Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
08.06.2018 - Raport 8/2018: Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA o zwiększeniu stanu posiadania akcji Banku powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku przez fundusze Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny
2018-06-08 23:40

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej "Bank") informuje o otrzymaniu w dniu 8 czerwca 2018 roku zawiadomienia (dalej "Zawiadomienie") o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku sporządzonego na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz 1439 z późn zm.). Zawiadamiającym jest Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA (dalej "NN PTE").
 
Zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu NN PTE w wyniku nabycia akcji Banku w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu w 4 czerwca 2018 roku, zarządzane przez NN PTE fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej "OFE") oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej "DFE") zwiększyły stan posiadania akcji Banku powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

Przed rozliczeniem transakcji tj. na dzień 1 czerwca 2018 roku OFE i DFE posiadały 13.017.769 (słownie: trzynaście milionów siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Banku, co stanowiło 4,96% kapitału zakładowego Banku i były uprawnione do 13.017.769 (słownie: trzynaście milionów siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu transakcji w dniu 4 czerwca 2018 roku na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajdowało się 13.357.769 (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Banku, co stanowi 5,09% kapitału zakładowego Banku. Akcje te uprawniają do 13.357.769 (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, co stanowi 5,09% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. 2018. poz. 512).
 
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt