Przeniesienie rachunku

Przenieś konto bez zbędnych formalności!

Dołącz do klientów Banku Pekao S.A. i przenieś konto bez zbędnych formalności!

Wypełnij dokumenty znajdujące się w zakładce "Pliki do pobrania": wniosek o przeniesienie rachunku, upoważnienie dla Banku Pekao S.A. w celu realizacji przeniesienia rachunku, dyspozycję przekazania środków z tytułu wynagrodzenia i podpisz je w obecności naszego pracownika.

Przeniesienie rachunku do Banku Pekao S.A. łączy się z zawarciem przez klienta z naszym bankiem (będącym w tym przypadku dostawcą przyjmującym), nowej umowy rachunku lub wskazaniem już istniejącego rachunku i ustanowieniem na nim usług płatniczych, które zostaną przeniesione z rachunku u dostawcy przekazującego (innego banku lub SKOK-u).

obowiązki i uprawnienia dostawcy przyjmującego
 • Zobacz szczegóły

  Dostawca przyjmujący w terminie 2 dni roboczych od otrzymania upoważnienia klienta do przeniesienia rachunku zwraca się do dostawcy przekazującego o dokonanie następujących czynności, o ile zostały objęte upoważnieniem:

  1. przekazanie dostawcy przyjmującemu oraz klientowi, w przypadku kiedy tego zażądał, wykazu istniejących zleceń stałych oraz dostępnych informacji o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają być przeniesione; przenoszone polecenia zapłaty dostawca przyjmujący wykonuje po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów przekazanych przez dostawcę przekazującego,
  2. przekazanie dostawcy przyjmującemu oraz klientowi, jeśli tego zażądał, dostępnych informacji o regularnie przychodzących przelewach* oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym klienta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje,
  3. zaprzestanie akceptowania poleceń zapłaty i przychodzących przelewów*, ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu w przypadku kiedy dostawca przekazujący nie zapewnia automatycznego przekierowania przychodzących przelewów* i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy klienta u dostawcy przyjmującego,
  4. anulowanie zleceń stałych ze skutkiem od dnia określonego upoważnieniu,
  5. przekazanie środków pieniężnych pozostających na rachunku płatniczym prowadzonym przez dostawcę przekazującego w dniu określonym przez klienta w upoważnieniu,
  6. zamknięcie rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przekazującego w dniu wskazanym przez klienta w upoważnieniu.

   

  W terminie 5 dni roboczych od otrzymania od dostawcy przekazującego informacji wymienionych w lit. a i b powyżej:

  1. ustanawia i realizuje zlecenia stałe, o których ustanowienie wystąpił klient ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu,
  2. dokonuje niezbędnych przygotowań do akceptacji poleceń zapłaty i akceptuje polecenia zapłaty ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu,
  3. informuje płatników wskazanych w upoważnieniu i dokonujących regularnie przychodzących przelewów* na rachunek płatniczy klienta o danych identyfikujących rachunek płatniczy klienta u dostawcy przyjmującego oraz przekazuje płatnikom kopię upoważnienia,
  4. informuje odbiorców określonych w upoważnieniu i stosujących polecenia zapłaty do rachunku płatniczego klienta o danych identyfikujących rachunek płatniczy klienta u dostawcy przyjmującego oraz o dniu, od którego polecenia zapłaty mają być realizowane z tego rachunku płatniczego, a także przekazuje tym odbiorcom kopię upoważniania.

   

  * przelewem jest: polecenie przelewu, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej oraz polecenie przelewu wewnętrznego.

obowiązki i uprawnienia dostawcy przekazującego
 • Zobacz szczegóły

  Dostawca przekazujący dokonuje następujących czynności objętych, o ile były objęte upoważnieniem:

  1. przekazuje w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia klienta, dostawcy przyjmującemu oraz klientowi, jeśli tego zażądał:
   • wykaz istniejących zleceń stałych oraz dostępnych informacji o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty,
   • dostępne informacje o regularnie przychodzących przelewach* oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym klienta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje.
  2. zaprzestaje od dnia określonego w upoważnieniu  akceptowania przychodzących na rachunek płatniczy przelewów* i poleceń zapłaty w przypadku gdy nie zapewnia automatycznego przekierowania przychodzących przelewów i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy posiadany lub otwarty przez klienta u dostawcy przyjmującego a w przypadku odmowy przyjęcia informuje płatnika lub odbiorcę o przyczynach odmowy,
  3. anuluje zlecenia stałe ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu,
  4.  przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku płatniczym prowadzonym przez dostawcę przekazującego na rachunek płatniczy prowadzony przez dostawcę przyjmującego w dniu określonym w upoważnieniu,
  5. zamyka rachunek płatniczy w dniu określonym w upoważnień, jeśli nie istnieją na nim nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiające jego zamknięcie pod warunkiem zakończenia w/w czynności.

   

  * przelewem jest: polecenie przelewu, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej oraz polecenie przelewu wewnętrznego.

obowiązki i uprawnienia klienta
 • Zobacz szczegóły

  Klient wyrażający wolę zmiany dostawcy prowadzącego jego rachunek i/lub realizującego jego płatności w ramach usług płatniczych:

  1. jest zobowiązany do poprawnego i jednoznacznego sformułowania upoważnienia i wniosku o przeniesienie rachunku/usług płatniczych,
  2. jest zobowiązany do podania wszelkich informacji mogących mieć wpływ na proces przenoszenia rachunku/usług płatniczych, o ustanowionych blokadach na rachunku, zajęciach wierzytelności itp.
  3. jest uprawniony do nieodpłatnego otrzymania (w formie papierowej lub elektronicznie) wszelkich informacji dotyczących procesu przenoszenia rachunku, usług płatniczych jakie świadczy bank przyjmujący oraz ograniczeniach, które mogą wyniknąć w trakcie przeniesienia rachunku płatniczego
ograniczenia w przenoszeniu rachunków z Banku Pekao S.A.
 • Zobacz szczegóły

  Przeniesienie rachunku/ usług płatniczych może być utrudnione lub całkowicie niemożliwe - stosownie do postanowień umów i regulaminów dotyczących danego rachunku/usługi u dostawcy przekazującego, jeżeli na tym rachunku istnieją nieuregulowane zobowiązania w tym:

  1. rachunek jest zablokowany z tytułu zajęcia egzekucyjnego lub innego tytułu np. ustanowienia zabezpieczenia (kaucji) na potrzeby zobowiązań klienta w naszym banku/ w innym banku, albo są zamrożone środki lub wstrzymane transakcje na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  2. rachunek jest prowadzony na rzecz klienta, wobec którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu przez niego upadłości konsumenckiej lub który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  3. rachunek jest zablokowany z tytułu nierozliczonej transakcji np. dokonanej kartą debetową wydaną do tego rachunku,
  4. rachunek ma saldo zerowe ale nie zostały uiszczone należne bankowi, zaległe opłaty i prowizje (jeżeli z powodu braku środków opłaty są naliczone, ale pobierane dopiero z ewentualnych pierwszych wpływów lub udostępnionego limitu),
  5. rachunek wykazuje saldo ujemne (został wykorzystany i niespłacony przyznany w tym rachunku kredyt w rachunku płatniczym lub wystąpił niedozwolony debet),
  6. rachunek jest powiązany z innymi produktami/ usługami np. rachunek jest wskazany do automatycznej spłaty, tzw. "autodebetem", rat kredytu/ pożyczki lub zadłużenia na karcie kredytowej,
  7. do rachunku są wydane karty z odroczonym terminem płatności,
  8. do rachunku są ustanowione blokady środków,
  9. rachunek jest rachunkiem wspólnym - jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy tego rachunku dla jej rozwiązania wymagana jest zgodna dyspozycja wszystkich współposiadaczy; w takim przypadku wniosek może być zrealizowany jeżeli zarówno w upoważnieniu dla banku jak i we wniosku znajdą się dane tych współposiadaczy i dokumenty te zostaną podpisane/ zaakceptowane przez wszystkich współposiadaczy,
  10. do rachunku jest otwarte: inkaso czeków w obrocie krajowym oraz dewizowym, lub akredytywa/ inkaso dokumentowe,
  11. we wniosku złożonym przez klienta są przekazane niepełne informacje.
informacje dodatkowe
 • Zobacz szczegóły
  1. Przeniesienie danej usługi płatniczej może odbywać się wyłącznie w przypadku, gdy jest ona dostępna w ofercie banku przyjmującego.
  2. Usługi płatnicze, które świadczy Bank Pekao S.A. oraz związane z nimi opłaty i prowizje, są opisane na pekao.com.pl.
  3. Dane, które powinien przedstawić klient w celu przeniesienia rachunku są dostępne we wniosku o przeniesienie rachunku.
  4. Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z sądowego lub pozasądowego rozstrzygania sporów z bankiem. Podmiotami właściwymi do rozstrzygania sporów pozasądowych są:
   • Bankowy Arbitraż Konsumencki (Arbiter Bankowy) działający przy Związku Banków Polskich; tryb i zasady prowadzenia takich postępowań dostępne są na zbp.pl,
   • Rzecznik Finansowy; tryb i zasady prowadzenia takich postępowań dostępne są na rf.gov.pl.
  5. W przypadku sporu dotyczącego umowy zawartej za pośrednictwem internetu lub innego kanału elektronicznego, Klient może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów z Bankiem również za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej na:
   ec.europa.eu/consumers/odr/.
  6. Klient może zwrócić się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów oraz wnieść skargę na bank do Komisji Nadzoru Finansowego.
  7. Organem nadzoru właściwym w sprawach z zakresu ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  8. Dostawca przyjmujący lub dostawca przekazujący niezwłocznie wyrównuje każdą szkodę klienta wynikającą bezpośrednio z niewywiązania się dostawców: przekazującego lub przyjmującego z terminów i warunków przeniesienia rachunku/usług.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Wybierz dogodną formę kontaktu

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Zasady dotyczące Cookies

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

  Szczegółowe informacje >>
Klauzula Informacyjna Cookies Polityka prywatności