Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021


„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („Dobre Praktyki”) to zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku, na podstawie przepisów Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podlegają emitenci akcji notowanych na Głównym Rynku GPW. Dobre Praktyki zostały opracowane przez ekspertów wchodzących w skład Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego i uwzględniają aktualny stan prawny i najnowsze trendy z obszaru corporate governance, a także postulaty uczestników rynku zainteresowanych coraz lepszym ładem korporacyjnym w spółkach giełdowych. 

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że Zarząd Banku podjął uchwałę o przyjęciu do stosowania przez Bank „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku. 

Treść Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 dostępna jest pod linkiem:
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Informacja na temat stanu stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
Informacja na temat stanu stosowania przez Bank Pekao S.A. DPSN2021 
Obowiązki informacyjne wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021: 

 


ZASADA 1.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów. 
 
Wymogi wynikające ze wskazówek do Dobrych Praktyk GPW 2021 w odniesieniu do Zasady 1.1.
 • podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności takie jak statut spółki, regulamin walnego zgromadzenia, rady nadzorczej, zarządu, przyjęte polityki czy zasady dobrych praktyk;
Dokumenty korporacyjne 
 • skład zarządu, rady nadzorczej i komitetów rady nadzorczej, życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności, posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także wiedzy z zakresu branży, w której działa spółka;
Władze Banku  
Oświadczenie Banku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 

 • informacje na temat programu motywacyjnego realizowanego w spółce i realizacji poprzednich programów motywacyjnych;
Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
WZA 
 • zestawienia wybranych danych finansowych spółki (bilans, RZiS, CF wraz z notami) za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców;
Dane finansowe 
 • aktualną prezentację zawierającą co najmniej omówienie ostatnich opublikowanych wyników spółki i aktualnej sytuacji otoczenia rynkowego dla branży, w której działa spółka, 
 • podstawowe informacje korporacyjne dotyczące struktury grupy kapitałowej spółki (podmiot dominujący i podmioty zależne), 
 • liczby wyemitowanych akcji, składu akcjonariatu, 
 • polityki dywidendowej, 
 • ostatnich i nadchodzących zdarzeń istotnych dla akcjonariuszy;
Raporty/sprawozdania/prezentacje 
Grupa Pekao 
Akcjonariat 
Dywidenda 
Aktualności i kalendarium


 
 • opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii, działalności i wyników finansowych spółki, przygotowywane np. na otwarte spotkania z inwestorami, dla mediów czy w celach promocyjnych;
Strategie 
Raporty/sprawozdania/prezentacje 
 
 • opublikowane rekomendacje i analizy na temat spółki;
Raporty i sprawozdania 
Raporty i sprawozdania/factsheet
Oceny ratingowe 
 • informacje dotyczące zmian w kapitale zakładowym i wszelkich operacji na akcjach spółki;
Kapitał zakładowy
Akcjonariat 
Oświadczenie Banku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
 • kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, 
 • kalendarz publikacji raportów finansowych, spotkań z inwestorami i konferencji prasowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów;
Aktualności i kalendarium
 • zapis czatów z inwestorami, 
 • nagrania audio/wideo ze spotkań inwestorskich;
W ramach ważnych dla Banku wydarzeń np. wyniki finansowe, strategia Banku, Bank umożliwia na koniec zadawanie pytań m.in inwestorom/analitykom również w formie online poprzez formularz, a odpowiedzi są udzielane ustnie, nagrania z tego zamieszczone są na stronie Banku (moderator czyta pytanie zadane przez formularz, a ZB udziela odpowiedzi). 
W ramach WZA jest również możliwość zadania pytań przez akcjonariuszy, a nagranie umieszczone jest na stronie Banku.
Ponadto na stronie Banku w sekcji IR jest zakładka dotycząca pytań i odpowiedzi:
Pytania i odpowiedzi 
 • sekcję pytań zadawanych spółce zarówno przez akcjonariuszy, jak i osoby niebędące akcjonariuszami, wraz z treścią odpowiedzi udzielonych przez spółkę;
Pytania i odpowiedzi
Raport bieżący 
 
 • informacje bieżące i okresowe, a także 
 • informacje na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego, publikowane na podstawie Regulaminu Giełdy;
Raporty 
Ład korporacyjny 
 
 • informację na temat kanałów komunikacji ze spółką, z podaniem numeru telefonu i adresu email, a także 
 • wskazanie trybu i zwyczajowych terminów udzielania odpowiedzi.
Kontakt 
Zasady polityki informacyjnej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie kontaktów z inwestorami oraz analitykami rynku papierów wartościowych, mediami i klientami: 
Ład korporacyjny