Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

WŁADZE BANKU

Zarząd Banku Pekao SA składa się z siedmiu członków. Członkowie Zarządu Banku powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję, trwającą trzy lata. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania, prowadzi sprawy Banku zgodnie z przepisami prawa i "Dobrymi Praktykami". Podstawą zarządzania Bankiem jest profesjonalizm, wiarygodność i poufność.

Rada Nadzorcza Banku Pekao SA składa się z członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej Banku Pekao SA są wyszczególnione w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Banku.

MICHAŁ KRUPIŃSKI, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
MICHAŁ KRUPIŃSKI, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. 

MICHAŁ KRUPIŃSKI, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.Kieruje Bankiem Pekao S.A. od czerwca 2017. 

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu pełnił wiele funkcji zarządczych w wiodących instytucjach finansowych. Od stycznia 2016 roku do marca 2017 roku był Prezesem Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., największego ubezpieczyciela w Europie środkowo-wschodniej. W tym okresie Grupa PZU zwiększyła swoje udziały rynkowe oraz poszerzyła działalność w sektorze bankowym.

Wcześniej, od 2011 roku, Michał Krupiński był Prezesem Zarządu Merrill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. Odpowiadał za nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć, finansowanie na rynkach prywatnych i publicznych oraz doradztwo w zakresie zarządzania aktywami, polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, między innymi w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

Michał Krupiński ma również doświadczenie menedżerskie w sektorze publicznym. W latach 2008 - 2011 pełnił funkcję Alternate Executive Director - członka rady dyrektorów Banku Światowego w Waszyngtonie. Wcześniej był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór właścicielski.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Katolickiego w Louvain oraz studiów MBA na Columbia University Graduate School of Business. Studiował także na Harvard University.

W 2012 roku uhonorowany został tytułem Young Global Leader przez Davos World Economic Forum.

Michał Krupiński spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Powrót do listy  
TOMASZ KUBIAK, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Finansowego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
TOMASZ KUBIAK, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Finansowego

Od 16 lat związany zawodowo z Bankiem Pekao SA. Dodatkowo od 2018 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., gdzie w latach 2011 - 2015 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, a od 2017 r. - Członek Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking oraz Rady Nadzorczej Pekao Leasing.

Karierę rozpoczął w kontrolingu w pionie finansowym. Przez ostatnie lata zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego Departamentem Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami, odpowiedzialnego za zarządzanie bilansem, płynnością i kapitałem Banku.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Posiada certyfikaty CFA, PRM (Profesional Risk Manager), został uhonorowany Award of Merit przez międzynarodową organizację PRMIA, zrzeszającą osoby zarządzające ryzykiem.

Tomasz Kubiak spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.
Powrót do listy  
MICHAŁ PIOTR LEHMANN, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Operacji i Usług
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
MICHAŁ PIOTR LEHMANN, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Operacji i Usług

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość. Jako wieloletni pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, realizował zadania związane z nadzorem właścicielskim oraz komercjalizacją przedsiębiorstw państwowych. Jako Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji odpowiedzialny był między innymi za realizację Rządowego Programu dla Elektroenergetyki, którego jednym z kluczowych elementów była konsolidacja sektora.

Był członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości, który opracowuje krajowe standardy rachunkowości w Polsce.

Jako Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Grupą Kapitałową w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zajmował się restrukturyzacją grupy, brał udział w tworzeniu linii biznesowych i przekształceniach kapitałowych.

Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego, gdzie odpowiadał za przygotowanie i przeprowadzenie procesu przekształceń szpitali prowadzonych przez Prowincję w spółki prawa handlowego, opracowywanie i wdrażanie modelu biznesowego Prowincji, a także tworzenie systemu nadzoru właścicielskiego.

Od stycznia 2016 roku związany z Grupą PZU, gdzie jako Dyrektor Zarządzający ds. Korporacyjnych odpowiadał za przygotowanie i wdrożenie nowego modelu nadzoru korporacyjnego i właścicielskiego. Zaangażowany w projekty związane z przejęciem i rozwojem współpracy z Alior Bankiem S.A. oraz Banku Pekao S.A. oraz zwiększeniem efektywności w obszarach realizujących funkcje wsparcia w Grupie. Brał udział w opracowywaniu i wdrażaniu Strategii Grupy.

Michał Piotr Lehmann spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.
Powrót do listy  
MAREK LUSZTYN, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Zarządzania Ryzykami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
MAREK LUSZTYN, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Zarządzania Ryzykami

Od 18 lat związany z Grupą Banku Pekao S.A., od lipca 2017 r. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego Pion Zarządzania Ryzykami. Członek Rad Nadzorczych w spółkach Pekao Investment Banking S.A. oraz Pekao Leasing Sp. z o.o.

Do czerwca 2017 pracował w Unicredit SpA (w Mediolanie) na stanowisku Senior Vice President, obejmującym globalną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem rynkowym i ryzykiem kredytowym portfela handlowego Grupy Unicredit oraz członek Komitetu Wykonawczego  Pionu Rynków Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Grupy Unicredit, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.

W latach 2010-2013 pracował w Unicredit Bank AG (dawniej Hypovereinsbank) w Monachium, nadzorując obszar zarządzania ryzykiem rynkowym, ryzykiem kredytowym kontrahenta oraz ryzykiem operacyjnym. W latach 2008-2010 pracował w grupie Unicredit w Londynie, gdzie odpowiadał za metodologię i infrastrukturę ryzyka rynkowego na całą Grupę Unicredit.

Wcześniej (2000-2008) Dyrektor Wydziału Ryzyka Rynkowego, a później Dyrektor Zarządzający Departamentem Ryzyka Finansowego w Banku Pekao S.A.

Przez 8 lat był również członkiem i Sekretarzem centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Karierę zawodową zaczynał w 1996 r. w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku Handlowego w Warszawie S. A. jako dealer.

Doktor nauk ekonomicznych ( Szkoła Główna Handlowa), jest także absolwentem University of Illinois (Executive MBA) oraz INSEAD. W 2014 r. został uhonorowany tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance.

Marek Lusztyn spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Powrót do listy  
TOMASZ STYCZYŃSKI, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
TOMASZ STYCZYŃSKI, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej

TOMASZ STYCZYŃSKI, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Małych i Średnich PrzedsiębiorstwTomasz Styczyński wiceprezes zarządu Banku Pekao SA, od grudnia 2018 r. nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. Od lipca 2017 r. do grudnia 2018 r. kierował  Pionem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Banku Pekao S.A. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Pionie Bankowości Korporacyjnej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Był Dyrektorem ds. Bankowości Przedsiębiorstw odpowiedzialnym za zarządzanie strukturą sprzedażową, Dyrektorem ds. Relacji z Klientami Departamentu Dużych Przedsiębiorstw oraz Dyrektorem Departamentu Rozwoju i Akwizycji Bankowości Przedsiębiorstw.
Pracował także w europejskich strukturach Banku Citigroup jako Dyrektor w Programie Rozwoju Kadry Zarządzającej dla CEEMEA. Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej CDM Pekao S.A. i Pekao Faktoring Sp. z o.o. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Pekao Leasing Sp. z o.o. Jest także Przewodniczącym Rady ds. MMŚP Związku Banków Polskich. W latach 2016-2017 był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Globe Trade Centre. Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestnik kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych szkoleń z dziedziny zarządzania, bankowości i finansów.

Tomasz Styczyński spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Powrót do listy  
MAREK TOMCZUK, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Bankowości Detalicznej oraz Pion Bankowości Prywatnej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

MAREK TOMCZUK, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Bankowości Detalicznej oraz Pion Bankowości Prywatnej

MAREK TOMCZUK, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Bankowości DetalicznejMarek Tomczuk wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., od lipca 2017 r. nadzoruje Pion Bankowości Detalicznej, a dodatkowo od grudnia 2018 r. Pion Bankowości Prywatnej. Posiada 18- letnie doświadczenie w sektorze bankowym. Przez 10 lat zarządzał sieciami dystrybucji w obszarach bankowości przedsiębiorstw i detalicznym.  Karierę rozpoczynał w Banku Handlowym w obszarze Bankowości Przedsiębiorstw, gdzie był Dyrektorem Regionalnym Sprzedaży ds. Bankowości Transakcyjnej i Inwestycyjnej, a później w Pionie Bankowości Detalicznej - Dyrektorem Sieci CitiBusiness. Następnie objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży w segmencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Banku DNB Nord należącego do Grupy DNB - największej norweskiej grupy finansowej. Jako Dyrektor Departamentu w Kredyt Banku (belgijska Grupa KBC) był odpowiedzialny za zbudowanie niezależnej linii biznesowej oraz zarządzanie siecią sprzedaży Małych i Średnich  Przedsiębiorstw. Należał do ścisłego grona menedżerów przygotowujących połączenie Kredyt Banku z Bankiem Zachodnim WBK, gdzie objął stanowisko Dyrektora Makroregionu Detalicznego.

W Raiffeisen Polbank (należącego do Raiffeisen Bank International AG - jednej z największych grup bankowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej) jako Dyrektor Nadzorujący ds. Sieci Sprzedaży zarządzał podległym obszarem Bankowości Detalicznej. Odpowiadał za Departament Zarządzania Siecią Oddziałów, Departament Sieci Franczyzowej i Brokerskiej oraz Tele Sales. Jednocześnie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Raiffeisen TFI oraz Prezesa Zarządu spółki Raiffeisen Financial Services Polska Sp. z o.o. Uhonorowany tytułem "Lider Roku Raiffeisen Bank Polska". W 2017 roku został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w następujących Spółkach: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. i Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. oraz na Członka  Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. W 2018 r powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp z o.o. Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Marek Tomczuk spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Powrót do listy  
MAGDALENA ZMITROWICZ, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
MAGDALENA ZMITROWICZ, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 2018 r. rozpoczęła pracę w Banku Pekao S.A. jako Dyrektor Zarządzający w Departamencie Bankowości Korporacyjnej a od 1 grudnia 2018 r. została powołana na stanowisko  Wiceprezesa Zarządu Banku. Karierę zawodową rozpoczęła w 1999 r. w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w Sektorze Bankowości Detalicznej, którą kontynuowała w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw pełniąc różne funkcje kierownicze w strukturach regionalnych Banku, w tym m.in. Dyrektora Sprzedaży Regionu Północnego oraz w Departamencie Sektora Publicznego jako Dyrektor Biura Sektora Publicznego ds. Regionów. W ciągu blisko dwudziestu lat pracy w bankowości zdobyła bogate doświadczenie zarówno w zakresie szerokiej działalności banku, w tym w szczególności w zakresie sprzedaży, ryzyka, operacji czy też rynku walutowego oraz w zakresie różnych segmentów klientów tj. klientów detalicznych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, klientów instytucjonalnych i sektora publicznego czy też korporacji międzynarodowych. W 2016-2017 zarządzała Departamentem Klientów Korporacyjnych (Corporate Banking Departament) w strukturach CEEMEA Commercial Banking Group Citigroup.  Kierowała pracami Grupy Strategy Champions w ramach Banku Handlowego w Warszawie S.A. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła wiele szkoleń w kraju i zagranicą, w tym m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, analizy finansowej i sprzedaży. W 2013 r. ukończyła Commercial Credit College w  USA New York w ramach Citigroup. 
 
Magdalena Zmitrowicz spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.


Powrót do listy  
Paweł Surówka – Przewodniczący Rady Nadzorczej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Pan Paweł Surówka - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Université Paris I Panthéon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Podstawowe Studia ukończył na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium. W latach 2007 - 2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch. Reprezentował Bank w regionie CEE poprzez budowanie relacji z inwestorami, doradzał w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instrumentów alternatywnych oraz analizy rynkowej. W latach 2013 - 2015 pełnił funkcję Członka Zarządu Boryszew SA, Dyrektora biura ds. rozwoju sektora automotive, Prezes zarządów spółek zależnych z sektora automotive. W trakcie pełnienia funkcji w Grupie Boryszew odpowiadał za zarządzanie strategiczne, operacyjne i nadzór nad polityką budżetową sektora motoryzacyjnego. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej dla obszaru automotive. Ponadto odpowiadał za M&A w ramach polityki ekspansji oraz dezinwestycji Grupy Boryszew, a także prowadził procesy restrukturyzacji spółek segmentu motoryzacyjnego. Do stycznia 2016 roku Doradca Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA oraz Dyrektor Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialny za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego, a  także za doradztwo i obsługę finansową dla największych klientów korporacyjnych Banku w zakresie ich ekspansji i działalności zagranicznej. Od stycznia 2016 roku szef Pionu Inwestycji Grupy PZU. Od 23 czerwca 2016 roku Prezes Zarządu PZU Życie SA. 13 kwietnia 2017 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PZU SA - Dyrektor Generalny Grupy PZU.

Posługuje się językami obcymi: angielskim, francuskim i niemieckim.
Powrót do listy  
Joanna Błaszczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Joanna Błaszczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Integracja Europejska. W 2010 roku ukończyła aplikację radcowską i zdobyła tytuł radcy prawnego.
 
Karierę zawodową rozpoczęła w 2005 roku w firmie K&L Gates (były Hogan&Hartson), później była zatrudniona, jako prawniczka, starsza prawniczka, i radca prawny w firmie CMS Cameron McKenna. Od roku 2016 pełniła funkcje Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego w Polskim Funduszu Rozwojowym, gdzie obecnie jest Dyrektorem Biura Wsparcia Inwestycji.

Powrót do listy  
Dr Stanisław Ryszard Kaczoruk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Dr Stanisław Ryszard Kaczoruk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Doradca i konsultant związany z rynkiem kapitałowym: członek RN spółek notowanych na GPW: MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (2009-2011), Eficom-Sinersio S.A (2015-2016), Alior Bank (od 2016-2017). Udział w projektach związanych z tworzeniem strategii dla wybranych klientów, współpraca z czołowymi firmami doradczymi w obszarze przejęć kapitałowych i restrukturyzacji firm (między innymi PKP Energetyka, Elester PKP) oraz współpraca przy organizacji TFI KGHM.

W latach 1998 - 2017 zajmował stanowiska dyrektorskie oraz we władzach spółek kapitałowych działających na rynku IT, usług prawniczych, doradczych równocześnie prowadząc działalność gospodarczą z zakresu consultingu.

Od 1979 do 1991 działalność dydaktyczno-naukowa na uczelniach we Wrocławiu i Szczecinie. W latach 1985-1999 kierownik zespołu u koordynatora rządowego pionierskiego programu informatyzacji geodezji polskiej, 1988-89 kier. działu oprogramowania w Data Start Sp. z o.o., 1991-93 kier. działu informatyki w Metraco (KGHM) Sp. z o.o., 1993 naczelnik Wydz. Informatyki Biura Zarządu Spółki KGHM Polska Miedź S.A., 1993-94 dyr. ds. informacji w Winuel Sp. z o.o., 1994 dyr. regionalny na Polskę Pd. w InterAms Sp. z o.o., 1994-95 dyr. regionalny w NetCom Sp. z o.o., 1995-97 dyr. zarządzający w Kaczmarski Burgel Inkasso Sp. z o.o., 1997-2002 dyr. handlowy i ds. marketingu w firmy Winuel S.A., od 2000 prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Sp. z o.o. (obecnie od 2013 również prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego SA), 2005-2012 członek zarządu Value Based Advisors Sp. z o.o., 2016 prokurent w Eficom-Sinersio S.A. W ramach samodzielnej działalności doradczej współpraca, m.in. z: ComputerLand S.A. w zakresie handlowej obsługi rynku infrastruktury i komunikacji, SPIN S.A., Premium Technology sp. z oo., Prokom SA, Comarch SA, Asseco S.A., SHH sp. z oo., WolaInfo S.A. PKP Informatyka oraz innymi czołowymi firmami branży informatycznej i doradczej (miedzy innymi EY, PWC, KPMG, BTFG). Od 2006 ekspert w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Doradca PKP SA (2013), PKP PLK (2009-2011), TK, PKP Energetyka, spółki Aplikacje Krytyczne Min.Fin. (2016). Ministerstwa Rozwoju (2017). Członek RN i Komitetu Audytu Alior Bank SA (2016-2017). 2003-2004 członek RN a następnie prezes zarządu SM "Nad Odrą" we Wrocławiu, 1994-2007 założyciel i dyr. Fundacji Kardiologii Dolnośląskiej, członek Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia EuroCloud Polska. Członek założyciel Stowarzyszenia Polska Obywatelska CyberObrona. Członek RN Spółdzielni "Świetlik Reaktywacja" (od 2016). Członek założyciel Stowarzyszenia Cloud Community Europe PL (przewodniczący Komisji Rewizyjnej).

Matematyk. Absolwent Wydziału Mat-Fiz.-Chem. Matematyka Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1979-1991 praca naukowa dydaktyczna na uczelniach wyższych. 1986 doktorat w zakresie nauk technicznych, dodatkowo ukończone w 1986 podyplomowe studium pedagogiczne, szkolenia IFG, w 1993 Podyplomowe Polsko-Amerykańskie Studium Komunikacji Społecznej, Politechnika Wrocławska & Univ. of Connecticut, USA; kilkadziesiąt szkoleń z zakresu marketingu i zarządzania, ekonomii, finansów, informatyki, NLP, BHP.

Udział w wielu pracach naukowo badawczych, współpraca z kilkoma uczelniami i ośrodkami naukowymi w Polsce (między innymi od 2016 - CEZAMAT - członek Rady Programowej), kilkanaście publikacji z zakresu analiz teoretycznych i zastosowań matematyki (w tym statystyki matematycznej) oraz informatyki między innymi w ekonomii i ochronie środowiska, zamieszczone w licznych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych (1977-91).

Szeroka wiedza i doświadczenia praktyczne oraz managerskie w zakresie wielu branż: energetyka, informatyka i telekomunikacja, infrastruktura (w szczególności transport kolejowy), samorządy, przemysł, zarzadzanie funduszami kapitałowymi i dotacjami UE. Znajomość technik w zakresie budowy modeli biznesowych, opracowywania analiz rynkowych, segmentacji, analizy struktur organizacyjnych i procesów, inżynierii finansowej, restrukturyzacji firm, budowy strategii. Doświadczenia analityczne z zakresu informacji gospodarczej. Praktyczne doświadczenie w zakresie nowoczesnych finansów dla przedsiębiorstw opartych o metodykę Value Based Mangement, w szczególności EVA. Umiejętność projektowania i wdrażania systemów zarządzania nakierowanych na wartość - VBM (planowanie, budżetowanie, konsolidacja, controlling finansowy). Praktyczna wiedza i wieloletnie doświadczenie (koordynacja kilkudziesięciu projektów) związane z budową, implementacją oraz eksploatacją systemów informatycznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwami w szczególności zarządzania finansami, podatkami, majątkiem i infrastruktura. Działalność koncepcyjna, koordynacyjna i promocyjna oraz edukacyjna w zakresie ochrony cyberprzestrzeni w Polsce. Dyrektor Programowy Konferencji "Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych" (GPW, 2014). Doświadczenie w analizach Big Data. Doświadczenie i wiedza w zakresie prawa handlowego i gospodarczego.

W czasie studiów działalność w organizacjach młodzieżowych, studenckich, Akademickim Kole Turystycznym. Od 1976 roku aktywny udział w "opozycji przedsierpniowej", w stanie wojennym działalność w "podziemiu Solidarności", w strukturach NSZZ "Solidarność" (1980-88) oraz w okresie stanu wojennego "Solidarność Walcząca", od 1979 roku do obrad  Okrągłego Stołu współpraca w tworzeniu i kierowaniu strukturami organizacyjnymi.  Działalność poligraficzna oraz dziennikarska. Pobyt w ośrodkach internowania, represje w postaci aresztowania, postępowania sądowego a po uwolnieniu, kontynuacja działalności konspiracyjnej.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2005), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012) oraz licznymi wyróżnieniami i odznaczeniami organizacji społecznych i stowarzyszeń.

Zainteresowania: muzyka klasyczna, jazz, rock, opera, muzyka sakralna, film, teatr, literatura, sztuki plastyczne, odkrycia naukowe i postęp techniki, turystyka piesza, polityka, historia, praca w ogrodzie.

62 lata. Ojciec trzech dorosłych córek.

Powrót do listy  
Paweł Stopczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Paweł Stopczyński - Sekretarz Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. 

Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Biura Nadzoru Korporacyjnego w Grupie PZU. Przygotował nowy  model nadzoru właścicielskiego oraz współpracy pomiędzy podmiotami Grupy PZU. Odpowiada za koordynację prac związanych z wdrożeniem polityk regulujących zasady zarządzania poszczególnymi obszarami działalności Grupy.

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie związane z nadzorem właścicielskim oraz realizacją projektów konsolidacji i przekształceń organizacyjnych podmiotów z różnych sektorów gospodarki zdobyte w trakcie pracy w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Od 2001 roku pełni funkcje członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.Powrót do listy  
Sabina Bigos-Jaworowska - Członek Rady Nadzorczej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Sabina Bigos-Jaworowska - Członek Rady Nadzorczej

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pani Sabina Bigos-Jaworowska jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach wydziału Ekonomii. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Zarzadzania w Ochronie Zdrowia na tej samej uczelni. Posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Od 1994 roku pani Bigos-Jaworowska związana jest z sektorem Opieki Zdrowotnej, w 2000 roku objęła stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. W roku 2016 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki PL 2012+, operatora Stadionu Narodowego w Warszawie. W kwietniu 2017 roku ponownie została powołana na kolejną kadencję na stanowisko Wiceprzewodniczącej.

Dodatkowo, Pani Bigos-Jaworowska sprawuje funkcje Wiceprezesa Stowarzyszenia Szpitali Małopolski, Członka Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, oraz Przedstawiciela Pracodawców Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.
Powrót do listy  
Justyna Głębikowska-Michalak - Członek Rady Nadzorczej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Justyna Głębikowska-Michalak - Członek Rady Nadzorczej

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie na kierunku "Zarządzenie i Marketing" (1997 r.) oraz podyplomowych studiów "Rachunkowość" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2001 r. uzyskała uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (nr 25706/01). Od 2003 r. prowadzi własne Biuro Rachunkowe "Vademecum", specjalizujące się w obsłudze podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości. Posiada  uprawniania biegłego rewidenta. Ma duże doświadczenie w obsłudze księgowej licznych podmiotów gospodarczych z terenu całego kraju, w tym w zakresie rachunkowości zarządczej. Interesuje się finansami i psychologią w biznesie.
Powrót do listy  
Grzegorz Janas - Członek Rady Nadzorczej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Grzegorz Janas - Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1974 roku, absolwent Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 
Karierę zawodową rozpoczynał w BK-Daewoo Leasing w Lublinie, a następnie był związany z CTL-Laserinstruments w Warszawie. Po odbyciu aplikacji referendarskiej zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego, najpierw w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim, a następnie w Sądzie Rejonowym w Warszawie. W trakcie pracy orzeczniczej oddelegowany do Ministerstwa Skarbu Państwa na stanowisko radcy ministra - szefa Zespołu do spraw Kontroli Procesów Prywatyzacyjnych. Po zakończeniu pracy w administracji państwowej związany z Grupą PGE i Wojskowym TBS Kwatera. Począwszy od maja 2016 roku, związany z Grupą PZU, gdzie pełni funkcje Dyrektora Biura Analiz Inwestycji oraz Prezesa Zarządu PZU Centrum Operacji.
 
Członek licznych organizacji społecznych, uczestnik prac legislacyjnych związanych ze zmianami dotyczącymi dostępu do "zawodów prawniczych", ustawy o licencji syndyka, zmian związanych z egzekucją sądową i wykonywaniem zawodu komornika, oraz przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.
 
Jako prawnik specjalizuje się w prawie korporacyjnym, gospodarczym oraz dotyczącym obrotu nieruchomościami. Autor publikacji związanych z prawem spółek, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Powrót do listy  
Michał Kaszyński - Członek Rady Nadzorczej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Michał Kaszyński - Członek Rady Nadzorczej

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Podyplomowego Studium z zakresu Zarządzania Personelem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W roku 1992 odbył staż w ramach programu Tempus w Instituto Formazione Operatori Aziendali we Włoszech z zakresu zarządzania i marketingu. W roku 2005 ukończył aplikacje radcowską, jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.
 
W latach 1988 - 2011 związany ze spółką SAOL Dystrybucja, zajmującą się dystrybucją napojów alkoholowych, która od 2004 roku należała do grupy CEDC S.A. W spółce odpowiednio pełnił funkcje Dyrektora do spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a następnie Dyrektora do spraw Administracyjno-Prawnych i HR. Od 2005 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w ramach, której świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom i jednostkom samorządowym w zakresie inwestycji, produkcji, zarządzania zasobami lokalowymi, sprzedaży oraz działalności medycznej.
 
Zasiadał w Radach Nadzorczych: Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Firmy Handlowej SAOL, Przedsiębiorstwa Handlu Spożywczego, KBO Oświęcim, oraz Gliwickich Zakładów Usług Górniczych.
Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Krynicy Uzdrowisko-Żegiestów Spółka Akcyjna.
Powrót do listy  
Marian Majcher - Członek Rady Nadzorczej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Marian Majcher - Członek Rady Nadzorczej

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych oraz Studiów Podyplomowych Zarządzania Przedsiębiorstwem w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Warszawie.

Karierę  zawodową rozpoczął jako pracownik naukowy na Uniwersytecie  Śląskim w Katowicach. W latach 1990-1999 poświęcił się budowie wolnych mediów w Polsce, jako współwłaściciel wydawnictw prasowych "Słowo" w Chorzowie i "Wolne Słowo" w Katowicach.

Swoją karierę zawodową w przemyśle rozpoczął od 1999 roku, będąc nieprzerwanie do dnia dzisiejszego związany z Grupą CTL Maczki-Bór i jej szeroką działalnością na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W ubiegłych latach piastował funkcje Dyrektora Zarządzającego oraz Wiceprezesa Zarządu CTL Maczki-Bór. W okresie tym odegrał kluczową rolę w prywatyzacji tego przedsiębiorstwa (ówczesnej Kopalni Piasku Maczki-Bór) i włączeniu go do Grupy CTL Logistics - jednego z największych w Europie niezależnego i prywatnego przewoźnika kolejowego. Od maja 2010 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu CTL Maczki - Bór S.A., która to spółka pod jego zarządem otrzymała w 2010 roku tytuł "Gazeli Biznesu" przyznawanej przez Puls Biznesu za osiągnięty rozwój i wzrost firmy oraz w 2012 roku tytuł "Firma Dobrze Widziana" przyznana przez Business Centre Club za największe osiągnięcia w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Za dokonania menedżerskie Marian Majcher został w kwietniu 2013 roku laureatem konkursu "Sukces na Śląsku. Ludzie i Firmy" w kategorii Menedżer na Śląsku 2012, przyznanej przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach. Osobiście ceni sobie jednak najwyżej przyznany mu przez Prezydenta RP "Order Odrodzenia Polski" za kształtowanie wolnych mediów w latach 80-tych minionego wieku.

Równolegle z objęciem funkcji Prezesa Zarządu CTL Maczki-Bór S.A. Marian Majcher piastuje również (od 2003 roku) funkcję Prezesa Zarządu CTL Haldex S.A., firmy zajmującej się technologicznym odzyskiem węgla kamiennego z odpadowej skały płonnej. Jest to równocześnie jeden z największych zrealizowanych i proekologicznych projektów rozwojowych Grupy CTL Maczki-Bór w kooperacji z firmą Haldex S.A.

W dotychczasowej karierze zawodowej Marian Majcher odgrywa ważną rolę również w nadzorze właścicielskim spółek z Grupy CTL oraz innych firm z nią nie związanych. Do grona największych spółek, w których piastował funkcje w Radzie Nadzorczej można zaliczyć : Agencję Rozwoju Regionalnego w Żorach (Wiceprzewodniczący RN), Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy (Członek RN), Kopalnię Piasku Maczki-Bór Spółka z o.o. (Przewodniczący RN) oraz Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. w Katowicach (Członek RN), EIB  S.A. w Toruniu, która jest brokerem ubezpieczeniowym i ekspertem w zakresie ubezpieczeń oraz zarządzania ryzykiem, (członek RN) MB EKO S.A. w Sosnowcu, zajmującej się profesjonalną rekultywacją terenów i odzyskiem odpadów przemysłowych, Metanel S.A. w Warszawie, działającej w branży górnictwa i odzysku metanu, Tauron Czech Energy s.r.o. w Ostrawie, jednego z największych w regionie koncernów energetyki zawodowej oraz Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach, firmy wielobranżowej w zakresie m.in.: dostaw surowców przemysłowych, logistyki, składowania i przeładunku towarów.   

Doskonała znajomość procesów produkcyjnych i logistycznych CTL Maczki-Bór S.A. oraz pełna wiedza o korelacji działalności firmy z górnictwem węgla kamiennego, energetyką zawodową i logistyką kolejową, jest kluczowym atutem Mariana Majchera. Najistotniejszym elementem w zarządzaniu jest dla niego poprawa efektywności współpracy z górnictwem, ale również rozwój działalności firmy - opartej na odzysku ubocznych produktów przemysłowych z branży energetyki zawodowej.

Prywatnie interesuje się historią i literaturą. Czas wolny poświęca na łączeniu pasji zwiedzania i zgłębiania wiedzy historycznej oraz podziwiania architektury.
Powrót do listy  
Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt