Tarcza PFR 2.0 - proces rozliczeń

Serwis umorzeniowy (rozliczenie subwencji)

Serwis umorzeniowy Traczy Finansowej PFR znajduje się w bankowości elektronicznej firmy:

 • Pekao24 dla Firm – Oferty i Wnioski / Usługi / Kafel PFR
 • PekaoBiznes24 – Wnioski / Kafel PFR 

W serwisie umorzeniowym znajdują się informacje o posiadanej subwencji oraz jej rozliczeniu – decyzja o umorzeniu oraz rachunek do spłaty.

 

UWAGA! Komunikat dla beneficjentów, których decyzja
o rozliczeniu subwencji została wstrzymana

 

Zawnioskowałeś o Tarczę PFR 2.0
jako mikrofirma?

Proces rozliczenia dla Twojej firmy potrwa
od 19 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
Zobacz komunikat PFR o rozliczeniu dla mikrofirm

 
Zawnioskowałeś o Tarczę PFR 2.0
jako MŚP?

Proces rozliczenia dla Twojej firmy potrwa 
od 18 listopada 2021 r. do 23 stycznia 2022 r.
Zobacz komunikat PFR o rozliczeniu dla MŚP


 


Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpoczyna proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla małych i średnich firm (MŚP) w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania programowe mogą liczyć na 100% umorzenia.

Proces rozliczeń Tarczy Finansowej PFR 2.0 rozpoczął się 18 listopada 2021 r. dla wszystkich przedsiębiorców, którzy otrzymali subwencję jako MŚP, niezależnie od tego kiedy ją uzyskali. Oświadczenie o rozliczeniu przedsiębiorcy mogli złożyć do 23 stycznia 2022 r.

Przedsiębiorcy, którzy złożyli swoje wnioski o subwencję jako mikrofirma, proces rozliczenia rozpoczęli 19 stycznia 2022 r. Oświadczenie o rozliczeniu subwencji mikrofirma mogli złożyć do 28 lutego 2022 r.

Przedsiębiorcy rozliczają subwencję wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składali wniosek o udzielenie wsparcia. Ewentualną nadwyżkę otrzymanej subwencji spłacają na specjalny rachunek wskazany w formularzu umorzenia (inny niż ten, z którego otrzymali subwencję). 
 

Schemat rozliczenia subwencji dla Mikrofirm


 

Schemat rozliczenia subwencji dla MŚP

 
 UWAGA! Poszczególne kroki i ich terminy nie zależą od daty zawarcia umowy subwecji. 
Rozliczenie subwencji krok po kroku
(proces zakończony)
 • Kto może rozliczyć subwencję?


  • Formularz rozliczenia subwencji może złożyć przedsiębiorca, który posiada aktywną umowę subwencji finansowej.

   Proces rozliczenia subwencji przeprowadza się jednoosobowo – może to być właściciel firmy jednoosobowej lub osoba działająca w jego imieniu. W przypadku spółki, formularz składa osoba odpowiednio umocowana do tej czynności. Umocowania nie przekazuje się do banku ani PFR, należy je odpowiednio zarchiwizować w dokumentacji firmy i przedłożyć do PFR na jego życzenie. W mocy pozostaje także umocowanie z procesu wnioskowania o subwencję.
    
 • Jak?


  • Wszystkie czynności związane z rozliczeniem odbywają się w bankowości elektronicznej firmy. Aby przejść do serwisu rozliczeniowego, należy kliknąć w kafel PFR w aplikacji bankowości elektronicznej firmy: 
   • Pekao24 dla Firm – Oferty i Wnioski / Usługi / Kafel PFR/Tarcza 2.0 
   • PekaoBiznes24 – Wnioski / Kafel PFR/ Tarcza 2.0

   W serwisie bankowości elektronicznej firmy, przedsiębiorcy będą mogli m.in.:
   • zapoznać się z formularzem oświadczenia o rozliczeniu subwencji oraz numerem rachunku do ewentualnego zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji,
   • załączyć pliki JPK (dotyczy tylko MŚP),
   • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR oświadczenie o rozliczeniu subwencji,
   • pobrać decyzję PFR w zakresie umorzonej kwoty subwencji.
 • Kiedy?


  • Termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu:

   • od 18 listopada 2021 r. do 23 stycznia 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla MŚP,
   • od 19 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirm.  

   Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji niemożliwe.
   W przypadku MŚP zwrot środków wyliczony podczas składania oświadczenia powinien zostać przekazany bezpośrednio do PFR na indywidualny rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o rozliczeniu w terminie  do 30 czerwca 2022 r. 
    

 • Filmy instruktażowe


  • Zapraszamy do zapoznania się z filmami informującymi jak przejść proces rozliczenia subwencji przyznanej w ramach Tarczy Finansowej 2.0 dla MŚP.

    
   Tarcza Finansowa PFR 2.0 – umorzenia (formularz rozliczenia subwencji) – PekaoBiznes24


    
   Tarcza Finansowa PFR 2.0 – umorzenia (formularz rozliczenia subwencji) – Pekao24 dla Firm


    
    
 • Warunki rozliczenia dla MŚP


  • Rozliczenie subwencji finansowej otrzymają przedsiębiorcy wnioskujący jako MŚP, którzy łącznie spełnią poniższe warunki: 

   • nieprzerwanie utrzymali działalność gospodarczą do 31 grudnia 2021 r.,
   • terminowo złożą oświadczenie o rozliczeniu, w tym przekażą wymagane dokumenty,
   • nie naruszą warunków programowych.

   Przedsiębiorcy wnioskujący jako MŚP, we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody netto oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r., dlatego w oświadczeniu o rozliczeniu muszą podać rzeczywistą wartość przychodów oraz kosztów stałych w tym okresie. 

   W celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy załączają do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci XML wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR, za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

   Na podstawie wprowadzonych danych zostanie wyliczona rzeczywista kwota subwencji:

   • jeżeli wyliczona kwota z formularza jest wyższa od kwoty otrzymanej subwencji, wówczas przedsiębiorca może otrzymać 100% umorzenia,
   • jeżeli kwota subwencji  wyliczona  z formularza jest niższa od kwoty otrzymanej subwencji, różnicę należy zwrócić do 30 czerwca 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w oświadczeniu o rozliczeniu.

   WAŻNE: Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.
    

 • Warunki rozliczenia dla mikrofirm


  • Warunki rozliczenia subwencji finansowej otrzymają przedsiębiorcy wnioskujący jako mikrofirmy, którzy łącznie spełnią poniższe warunki: 

   • nieprzerwanie utrzymali działalność gospodarczą do 31 grudnia 2021 r.
   • utrzymali średni poziom zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymali subwencję. 

   PFR sprawdzi powyższe warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.


   Zasady rozliczenia subwencji dla mikrofirm.

   PFR sprawdzi w ZUS czy mikrofirma utrzymała średnie zatrudnienie w 2021 r. w porównaniu do liczby zatrudnionych, na których została udzielona subwencja finansowa. 

   Na podstawie zweryfikowanych danych dotyczących zatrudnienia w ZUS, PFR wyda decyzję:

   • 100% umorzenia - jeżeli mikrofirma utrzyma lub zwiększy zatrudnienie w 2021 r. w porównaniu do zatrudnionych, na których została udzielona subwencja finansowa;
   • umorzenie pomniejszone o % redukcji zatrudnienia – jeżeli mikrofirma zredukuje zatrudnienie w 2021 r. w porównaniu do liczby zatrudnionych, na których została udzielona subwencja finansowa, wówczas otrzyma decyzję umorzenia subwencji w kwocie pomniejszonej o % redukcji zatrudnienia. 

   UWAGA! Decyzję o umorzeniu subwencji finansowej otrzymają tylko przedsiębiorcy, którzy w wymaganym terminie złożą oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej. Przedsiębiorcy którzy nie dotrzymają tego terminu, zostaną wezwani do całkowitego zwrotu otrzymanej subwencji.

   Termin na zwrot nieumorzonej części subwencji przez mikrofirmy to 15 września 2022 r.

 • Zwrot środków

  • Przedsiębiorcy spłacają ewentualną nadwyżkę subwencji na indywidualny rachunek wskazany w oświadczeniu o rozliczeniu, który dostępny jest w serwisie umorzeniowym bankowości elektronicznej firmy.  

   Beneficjent MŚP zobowiązany jest do zwrotu nadwyżki do 30 czerwca 2022 r. Jeżeli po wydaniu decyzji o rozliczeniu subwencji przez PFR kwota umorzenia będzie różna od kwoty wyliczonej w formularzu rozliczeniowym, beneficjent powinien zwrócić środki do 15 września 2022 r.
    

 • Wydanie decyzji przez PFR


  • Bank przekazuje do PFR wypełniony przez beneficjenta formularz rozliczeniowy wraz z ewentualnymi załącznikami (pliki JPK). PFR porównuje dane ze złożonego formularza z informacjami znajdującymi się w rejestrach publicznych i na tej podstawie podejmuje decyzję o wysokości kwoty umorzenia.

   Decyzja zostanie wydana przez PFR i udostępniona w serwisie umorzeniowym bankowości elektronicznej przedsiębiorcy w dniach od 13 do 15 lipca 2022 r.
   PFR wyda firmom jedną z trzech decyzji, tj.: 

   1. określi kwotę subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu – 100% umorzenia subwencji,
   2. wezwie do zwrotu całej subwencji,
   3. przekaże informację o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu oraz poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.


   PFR może wydłużyć termin wydania decyzji maksymalnie do 31 grudnia 2022 r. o czym poinformuje beneficjenta za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub innych kanałów komunikacyjnych.

   W przypadku wydania przez PFR decyzji o obowiązku zwrotu części subwencji, przedsiębiorca zobowiązany jest wykonać przelew w kwocie podlegającej zwrotowi na wskazany w decyzji rachunek w ciągu 30 dni od jej wydania, jednak nie później niż do 15 września 2022 r.


    

 • Postępowanie wyjaśniające


  • W przypadku, gdy przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją PFR dotyczącą wysokości przyznanego umorzenia, ma możliwość złożenia zapytania w banku w ramach postępowania wyjaśniającego. Przedsiębiorca na jego złożenie ma 10 dni od udostępnienia decyzji wydanej  przez PFR.
   Przedsiębiorca jest zobowiązany do spłaty należności wskazanej w oświadczeniu o rozliczeniu zgodnie z obowiązującymi terminami.
   Gdy rozstrzygnięcie sprawy będzie na korzyść beneficjenta, PFR wyda nową decyzję o rozliczeniu subwencji i poinformuje przedsiębiorcę o sposobie zwrotu środków.
 • Błąd w formularzu oświadczenia o rozliczeniu


  • W przypadku błędów w złożonym oświadczeniu o rozliczeniu, które zostaną zauważone przez Beneficjenta w terminie umożliwiającym ponowne złożenie formularza , t.j. przed 23 stycznia 2022 r. (MŚP) lub 28 lutego 2022 r. (mikrofirma), przedsiębiorca może złożyć wniosek/pismo do banku o uruchomienie możliwości ponownego złożenia formularza. 

   W tym celu należy zgłosić się do swojego oddziału banku i złożyć ww. wniosek wraz z podaniem powodu ponownego złożenia oświadczenia. Wniosek/pismo podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji firmy. Jeśli wniosek/pismo zostanie zakwalifikowany przez bank jako kompletny i zgodny z procedurą oraz zaakceptowany przez PFR, formularz zostanie ponownie udostępniony w bankowości elektronicznej. Poprzedni formularz zostaje anulowany.
    

 • Pełnomocnictwa


  • Firmy, które w procesie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu osoby składającej wniosek, otrzymają w formularzu oświadczenia o rozliczeniu dodatkowe oświadczenie o potwierdzeniu umocowania. Oznaczenie tego oświadczenia pozytywnie, wiąże się z koniecznością dostarczenia kompletu dokumentów maksymalnie w ciągu 14 dni od wysłania do PFR oświadczenia o rozliczeniu. 

   Brak dostarczonych dokumentów w powyżej wskazanym terminie, spowoduje wezwanie ze strony PFR do natychmiastowego zwrotu całej subwencji. 
   Na etapie rozliczenia subwencji, przedsiębiorca może złożyć tylko i wyłącznie oświadczenie retrospektywne poświadczone podpisem kwalifikowanym (nie będą przyjmowane pełnomocnictwa wydane po terminie złożenia wniosku o subwencję). Do oświadczenia  należy załączyć aktualny/pełny odpis z CEIDG/KRS z historią zmian.

   Dokumenty należy złożyć wyłącznie za pomocą bankowości elektronicznej:
   • Pekao24 dla Firm – eTeczka „Tarcza PFR 2.0 – dodatkowe dokumenty”
   • PekaoBiznes24 – Dyspozycja Ogólna „Tarcza PFR 2.0 – dodatkowe dokumenty”
   Wzór oświadczenia oraz instrukcja jego wypełnienia znajduje się na dole strony.
    

Zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami na temat umorzeń Tarczy Finansowej PFR 2.0
 

Rozliczanie i umarzanie subwencji dla MŚPSzkolenie PFR - prezentacja
(małe i średnie przedsiębiorstwa)
Rozliczanie i umarzanie subwencji dla Mikrofirm:Szkolenie PFR - prezentacja
(mikrofirmy)

 
Więcej szczegółów na temat umorzeń jest dostępnych w obecnie obowiązującym Regulaminie Tarczy Finansowej PFR 2.0


Regulamin Tarczy PFR 2.0 
obowiązujący od 1 września 2022 r.

Rejestr zmian do Regulaminu Tarczy Finansowej PFR  2.0
do aktualnie obowiązującego regulaminu

Archiwalne wersje dokumentów 
Regulamin Tarczy PFR 2.0 obowiązujący od 7 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Rejestr zmian do Regulaminu Tarczy Finansowej PFR  2.0 obowiązującego od 7 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Regulamin Tarczy PFR 2.0  obowiązujący od 29 kwietnia 2022 r. do 28 czerwca 2022 r.
Rejestr zmian do Regulaminu Tarczy Finansowej PFR  2.0 obowiązującego do 28 czerwca 2022 r.
Regulamin Tarczy PFR 2.0 obowiązujący od 29 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r.
Rejestr zmian do Regulaminu Tarczy Finansowej 2.0 obowiązującego od 29 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r.
 
Zachęcamy też do zapoznania się z dokumentem „Najczęściej zadawane pytania”.
Zostały w nim umieszczone najczęściej zadawane pytania przez przedsiębiorców i udzielone odpowiedzi przez ekspertów z PFR.


Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi


 
Więcej informacji na temat umorzeń jest dostępnych w materiale z PFR oraz na stronie PFR.
 

Dodatkowe dokumnety do pobrania:

Wzór oświadczenie retrospektywnego
Instrukcja do wypełnienia oświadczenia retrospektywnego
Kontakt

Zadzwoń na bezpłatną infolinię Banku Pekao
dedykowaną dla Tarcz PFR: 800 103 103

Infolinia jest czynna codziennie w godzinach 7.00 - 22.00
 
Napisz: tarczafinansowa@pekao.com.pl
Od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach: 9:00-17.00.