Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej)

W Banku Pekao S.A. przestrzegane są Zasady Dobrej Praktyki Bankowej, uchwalone przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich i stanowiące kodeks etyczny bankowego środowiska zawodowego.