Zmiany w bankowości elektronicznej Pekao24 od 14 września 2019 r.

Jak zalogujesz się do serwisu internetowego Pekao24 po wprowadzeniu zmian?

Od 14 września 2019 r. zmieniliśmy sposób logowania do usługi bankowości elektronicznej Pekao24 i aplikacji mobilnej PeoPay, który lepiej zabezpieczy dostęp do Twoich środków w bankowości elektronicznej Pekao24 i aplikacji PeoPay.

Na czym polega zmiana?

Podczas logowania do serwisów Pekao24 poprosimy Cię dodatkowo o wprowadzenie bezpłatnego kodu autoryzacyjnego z SMS-a lub o potwierdzenie logowania w aplikacji PeoPay – w zależności od Twojego wyboru.

Ta dodatkowa weryfikacja Twojej tożsamości (tzw. silne uwierzytelnienie) będzie wymagana:

 • przy pierwszym logowaniu lub gdy od ostatniego logowania minęło ponad 90 dni,
 • podczas sprawdzenia historii konta za okres wcześniejszy niż 90 dni wstecz,
 • podczas pobierania trzeciego i starszych wyciągów bankowych. 

Wycofujemy stare metody autoryzacji

14 sierpnia 2019 r. wycofaliśmy  stare metody autoryzacji:

 • kartę kodów jednorazowych,
 • aplikację PekaoToken oraz
 • token w postaci odrębnego urządzenia,

ponieważ nie spełniały one wymogów określonych w nowych przepisach prawa.

Więcej przeczytasz tutaj

Limit liczbowy transakcji zbliżeniowych wykonywanych kartami / PeoPay w terminalach płatniczych

W przypadku transakcji zbliżeniowych realizowanych kartą lub PeoPay, bank wprowadza automatycznie limit kolejnych 5 transakcji na niskie kwoty bez konieczności wpisywania numeru PIN. Na terytorium Polski są to kwoty do 100 zł, zaś maksymalne kwoty transakcji zagranicznych określa organizacja płatnicza Mastercard lub Visa - w zależnosci od typu karty.

Skróciliśmy czas bezczynności

Jeśli po zalogowaniu do serwisu nie wykonasz żadnej operacji przez 5 minut (wcześniej było to 15 minut), nasz system bezpieczeństwa przeanalizuje sytuację i wyloguje Cię automatycznie z serwisu.

Dlaczego wprowadzamy te zmiany?

Powodem są wymogi określone w nowych przepisach prawa – w zmienionej  ustawie o usługach płatniczych (wdrażającej wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. – tzw. dyrektywy PSD2) i w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r., w tym wymóg silnego uwierzytelnienia i dynamicznego połączenia.

Na stronie www.pekao24.pl wprowadź:

 1. numer klienta
 2. wybrane przez system znaki z hasła maskowanego
 3. oraz dodatkowo wprowadź kod autoryzacyjny z SMS-a lub potwierdź logowanie w aplikacji mobilnej PeoPay.

Jak zalogujesz się do aplikacji PeoPay po wprowadzeniu zmian?

 • Jeśli korzystałeś już z aplikacji, to ponownie wprowadź PIN do PeoPay, niezależnie czy logowałeś się PIN‑em czy z użyciem biometrii.
 • Jeśli logujesz się do aplikacji na nowym urządzeniu, to wprowadź PIN do PeoPay oraz kod autoryzacyjny z SMS‑a.
 • Pytania i odpowiedzi

   • Co to jest silne uwierzytelnienie?

    • Silne uwierzytelnienie to weryfikacja tożsamości użytkownika lub ważności stosowania instrumentu płatniczego (np. bankowości elektronicznej, karty płatniczej) polegająca na użyciu elementów od siebie niezależnych, należących do co najmniej dwóch następujących kategorii:

     • wiedza o czym wie wyłącznie użytkownik (np. hasło do Pekao24),
     • posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie użytkownik (np. kody SMS przychodzące na numer telefonu użytkownika, funkcjonalność akceptowania dyspozycji w PeoPay) lub
     • cechy charakterystyczne użytkownika (np. biometria).
   • Kiedy będzie wymagane silne uwierzytelnienie?

    • Bank będzie stosował silne uwierzytelnienie w sytuacjach przewidzianych prawem. Co do zasady są to przypadki gdy klient:

     • uzyskuje dostęp do swojego rachunku w trybie on-line (logowanie do Pekao24, do PeoPay, korzystanie z usługi dostępu do rachunku za pośrednictwem podmiotu trzeciego);
     • inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą (np. zleca polecenie przelewu, zlecenie stałe w usłudze bankowości elektronicznej Pekao24, w tym w PeoPay, inicjuje transakcję za pośrednictwem podmiotu trzeciego czy dokonuje transakcji kartą płatniczą);
     • przeprowadza za pomocą kanału zdalnego czynność, która może wiązać się z ryzykiem oszustwa związanego z wykonywanymi usługami płatniczymi lub innych nadużyć.
   • Czy SMS-y autoryzacyjny będzie płatny?

    • SMS‑y wysyłane przez Bank Pekao S.A. w celu potwierdzenia tożsamości m.in. podczas logowania do Pekao24 będą bezpłatne. Bezpłatne również będą SMS‑y wymagane:

     • podczas sprawdzenia historii konta za okres wcześniejszy niż 90 dni wstecz,
     • podczas pobierania trzeciego i starszych wyciągów bankowych.

     SMS‑y wysyłane w celu autoryzacji transakcji są płatne. Istnieją jednak bezpłatne metody autoryzowania transakcji – za pomocą aplikacji PeoPay, będącej częścią usługi bankowości elektronicznej Pekao24, a w przypadku autoryzowania transakcji zlecanych w PeoPay - za pomocą biometrii (odcisk palca).

   • Przy jakich operacjach będzie konieczne silne uwierzytelnienie?

    • Dodatkowa weryfikacja Twojej tożsamości (tzw. silne uwierzytelnienie) będzie wymagana:

     • przy pierwszym logowaniu lub gdy od ostatniego logowania minęło ponad 90 dni,
     • podczas sprawdzenia historii konta za okres wcześniejszy niż 90 dni wstecz,
     • podczas pobierania trzeciego i starszych wyciągów bankowych.
   • Z czego wynikają zmiany, jakie wprowadzane są w banku od 14 września?

    • Zmiany, jakie wprowadzamy 14.09.2019 r., wynikają z wymogów nowych przepisów prawa – ze zmian w  ustawie o usługach płatniczych (wdrażającej wymogi dyrektywy PSD2 – tzn. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE) i z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r., uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.