Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

POZOSTAŁE WARUNKI UDZIELANIA KREDYTÓW


Kredyt może zostać udzielony firmie, która posiada lub otworzy rachunek Pekao SA

Oprocentowanie:

  • odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są w stosunku rocznym i pobierane w okresach miesięcznych,
  • wysokość oprocentowania kredytów złotowych oparta jest na zmiennej stawce WIBOR, powiększonej o negocjowaną marżę Banku (w zależności od oceny ryzyka transakcji oraz od okresu kredytowania),
  • wysokość oprocentowania kredytów w walutach wymienialnych ustalana jest na podstawie stawek bazowych dla danej waluty (LIBOR, EURIBOR) oraz marży Banku.

Prawne zabezpieczenie kredytów
Bank akceptuje wiele form prawnego zabezpieczenia, takich jak: pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi, weksel in blanco, poręczenie wekslowe, przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, hipoteka. Zabezpieczenie kredytu jest ustalane indywidualnie.

Wymagane dokumenty:

  • dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta, w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej,
  • dotyczące prawnego zabezpieczenia kredytu,
  • potwierdzające prawo do zaciągania zobowiązań,
  • potwierdzające podstawę prawną i zakres prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku nowych Klientów
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt