Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") uprzejmie informuje, że jest uczestnikiem obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Bank informuje ponadto, że następujące środki są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z siedzibą w Warszawie:

a) środki pieniężne zgromadzone w Banku przez deponentów na ich rachunkach bankowych, rachunkach powierniczych czy rachunkach prowadzonych na rzecz firm inwestycyjnych, na których zdeponowane są środki pieniężne powierzone przez klientów tych firm inwestycyjnych w związku ze świadczeniem przez nie usług maklerskich,

b) należności deponentów wynikające z przyjmowania wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu, z prowadzenia rachunku tych wkładów, z prowadzenia innych rachunków bankowych lub z przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych,

c) kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów - w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku a także kwoty objęte dyspozycją wkładem na wypadek śmierci, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji,

d) należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

Gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają jednak:
- środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
- środki deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro - jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną,
- pieniądz elektroniczny ani środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny.

Z zastrzeżeniem opisanych dalej wyjątków, środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania w 100% do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro od dnia ich wniesienia na rachunek w Banku, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji. Powyższa kwota określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach deponent posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności od Banku. Kwota ta dotyczy łącznie środków pieniężnych zdeponowanych w Banku i wierzytelności wobec Banku niezależnie od tego czy umowa dotycząca tych środków / wierzytelności została zawarta z Bankiem bezpośrednio, czy też dzięki pośrednictwu innego podmiotu (np. DI Xelion, Placówki Partnerskiej Banku, Agencji Banku). Do obliczenia równowartości euro w złotych stosuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Wymienione poniżej środki (zgromadzone na rachunkach opisanych pod lit. a powyżej lub stanowiące należności opisane pod lit. b powyżej) są objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia ich wpływu na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy równowartością w złotych 200 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, nie wyższą jednak niż równowartość w złotych 100 000 euro. Ta szczególna gwarancja dotyczy deponenta będącego osobą fizyczną i obejmuje środki i należności pochodzące z:

1) odpłatnego zbycia:
a) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jej części lub udziału w takiej nieruchomości,
b) prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub udziału w takim prawie,
c) samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem,
d) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie
- jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

2) wykonania na jego rzecz umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,

3) nabycia przez niego spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku,

4) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,

5) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,

6) wypłaty odprawy pieniężnej,

7) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej.

Ponadto, środki (zgromadzone na rachunkach opisanych pod lit. a powyżej lub stanowiące należności opisane pod lit. b powyżej) pochodzące z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy Kodeks postępowania karnego, są objęte ochroną gwarancyjną w całości, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu tych środków na rachunek lub powstania tych należności.

Deponentami, których środki pieniężne zgromadzone w Banku obejmuje gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, szkolne kasy oszczędnościowe oraz pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe. W przypadku rachunków wspólnych deponentem jest każdy z posiadaczy rachunku w granicach określonych w umowie rachunku, a jeżeli umowa nie zawiera stosownych postanowień, to w częściach równych. W przypadku prowadzenia przez Bank rachunku dla spółki cywilnej, jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej deponentem jest ta spółka.

Gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają jednak depozyty następujących podmiotów:
a) Skarb Państwa,
b) Narodowy Bank Polski,
c) banki krajowe, banki zagraniczne, oraz instytucje kredytowe w rozumieniu Prawa bankowego,
d) kasy, Kasa Krajowa w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
e) Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
f) instytucje finansowe,
g) firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013 i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia,
h) osoby i podmioty, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank (z wyjątkiem sytuacji, gdy środki pieniężne lub należności zostały ujęte na liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym, a także w przypadku gdy wierzytelności z tytułu środków pieniężnych lub należności zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu), przy czym osoby / podmioty zidentyfikowane to osoby / podmioty, w odniesieniu do których Bank dokonał ustalenia:
- w przypadku osób fizycznych - imienia, nazwiska oraz numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo imienia, nazwiska oraz daty urodzenia i cech dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, albo imienia, nazwiska oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, a gdy identyfikacja była dokonywana przed dniem 23 czerwca 2001 r. - imienia, nazwiska oraz numeru PESEL albo imienia, nazwiska oraz daty urodzenia i cech dokumentu stwierdzającego tożsamość;
- w przypadku osób prawnych - nazwy (firmy), formy organizacyjnej, siedziby, adresu i numeru z właściwego rejestru:
- w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych - nazwy, formy organizacyjnej, siedziby, adresu i numeru z właściwego rejestru, o ile dotyczy.
i) krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
j) fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
k) otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
l) jednostki samorządu terytorialnego,
m) organa władz publicznych państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

Ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają także depozyty w przypadku gdy:
a) w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa, Bank wystawia dokument imienny potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne,
b) w związku z usługami świadczonymi przez Bank, w szczególności polegającymi na pośredniczeniu w zawieraniu umów, powstają lub mogą powstać jakiekolwiek wierzytelności osoby korzystającej oraz zainteresowanej korzystaniem z usług Banku wobec innego podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania.

Jeżeli środki zdeponowane na rachunku zostaną uznane w całości albo w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (dotyczącego finansowania terroryzmu lub tzw. "prania pieniędzy") albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość, przy obliczaniu świadczenia z tytułu środków gwarantowanych nie uwzględnia się środków zdeponowanych na rachunku lub odpowiedniej ich części. Środki te nie są objęte ochroną gwarancyjną w części, co do której orzeczono przepadek.

Spełnieniem warunku gwarancji w odniesieniu do Banku byłoby wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie zostałby on ustanowiony wcześniej oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości albo wystąpienie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Banku, jeśli Bank znajdowałby się w restrukturyzacji i spełnione zostałyby przesłanki opisane w art. 158 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W przypadku spełnienia się warunku gwarancji wypłat środków gwarantowanych dokonywałby zarząd, zarząd komisaryczny, likwidator, administrator, pełnomocnik ustanowiony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, syndyk lub podmiot, z którym Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawarłby umowę o dokonanie wypłat.

Bank informuje ponadto, że roszczenia z tytułu gwarancji depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Zachęcamy też do zapoznania się z:

1) Informacją dotyczącą trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji,

2) Arkuszem Informacyjnym dla Deponentów oraz

do odwiedzenia strony internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl


Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • Pliki do pobrania

  • Arkusz Informacyjny dla Deponentów

   Arkusz Informacyjny dla Deponentów
   Pobierz plik

   Informacja dotycząca trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 1(...)

   Informacja dotycząca trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
   Pobierz plik

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję