Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ŁAD KORPORACYJNY

Ogólne zasady ładu korporacyjnego w Banku i w Grupie Pekao S.A., wynikają z przepisów prawa, w szczególności, Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego i przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz z zaleceń ujętych w dokumentach "Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych" oraz "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" 

         
   
   

 

Zgodnie z wymogami ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w Banku obowiązują wewnętrzne procedury postępowania wydane w celu monitorowania przestrzegania obowiązków związanych z informacjami poufnymi dotyczącymi Banku, zakazie przeprowadzania transakcji instrumentami Banku w tzw. okresach zamkniętych oraz informowania o transakcjach instrumentami finansowymi związanymi z papierami wartościowymi Banku, dokonywanych przez istotne osoby powiązane z Bankiem.

Zapewnienie spójności i zgodności przepisów wewnętrznych Banku z przepisami prawa oraz ich jednolitego stosowania należy do działającego w strukturze Centrali Banku Biura Compliance, którego zadaniem jest również przeciwdziałanie wystąpieniu ryzyka naruszenia prawa i dobrego imienia Banku.

W celu zapewnienia stabilności Grupy Pekao S.A., Bank koordynuje i wpływa na działania spółek zależnych poprzez swoich przedstawicieli w organach statutowych spółek.

Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt