Zarząd Banku przyjął w drodze uchwały a następnie Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła w drodze uchwały "Politykę równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników Banku, w tym do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna" (dalej "Polityka").

Bank traktuje różnorodność jako jeden z atrybutów kultury organizacyjnej, pozwalający na realizację celów strategicznych w zmieniającym się otoczeniu rynkowym i zróżnicowanych preferencjach klientów. Realizując strategię różnorodności Bank wzmacnia innowacyjność i wszechstronność, wynikającą ze zrównoważonych oraz zobiektywizowanych poglądów kształtujących organizację.

Celem strategii różnorodności Banku jest zapewnienie wysokiej jakości realizacji zadań przez pracowników Banku, w tym wybór kompetentnych osób do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, Zarządzie oraz kluczowych funkcji w Banku, stosując w pierwszej kolejności obiektywne kryteria merytoryczne i uwzględniając korzyści wynikające z różnorodności.

W zakresie kryteriów merytorycznych strategia różnorodności Banku zapewnia wybór osób posiadających zróżnicowaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, adekwatne do pełnionych przez nie funkcji i powierzonych im obowiązków, które dopełniają się na poziomie całego składu Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Strategia różnorodności Banku obejmuje i wykorzystuje do osiągnięcia najlepszych rezultatów różnice, które oprócz wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego, wynikają z kierunku wykształcenia, pochodzenia geograficznego, płci oraz wieku. 

Strategia różnorodności w odniesieniu do wyboru członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczową funkcję w Banku jest realizowana w procesach doboru, oceny odpowiedniości oraz sukcesji.

W latach 2017-2021 udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Banku przedstawia się następująco.