Oświadczenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej "Bank"), będąc odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością Banku, oraz Rada Nadzorcza Banku, sprawując stały nadzór nad działalnością Banku, we wszystkich jej dziedzinach, kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Banku, deklarują gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej "Zasady"), w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie. 

Decyzję o stosowaniu przez Bank Zasad Zarząd Banku podjął w dniu 14 października 2014 r. zgodnie z uchwałą Zarządu nr 356/X/14 oraz Rada Nadzorcza Banku w dniu 5 listopada 2014 r. zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 33/14. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku (dalej: „ZWZ Banku”), które odbyło się 30 kwietnia 2015 roku podjęło Uchwałę nr 25/2015 w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. ZWZ Banku zadeklarowało stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego adresowanych do akcjonariuszy Banku.

Zarząd Banku, zgodnie z treścią Zasad, udostępnia na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad.

Zarząd Banku oraz Rada Nadzorcza Banku, respektując obowiązujące prawo, wyraża wolę stosowania Zasad, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady „comply or explain”, wynikających z treści Zasad. 

Zarząd Banku prezentuje poniżej informację o poszczególnych zasadach, których stosowanie jest częściowe lub których stosowanie uległo zmianie oraz wskazuje zasady, które z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz specyfikę, nie dotyczą Banku.


1. Zasady, które Bank spełnia częściowo lub których stosowanie uległo zmianie.

Lp. Jednostka redakcyjna Zasada Uzasadnienie dla zmiany częściowego stosowania na pełne stosowanie
1. § 21 ust. 2 W składzie organu nadzorującego powinna być wyodrębniona funkcja przewodniczącego, który kieruje pracami organu nadzorującego. Wybór przewodniczącego organu nadzorującego powinien być dokonywany w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem przy uwzględnieniu kryterium niezależności. W porównaniu do analizy stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych za 2022 rok, Bank uznaje, iż w pełni stosował zasadę określoną w § 21 ust. 2 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych dotyczącą Przewodniczącego Rady Nadzorczej (poprzednia ocena wskazywała na częściowe stosowanie przywołanej zasady). Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku został dokonany na podstawie kryterium posiadanej wiedzy, doświadczenia, w tym w kierowaniu pracami organu oraz umiejętności, które potwierdzają kompetencje niezbędne do należytego wykonywania obowiązków nadzorowania. Ponadto, zgodnie z pkt 90 Wytycznych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319 z dnia 2 lipca 2021 r. Bank uznaje, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku – jest niezależny.


2. Zasady, których spełnianie nie dotyczy Banku.

Lp. Jednostka redakcyjna Zasada/Tytuł Uzasadnienie
1. § 49 ust. 4 W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności uprawnienia wynikające z ust. 1-3 przysługują osobom odpowiedzialnym za wykonywanie tych funkcji. W Banku funkcjonują komórki audytu i komórka do spraw zapewnienia zgodności.
§ 52 ust. 2 W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności lub nie wyznaczono komórki odpowiedzialnej za ten obszar informacje, o których mowa w ust. 1 przekazują osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji.
2. Rozdział 9 Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.

Bank nie prowadzi działalności w tym zakresie. 

Bank nie oferuje produktów polegających na zarządzaniu aktywami na ryzyko klienta.

 


Treść Zasad dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod linkiem: Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych