Pozostałe sektory - Bank Pekao S.A.

Pozostałe sektory

W tej sekcji znajdą Państwo opracowania na temat różnych sektorów nie uwzględnionych na innych podstronach.

 

Rynki surowcowe pod lupą – metale (listopad 2023)


Listopad na rynku metali bazowych upłynął pod znakiem wyhamowania trendu spadkowego. W przypadku niektórych metali od połowy miesiąca widoczny jest nawet lekki wzrost notowań. Zdaniem ekspertów  Banku Światowego, kontynuowana na przestrzeni obecnego roku korekta cenowa, odzwierciedlała spowolnienie aktywności w największych gospodarkach, przy zadowalającej dostępności surowców. W przyszłym roku popyt na metale może ulec dalszemu osłabieniu, ze względu na prognozowane przez Bank Światowy spowolnienie w budowie nowych nieruchomości w Europie, wysoki koszt kapitału oraz niepewny wzrost gospodarczy w Chinach. Ponadto oczekiwane jest systematyczne zwiększanie mocy wydobywczych oraz przetwórczych.


Listopad 2023

Pobierz raport

Branża opakowań w dobie słabszego popytu. Sytuacja bieżąca i perspektywy na najbliższe kwartały


Silnie rozwinięty sektor opakowań odgrywa istotną rolę w obszarze krajowego przetwórstwa. Pozycja naszego kraju w unijnej produkcji jak i eksporcie wzrasta, dzięki czemu Polska uplasowała się w czołówce europejskich graczy. 2023 rok był jednak okresem silnego spowolnienia w branży pod wpływem dużo słabszego popytu krajowego i zagranicznego (UE). Słabsza sprzedaż przełożyła się na pogorszenie wyników, jednak ogólna sytuacja branży opakowaniowej jest stabilna i korzystna na tle przetwórstwa przemysłowego. Na jedno z głównych wyzwań (poza kwestiami regulacyjnymi) wyrasta ponownie presja płacowa, rekompensowana jednak ulgą po stronie kosztów materiałów.


Listopad 2023

Pobierz raport

W oczekiwaniu na przełom.
Potencjał i perspektywy przemysłu farmaceutycznego w Polsce

 
Polska od lat nie wykorzystuje w pełni potencjału przemysłu farmaceutycznego, co znajduje odzwierciedlenie w jego ograniczonej roli w krajowych i unijnych agregatach gospodarczych, przy wysokim udziale kapitału zagranicznego w produkcji i sprzedaży. Stopień samowystarczalności, obrazujący relację wartości krajowej produkcji do wyrażonej w cenach fabrycznych wartości polskiego rynku wyrobów farmaceutycznych, wynosi zaledwie około 1/3 i należy do najniższych w Europie. Przekłada się to na duże i rosnące potrzeby importowe (leki gotowe, lecz również surowce i półprodukty do wytwarzania leków), pogłębiające się ujemne saldo handlu zagranicznego farmaceutykami oraz ryzyka dla stabilności ich dostaw da polskiego społeczeństwa. Z drugiej strony, branża charakteryzuje się wysoką rentownością i innowacyjnością, przy stabilnej sytuacji finansowej. Jej duży potencjał rozwojowy wyznaczają m.in. niskie na tle UE-27 wydatki per capita na leki w Polsce, korzystny dla polskiej specjalizacji (leki generyczne i biopodobne) klif patentowy w obecnej dekadzie, czy zmiana podejścia w polityce lekowej w kraju i całej UE-27, zwiększająca nacisk na bezpieczeństwo lekowe, wsparcie lokalnej produkcji i zamykanie potencjalnych luk w łańcuchach dostaw.


Listopad 2023
 
Pobierz raport

Bankowość przedsiębiorstw w Polsce. Rola gospodarcza, trendy rynkowe i perspektywy rozwojowe
 
Banki w Polsce odgrywają kluczową rolę w finansowaniu polskiej gospodarki, w tym krajowego sektora przedsiębiorstw. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat finansowanie kredytowe firm rosło szybciej niż gospodarstw domowych, a model bankowości biznesowej stale ewoluował w kierunku zwiększania wartości dodanej dla klientów oraz automatyzacji i cyfryzacji procesów.
Jakie perspektywy stoją przed bankami korporacyjnymi w Polsce i czy będą one w stanie udźwignąć ciężar coraz większych potrzeb inwestycyjnych polskiej gospodarki?


Listopad 2023
 
Pobierz raport

Branża odpadowa. Ostatnie lata bardzo dobre finansowo, duże wyzwania inwestycyjne na horyzoncie


W latach 2019-21 polska branża odpadowa odnotowała wyraźną poprawę zagregowanej sytuacji finansowej, m.in. silny wzrost zysków i wskaźników rentowności, czy spadek odsetka firm notujących stratę netto. Jednak w 2022 r. zaczęła ona coraz mocniej odczuwać presję ze strony rosnących kosztów, a w 1H23 osłabienie koniunktury gospodarczej przyniosło spadek przychodów. Wprawdzie zagregowane wskaźniki finansowe branży utrzymały się na solidnych poziomach, to jednak wzrosło zróżnicowanie sytuacji poszczególnych podmiotów, których większa liczba zaczęła przeżywać trudności. Dodatkowo Polska ma wciąż wiele do zrobienia w kwestii dostosowania regulacji dotyczących gospodarki odpadami do przepisów unijnych oraz zrealizowania ambitnych celów Komisji Europejskiej. Będzie to poważnym wyzwaniem inwestycyjnym i organizacyjnym, choć dla części firm z branży odpadowej najlepiej wpisujących się w kierunek polityki środowiskowej UE – również dużą szansą.

Październik 2023

Pobierz raport

Rynki surowcowe pod lupą - metale

Październik  na rynku metali bazowych upłynął pod znakiem pogłębionej korekty notowań. W tym miesiącu uwagę uczestników rynku skupiło kilka wydarzeń m.in. świąteczny tydzień w Chinach (Golden Week), coroczna konferencja giełdy LME, oraz publikacje prognoz rynkowych przez Międzynarodowe Grupy Badawcze ds. miedzi, cynku i ołowiu oraz niklu. Jednak żadne z wymienionych zdarzeń nie wzmocniło trwale kompleksu metali bazowych (Indeks LMEX -18% od sty’23), przy panującym pesymizmie wobec stagnacji w europejskim przemyśle i restrykcyjnej polityce monetarnej w USA.

Październik 2023

Pobierz raport

Rynki surowcowe pod lupą - metale

Wrzesień na rynku metali bazowych upłynął pod znakiem lekkiej korekty notowań. W przeciwieństwie do rynku surowców energetycznych, metale nieżelazne „utknęły” pomiędzy pesymizmem inwestorów, a mało optymistycznymi danymi z największych gospodarek świata. Sytuacja makroekonomiczna odbija się negatywnie na procyklicznym kompleksie metali bazowych. Indeks LMEX, monitorujący 6 głównych metali nieżelaznych osłabił się o ponad 15% od początku roku, pozostając na najniższym poziomie od ubiegłej jesieni.

Wrzesień 2023

Pobierz raport

Rynki surowcowe pod lupą - metale

Lipiec i pierwsza połowa sierpnia nie przyniosły przełomu, jeśli chodzi o giełdowe ceny głównych metali nieżelaznych. W lipcu przeważały tendencje wzrostowe, sięgające około 6-7% w stosunku do poziomów z ostatnich sesji czerwca. Z kolei w sierpniu nastąpił odwrót od lokalnych szczytów osiągniętych w poprzednich tygodniach, niwelujący większość lipcowych wzrostów w przypadku większości metali (z wyjątkiem ołowiu, gdzie sierpniowa korekta była jak na razie dość płytka – około 2-3%). Podłożem trendu bocznego pozostaje brak przełomu w sytuacji gospodarczej kluczowych dla popytu na metale regionów świata. Wskaźniki makro głównych gospodarek sugerują, że faza spowolnienia osiągnęła już najprawdopodobniej punkt krytyczny, jednocześnie jednak wyraźniejsze odbicie opóźnia się.


Sierpień 2023

Pobierz raport

Odporna na szok? Bieżąca sytuacja i perspektywy krajowej branży poligraficznej.


Branża poligraficzna wykazała się w ostatnich 3 latach relatywnie dużą odpornością na zawirowania w otoczeniu makroekonomicznym. Opracowanie zawiera syntezę najnowszych trendów w tym sektorze. 
 


Czerwiec 2023

Pobierz raport

Produkcja stolarki budowlanej. Rok 2023 okresem dekoniunktury i rosnącej presji na wyniki?

W okresie 1-3Q22 przychody firm specjalizujących się w produkcji stolarki budowlanej (zatrudniających przynajmniej 50 pracowników) wzrosły o 24% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., ich zagregowany wynik finansowy netto poprawił się o 5%, a wskaźnik rentowności netto – choć niższy niż w analogicznym okresie 2021 r. - utrzymał się na wysokim na tle minionej dekady poziomie 8%. Jednak sam 3Q22 przyniósł już oznaki ochłodzenia koniunktury, widoczne w pogorszeniu wyników i spadku wolumenów produkcji. Można zakładać, że w 2023 r. branża będzie znajdować się pod rosnącym wpływem pogorszenia sytuacji w budownictwie mieszkaniowym (spadek popytu na nowe mieszkania i liczby nowych inwestycji budowlanych), co w połączeniu z wciąż wysoką presją kosztową może odbić się negatywnie na jej marżach i wynikach finansowych. 

Luty 2023

Pobierz raport

Raport „Branża dystrybucji FMCG”

Branża dystrybucji FMCG w latach 2020-21 odnotowała silny wzrost zagregowanych wyników finansowych i poprawę rentowności do poziomów nie notowanych w poprzedniej dekadzie, a dość udane były dla niej również pierwsze 3. kwartały 2022 roku. Spodziewamy się jednak, że kolejne miesiące mogą przynieść narastającą presję na marże, pomimo generalnie wyższej odporności sektora FMCG na czynniki cykliczne w porównaniu z innymi dobrami konsumpcyjnymi. Spadek realnych dochodów gospodarstw domowych w związku z wysoką inflacją, spowolnienie gospodarcze, niepewność i pogarszające się nastroje oraz wysokie koszty działalności mogą doprowadzić do spadku wyników i rentowności branży w najbliższych kwartałach. W dłuższym okresie oceniamy jednak jej perspektywy rozwojowe korzystnie. Rosnące dochody społeczeństwa powinny przekładać się na systematyczny wzrost wydatków per capita na towary FMCG (zwłaszcza niespożywcze), które dzisiaj są wciąż znacznie niższe w porównaniu z państwami Europy Zachodniej. Towarzyszyć temu będzie dalsza konsolidacja branży, w której prym nadal wiodły będą duże sieci handlu nowoczesnego (zwłaszcza dynamiczne i upodabniające się do siebie segmenty dyskontów i supermarketów). 


Grudzień 2022
 
Pobierz raport

Raport „Branża opakowań w okresie zawirowań gospodarczych”
 

Sektor opakowań to silnie rozwinięty obszar krajowego przetwórstwa - pod względem jego udziału w produkcji przemysłowej Polska nie ma sobie równych w UE. Po przejściowej stagnacji wywołanej kryzysem COVID w 2020 r., branża już w 2021 r. powróciła na ścieżkę dynamicznego wzrostu, na której utrzymała się także w pierwszym półroczu 2022. Druga połowa roku jest jednak dla producentów opakowań okresem większym wyzwań – obserwowane już od kilku miesięcy spowolnienie gospodarcze (a tym samym popytu ze strony kluczowych odbiorców) zbiega się bowiem z utrzymującymi się problemami podażowymi (drogie surowce i energia) oraz nieuchronnym zacieśnieniem otoczenia regulacyjnego w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego.
Październik 2021
 
Pobierz raport

Charakterystyka sektora handlu detalicznego w Polsce – syntetyczne opracowanie sektorowe


Czerwiec 2021
 
Pobierz raport

Oprogramowanie i usługi IT. Charakterystyka branży, perspektywy rozwojowe, główne obszary

W czasie kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 branża oprogramowania i usług IT okazała się być jednym z sektorów najbardziej odpornych na załamanie gospodarcze. Nagłe przeniesienie części życia zawodowego i prywatnego do kanałów zdalnych przyspieszyło proces transformacji cyfrowej, a istotną rolę odegrał w tym również wzmożony popyt na rozrywkę domową. Raport szczegółowo przygląda się obecnej sytuacji i trendom w polskim sektorze IT, a także omawia charakterystykę i perspektywy poszczególnych segmentów branży.

Styczeń 2021
 
Pobierz raport

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami mailowo:

Znajdź nas na Twitterze: @Pekao_Analizy 
 

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję