacje Wiceprezesów Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2020 r. Pan Tomasz Styczyński oraz Pan Grzegorz Olszewski złożyli rezygnacje z funkcji Wiceprezesów Zarządu Banku, jak również ze składu Zarządu Banku.

Pan Tomasz Styczyński złożył rezygnację z dniem 31 stycznia 2021 r. Zgodnie z treścią rezygnacji, została ona złożona z powodu odmiennej wizji rozwoju Banku, a forma rezygnacji służy dokończeniu prowadzonych przez Pana Tomasza Styczyńskiego spraw, w szczególności związanych z transformacją Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, oraz umożliwieniu Radzie Nadzorczej Banku wyboru następcy, który przejmie nadzór nad Pionem i odpowiedzialność za realizowane projekty, zgodnie z najlepszymi standardami i w duchu odpowiedzialności za stabilne i ostrożne zarządzanie.

Pan Grzegorz Olszewski złożył rezygnację ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z treścią rezygnacji, została ona złożona z powodu odmiennej wizji rozwoju Banku oraz poczucia odpowiedzialności za stabilne i ostrożne zarządzanie Obszarem Technologii i Usług Korporacyjnych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim