Szanowni Państwo, 
1 marca 2023 r. zmieniliśmy sposób naliczania prowizji i opłat za usługę Pekao Cash - wpłaty i wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej. Zmiana polega na tym, że  opodatkowaliśmy  stawką podatku VAT w wysokości 23% wynagrodzenie należne za realizację usług odnoszących się do wpłat/wypłat zamkniętych. Opodatkowaniu nie podlegają usługi wpłat i wypłat w formie otwartej.

PROCES OBSŁUGI TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH
Zmiana sposobu rozliczania prowizji nie powoduje zmiany procesu i zasad obsługi transakcji gotówkowych. W przypadku konieczności zmiany zawartej z bankiem umowy na świadczenie usługi Pekao Cash skontaktuje się w tej sprawie z Państwem doradca.

POWODY ZMIANY – STANOWISKO KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ
Postawą wprowadzonej zmiany jest uchylenie przez Krajową Informację Skarbową (dalej: KIS) interpretacji indywidualnej Banku, sygn. 0114-KIDP4-3.4012.156.2020.1.MP z 16 czerwca 2020 r., na podstawie której Bank mógł dotychczas stosować zwolnienie z opodatkowania VAT w odniesieniu do wpłat/wypłat zamkniętych. W dniu 14 lutego 2023 r., Dyrektor KIS wydał Postanowienie uchylające w/w interpretację indywidualną i uznał, że usługi w zakresie wpłat/wypłat zamkniętych powinny zostać opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23%.

W związku z tym, od 1 marca 2023 r. doliczamy podatek VAT w wysokości 23% do wynagrodzenia należnego za realizację usługi Pekao Cash. W kwietniu 2023 r. rozpoczniemy wystawianie i dystrybucję faktur dokumentujących wynagrodzenie za miesiąc poprzedni, z uwzględnieniem stawki podstawowej podatku VAT. 
Stosując interpretację indywidualną z 16 czerwca 2020 r. - nie doliczymy podatku VAT i nie wystawimy faktury VAT z tytułu wynagrodzenia pobranego za okres do lutego 2023 r. włącznie.

JAK I KIEDY BĘDZIEMY POBIERAĆ PROWIZJE UWZGLĘDNIAJĄCE VAT W WYSOKOŚCI 23%
Prowizje za realizację usługi Pekao Cash pobieramy z rachunku wskazanego w umowie (tzw. rachunek prowizyjny) lub w przypadku braku wskazania rachunku prowizyjnego z rachunku transakcyjnego, 
z którym były rozliczane transakcje wpłat, wypłat, różnic. 

Prosimy żebyście Państwo zapewnili środki umożliwiające rozliczenie należnych opłat i prowizji z tytułu wykonywania usługi, w terminie wskazanym w umowie produktowej.

Rozliczane prowizje będą uwzględniały należny podatek VAT w wysokości 23%, w przypadku gdy:

 • stawki opłat i prowizji określone w taryfie opłat i prowizji są wyrażone kwotami netto,
 • indywidualne warunki cenowe określone w umowie produktowej są określone jako stawki netto, jeśli taki zapis został przewidziany w umowie, w przeciwnym przypadku stawki są traktowane jako stawki brutto,
 • w przypadku rozliczenia należnych prowizji z rachunkiem klienta zostanie wystawiona przez bank faktura VAT z warunkiem płatności „zapłacona”,
 • w przypadku braku środków na rachunku klienta - na niepobrane opłaty i prowizje zostanie wystawiona przez bank faktura VAT, z warunkiem płatności „do zapłaty”, z terminem płatności 14 dni kalendarzowych od dnia wskazanego w fakturze jako dzień jej wystawienia. Kwota należności oraz indywidualny rachunek do rozliczenia płatności  będą  wskazane w fakturze VAT. 

USŁUGA PEKAO CASH Z OPCJĄ TRANSPORTU BANKU
W ramach usługi Pekao Cash z opcją transportu banku, stawka za transport jest zawsze indywidualnie negocjowaną stawką netto, wyrażoną za jeden transport lub stawką ryczałtu za usługi transportu. 
Od wynagrodzenia pobieranego z tytułu wykonanych transportów  już dzisiaj wystawiamy faktury VAT do zapłaty. Tryb wystawiania faktur VAT za transport gotówki się nie zmienia.

ELEKTORONICZNA DYSTRYBUCJA FAKTUR 
Umożliwiamy Państwu również dystrybucję faktur VAT drogą elektroniczną. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem faktur VAT drogą elektroniczną prosimy o podpisanie załączonego formularza zgodnie z reprezentacją i przekazanie do Państwa doradcy dostępnymi kanałami. 

JAK MOŻECIE SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKOWAĆ 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z doradcą lub z infolinią banku:
dla klientów nieposiadających PekaoBiznes24 z: 

 • Infolinią Klienta Biznesowego: 519 299 900; 
  e-mail: Infolinia@pekao.com.pl dla klientów mikroprzedsiębiorców oraz klientów małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Zespołem Wsparcia - BusinessLine: 519 299 902; 
  e-mail: business.line@pekao.com.pl dla klientów korporacyjnych z segmentu firm średnich i dużych

dla klientów posiadających PekaoBiznes24 z: 

 • Infolinią PekaoBiznes24: 519 299 900; 
  e-mail: pb24@pekao.com.pl  dla klientów mikroprzedsiębiorców oraz klientów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Infolinią PekaoBiznes24: 519 299 901; 
  e-mail: pekaobiznes24@pekao.com.pl dla klientów korporacyjnych z segmentu firm średnich i dużych

 
Z wyrazami szacunku 
Bank Pekao S.A.