Sektor rolno-spożywczy - Bank Pekao S.A.

Sektor rolno-spożywczy

Produkcja rolno-spożywcza to jeden z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki, odpowiadający za ok. 6% PKB, a zarazem jedna z polskich specjalizacji na arenie międzynarodowej. Ekosystem rolno-spożywczy tworzą producenci rolni, przetwórcy żywności, producenci napojów i wyrobów tytoniowych, a także firmy handlowe wyspecjalizowane w dystrybucji żywności i napojów

 

Branża paszowa i mięsna wobec wyzwań podażowo-popytowych. Sytuacja bieżąca i perspektywy na 2024 rok

Otoczenie rynkowe całego łańcucha produkcji mięsa jest trudniejsze niż w roku ubiegłym, co ma swoje źródło w czynnikach kształtujących zarówno podaż surowca, jak i popyt na gotowe produkty. W segmencie mięsa czerwonego głównym wyzwaniem podażowym jest postępująca redukcja bazy surowcowej. To z kolei hamuje spadki cen wyrobów i tym samym ogranicza popyt na nie. W lepszej sytuacji jest branża drobiarska, która nie tylko utrzymuje rozwój na poziomie surowca, ale też przewagę cenową nad innymi rodzajami mięsa.

Listopad 2023
 
Pobierz raport

Branża mleczarska. Przedsiębiorstwa wobec krótko i długookresowych wyzwań

W 2022 nastąpiła zmiana sytuacji na globalnym rynku. W 2. połowie roku produkcja mleka w regionach o najwyższym znaczeniu dla światowej podaży produktów mlecznych zaczęła rosnąć i ten trend był kontynuowany w 2023 r. Wzrost dostępności surowca zmniejszył napięcia podażowe. Jednocześnie w przypadku części przetworów nastąpiło osłabienie popytu. Efektem oddziaływania ww. czynników był spadek światowych notowań (indeks FAO w sie’23: -22% r/r), co znalazło swoje odzwierciedlenie również w Polsce. Pogorszenie koniunktury na rynku mleka odbiło się na wynikach finansowych krajowej branży. W 1. połowie br. niższe r/r były przychody. Nastąpiła też silna redukcja zysku netto oraz rentowności – sektor odnotował zagregowaną stratę netto.


Październik 2023

 
Pobierz raport

Rynki surowcowe pod lupą - produkty rolne

W ostatnich tygodniach sytuacja na poszczególnych rynkach surowców roślinnych w Unii Europejskiej była mocno zróżnicowana. Po spadkach obserwowanych do połowy września notowania pszenicy uległy stabilizacji pod wpływem napięć pojawiających się w globalnym bilansie. Odmienną sytuację obserwowaliśmy rynku kukurydzy, gdzie ceny pozostały w trendzie spadkowym. Z kolei w przypadku rzepaku po okresie stabilizacji odnotowano wyraźne osłabienie notowań.Październik 2023
 
Pobierz raport

Rynek rolny pod lupą – kwartalnik. Perspektywy rynkowe na 4Q23

Poprawa sytuacji podażowej powoduje presję na ceny zbóż i roślin oleistych. Wprawdzie nieprzedłużenie umowy zbożowej przez Rosję oraz gorsze, niż pierwotnie oczekiwane, zbiory zbóż w Unii Europejskiej, nieco zwiększyły niepewność, lecz nie były to na tyle silne czynniki, aby odwrócić trend spadkowy notowań. Rynki wieprzowiny oraz wołowiny pozostają pod wpływem niższej produkcji. W dodatku krótkookresowe perspektywy wskazują na dalszą redukcję potencjału produkcyjnego w Unii. Odwrotną sytuację obserwujemy w branży mleczarskiej, gdzie rosnąca podaż obniża notowania produktów mlecznych i w efekcie mleka surowego. W przypadku warzyw gruntowych prognozy niższej krajowej produkcji ograniczają przestrzeń do osłabienia cen w kolejnych miesiącach.Wrzesień 2023
 
Pobierz raport

Rynki surowcowe pod lupą - produkty rolne

Koniec sierpnia oraz pierwsza połowa września przyniosły kontynuację krótkookresowego trendu spadkowego cen surowców rolnych zapoczątkowanego po 24 lipca, czyli lokalnym maksimum będącym efektem m.in. nieprzedłużenia przez Rosję umowy zbożowej. W ciągu ostatnich trzech tygodni obniżyły się notowania pszenicy, kukurydzy oraz rzepaku. Największą dynamikę spadków zarejestrowano w przypadku wrześniowego kontraktu na pszenicę, czemu sprzyjał wzrost dostępności ziarna wynikający ze zbiorów na półkuli północnej, na której leży większość głównych globalnych eksporterów pszenicy.Wrzesień 2023
 
Pobierz raport

Polski eksport żywności
Gdzie szukać szans, aby w przyszłości podtrzymać wysoką dynamikę rozwoju?


W 2022 roku po raz kolejny odnotowano wzrost wartości eksportu artykułów rolno-spożywczych z Polski i tym samym padł nowy rekord. W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku na rynki zagraniczne trafiły polskie produkty o łącznej wartości 47,6 mld euro. Sama kwota pokazuje skalę sukcesu krajowej branży spożywczej. Uwagę zwraca też bardzo wysoka roczna dynamika wzrostu, która wyniosła 27%. Jednak w 2023 roku warunki do tak dynamicznego rozwoju sprzedaży będą już trudniejsze, co wynika m.in. z wysokiej bazy roku poprzedniego, spowolnienia gospodarczego w Europie i na świecie oraz umocnienia polskiej waluty. Przedstawiamy Państwu raport, w którym staramy się ocenić najbardziej istotne zagraniczne rynki zbytu pod kątem możliwości dalszego zwiększenia eksportu w latach 2023-24.Maj 2023
 
Pobierz raport

Produkcja i dystrybucja słodyczy. Słodko-gorzkie perspektywy branży.

Polska jest czwartym największym dostawcą słodyczy na rynek Unii Europejskiej, z 10-procentowym udziałem w handlu wewnątrzwspólnotowym. Należy też do czołówki krajów Unii, które eksportują na rynki państw trzecich – w 2022 roku zajmowała szóste miejsce pod względem wolumenu słodyczy sprzedanych poza UE, z udziałem na poziomie 8 proc. w unijnym eksporcie. Jest też jednym z czołowych światowych eksporterów. W ubiegłym roku przedsiębiorstwa z krajowej branży musiały mierzyć się z wieloma wyzwaniami, związanymi m.in. ze wzrostem kosztów, wpływem wojny w Ukrainie na eksport, czy zmianami otoczenia makroekonomicznego. Branża radziła sobie dobrze w tych warunkach osiągając solidne wyniki finansowe. Na horyzoncie widać jednak kolejne zawirowania, do których firmy muszą się przygotować.Kwiecień 2023
 
Pobierz raport

Stan i perspektywy przemysłu spożywczego AD 2022

Po spadku związanym z pierwszą falą pandemii, produkcja sprzedana przemysłu spożywczego zaczęła szybko rosnąć. Wzrost przyspieszył w 2H21 oraz 1H22, po wybuchu wojny. Jego motorem były jednak głównie wyższe ceny żywności. Wzrost cen stanowił również wsparcie dla wartości eksportu, która po siedmiu miesiącach br. była wyższa o 25% r/r. Co ważne, w 1H22 stabilna była sytuacja finansowa przetwórstwa. Odnotowano wysoki wzrost przychodów oraz poprawę wyników finansowych Wyniki poszczególnych podsektorów był jednak mocno zróżnicowane. Nie wszędzie udało się uniknąć spadku rentowności. W kolejnych miesiącach jednym z głównych wyzwań będzie presja kosztowa, związana z wysokimi cenami surowców, ale też z rosnącymi cenami energii.  W dodatku przewidywane spowolnienie gospodarcze będzie oznaczało pogorszenie warunków prowadzenia działalności.

Październik 2022
 
Pobierz raport

Konsolidacja polskiej branży spożywczej na tle UE. Czy trudne otoczenie ekonomiczne przyspieszy wzrost koncentracji sektora?

Według danych GUS, w minionej dekadzie liczba działających w polskiej branży spożywczej firm  spadła o 20%, a udział dużych podmiotów (przynajmniej 250 zatrudnionych) w jej łącznych przychodach wzrósł do 65%. W niniejszym raporcie opisujemy konsolidację tej branży w naszym kraju na tle innych państw Unii Europejskiej oraz omawiamy rolę rynku fuzji i przejęć w tym procesie. Staramy się też odpowiedzieć na pytanie o to jak otoczenie ekonomiczne i sytuacja geopolityczna z jednej strony, a długoterminowe trendy globalne z drugiej mogą wpływać na perspektywy konsolidacji polskiego sektora spożywczego w bliskiej i nieco dalszej przyszłości.

Czerwiec 2022

 
Pobierz raport

Branża tytoniowa. Bieżące trendy i perspektywy rozwojowe

Globalny rynek produktów tytoniowych znajduje się od lat w lekkim trendzie spadkowym, na co wpływają zmiany preferencji konsumenckich (zwłaszcza wzrost postaw pro-zdrowotnych). Mimo stopniowo zmniejszającego się wolumenu sprzedaży, wartość przychodów generowanych ze sprzedaży rośnie, dzięki konsekwentnie podwyższanym obciążeniom akcyzowym. Mimo mieszanych perspektyw rozwoju krajowego rynku, sytuacja polskich wytwórców produktów tytoniowych jest dobra, a dzięki relatywnej przewadze kosztowej – od 2019 r. Polska jest największym unijnym producentem papierosów (z 32% udziałem w wolumenie), będąc równocześnie największym eksporterem netto pod względem wartości.

Czerwiec 2022
 
Pobierz raport

Produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich – profil branży

Rok 2021 przyniósł pewną poprawę popytu na pieczywo i inne wyroby piekarnicze dzięki słabiej odczuwalnemu wpływowi pandemii COVID-19 (zwłaszcza w 2 połowie roku), towarzyszył temu jednak silny wzrost kosztów produkcji, odbijający się coraz mocniej na sytuacji finansowej branży. Początek nowego roku i wybuch wojny na Ukrainie to z jednej strony dalszy, silny wzrost presji kosztowej (ceny zbóż i za ich pośrednictwem mąki, a także surowców energetycznych, zwłaszcza gazu ziemnego), a z drugiej napływ ogromnej fali uchodźców. Ten drugi czynnik powinien stanowić silne wsparcie dla popytu na podstawowe rodzaje żywności, do których zalicza się pieczywo. Może to pomóc branży w znaczącym stopniu zneutralizować wyższe koszty produkcji dzięki przerzucaniu ich na ceny wyrobów. 

Marzec 2022
 
Pobierz raport

Rok pandemii w branży spożywczej. Jak w kryzysie poradzili sobie polscy producenci żywności?

Agregaty makroekonomiczne i finansowe potwierdzają, że polski przemysł spożywczo-napojowy jako całość wykazał wysoką odporność na skutki pandemii COVID-19, szybko dostosowując się do związanych z nią bezprecedensowych wyzwań. Polska jako jeden z dwóch - obok Litwy - państw UE zanotowała wzrost produkcji żywności w 2020 r., a do tego o 5% w porównaniu z 2019 r. wzrósł też eksport. W poszczególnych segmentach sytuacja była już jednak silnie zróżnicowana. Szerzej na ten temat piszemy wspólnie z Portalem Spożywczym w najnowszym raporcie sektorowym.

Maj 2021
 
Pobierz raport

Przetwórstwo ryb. Charakterystyka branży, bieżące trendy i perspektywy rozwojowe 

Wpływ pandemii COVID-19 na branżę w 2020 r. można określić jako umiarkowany, choć przy znacznym zróżnicowaniu w przypadku poszczególnych firm. Podmioty w mniejszym stopniu uzależnione od popytu sektora gastronomicznego, dysponujące szeroką gamą produktów łatwych do modyfikowania pod kątem dystrybucji w kanale detalicznym notowały często poprawę rentowności dzięki spadkowym trendom średnich cen importu surowca do UE. Z większym wyzwaniem musiały się mierzyć firmy silnie nastawione na współpracę z gastronomią. Perspektywy na 2021 r. wydają się względnie stabilne, jednak w dłuższym okresie kluczowe będą dostosowania pozwalające utrzymać wysoką dynamikę eksportu – głównego motoru napędowego zapewniającego rozwój branży.

Kwiecień  2021
 
Pobierz raport

Przetwórstwo owoców i warzyw. Charakterystyka branży, bieżące trendy i perspektywy rozwojowe

Sytuacja branży przetwórstwa owoców i warzyw w 2020 r. kształtowała się przede wszystkim pod wpływem niższej niż rok wcześniej podaży surowców do produkcji. Dzięki wzrostowi cen produktów większość segmentów po 3 kwartałach roku notowała wzrost wyniku finansowego, pomimo niższych (zwłaszcza w przetwórstwie owoców) wolumenów produkcji. Jednak niektóre segmenty (np. przetwórstwo ziemniaków) dotkliwie odczuły wpływ związanych z pandemią COVID-19 restrykcji w sektorze gastronomicznym. O bieżących trendach i perspektywach branży na 2021 r. piszemy w najnowszym raporcie. 

Luty 2021
 
Pobierz raport

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami mailowo:

Znajdź nas na Twitterze: @Pekao_Analizy 
 

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję