Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
04.12.2017 - Raport 63/2017: Odrzucenie apelacji akcjonariusza w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 1 czerwca 2012 roku
2017-12-04  19:41

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 listopada 2017 roku o odrzuceniu apelacji akcjonariusza Banku od wyroku z dnia 19 grudnia 2016 roku oddalającego powództwo tego akcjonariusza o uchylenie uchwał nr 6 - 7 oraz nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2011 oraz udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
 
Przedmiotowe postanowienie jest nieprawomocne.
 
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt