Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
11.12.2017 - Raport 65/2017: Zamknięcie transakcji nabycia 51% akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A.
2017-12-11 15:42

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 27/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. oraz Raportu Bieżącego nr 61/2017 z dnia 22 listopada 2017 r., Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"), informuje, iż w dniu 11 grudnia 2017 roku Bank oraz UniCredit S.p.A. (następca prawny Pioneer Global Asset Management S.p.A.) zawarły umowę przyrzeczoną sprzedaży 14.746 (czternastu tysięcy siedmiuset czterdziestu sześciu) akcji spółki Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "PPIM"), zapewniających 51% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PPIM za cenę 138 mln Euro (sto trzydzieści osiem milionów Euro). W konsekwencji Bank stał się akcjonariuszem posiadającym 100% akcji PPIM oraz pośrednio udział wynoszący 100% w kapitale zakładowym i 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na dzień nabycia ww. akcji, będącym jednocześnie dniem przejęcia kontroli nad Spółką, Bank dokonał przeszacowania dotychczas posiadanych 49% akcji w PPIM. Pozytywny wpływ przeszacowania na skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Banku Pekao S.A. za rok 2017 wynosi około 400 milionów złotych. Rozliczenie nabycia akcji PPIM jest neutralne dla jednostkowego rachunku zysków i strat Banku

Nabycie PPIM spowoduje obniżenie CET1, już po zaliczeniu zysku, o którym mowa powyżej do funduszy własnych, na poziomie skonsolidowanym o ok. -0,4 pp.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt