KOMUNIKATY / ANNOUNCEMENTS
 • 21.12.2023 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego komunikatu): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z wnioskiem Emitenta z dnia 14 grudnia 2023 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy („Wniosek”), Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, informuje, że otrzymał do dnia 21 grudnia 2023 r. stanowiska Obligatariuszy głosujących „za” posiadających łącznie ponad 50% wszystkich Obligacji Zerokuponowych wyemitowanych przez Emitenta.

   W konsekwencji Agent Zabezpieczeń zawiadamia Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o uzyskaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

 • 15.12.2023 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z koniecznością wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w następstwie wniosku Emitenta z dnia 14 grudnia 2023 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy (doręczonego Agentowi Zabezpieczenia w dniu 15 grudnia 2023 r.) w sprawach wskazanych we wniosku Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, zwraca się do wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych z wnioskiem o wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Treść wniosku Emitenta została umieszczona pod adresem: https://www.pekao.com.pl/korporacje/agent-zabezpieczenia-obligacji

   Zgodnie z art. 19 ust. 6 Warunków Emisji Obligacji, każdy z Obligatariuszy, który zamierza wyrazić stanowisko dotyczące kwestii będącej przedmiotem Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy zobowiązany jest dostarczyć Agentowi Zabezpieczenia Obligacji (na adres wskazany poniżej) swoje pisemne stanowisko (w formie papierowej) w tej sprawie do dnia 29 grudnia 2023 r. wraz z oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz oryginałem świadectwa depozytowego lub świadectw depozytowych („Świadectwo Depozytowe”) wydanych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.) lub odpowiednio oryginałem zaświadczenia lub zaświadczeń („Zaświadczenie”) wystawionych przez podmiot prowadzący ewidencję, w której zapisane zostały Obligacje Zerokuponowe, potwierdzających, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez te zaświadczenia.

   Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie, o których mowa powyżej powinny potwierdzać, odpowiednio, ustanowienie blokady na Obligacjach Zerokuponowych, co najmniej do dnia 30 grudnia 2023 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu lub, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu, co najmniej do dnia 30 grudnia 2023 r. lub do dnia zwrotu Zaświadczenia wystawiającemu. Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed dniem 30 grudnia 2023 r.

   Obligatariusz ma prawo oddać głos w sprawie powyższego wniosku i proponowanego Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego komunikatu na stronie internetowej Agenta Zabezpieczeń. 

   Agent Zabezpieczenia poinformuje Obligatariuszy o wynikach głosowania poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Agenta Zabezpieczenia.

   Jednocześnie prosimy niezależnie od dostarczania oryginałów dokumentów wskazanych powyżej o przesłanie ich skanów na adres email Agenta Zabezpieczenia Obligacji podany poniżej.

   Agent informuje Obligatariuszy, że może ogłosić przyjęcie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w terminie wcześniejszym (tj. przed dniem 29 grudnia 2023 roku), jeżeli opowie się za nim, co najmniej 50% wszystkich Obligacji Zerokuponowych.

   Dane kontaktowe Kuratora Obligacji:
   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Nieruchomości
   ul. Żubra 1
   01-066 Warszawa
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

   W zawiadomieniu Zarządca poinformował, że w kwestiach związanych z głosowaniem wierzycieli wspiera oddelegowany zespół, z którym można się kontaktować:

   tel: + 48 791 499 682
   e-mail: pbg@zfrsa.pl

   Wniosek o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy

   Wniosek o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy
   Pobierz plik

   Karta do głosowania

   Karta do głosowania
   Pobierz plik

   RAFAKO Karta Obligatariusza ENG

   RAFAKO Karta Obligatariusza ENG
   Pobierz plik

   WSO RAFAKO ENG

   WSO RAFAKO ENG
   Pobierz plik
 • 23.11.2023 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego komunikatu): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z wnioskiem Emitenta z dnia 8 listopada 2023 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy („Wniosek”), Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, informuje Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o nieuzyskaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy. 

   W konsekwencji Agent Zabezpieczeń zawiadamia Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o braku uzyskania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

 • 08.11.2023 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z koniecznością wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w następstwie wniosku Emitenta z dnia 08 listopada 2023 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy (doręczonego Agentowi Zabezpieczenia w dniu 08 listopada 2023 r.) w sprawach wskazanych we wniosku Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, zwraca się do wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych z wnioskiem o wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Treść wniosku Emitenta została umieszczona pod adresem: https://www.pekao.com.pl/korporacje/agent-zabezpieczenia-obligacji

   Zgodnie z art. 19 ust. 6 Warunków Emisji Obligacji, każdy z Obligatariuszy, który zamierza wyrazić stanowisko dotyczące kwestii będącej przedmiotem Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy zobowiązany jest dostarczyć Agentowi Zabezpieczenia Obligacji (na adres wskazany poniżej) swoje pisemne stanowisko (w formie papierowej) w tej sprawie do dnia 22 listopada 2023 r. wraz z oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz oryginałem świadectwa depozytowego lub świadectw depozytowych („Świadectwo Depozytowe”) wydanych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.) lub odpowiednio oryginałem zaświadczenia lub zaświadczeń („Zaświadczenie”) wystawionych przez podmiot prowadzący ewidencję, w której zapisane zostały Obligacje Zerokuponowe, potwierdzających, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez te zaświadczenia.

   Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie, o których mowa powyżej powinny potwierdzać, odpowiednio, ustanowienie blokady na Obligacjach Zerokuponowych, co najmniej do dnia 23 listopada 2023 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu lub, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu, co najmniej do dnia 23 listopada 2023 r. lub do dnia zwrotu Zaświadczenia wystawiającemu. Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed dniem 23 listopada 2023 r.

   Obligatariusz ma prawo oddać głos w sprawie powyższego wniosku i proponowanego Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego komunikatu na stronie internetowej Agenta Zabezpieczeń. 

   Agent Zabezpieczenia poinformuje Obligatariuszy o wynikach głosowania poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Agenta Zabezpieczenia.

   Jednocześnie prosimy niezależnie od dostarczania oryginałów dokumentów wskazanych powyżej o przesłanie ich skanów na adres email Agenta Zabezpieczenia Obligacji podany poniżej.

   Dane kontaktowe Kuratora Obligacji:

   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Nieruchomości
   ul. Żubra 1
   01-066 Warszawa
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

   W zawiadomieniu Zarządca poinformował, że w kwestiach związanych z głosowaniem wierzycieli wspiera oddelegowany zespół, z którym można się kontaktować:
   tel: + 48 791 499 682
   e-mail: pbg@zfrsa.pl

   Wniosek o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy

   Wniosek o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy
   Pobierz plik

   Pismo do Obligatariuszy

   Pismo do Obligatariuszy
   Pobierz plik

   RAFAKO karta do głosowania

   RAFAKO karta do głosowania
   Pobierz plik

   RAFAKO karta do głosowania

   RAFAKO karta do głosowania
   Pobierz plik

   RAFAKO letter to PBG bondholders

   RAFAKO letter to PBG bondholders
   Pobierz plik

   WSO RAFAKO

   WSO RAFAKO
   Pobierz plik
 • 27.06.2023 - Komunikat Kuratora Obligatoriuszy PBG S.A. w Restrukturyzacje i Likwidacji

  • I. Siła głosu Kuratora Obligatariuszy
   W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14 czerwca 2023 roku, Bank Pekao S.A. („Kurator Obligatariuszy”) będący kuratorem obligatariuszy PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”) – niniejszym informuje, że na dzień 27 czerwca 2023 roku tj. na dzień oddania głosu z propozycjami układowymi Emitenta z dnia 3 czerwca 2023 roku („Propozycje Układowe”) nie otrzymał informacji o tym, że którykolwiek z reprezentowanych przez niego Obligatariuszy wyłączył się on spod jego kurateli i będzie głosował samodzielnie. 
   W konsekwencji Kurator Obligatariuszy potwierdza, że zgodnie z informacjami przekazanym mu przez Zarządcę Emitenta łączna wysokość wierzytelności Obligatariuszy, które Kurator Obligatariuszy reprezentuje w trakcie głosowania Propozycji Układowych (siła głosu) wynosi: 165.682.201,14 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście jeden i 14/100).

   II. Dane kontaktowe
   Dane kontaktowe Kuratora Obligacji:
   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

   W zawiadomieniu Zarządca poinformował, że w kwestiach związanych z głosowaniem wierzycieli wspiera oddelegowany zespół, z którym można się kontaktować:
   tel: + 48 791 499 682
   e-mail: pbg@zfrsa.pl
    

    

 • 14.06.2023 - Komunikat Kuratora Obligatoriuszy

   1. Zawiadomienie, Propozycje Układowe Emitenta, Test, Opinia sporządzone przez Zarządcę

    Bank Pekao S.A. („Kurator Obligatariuszy”) będący kuratorem obligatariuszy PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”) –- niniejszym informuje, że w dniu 12 czerwca 2023 roku drogę emailową otrzymał od Zarządcy Emitenta zawiadomienie z dnia 5 czerwca 2023 roku o głosowaniu nad układem w postępowaniu sanacyjnym Emitenta („Zawiadomienie”) prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Emitenta (sygn. akt XI GRs 2/20/MB) („Postępowanie Sanacyjne”) wraz z propozycjami układowymi z dnia 3 czerwca 2023 roku („Propozycje Układowe”).

    Z treści Zawiadomienia wynika, że głosowanie nad układem odbędzie się pisemnie - z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli. Termin na oddanie głosu przez Kuratora Obligatariuszy wynosi 14 (czternaście) dni i jest liczony od dnia doręczenia Zawiadomienia.

    Zgodnie z Propozycjami Układowymi Wierzytelności Obligatariuszy zostały zakwalifikowane do Grupy 5. Ich zaspokojenie nastąpi poprzez:

   „a) podział Kwoty Przeznaczonej na Spłatę Obligacji dokonywany w Dniu Spłaty Układu proporcjonalnie do liczby Obligacji posiadanych przez danego Wierzyciela Zabezpieczonego;

   b) przeniesienie na Wierzycieli Zabezpieczonych, w liczbie proporcjonalnej do liczby posiadanych przez danego Wierzyciela Zabezpieczonego Obligacji, wszystkich akcji spółki RAFAKO należących do Dłużnika i do spółki Multaros, przysługujących Dłużnikowi i spółce Multaros w Dniu Spłaty Układu, to jest nie więcej niż 7,665.999 akcji spółki RAFAKO należących do Dłużnika oraz nie więcej niż 34.800.001 akcji spółki RAFAKO S.A. należących do spółki Multaros, z zastrzeżeniem, że: (i) Dłużnik i Multaros nie będą przenosić na Wierzycieli ułamkowych części akcji spółki RAFAKO, (ii) z podziału akcji RAFAKO zostaną wyłączeni Obligatariusze Wyłączeni.

   Z uwagi na zdematerializowanie Obligacji i akcji RAFAKO, zaspokojenie Wierzycieli Zabezpieczonych może nastąpić poprzez przekazanie środków pieniężnych lub praw majątkowych, w tym akcji spółki RAFAKO, należnych Wierzycielom Zabezpieczonym, do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., wraz z dyspozycją ich proporcjonalnego podziału na poszczególne serie Obligacji, a dalej na Obligacje danej serii przysługujące danemu Obligatariuszowi, W przypadku, gdy dokonanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, z uwagi na regulacje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nie będzie możliwe, Zarządca Przymusowy wezwie Wierzycieli Zabezpieczonych do przedstawienia w terminie nie krótszym niż 14 dni dowodu posiadania Obligacji w Dniu Ustalenia Uprawnionych Obligatariuszy w szczególności w postaci zaświadczenia lub świadectwa depozytowego wydanego przez instytucję finansową prowadzącą rachunek papierów wartościowych, potwierdzających uprawnienie Obligatariusza do Obligacji w tym dniu (na koniec dnia), przy czym dokument taki powinien zostać sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać pieczęć instytucji finansowej.”

   Do korespondencji otrzymanej od Zarządcy Emitenta zostały dołączone również:

   a. jest prywatnego wierzyciela z dnia 6 czerwca 2023 roku sporządzony przez Zarządcę Emitenta („Test”) zgodnie z wymaganiami art. 140 Prawa Restrukturyzacyjnego (str. 27-28), z którego wynika, że scenariusz alternatywny dla zawarcia Układu, to jest wszczęcie wobec Emitenta postępowania upadłościowego jest dla Obligatariuszy (Grupa 5) mniej korzystny.

   b. opinia Zarządcy z dnia 6 czerwca 2023 roku o możliwości wykonania układu wraz z głównymi założeniami planu restrukturyzacyjnego i sprawozdaniem z wykonania planu restrukturyzacyjnego („Opinia”) z której wynika, że w przekonaniu Zarządcy układ zaproponowanym wierzycielom Emitenta po jego zawarciu i prawomocnym zatwierdzeniu jest możliwy do wykonania przez Emitenta.

   Zawiadomienie, Propozycje Układowe, Test i Opinia są załącznikami do niniejszego komunikatu Kuratora Obligatariuszy.

   1. Siła głosu Kuratora Obligatariuszy

    Kurator Obligatariuszy wskazuje, że na chwilę opublikowania niniejszego komunikatu, zgodnie z informacjami przekazanym mu przez Zarządcę Emitenta łączna wysokość wierzytelności Obligatariuszy, które Kurator Obligatariuszy będzie reprezentował w trakcie głosowania Propozycji Układowych (siła głosu) wynosi: 165.682,14 PLN  (słownie sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście jeden i 14/100).

    Na powyższą kwotę składa się wierzytelność w wysokości 161.499.523,81 PLN (niezabezpieczone wierzytelności Obligatariuszy), która jest objęta z mocy prawa układem oraz wierzytelność w wysokości 4.182.677,33 PLN (zabezpieczone wierzytelności Obligatariuszy).

    W zakresie wierzytelności zabezpieczonej (tj. w zakresie kwoty 4.182.677,33 PLN) zgodnie z art. 151 ust. 2 Prawa Restrukturyzacyjnego będzie ona objęta układem w sytuacji, w której Obligatariusze reprezentowani przez Kuratora Obligatariuszy wyrażą na to zgodę.

    Zgodnie z art. 367 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego, Kuratorowi Obligatariuszy będzie przysługiwać jeden głos od każdej sumy, która wynika z podziału sumy wierzytelności innych wierzycieli uprawniających do głosowania przez liczbę wierzycieli, którzy reprezentują tę wierzytelności.
     
   2. Możliwość wyłączenia się Obligatariusza spod kurateli Kuratora Obligatariuszy
    Jednocześnie Kurator Obligatariuszy informuje wszystkich Obligatariuszy, że zgodnie z art. 363 ust. 1 (zdanie drugie) Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne („Prawo Restrukturyzacyjne”) Obligatariusze mogą działać w postępowaniu restrukturyzacyjnym również osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu przez sędziego-komisarza. Sędzia-komisarz dopuszcza obligatariuszy do udziału w postępowaniu po wykazaniu, że przysługują im prawa z obligacji. Część z Obligatariuszy będzie głosować samodzielnie.

    W konsekwencji siła głosu Kuratora Obligatariuszy może zostać pomniejszona o wartość wierzytelności głosujących Obligatariuszy, którzy zostali lub zostaną dopuszczeni do głosowania samodzielnego przez sędziego – komisarza.
    Ostateczna siła, z jaką będzie głosował Kurator Obligatariuszy zostanie ustalona bezpośrednio przed oddaniem głosu, albowiem do tego czasu sędzia – komisarz może wydać postanowienie o wyłączeniu konkretnych Obligatariuszy spod kurateli Kuratora Obligatariuszy.
    W przypadku ustalenia ostatecznej siły głosu Kuratora Obligatariuszy, Kurator Obligatariuszy wyda oddzielny komunikat.
    Obligatoriusze, którzy zdecydują się reprezentować samodzielnie w toku głosowania nad Układem, są proszeni o przekazanie informacji o dopuszczeniu ich do takiego udziału przez sędziego - komisarza tak Kuratorowi Obligatariuszy jak i Zarządcy Emitenta.
     
   3. Stanowisko Kuratora Obligatariuszy, co do głosowania nad układem Emitenta

    W konsekwencji Kurator Obligatariuszy działający w imieniu Obligatariuszy po zapoznaniu się Propozycjami Układowymi, Testem i Opinią sporządzonymi przez Zarządcę oświadcza, że będzie głosować za poparciem układu Emitenta z całości reprezentowanych wierzytelności (165.682.201,14 PLN) tj. wierzytelności niezabezpieczonych i zabezpieczonych (co do których Kurator Obligatariuszy wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na objęcie ich układem).
    Kurator Obligatariuszy zwraca się do tych wszystkich Obligatariuszy, którzy nie wyrażają zgody na głosowanie przez Kuratora Obligatariuszy za układem Emitenta oraz na objęcie układem wierzytelności zabezpieczonej - o wyłączenie się spod jego kurateli zgodnie z trybem wskazanym w pkt. III powyżej.
     
   4. Brak możliwości złożenia Propozycji Układowych przez Kuratora Obligatariuszy
    Ponadto Kurator Obligatariuszy zwraca uwagę, że stosownie do art. 155 ust. 2 Prawa Restrukturyzacyjnego propozycje układowe może złożyć m.in. wierzyciel lub wierzyciele posiadający łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Oznacza to, że Kurator Obligatariuszy samodzielnie nie może złożyć własnych propozycji układowych albowiem suma wierzytelności, jaką dysponuje (tj. 165.682.201,14 PLN) jest niższa niż 30% ogólnej sumy wierzytelności uznanej na złożonym przez Zarządcę Emitenta spisie wierzytelności oraz uzupełniającym spisie wierzytelności, po wyłączeniu z niej wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3 oraz 109 ust. 1 oraz 116 Prawa Restrukturyzacyjnego (tj. 4.478.331.940,66 PLN).
     
   5. Dane kontaktowe

    Dane kontaktowe Kuratora Obligacji:
    Bank Polska Kasa Opieki S.A.
    Departament Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania NIeruchomości
    ul. Żubra 1
    01-066 Warszawa
    e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

    W zawiadomieniu Zarządca poinformował, że w kwestiach związanych z głosowaniem wierzycieli wspiera oddelegowany zespół, z którym można się kontaktować:

    tel: + 48 791 499 682
    e-mail: pbg@zfrsa.pl

   PBG opinia o możliwości wykonania układu

   PBG opinia o możliwości wykonania układu
   Pobierz plik

   PBG – PU podpisanie

   PBG – PU podpisanie
   Pobierz plik

   PBG- zawiadomienie

   PBG- zawiadomienie
   Pobierz plik

   Test racjonalnego wierzyciela

   Test racjonalnego wierzyciela
   Pobierz plik
 • 30.12.2022 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   Agent Zabezpieczenia Obligacji na prośbę Emitenta, w związku z otwarciem jego likwidacji przedstawia komunikat Emitenta z dnia 21 grudnia 2022 roku („Komunikat”) dotyczący ponownego zgłaszania wierzytelności w postępowaniu likwidacyjnym oraz informację dotyczącą zależności pomiędzy postępowaniem sanacyjnym a postepowaniem likwidacyjnym Emitenta. 

   Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem.
    

   Pismo ws. likwidacji

   Pismo ws. likwidacji
   Pobierz plik
 • 16.12.2022 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego komunikatu): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z wnioskami Emitenta z dnia 29 listopada 2022 r. o wystąpienie o dwa niezależne Wspólne Stanowiska Obligatariuszy („Wnioski”), Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, informuje Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o uzyskaniu Wspólnych Stanowisk Obligatariuszy w obu sprawach.

   Tym samym, decyzją Obligatariuszy, Agent Zabezpieczenia jest upoważniony do dokonania czynności wskazanych we Wnioskach.
    

 • 01.12.2022 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z koniecznością wydania dwóch Wspólnych Stanowiska Obligatariuszy w następstwie dwóch wniosków Emitenta z dnia 29 listopada 2022 r o wystąpienie o dwa Wspólne Stanowisko Obligatariuszy (oba wnioski zostały doręczone Agentowi Zabezpieczenia w dniu 01 grudnia 2022 r.) w sprawach wskazanych we wnioskach - Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, zwraca się do wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych z wnioskiem o wydanie dwóch Wspólnych Stanowiska Obligatariuszy.

   Treść wniosku Emitenta została umieszczona pod adresem: https://www.pekao.com.pl/korporacje/agent-zabezpieczenia-obligacji

   Zgodnie z art. 19 ust. 6 Warunków Emisji Obligacji, każdy z Obligatariuszy, który zamierza wyrazić stanowisko dotyczące kwestii będącej przedmiotem każdego z Wspólnych Stanowisk Obligatariuszy zobowiązany jest dostarczyć Agentowi Zabezpieczenia Obligacji (na adres wskazany poniżej) swoje pisemne stanowisko w sprawie każdego z dwóch Wspólnych Stanowisk Obligatariuszy (w formie papierowej) do dnia 15 grudnia 2022 r. wraz z oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz oryginałem świadectwa depozytowego lub świadectw depozytowych („Świadectwo Depozytowe”) wydanych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.) lub odpowiednio oryginałem zaświadczenia lub zaświadczeń („Zaświadczenie”) wystawionych przez podmiot prowadzący ewidencję, w której zapisane zostały Obligacje Zerokuponowe, potwierdzających, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez te zaświadczenia.

   Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie, o których mowa powyżej powinny potwierdzać, odpowiednio, ustanowienie blokady na Obligacjach Zerokuponowych, co najmniej do dnia 16 grudnia 2022 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu lub, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu, co najmniej do dnia 16 grudnia 2022 r. lub do dnia zwrotu Zaświadczenia wystawiającemu. Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed dniem 17 grudnia 2022 r.

   Obligatariusz ma prawo oddać głos w sprawie każdego z dwóch powyższych wniosków i proponowanych Wspólnych Stanowisk Obligatariuszy w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego komunikatu na stronie internetowej Agenta Zabezpieczeń. 

   Agent Zabezpieczenia poinformuje Obligatariuszy o wynikach głosowania poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Agenta Zabezpieczenia.

   Obligatariusz przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Agent może ogłosić przyjęcie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, oddzielnie co do każdego z wniosków w terminie wcześniejszym (tj. przed dniem 15 grudnia 2022 roku), jeżeli opowie się za nim, co najmniej 50% wszystkich Obligacji Zerokuponowych. 

   Jednocześnie prosimy niezależnie od dostarczania oryginałów dokumentów wskazanych powyżej o przesłanie ich skanów na adres email Agenta Zabezpieczenia Obligacji podany poniżej.

   Dane kontaktowe Agenta Zabezpieczenia Obligacji:
   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

    

   Wniosek o WSO

   Wniosek o WSO
   Pobierz plik

   Karta do głosowania

   Karta do głosowania
   Pobierz plik

   Wniosek kaucja

   Wniosek kaucja
   Pobierz plik

   Karta do głosowania

   Karta do głosowania
   Pobierz plik
 • 10.08.2022 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji


  • Szanowni Państwo.

   O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego komunikatu): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z wnioskiem Emitenta z dnia 19 lipca 2022 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy („Wniosek”), Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, informuje Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o uzyskaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Tym samym, decyzją Obligatariuszy, Agent Zabezpieczenia jest upoważniony do dokonania czynności wskazanych we Wniosku.
    

 • 26.07.2022 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji


  • Szanowni Państwo.

   O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z koniecznością wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w następstwie wniosku Emitenta z dnia 19 lipca 2022 r o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy (doręczonego Agentowi Zabezpieczenia w dniu 25 lipca 2022 r.) w sprawach wskazanych we wniosku Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, zwraca się do wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych z wnioskiem o wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Treść wniosku Emitenta została umieszczona pod adresem: https://www.pekao.com.pl/korporacje/agent-zabezpieczenia-obligacji

   Zgodnie z art. 19 ust. 6 Warunków Emisji Obligacji, każdy z Obligatariuszy, który zamierza wyrazić stanowisko dotyczące kwestii będącej przedmiotem Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy zobowiązany jest dostarczyć Agentowi Zabezpieczenia Obligacji (na adres wskazany poniżej) swoje pisemne stanowisko (w formie papierowej) w tej sprawie do dnia 9 sierpnia 2022 r. wraz z oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz oryginałem świadectwa depozytowego lub świadectw depozytowych („Świadectwo Depozytowe”) wydanych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.) lub odpowiednio oryginałem zaświadczenia lub zaświadczeń („Zaświadczenie”) wystawionych przez podmiot prowadzący ewidencję, w której zapisane zostały Obligacje Zerokuponowe, potwierdzających, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez te zaświadczenia.

   Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie, o których mowa powyżej powinny potwierdzać, odpowiednio, ustanowienie blokady na Obligacjach Zerokuponowych, co najmniej do dnia 10 sierpnia 2022 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu lub, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu, co najmniej do dnia 10 sierpnia 2022 r. lub do dnia zwrotu Zaświadczenia wystawiającemu. Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed dniem 11 sierpnia 2022 r.

   Obligatariusz ma prawo oddać głos w sprawie powyższego wniosku i proponowanego Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego komunikatu na stronie internetowej Agenta Zabezpieczeń. 

   Agent Zabezpieczenia poinformuje Obligatariuszy o wynikach głosowania poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Agenta Zabezpieczenia.

   Jednocześnie prosimy niezależnie od dostarczania oryginałów dokumentów wskazanych powyżej o przesłanie ich skanów na adres email Agenta Zabezpieczenia Obligacji podany poniżej.

   Dane kontaktowe Agenta Zabezpieczenia Obligacji:
   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

   Wniosek o WSO

   Wniosek o WSO
   Pobierz plik

   Karta do głosowania

   Karta do głosowania
   Pobierz plik
 • 06.05.2022 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji


  • Szanowni Państwo.

   O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego komunikatu): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z wnioskiem Emitenta z dnia 29 kwietnia 2022 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy („Wniosek”), Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, informuje, że otrzymał do dnia 6 maja 2022 r. stanowiska Obligatariuszy głosujących „za” posiadających łącznie 66% wszystkich Obligacji Zerokuponowych wyemitowanych przez Emitenta. W konsekwencji Agent Zabezpieczeń zawiadamia Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o uzyskaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Tym samym, decyzją Obligatariuszy, Agent Zabezpieczenia jest upoważniony do dokonania czynności wskazanych we Wniosku.

   Z poważaniem,
   Agent Zabezpieczenia Obligacji

 • 29.04.2022 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji


  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z koniecznością wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w następstwie wniosku Emitenta z dnia 29 kwietnia 2022 r o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy w sprawach wskazanych we wniosku Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, zwraca się do wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych z wnioskiem o wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Treść wniosku Emitenta została umieszczona pod adresem: https://www.pekao.com.pl/korporacje/agent-zabezpieczenia-obligacji

   Zgodnie z art. 19 ust. 6 Warunków Emisji Obligacji, każdy z Obligatariuszy, który zamierza wyrazić stanowisko dotyczące kwestii będącej przedmiotem Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy zobowiązany jest dostarczyć Agentowi Zabezpieczenia Obligacji (na adres wskazany poniżej) swoje pisemne stanowisko (w formie papierowej) w tej sprawie do dnia 13 maja 2022 r. wraz z oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz oryginałem świadectwa depozytowego lub świadectw depozytowych („Świadectwo Depozytowe”) wydanych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.) lub odpowiednio oryginałem zaświadczenia lub zaświadczeń („Zaświadczenie”) wystawionych przez podmiot prowadzący ewidencję, w której zapisane zostały Obligacje Zerokuponowe, potwierdzających, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez te zaświadczenia.

   Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie, o których mowa powyżej powinny potwierdzać, odpowiednio, ustanowienie blokady na Obligacjach Zerokuponowych, co najmniej do dnia 14 maja 2022 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu lub, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu co najmniej do dnia 14 maja 2022 r. lub do dnia zwrotu Zaświadczenia wystawiającemu. Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed dniem 15 maja 2022 r.

   Obligatariusz ma prawo oddać głos w sprawie powyższego wniosku i proponowanego Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego komunikatu na stronie internetowej Agenta Zabezpieczeń. 

   Jednakże, w związku z tym, że opisana sprawa ma charakter istotny dla Emitenta i Obligatariuszy, Agent zastrzega, że może ogłosić przyjęcie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w terminie wcześniejszym (tj. przed dniem 13 maja 2022 roku), jeżeli opowie się za nim, co najmniej 66% wszystkich Obligacji Zerokuponowych. 

   Agent Zabezpieczenia poinformuje Obligatariuszy o wynikach głosowania poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Agenta Zabezpieczenia.

   Jednocześnie prosimy niezależnie od dostarczania oryginałów dokumentów wskazanych powyżej o przesłanie ich skanów na adres email Agenta Zabezpieczenia Obligacji podany poniżej.

   Dane kontaktowe Agenta Zabezpieczenia Obligacji:
   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

    

   Wniosek o WSO

   Wniosek o WSO
   Pobierz plik

   Karta do głosowania

   Karta do głosowania
   Pobierz plik

   Załącznik nr 1 do WSO - Promesa

   Załącznik nr 1 do WSO - Promesa
   Pobierz plik

   Załącznik nr 1 do promesy

   Załącznik nr 1 do promesy
   Pobierz plik

   Załącznik nr 2 do promesy

   Załącznik nr 2 do promesy
   Pobierz plik
 • 20.04.2022 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego komunikatu): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z wnioskiem Emitenta z dnia 25 marca 2022 r. (doręczonego Agentowi Zabezpieczenia Obligacji w dniu 4 kwietnia 2022 r.) o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy („Wniosek”), Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, informuje Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o uzyskaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Tym samym, decyzją Obligatariuszy, Emitent, wybrane spółki zależne od Emitenta oraz Agent Zabezpieczenia zostali zwolnieni z obowiązku ustanawiania Zabezpieczeń Obligacji wskazanych we Wniosku.
    
 • 04.04.2022 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z koniecznością wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w następstwie wniosku Emitenta z dnia 25 marca 2022 r. (doręczonego Agentowi Zabezpieczenia Obligacji w dniu 4 kwietnia 2022 r.) o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy w sprawach wskazanych we wniosku Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, zwraca się do wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych z wnioskiem o wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Treść wniosku Emitenta została umieszczona pod adresem: https://www.pekao.com.pl/korporacje/agent-zabezpieczenia-obligacji

   Zgodnie z art. 19 ust. 6 Warunków Emisji Obligacji, każdy z Obligatariuszy, który zamierza wyrazić stanowisko dotyczące kwestii będącej przedmiotem Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy zobowiązany jest dostarczyć Agentowi Zabezpieczenia Obligacji (na adres wskazany poniżej) swoje pisemne stanowisko (w formie papierowej) w tej sprawie do dnia 19 kwietnia 2022 r. wraz z oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz oryginałem świadectwa depozytowego lub świadectw depozytowych („Świadectwo Depozytowe”) wydanych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.) lub odpowiednio oryginałem zaświadczenia lub zaświadczeń („Zaświadczenie”) wystawionych przez podmiot prowadzący ewidencję, w której zapisane zostały Obligacje Zerokuponowe, potwierdzających, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez te zaświadczenia.

   Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie, o których mowa powyżej powinny potwierdzać, odpowiednio, ustanowienie blokady na Obligacjach Zerokuponowych co najmniej do dnia 20 kwietna 2022 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu lub, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu co najmniej do dnia 20 kwietnia 2022 r. lub do dnia zwrotu Zaświadczenia wystawiającemu. Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed dniem 21 kwietnia 2022 r.

   Jednocześnie prosimy niezależnie od dostarczania oryginałów dokumentów wskazanych powyżej o przesłanie ich skanów na adres email Agenta Zabezpieczenia Obligacji podany poniżej.

   Dane kontaktowe Agenta Zabezpieczenia Obligacji:
   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl
    

   Wniosek o WSO

   Wniosek o WSO
   Pobierz plik

   Karta do głosowania

   Karta do głosowania
   Pobierz plik
 • 04.10.2021 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • „O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego komunikatu): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z wnioskiem Emitenta z dnia 13 września 2021 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy („Wniosek”), Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, informuje Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o uzyskaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Tym samym, decyzją Obligatariuszy, Emitent oraz Agent Zabezpieczenia jest upoważniony do dokonania czynności wskazanych we Wniosku.”
 • 17.09.2021 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z koniecznością wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w następstwie wniosku Emitenta z dnia 13 września 2021 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy w sprawach wskazanych we wniosku, na wniosek Emitenta, Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, zwraca się do wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych z wnioskiem o wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Treść wniosku Emitenta została umieszczona pod adresem: https://www.pekao.com.pl/korporacje/agent-zabezpieczenia-obligacji

   Zgodnie z art. 19 ust. 6 Warunków Emisji Obligacji, każdy z Obligatariuszy, który zamierza wyrazić stanowisko dotyczące kwestii będącej przedmiotem Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy zobowiązany jest dostarczyć Agentowi Zabezpieczenia Obligacji (na adres wskazany poniżej) swoje pisemne stanowisko (w formie papierowej) w tej sprawie do dnia 1 października 2021 r. wraz z oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz oryginałem świadectwa depozytowego lub świadectw depozytowych („Świadectwo Depozytowe”) wydanych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.) lub odpowiednio oryginałem zaświadczenia lub zaświadczeń („Zaświadczenie”) wystawionych przez podmiot prowadzący ewidencję, w której zapisane zostały Obligacje Zerokuponowe, potwierdzających, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez te zaświadczenia.

   Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie, o których mowa powyżej powinny potwierdzać, odpowiednio, ustanowienie blokady na Obligacjach Zerokuponowych co najmniej do dnia 4 października 2021 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu lub, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu co najmniej do dnia 4 października 2021 r. lub do dnia zwrotu Zaświadczenia wystawiającemu. Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed dniem 4 października 2021 r.

   Jednocześnie ze względu na nadal istniejące ograniczenia wywołane pandemią COVID-19 prosimy niezależnie od dostarczania oryginałów dokumentów wskazanych powyżej o przesłanie ich skanów na adres email Agenta Zabezpieczenia Obligacji podany poniżej.

   Dane kontaktowe Agenta Zabezpieczenia Obligacji:
   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

   Wniosek o WSO

   Wniosek o WSO
   Pobierz plik

   Karta do głosowania

   Karta do głosowania
   Pobierz plik
 • 20.08.2021 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego komunikatu): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z wnioskiem Emitenta z dnia 4 sierpnia 2021 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy („Wniosek”), Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, informuje Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o uzyskaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Tym samym, decyzją Obligatariuszy, Agent Zabezpieczenia jest upoważniony do dokonania czynności wskazanych we Wniosku.

 • 05.08.2021 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji w związku z koniecznością wydania na wniosek PBG S.A. wspólnego stanowiska obligatariuszy PBG S.A.

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z koniecznością wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w następstwie wniosku Emitenta z dnia 4 sierpnia 2021 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy w sprawach wskazanych we wniosku, na wniosek Emitenta, Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, zwraca się do wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych z wnioskiem o wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Treść wniosku Emitenta została umieszczona pod adresem: https://www.pekao.com.pl/korporacje/agent-zabezpieczenia-obligacji

   Zgodnie z art. 19 ust. 6 Warunków Emisji Obligacji, każdy z Obligatariuszy, który zamierza wyrazić stanowisko dotyczące kwestii będącej przedmiotem Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy zobowiązany jest dostarczyć Agentowi Zabezpieczenia Obligacji (na adres wskazany poniżej) swoje pisemne stanowisko (w formie papierowej) w tej sprawie do dnia 19 sierpnia 2021 r. wraz z oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz oryginałem świadectwa depozytowego lub świadectw depozytowych („Świadectwo Depozytowe”) wydanych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.) lub odpowiednio oryginałem zaświadczenia lub zaświadczeń („Zaświadczenie”) wystawionych przez podmiot prowadzący ewidencję, w której zapisane zostały Obligacje Zerokuponowe, potwierdzających, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez te zaświadczenia.

   Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie, o których mowa powyżej powinny potwierdzać, odpowiednio, ustanowienie blokady na Obligacjach Zerokuponowych co najmniej do dnia 20 sierpnia 2021 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu lub, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu co najmniej do dnia 20 sierpnia 2021 r. lub do dnia zwrotu Zaświadczenia wystawiającemu. Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed dniem 20 sierpnia 2021 r.

   Jednocześnie ze względu na nadal istniejące ograniczenia wywołane pandemią COVID-19 prosimy niezależnie od dostarczania oryginałów dokumentów wskazanych powyżej o przesłanie ich skanów na adres email Agenta Zabezpieczenia Obligacji podany poniżej.

   Dane kontaktowe Agenta Zabezpieczenia Obligacji:
   Bank Polska Kasa Opieki S.A.

   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl
    

   Wniosek o WSO

   Wniosek o WSO
   Pobierz plik

   Karta do głosowania

   Karta do głosowania
   Pobierz plik
 • 17.06.2021 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego komunikatu): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z wnioskiem Emitenta z dnia 1 czerwca 2021 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy („Wniosek”), Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, informuje Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o nie uzyskaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Tym samym, decyzją Obligatariuszy, Agent Zabezpieczenia nie jest upoważniony do dokonania czynności wskazanych we Wniosku.
    

 • 02.06.2021 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji w związku z koniecznością wydania na wniosek PBG S.A. wspólnego stanowiska obligatariuszy PBG S.A.

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z koniecznością wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w następstwie wniosku Emitenta z dnia 1 czerwca 2021 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy w sprawach wskazanych we wniosku, na wniosek Emitenta, Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, zwraca się do wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych z wnioskiem o wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Treść wniosku Emitenta została umieszczona pod adresem: https://www.pekao.com.pl/korporacje/agent-zabezpieczenia-obligacji

   Zgodnie z art. 19 ust. 6 Warunków Emisji Obligacji, każdy z Obligatariuszy, który zamierza wyrazić stanowisko dotyczące kwestii będącej przedmiotem Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy zobowiązany jest dostarczyć Agentowi Zabezpieczenia Obligacji (na adres wskazany poniżej) swoje pisemne stanowisko (w formie papierowej) w tej sprawie do dnia 16 czerwca 2021 r. wraz z oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz oryginałem świadectwa depozytowego lub świadectw depozytowych („Świadectwo Depozytowe”) wydanych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.) lub odpowiednio oryginałem zaświadczenia lub zaświadczeń („Zaświadczenie”) wystawionych przez podmiot prowadzący ewidencję, w której zapisane zostały Obligacje Zerokuponowe, potwierdzających, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez te zaświadczenia.

   Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie, o których mowa powyżej powinny potwierdzać, odpowiednio, ustanowienie blokady na Obligacjach Zerokuponowych co najmniej do dnia 17 czerwca 2021 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu lub, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu co najmniej do dnia 17 czerwca 2021 r. lub do dnia zwrotu Zaświadczenia wystawiającemu. Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed dniem 18 czerwca 2021 r.

   Jednocześnie ze względu na nadal istniejące ograniczenia wywołane pandemią COVID-19 prosimy niezależnie od dostarczania oryginałów dokumentów wskazanych powyżej o przesłanie ich skanów na adres email Agenta Zabezpieczenia Obligacji podany poniżej.
   Dane kontaktowe Agenta Zabezpieczenia Obligacji:
   Bank Polska Kasa Opieki S.A.

   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

   PBG WSO 20210601 nieruchomość Gdańsk

   PBG WSO 20210601 nieruchomość Gdańsk
   Pobierz plik

   WSO nieruchomość Gdańsk karta obligatariusza

   WSO nieruchomość Gdańsk karta obligatariusza
   Pobierz plik

   PBG WSO Request_ENG

   PBG WSO Request_ENG
   Pobierz plik

   WSO Bondholder position of PBG_ENG

   WSO Bondholder position of PBG_ENG
   Pobierz plik
 • 17.02.2021 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z obowiązkową dematerializacją akcji spółek niepublicznych do dnia 1 marca 2021 roku, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (wraz z późn. zm.) Agent Zabezpieczenia podjął we współdziałaniu z Biuro Maklerskie Santander Bank Polska S.A. („BM Santander”) działania zmierzające do zarejestrowania akcji spółki PBG Dom Invest X sp. z o.o. Złotowska 51 S.K.A. z siedzibą w z siedzibą w Wysogotowie, pod adresem: ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, (KRS 0000382616) („Złotowska SKA”) w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez BM Santander, a także dokonania stosownych zmian w trzech umowach zastawu rejestrowego ustanowionych w dniu 31 lipca 2015 roku na akcjach Złotowska SKA, których właścicielem (zastawcą) są: PBG Erigo Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Wysogotowo (KRS 00003638880) (dwa zastawy wpisane do rejestru zastawów pod nr 2460988 i 2461006) oraz raz PBG Dom Invest X Sp. z o.o. siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Wysogotowo (KRS 0000363102) (zastaw wpisany do rejestru zastawów pod nr 2461030) tak by te zastawy pozostały ważne i skuteczne.

   Agent Zabezpieczenia poinformuje Obligatariuszy o zakończeniu tego procesu w kolejnym komunikacie.

 • 13.11.2020 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego komunikatu): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z wnioskiem wierzyciela VTT Fund Limited z siedzibą na Kajmanach z dnia 22 października 2020 r. (doręczonego Agentowi Zabezpieczenia Obligacji w dniu 23 października 2020 r.) o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy („Wniosek”), Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, informuje Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o nieuzyskaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Tym samym, decyzją Obligatariuszy, Agent Zabezpieczenia nie został upoważniony do dokonania czynności wskazanych we Wniosku.
    

 • 28.10.2020 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z koniecznością wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w następstwie wniosku z dnia 22 października 2020 r. (doręczonego Agentowi Zabezpieczenia Obligacji w dniu 23 października 2020 r.) VTT Fund Limited z siedzibą na Kajmanach („VTT”) o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy w sprawach wskazanych we wniosku, na wniosek VTT, Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, zwraca się do wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych z wnioskiem o wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Treść wniosku VTT została umieszczona pod adresem: https://www.pekao.com.pl/korporacje/agent-zabezpieczenia-obligacji

   Zgodnie z art. 19 ust. 6 Warunków Emisji Obligacji, każdy z Obligatariuszy, który zamierza wyrazić stanowisko dotyczące kwestii będącej przedmiotem Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy zobowiązany jest dostarczyć Agentowi Zabezpieczenia Obligacji (na adres wskazany poniżej) swoje pisemne stanowisko (w formie papierowej) w tej sprawie do dnia 12 listopada 2020 r. wraz z oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz oryginałem świadectwa depozytowego lub świadectw depozytowych („Świadectwo Depozytowe”) wydanych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.) lub odpowiednio oryginałem zaświadczenia lub zaświadczeń („Zaświadczenie”) wystawionych przez podmiot prowadzący ewidencję, w której zapisane zostały Obligacje Zerokuponowe, potwierdzających, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez te zaświadczenia.

   Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie, o których mowa powyżej powinny potwierdzać, odpowiednio, ustanowienie blokady na Obligacjach Zerokuponowych co najmniej do dnia 13 listopada 2020 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu lub, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu co najmniej do dnia 13 listopada 2020 r. lub do dnia zwrotu Zaświadczenia wystawiającemu. Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed dniem 14 listopada 2020 r.

   Jednocześnie ze względu na nadal istniejące ograniczenia wywołane pandemią COVID-19 prosimy niezależnie od dostarczania oryginałów dokumentów wskazanych powyżej o przesłanie ich skanów na adres email Agenta Zabezpieczenia Obligacji podany poniżej.

   Dane kontaktowe Agenta Zabezpieczenia Obligacji:

   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

   Wniosek VTT WSO przyszłe przejęcie

   Wniosek VTT WSO przyszłe przejęcie
   Pobierz plik

   Karta do głosowania WSO

   Karta do głosowania WSO
   Pobierz plik
 • 28.10.2020 - Announcement of the Bond Security Agent

  • Unless otherwise specified in this announcement, all capitalized terms shall have the meaning ascribed to them in the Terms and Conditions of the bonds issuance by PBG Spółka Akcyjna with its registered office in Wysogotowo in the following total number of (as at the dated of this Stance): 9 Series, i.e. from G Series to I Series, from G1 Series to I1 Series and from G3 Series to I3 Series analogous for the Bonds of All Series (the “Terms and Conditions of the Bonds Issuance”).

   Due to the fact that there is a requirement for the Bondholders to take the Common Stance pursuant to the request of VTT Fund Limited with its registered seat on Cayman Islands (“VTT”) of 22 October 2020 (delivered to the Bond Security Agent on 23 October 2020 regarding the Bondholders Common Stance to be taken with respect to matter provided for in the said request, upon the VTT’s request, the Bond Security Agent, pursuant to the provisions of Article 19 Section 5 of the Terms and Conditions of the Bonds Issuance, hereby requests all the Bondholders of Zero Coupon Bonds to take the Common Stance of Bondholders.

   The VTT’s request has been published under the following link: https://www.pekao.com.pl/corporate/finansowanie/Agent_zabezpieczenia_obligacji/.

   Pursuant to the provisions of Article 19 Section 5 of the Terms and Conditions of the Bonds Issuance, each Bondholder who intends to express its opinion with respect to a matter provided for in the Common Stance of Bondholders shall deliver to the Bond Security Agent (to the below address) its written stance (on paper) by 12 November 2020  accompanied with original documents or certified true copies of such documents confirming its authority to represent the Bondholder, as well as with the original deposit certificate or certificates (the “Deposit Certificate”) issued pursuant to the provisions of Article 9 Section 1 of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (Dz. U. of 2018, Item 2286, as amended) or the original of certificate or certificates, respectively, (the “Certificates”) issued by an entity keeping the records in which the Zero Coupon Bonds were recorded and confirming that the Zero Coupon Bonds will not be traded until the expiry of such Certificates.

   The Deposit Certificate or the Certificate referred to above, should confirm that Zero Coupon Bonds are blocked at least by 13 November 2020 or by the date on which the Deposit Certificate has been returned to the issuing authority or that the Zero Coupon Bonds are not subject to trading at least by 13 November 2020  or by the date on which the Certificate has been returned to the issuing authority. The Deposit Certificate or the Certificate cannot be collected by the Bondholder before 14 November 2020.

   Contact details of the Bond Security Agent:

   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   Poland
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl
    

   Wniosek VTT WSO przyszłe przejęcie

   Wniosek VTT WSO przyszłe przejęcie
   Pobierz plik

   Karta do głosowania

   Karta do głosowania
   Pobierz plik
 • 01.07.2020 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego komunikatu): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z wnioskiem Emitenta z dnia 16 czerwca 2020 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy („Wniosek”), Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, informuje Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o uzyskaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Tym samym, decyzją Obligatariuszy, Agent Zabezpieczenia jest upoważniony do dokonania czynności wskazanych we Wniosku.

 • 16.06.2020 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji w związku z koniecznością wydania na wniosek PBG S.A. wspólnego stanowiska obligatariuszy PBG S.A.

   O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z koniecznością wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w następstwie wniosku Emitenta z dnia 16 czerwca 2020 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy w sprawach wskazanych we wniosku, na wniosek Emitenta, Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, zwraca się do wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych z wnioskiem o wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Treść wniosku Emitenta została umieszczona pod adresem:
   https://www.pekao.com.pl/korporacje/agent-zabezpieczenia-obligacji

   Zgodnie z art. 19 ust. 6 Warunków Emisji Obligacji, każdy z Obligatariuszy, który zamierza wyrazić stanowisko dotyczące kwestii będącej przedmiotem Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy zobowiązany jest dostarczyć Agentowi Zabezpieczenia Obligacji (na adres wskazany poniżej) swoje pisemne stanowisko (w formie papierowej) w tej sprawie do dnia 30 czerwca 2020 r. wraz z oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz oryginałem świadectwa depozytowego lub świadectw depozytowych („Świadectwo Depozytowe”) wydanych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.) lub odpowiednio oryginałem zaświadczenia lub zaświadczeń („Zaświadczenie”) wystawionych przez podmiot prowadzący ewidencję, w której zapisane zostały Obligacje Zerokuponowe, potwierdzających, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez te zaświadczenia.

   Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie, o których mowa powyżej powinny potwierdzać, odpowiednio, ustanowienie blokady na Obligacjach Zerokuponowych co najmniej do dnia 1 lipca 2020 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu lub, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu co najmniej do dnia 1 lipca 2020 r. lub do dnia zwrotu Zaświadczenia wystawiającemu. Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed dniem 2 lipca 2020 r.

   Jednocześnie ze względu na nadal istniejące ograniczenia wywołane pandemią COVID-19 prosimy niezależnie od dostarczania oryginałów dokumentów wskazanych powyżej o przesłanie ich skanów na adres email Agenta Zabezpieczenia Obligacji podany poniżej.

   Dane kontaktowe Agenta Zabezpieczenia Obligacji:
   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

   Wniosek o wystąpienie o WSO

   Wniosek o wystąpienie o WSO
   Pobierz plik

   Reuest to obtain bondholder's common postion

   Reuest to obtain bondholder's common postion
   Pobierz plik

   WSO_Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście - Karta Obligatariusza@20200616_PL

   WSO_Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście - Karta Obligatariusza@20200616_PL
   Pobierz plik

   WSO_Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście - Karta Obligatariusza@20200616_ENG

   WSO_Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście - Karta Obligatariusza@20200616_ENG
   Pobierz plik
 • 04.06.2020 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego komunikatu): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z wnioskiem Emitenta z dnia 19 maja 2020 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy („Wniosek”), Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, informuje Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o nieuzyskaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Tym samym, decyzją Obligatariuszy, Agent Zabezpieczenia nie został upoważniony do dokonania czynności wskazanych we Wniosku.

    

 • 20.05.2020 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji w związku z koniecznością wydania na wniosek PBG S.A. wspólnego stanowiska obligatariuszy PBG S.A.

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z koniecznością wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w związku z wnioskiem Emitenta z dnia 19 maja 2020 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy w sprawach wskazanych we wniosku, na wniosek Emitenta, Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, zwraca się do wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych z wnioskiem o wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Treść wniosku Emitenta została umieszczona pod adresem:
   https://www.pekao.com.pl/korporacje/agent-zabezpieczenia-obligacji

   Zgodnie z art. 19 ust. 6 Warunków Emisji Obligacji, każdy z Obligatariuszy, który zamierza wyrazić stanowisko dotyczące kwestii będącej przedmiotem Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy zobowiązany jest dostarczyć Agentowi Zabezpieczenia Obligacji (na adres wskazany poniżej) swoje pisemne stanowisko (w formie papierowej) w tej sprawie do dnia 3 czerwca 2020 r.
   wraz z oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz oryginałem świadectwa depozytowego lub świadectw depozytowych („Świadectwo Depozytowe”) wydanych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.) lub odpowiednio oryginałem zaświadczenia lub zaświadczeń („Zaświadczenie”) wystawionych przez podmiot prowadzący ewidencję, w której zapisane zostały Obligacje Zerokuponowe, potwierdzających, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez te zaświadczenia.

   Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie, o których mowa powyżej powinny potwierdzać, odpowiednio, ustanowienie blokady na Obligacjach Zerokuponowych co najmniej do dnia 4 czerwca 2020 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu lub, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu co najmniej do dnia 4 czerwca 2020 r. lub do dnia zwrotu Zaświadczenia wystawiającemu. Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed dniem 5 czerwca 2020 r.

   Jednocześnie ze względu na istniejące ograniczenia wywołane pandemią COVID-19 prosimy niezależnie od dostarczania oryginałów dokumentów wskazanych powyżej o przesłanie ich skanów na adres email Agenta Zabezpieczenia Obligacji podany poniżej.

   Dane kontaktowe Agenta Zabezpieczenia Obligacji:
   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl
    

   WSO 19052020 PL

   WSO 19052020 PL
   Pobierz plik

   WSO 19052020 ENG

   WSO 19052020 ENG
   Pobierz plik

   WSO Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście Karta Obligatariusza 20200519 PL

   WSO Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście Karta Obligatariusza 20200519 PL
   Pobierz plik

   WSO Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście Karta-Obligatariusza-20200519 ENG

   WSO Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście Karta-Obligatariusza-20200519 ENG
   Pobierz plik
 • 30.04.2020 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego komunikatu): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).
    
   W związku z wnioskiem Obligatariuszy z dnia 15 kwietnia 2020 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy („Wniosek”), Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, informuje Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o nieuzyskaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.
    
   Tym samym, decyzją Obligatariuszy, Agent Zabezpieczenia nie został upoważniony do dokonania czynności wskazanych we Wniosku.
    

 • 15.04.2020 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji w związku z koniecznością wydania na wniosek PBG S.A. wspólnego stanowiska obligatariuszy PBG S.A.

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z koniecznością wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w związku z wnioskiem Emitenta z dnia 15 kwietnia 2020 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy w sprawach wskazanych we wniosku, na wniosek Emitenta, Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, zwraca się do wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych z wnioskiem o wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Treść wniosku Emitenta została umieszczona pod adresem:
   https://www.pekao.com.pl/korporacje/agent-zabezpieczenia-obligacji

   Zgodnie z art. 19 ust. 6 Warunków Emisji Obligacji, każdy z Obligatariuszy, który zamierza wyrazić stanowisko dotyczące kwestii będącej przedmiotem Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy zobowiązany jest dostarczyć Agentowi Zabezpieczenia Obligacji (na adres wskazany poniżej) swoje pisemne stanowisko (w formie papierowej) w tej sprawie do dnia 29 kwietnia 2020 r. wraz z oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz oryginałem świadectwa depozytowego lub świadectw depozytowych („Świadectwo Depozytowe”) wydanych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.) lub odpowiednio oryginałem zaświadczenia lub zaświadczeń („Zaświadczenie”) wystawionych przez podmiot prowadzący ewidencję, w której zapisane zostały Obligacje Zerokuponowe, potwierdzających, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez te zaświadczenia.

   Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie, o których mowa powyżej powinny potwierdzać, odpowiednio, ustanowienie blokady na Obligacjach Zerokuponowych co najmniej do dnia 30 kwietnia 2020 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu lub, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu co najmniej do dnia 30 kwietnia 2020 r. lub do dnia zwrotu Zaświadczenia wystawiającemu. Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed dniem 1 maja 2020 r.

   Jednocześnie ze względu na istniejące ograniczenia wywołane pandemią COVID-19 prosimy niezależnie od dostarczania oryginałów dokumentów wskazanych powyżej o przesłanie ich skanów na adres email Agenta Zabezpieczenia Obligacji podany poniżej.

   Dane kontaktowe Agenta Zabezpieczenia Obligacji:

   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

   WSO_Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście - Karta Obligatariusza_ENG

   WSO_Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście - Karta Obligatariusza_ENG
   Pobierz plik

   WSO_Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście - Karta Obligatariusza_PL

   WSO_Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście - Karta Obligatariusza_PL
   Pobierz plik

   WSO_Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście_ENG

   WSO_Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście_ENG
   Pobierz plik

   WSO_Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście_PLN

   WSO_Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście_PLN
   Pobierz plik
 • 14.04.2020 - Komunikat Agenta Zabezpieczeń Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego komunikatu): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z wnioskiem Obligatariuszy z dnia 27 marca 2020 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy („Wniosek”), Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, informuje Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o nieuzyskaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Tym samym, decyzją Obligatariuszy, Agent Zabezpieczenia nie został upoważniony do dokonania czynności wskazanych we Wniosku.


    
 • 27.03.2020 - Komunikat Agenta Zabezpieczeń Obligacji

  • Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji w związku z koniecznością wydania na wniosek PBG S.A. wspólnego stanowiska obligatariuszy PBG S.A.

   O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z koniecznością wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w związku z wnioskiem Emitenta z dnia 27 marca 2020 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy w sprawach wskazanych we wniosku, na wniosek Emitenta, Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, zwraca się do wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych z wnioskiem o wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Treść wniosku Emitenta została umieszczona pod adresem:
   https://www.pekao.com.pl/korporacje/agent-zabezpieczenia-obligacji

   Zgodnie z art. 19 ust. 6 Warunków Emisji Obligacji, każdy z Obligatariuszy, który zamierza wyrazić stanowisko dotyczące kwestii będącej przedmiotem Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy zobowiązany jest dostarczyć Agentowi Zabezpieczenia Obligacji (na adres wskazany poniżej) swoje pisemne stanowisko (w formie papierowej) w tej sprawie do dnia 10 kwietnia 2020 r. wraz z oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz oryginałem świadectwa depozytowego lub świadectw depozytowych („Świadectwo Depozytowe”) wydanych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.) lub odpowiednio oryginałem zaświadczenia lub zaświadczeń („Zaświadczenie”) wystawionych przez podmiot prowadzący ewidencję, w której zapisane zostały Obligacje Zerokuponowe, potwierdzających, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez te zaświadczenia.

   Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie, o których mowa powyżej powinny potwierdzać, odpowiednio, ustanowienie blokady na Obligacjach Zerokuponowych co najmniej do dnia 11 kwietnia 2020 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu lub, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu co najmniej do dnia 11 kwietnia 2020 r. lub do dnia zwrotu Zaświadczenia wystawiającemu. Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed dniem 13 kwietnia 2020 r.

   Jednocześnie ze względu na istniejące ograniczenia wywołane pandemią COVID-19 prosimy nienależnie od dostarczania oryginałów dokumentów wskazanych powyżej o przesłanie ich skanów na adres email Agenta Zabezpieczenia Obligacji podany poniżej.

   Dane kontaktowe Agenta Zabezpieczenia Obligacji:
   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

   WSO Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście@20200326.pdf

   WSO Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście@20200326.pdf
   Pobierz plik

   WSO Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście - Karta Obligatariusza@20200326.pdf

   WSO Nieruchomości Radzewice Włocławek Świnoujście - Karta Obligatariusza@20200326.pdf
   Pobierz plik

   WSO POSITION OF A BONDHOLDER OF PBG S.A.

   WSO POSITION OF A BONDHOLDER OF PBG S.A.
   Pobierz plik

   WSO Request to obtain the Bondholders’ Common Position

   WSO Request to obtain the Bondholders’ Common Position
   Pobierz plik
 • 25.02.2020 - Komunikat Agenta Zabezpieczeń Obligacji

  • Szanowni Państwo,

   W nawiązaniu do komunikatu Agenta Zabezpieczeń z dnia 24 i 28 stycznia 2020 roku, Agent Zabezpieczenia informuje, że otrzymał od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu - Bartosza Guzika trzy postanowienia o zawieszeniu egzekucji w związku z otwarciem postępowania sanacyjnego wobec PBG.

   Z poważaniem,
   Agent Zabezpieczenia

   Postanowienie o zawieszeniu postępowania KM 7519

   Postanowienie o zawieszeniu postępowania KM 7519
   Pobierz plik

   Postanowienie o zawieszeniu postępowania KM67219

   Postanowienie o zawieszeniu postępowania KM67219
   Pobierz plik

   Postanowienie o zawieszeniu postępownia KM 56219

   Postanowienie o zawieszeniu postępownia KM 56219
   Pobierz plik
 • 30.01.2020 - Komunikat Agenta Zabezpieczeń Obligacji

  • Szanowni Państwo,

   W nawiązaniu do Komunikatu Agenta Zabezpieczenia Obligacji z dnia 29/10/2019, Agent Zabezpieczenia informuje, że w dniu 28 stycznia 2020 roku otrzymał pismo od komornika Bartosza Guzika, o treści jak w załączeniu, informujące o terminie opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Wysogotowie, Gmina Tarnowo Podgórne, nr działki 64/17 (KW PO1P/00136241/7).  Agent Zabezpieczenia raz jeszcze informuje, że w ramach procedury Dezinwestycji, pismem z dnia 20 września 2019 roku, wyraził zgodę na wykreślenie hipoteki ustanowionej na tej nieruchomości (w księdze wieczystej znajduje się wzmianka o takim wykreśleniu z dnia 2 października 2019 r.).

   Z poważaniem,
   Agent Zabezpieczenia

   Pismo od komornika nr Km 56219 z 24012020 wpływ do banku 280120

   Pismo od komornika nr Km 56219 z 24012020 wpływ do banku 280120
   Pobierz plik
 • 28.01.2020 - Komunikat Agenta Zabezpieczeń Obligacji

  • Szanowni Państwo,

   W nawiązaniu do komunikatu Agenta Zabezpieczeń z dnia 24 stycznia 2020 roku, Agent Zabezpieczenia informuje, że otrzymał od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu - Bartosza Guzika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z przedmiotu zastawów.

   Zawiadomienia w załączeniu.

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji
   Pobierz plik

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji
   Pobierz plik

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji
   Pobierz plik

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji
   Pobierz plik

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji
   Pobierz plik

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji
   Pobierz plik

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji
   Pobierz plik

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji
   Pobierz plik

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji
   Pobierz plik
 • 24.01.2020 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • Szanowni Państwo,

   Agent Zabezpieczenia informuje, że otrzymał od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu - Bartosza Guzika trzy zawiadomienia o wszczęciu egzekucji przez wierzycieli PBG S.A.: a) Zurich Insurance plc Niderlassung fur Deutchland (sygn. akt. Km 672/19 oraz sygn. akt Km 672/19 akt) oraz b) UnCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (sygn. akt GKm 75/19) które są skierowane do następujących składników majątkowych PBG S.A., stanowiących przedmiot zastawów ustanowionych na rzecz Banku Polska Kasa S.A. i wpisanych do Rejestru Zastawów pod pozycjami: 2460987, 2461588, 2463777, 2463785, 2503445, 2505716, 2461029, 2459571.

   Z poważaniem,

   Agent Zabezpieczenia Obligacji

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji
   Pobierz plik

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji
   Pobierz plik

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji

   Zawiadomienie zastawnika o wszczęciu egzekucji
   Pobierz plik
 • 13.12.2019 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • Szanowni Państwo.

   O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego komunikatu): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z wnioskiem Obligatariuszy z dnia 9 grudnia 2019 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy („Wniosek”), Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, informuje Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o uzyskaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Tym samym, decyzją Obligatariuszy, Agent Zabezpieczenia jest upoważniony do dokonania czynności wskazanych we Wniosku.

   Z poważaniem,
   Agent Zabezpieczenia Obligacji

 • 10.12.2019 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • Komunikat Agenta zabezpieczenia w sprawie  wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w zakresie upoważnienia Agenta Zabezpieczenia do złożenia trzech powództw przeciwegzekucyjnych (wraz z wnioskami o ich zabezpieczenie) w odniesieniu do każdej egzekucji zmierzających do zwolnienia Akcji spod egzekucji, zawieszenia egzekucji lub jej umorzenia.

   Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

   Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji
   Pobierz plik

   Karta do głosowania

   Karta do głosowania
   Pobierz plik
 • 22.11.2019 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • Szanowni Państwo,

   W związku z ustaleniami poczynionymi na telekonferencji w dniu 20 listopada 2019 r., w czasie której Obligatariusze podjęli decyzję o podjęciu działań alternatywnych zmierzających do wstrzymania procesu egzekucji Akcji Rafako poprzez złożenie w imieniu PBG zlecenia na sprzedaż tych akcji, Obligatariusze zdecydowali, że na chwilę obecną wstrzymane zostaną działania zmierzające do złożenia powództw przeciwegzekucyjnych w toczących się postępowaniach egzekucyjnych z wniosków UniCredit i Zurich. Obligatariusze czekają na rozwój wypadków związanych ze sprzedażą budynku Skalar i możliwością zakończenia tych postępowań w ciągu najbliższych 30 dni wobec zakładanej spłaty przez PBG wierzytelności tych wierzycieli.

   W związku z tymi ustaleniami w dniu 21 listopada 2019 r. Agent Zabezpieczenia otrzymał, w formie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy (WSO), instrukcję do złożenia w imieniu PBG zlecenia na sprzedaż akcji Rafako należących do PBG oraz (ii) w efekcie wydania takiej instrukcji przez Obligatariuszy wobec uzyskania 66% głosów „za” z wszystkich wyemitowanych Obligacji, Agent Zabezpieczenia złożył ww. zlecenie w dniu wczorajszym do Biura Maklerskiego Santander S.A.

   Agent Zabezpieczenia informuje, że nie ma obecnie, w formie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, dodatkowych instrukcji do podejmowania działań w toku tych postępowań egzekucyjnych.

   Jeżeli Obligatariusze uznają, że zasadne jest poinstruowanie Agenta Zabezpieczenia do podjęcia takich działań – np. wniesienia skarg na czynności komornika-  Obligatariusz(e) powinni złożyć wniosek o poddanie tej kwestii pod ocenę Obligatariuszy w formie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy. Agent Zabezpieczenia przekaże wówczas odpowiedni komunikat i rozpocznie procedurę pozyskiwania WSO.

   Agent Zabezpieczenia zwraca uwagę, że według jego wiedzy termin na złożenie skarg na czynności komornika upływa w najbliższy wtorek 26 listopada 2019 r. (tj. tydzień od dowiedzenia się przez Agenta Zabezpieczeń o tych czynnościach podjętych przez komornika tj. od otrzymania emaila od mec. Orłowskiego).

   Z poważaniem,

   Agent Zabezpieczenia Obligacji
 • 22.11.2019 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego komunikatu): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z wnioskiem Obligatariuszy z dnia 20 listopada 2019 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy („Wniosek”), Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, informuje Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o uzyskaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Tym samym, decyzją Obligatariuszy, Agent Zabezpieczenia jest upoważniony do dokonania czynności wskazanych we Wniosku.

 • 21.11.2019 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • Komunikat Agenta Zabezpieczenia  w związku z koniecznością uzyskania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w sprawie złożenia instrukcji Agentowi Zabezpieczenia w sprawie sprzedaży Akcji

   Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

   Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji
   Pobierz plik

   Karta do głosowania

   Karta do głosowania
   Pobierz plik
 • 31.10.2019 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • Szanowni Państwo,

   Agent Zabezpieczenia informuje, że działając na podstawie art. 21.7.2 (a) UEiA przesłał w dniu 31 października 2019 roku do  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Bartosza Guzika - pismo o treści uzgodnionej przez Obligatariuszy (pismo w załączeniu). Agent oświadcza, że niezależnie przesłał to pismo pocztą elektroniczną na adres e-mailowy komornika.

   Z poważaniem,

   Agent Zabezpieczenia

   Pismo wierzyciela rzeczowego do komornika

   Pismo wierzyciela rzeczowego do komornika
   Pobierz plik

   Potwierdzenie odbioru pisma przez komornika

   Potwierdzenie odbioru pisma przez komornika
   Pobierz plik
 • 29.10.2019 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • Szanowni Państwo,

   Agent Zabezpieczenia informuje, że w dniu 24 października 2019 roku otrzymał pismo od komornika Bartosza Guzika, o treści jak w załączeniu.  Jednocześnie Agent Zabezpieczenia informuje, że w ramach procedury Dezinwestycji, pismem z dnia 20 września 2019 roku, wyraził zgodę na wykreślenie hipoteki ustanowionej na nieruchomości wymienionej w załączonym piśmie komornika.

   Z poważaniem,

   Agent Zabezpieczenia

   Pismo od komornika

   Pismo od komornika
   Pobierz plik
 • 16.10.2019 - Komunikat Agenta do Obligatariuszy

  • Szanowni Państwo,

   W związku z oddaleniem przez sąd wieczystoksięgowy wniosku o wykreślenie hipotek ustanowionych na nieruchomościach należących do PBG Erigo Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Malta Hotel sp.k. (poprzednio działającej w formie spółki komandytowo-akcyjnej), Agent Zabezpieczenia został wezwany przez nabywcę tych nieruchomości do ponownego dostarczenia Oświadczenia o zwolnieniu ww. hipotek  uzupełnionego o dodatkowe oświadczenie,  o którym mowa w art. 31 Ustawy o Obligacjach, tak aby uczynić zadość żądaniu sądu i móc skutecznie wykreślić hipotekę. Wskazujemy, że przedmiotowa transakcja sprzedaży nieruchomości została już rozliczona (środki wpłynęły na rachunek dezinwestycji i zostały wypłacone Obligatariuszom). Wykreślenie tej hipoteki jest więc kwestią czysto formalną.

   W załączeniu przesyłamy projekt oświadczenia z modyfikacją w stosunku do naszego ustalonego wzoru, zawierającą oświadczenie, o którym mowa powyżej.
   Uprzejmie prosimy o komentarze lub uwagi do treści załączonego oświadczenia jutro do godziny 16.00 na adres mailowy Agency.Desk@pekao.com.pl
    Po tej godzinie oświadczenie zostanie wydane adresatom.

   Z poważaniem
   Agent Zabezpieczenia Obligacji

   Oświadczenie o zwolnieniu hipoteki Hotel Malta Zmienione po oddaleniu przez Sąd

   Oświadczenie o zwolnieniu hipoteki Hotel Malta Zmienione po oddaleniu przez Sąd
   Pobierz plik
 • 01.10.2019 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia w sprawie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy - Platan Hotel PBG Operator

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane  wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego komunikatu): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z wnioskiem Emitenta z dnia 16 września 2019 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy („Wniosek”), Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, informuje Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o uzyskaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Tym samym, decyzją Obligatariuszy, Emitent jest upoważniony do dokonania czynności wskazanych we Wniosku.

 • 01.10.2019 - Announcement of the Bond Security Agent

  • Unless otherwise specified in this announcement, all capitalized terms shall have the meaning ascribed to them in the Terms and Conditions concerning the Issuance of Bonds by PBG Spółka Akcyjna with its registered office in Wysogotowo (“PBG”, the “Issuer”) in the following total number of (as at the date of this announcement): 9 Series, i.e. from G Series to I Series, from G1 Series to I1 Series and from G3 Series to I3 Series, analogous for the Bonds of All Series (the “Terms and Conditions of the Bonds Issuance”).

   In relation to the request of the Issuer of 16 September 2019 regarding the Bondholders Common Stance to be taken (the “Request”), the Bond Security Agent, pursuant to the provisions of Article 19 Section 5 of the Terms and Conditions of the Bonds Issuance, hereby gives notice to the Zero Coupon Bondholders that the Bondholders Common Stance have been taken

   Hence, pursuant to the decision made by the Bondholders, the Issuer is authorized to carry out actions indicated in the Request.

 • 16.09.2019 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji w związku z koniecznością wydania na wniosek PBG S.A. wspólnego stanowiska Obligatariuszy PBG S.A.

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z koniecznością wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w związku z wnioskiem Emitenta z dnia 16 września 2019 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy w sprawach wskazanych we wniosku, na wniosek Emitenta, Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, zwraca się do wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych z wnioskiem o wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Treść wniosku Emitenta została umieszczona pod adresem https://www.pekao.com.pl/corporate/finansowanie/Agent_zabezpieczenia_obligacji/.

   Zgodnie z art. 19 ust. 6 Warunków Emisji Obligacji, każdy z Obligatariuszy, który zamierza wyrazić stanowisko dotyczące kwestii będącej przedmiotem Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy zobowiązany jest dostarczyć Agentowi Zabezpieczenia Obligacji (na adres wskazany poniżej) swoje pisemne stanowisko (w formie papierowej) w tej sprawie do dnia 30 września 2019 r. wraz z oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz oryginałem świadectwa depozytowego lub świadectw depozytowych („Świadectwo Depozytowe”) wydanych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.) lub odpowiednio oryginałem zaświadczenia lub zaświadczeń („Zaświadczenie”) wystawionych przez podmiot prowadzący ewidencję, w której zapisane zostały Obligacje Zerokuponowe, potwierdzających, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez te zaświadczenia.

   Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie, o których mowa powyżej powinny potwierdzać, odpowiednio, ustanowienie blokady na Obligacjach Zerokuponowych co najmniej do dnia 1 października 2019 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu lub, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu co najmniej do dnia 1 października 2019 r. lub do dnia zwrotu Zaświadczenia wystawiającemu. Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed dniem 3 października 2019 r.

   Dane kontaktowe Agenta Zabezpieczenia Obligacji:

   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

   Karta dla Obligatariusza

   Karta dla Obligatariusza
   Pobierz plik

   Wniosek klienta

   Wniosek klienta
   Pobierz plik

   Bilans

   Bilans
   Pobierz plik
 • 16.09.2018 - Announcement of the Bond Security Agent regarding the common stance of Bondholders of PBG S.A. as requested by PBG S.A.

  • Unless otherwise specified in this announcement, all capitalized terms shall have the meaning ascribed to them in the Terms and Conditions of the bonds issuance by PBG Spółka Akcyjna with its registered office in Wysogotowo (“PBG”, the “Issuer”) in the following total number of (as at the dated of this Stance): 9 Series, i.e. from G Series to I Series, from G1 Series to I1 Series and from G3 Series to I3 Series analogous for the Bonds of All Series (the “Terms and Conditions of the Bonds Issuance”).

   Due to the fact that there is a requirement for the Bondholders to take the Common Stance pursuant to the request of the Issuer of 16 September 2019 regarding the Bondholders Common Stance to be taken with respect to matter provided for in the said request, upon the Issuer’s request, the Bond Security Agent, pursuant to the provisions of Article 19 Section 5 of the Terms and Conditions of the Bonds Issuance, hereby requests all the Bondholders of Zero Coupon Bonds to take the Common Stance of Bondholders.

   The Issuer’s request has been published under the following link: https://www.pekao.com.pl/corporate/finansowanie/Agent_zabezpieczenia_obligacji/.

   Pursuant to the provisions of Article 19 Section 5 of the Terms and Conditions of the Bonds Issuance, each Bondholder who intends to express its opinion with respect to a matter provided for in the Common Stance of Bondholders shall deliver to the Bond Security Agent (to the below address) its written stance (on paper) by 30 September 2019 accompanied with original documents or certified true copies of such documents confirming its authority to represent the Bondholder, as well as with the original deposit certificate or certificates (the “Deposit Certificate”) issued pursuant to the provisions of Article 9 Section 1 of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (Dz. U. of 2018, Item 2286, as amended) or the original of certificate or certificates, respectively, (the “Certificates”) issued by an entity keeping the records in which the Zero Coupon Bonds were recorded and confirming that the Zero Coupon Bonds will not be traded until the expiry of such Certificates.

   The Deposit Certificate or the Certificate referred to above, should confirm that Zero Coupon Bonds are blocked at least by 1 October 2019 or by the date on which the Deposit Certificate has been returned to the issuing authority or that the Zero Coupon Bonds are not subject to trading at least by 1 October 2019 or by the date on which the Certificate has been returned to the issuing authority. The Deposit Certificate or the Certificate cannot be collected by the Bondholder before 3 October 2019.

   Contact details of the Bond Security Agent:

   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   Poland
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

   Request to obtain the Bondholders' Common Position

   Request to obtain the Bondholders' Common Position
   Pobierz plik

   Position of a Bondholder

   Position of a Bondholder
   Pobierz plik
ARCHIWALNE KOMUNIKATY / ARCHIVED ANNOUNCEMENTS
 • 26.08.2019 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego komunikatu): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z wnioskiem Emitenta z dnia 8 sierpnia 2019 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy („Wniosek”), Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, informuje Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych o uzyskaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Tym samym, decyzją Obligatariuszy, Emitent jest upoważniony do dokonania czynności wskazanych we Wniosku.

 • 26.08.2019 - Announcement of the Bond Security Agent

  • Unless otherwise specified in this announcement, all capitalized terms shall have the meaning ascribed to them in the Terms and Conditions concerning the Issuance of Bonds by PBG Spółka Akcyjna with its registered office in Wysogotowo (“PBG”, the “Issuer”) in the following total number of (as at the date of this announcement): 9 Series, i.e. from G Series to I Series, from G1 Series to I1 Series and from G3 Series to I3 Series, analogous for the Bonds of All Series (the “Terms and Conditions of the Bonds Issuance”).

   In relation to the request of the Issuer of 8 August 2019 regarding the Bondholders Common Stance to be taken (the “Request”), the Bond Security Agent, pursuant to the provisions of Article 19 Section 5 of the Terms and Conditions of the Bonds Issuance, hereby gives notice to the Zero Coupon Bondholders that the Bondholders Common Stance have been taken.

   Hence, pursuant to the decision made by the Bondholders, the Issuer is authorized to carry out actions indicated in the Request.

 • 09.08.2019 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji w związku z koniecznością wydania na wniosek PBG S.A. wspólnego stanowiska Obligatariuszy PBG S.A.

  • O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z koniecznością wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w związku z wnioskiem Emitenta z dnia 08 sierpnia 2019 r. o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy w sprawach wskazanych we wniosku, na wniosek Emitenta, Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, zwraca się do wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych z wnioskiem o wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Treść wniosku Emitenta została umieszczona pod adresem https://www.pekao.com.pl/corporate/finansowanie/Agent_zabezpieczenia_obligacji/.

   Zgodnie z art. 19 ust. 6 Warunków Emisji Obligacji, każdy z Obligatariuszy, który zamierza wyrazić stanowisko dotyczące kwestii będącej przedmiotem Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy zobowiązany jest dostarczyć Agentowi Zabezpieczenia Obligacji (na adres wskazany poniżej) swoje pisemne stanowisko (w formie papierowej) w tej sprawie do dnia 23 sierpnia 2019 r. wraz z oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz oryginałem świadectwa depozytowego lub świadectw depozytowych („Świadectwo Depozytowe”) wydanych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.) lub odpowiednio oryginałem zaświadczenia lub zaświadczeń („Zaświadczenie”) wystawionych przez podmiot prowadzący ewidencję, w której zapisane zostały Obligacje Zerokuponowe, potwierdzających, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez te zaświadczenia.
   Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie, o których mowa powyżej powinny potwierdzać, odpowiednio, ustanowienie blokady na Obligacjach Zerokuponowych co najmniej do dnia 24 sierpnia 2019 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu lub, że Obligacje Zerokuponowe nie będą przedmiotem obrotu co najmniej do dnia 24 sierpnia 2019 r. lub do dnia zwrotu Zaświadczenia wystawiającemu. Świadectwo Depozytowe lub Zaświadczenie nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed dniem 26 sierpnia 2019 r.

   Dane kontaktowe Agenta Zabezpieczenia Obligacji:
   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

   Karta dla Obligatoriusza

   Karta dla Obligatoriusza
   Pobierz plik

   Wniosek klienta

   Wniosek klienta
   Pobierz plik
 • 09.08.2019 - Announcement of the Bond Security Agent regarding the common stance of Bondholders of PBG S.A. as requested by PBG S.A.

  • Unless otherwise specified in this announcement, all capitalized terms shall have the meaning ascribed to them in the Terms and Conditions of the bonds issuance by PBG Spółka Akcyjna with its registered office in Wysogotowo (“PBG”, the “Issuer”) in the following total number of (as at the dated of this Stance): 9 Series, i.e. from G Series to I Series, from G1 Series to I1 Series and from G3 Series to I3 Series analogous for the Bonds of All Series (the “Terms and Conditions of the Bonds Issuance”).

   Due to the fact that there is a requirement for the Bondholders to take the Common Stance pursuant to the request of the Issuer of 08 August 2019 regarding the Bondholders Common Stance to be taken with respect to matter provided for in the said request, upon the Issuer’s request, the Bond Security Agent, pursuant to the provisions of Article 19 Section 5 of the Terms and Conditions of the Bonds Issuance, hereby requests all the Bondholders of Zero Coupon Bonds to take the Common Stance of Bondholders.

   The Issuer’s request has been published under the following link: https://www.pekao.com.pl/corporate/finansowanie/Agent_zabezpieczenia_obligacji/.

   Pursuant to the provisions of Article 19 Section 5 of the Terms and Conditions of the Bonds Issuance, each Bondholder who intends to express its opinion with respect to a matter provided for in the Common Stance of Bondholders shall deliver to the Bond Security Agent (to the below address) its written stance (on paper) by 23 August 2019 accompanied with original documents or certified true copies of such documents confirming its authority to represent the Bondholder, as well as with the original deposit certificate or certificates (the “Deposit Certificate”) issued pursuant to the provisions of Article 9 Section 1 of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (Dz. U. of 2018, Item 2286, as amended) or the original of certificate or certificates, respectively, (the “Certificates”) issued by an entity keeping the records in which the Zero Coupon Bonds were recorded and confirming that the Zero Coupon Bonds will not be traded until the expiry of such Certificates.
   The Deposit Certificate or the Certificate referred to above, should confirm that Zero Coupon Bonds are blocked at least by 24 August 2019 or by the date on which the Deposit Certificate has been returned to the issuing authority or that the Zero Coupon Bonds are not subject to trading at least by 24 August 2019 or by the date on which the Certificate has been returned to the issuing authority. The Deposit Certificate or the Certificate cannot be collected by the Bondholder before 26 August 2019.

   Contact details of the Bond Security Agent:
   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   Poland
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

   Request to obtain the Bondholders' Common Position

   Request to obtain the Bondholders' Common Position
   Pobierz plik

   Position of a Bondholder

   Position of a Bondholder
   Pobierz plik
 • 31.01.2019 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji (PBG/ZA/2019/0046)

  •  

   KOMUNIKAT AGENTA ZABEZPIECZENIA OBLIGACJI W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ WYDANIA NA WNIOSEK PBG S.A. WSPÓLNEGO STANOWISKA OBLIGATARIUSZY PBG S.A.

   O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z koniecznością wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w związku z wnioskiem Emitenta z dnia 28 stycznia 2019 r.(nr pisma PBG/ZA/2019/0046) o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy w sprawach wskazanych we wniosku, na wniosek Emitenta, Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, zwraca się do wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych z wnioskiem o wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Treść wniosku Emitenta została umieszczona pod adresem https://www.pekao.com.pl/korporacje/agent-zabezpieczenia-obligacji.

   Zgodnie z art. 19 ust. 6 Warunków Emisji Obligacji, każdy z Obligatariuszy, który zamierza wyrazić stanowisko dotyczące kwestii będącej przedmiotem Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy zobowiązany jest dostarczyć Agentowi Zabezpieczenia Obligacji (na adres wskazany poniżej) swoje pisemne stanowisko (w formie papierowej) w tej sprawie do dnia 14 lutego 2019 r. wraz z oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz oryginałem świadectwa depozytowego lub świadectw depozytowych („Świadectwo Depozytowe”) wydanych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.).

   Świadectwo Depozytowe powinno potwierdzać ustanowienie blokady na Obligacjach Zerokuponowych co najmniej do dnia 15 lutego 2019 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu. Świadectwo Depozytowe nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed dniem 15 lutego 2019 r.

   Dane kontaktowe Agenta Zabezpieczenia Obligacji:

   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa

   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

 • 31.01.2019 - Announcement of the Bond Security Agent

  •  

   ANNOUNCEMENT OF THE BOND SECURITY AGENT REGARDING THE COMMON STANCE OF BONDHOLDERS OF PBG S.A. AS REQUESTED BY PBG S.A.

   Unless otherwise specified in this announcement, all capitalized terms shall have the meaning ascribed to them in the Terms and Conditions of the bonds issuance by PBG Spółka Akcyjna with its registered office in Wysogotowo (“PBG”, the “Issuer”) in the following total number of (as at the dated of this Stance): 9 Series, i.e. from G Series to I Series, from G1 Series to I1 Series and from G3 Series to I3 Series analogous for the Bonds of All Series (the “Terms and Conditions of the Bonds Issuance”).

   Due to the fact that there is a requirement for the Bondholders to take the Common Stance pursuant to the request of the Issuer of 28 January 2019 regarding the Bondholders Common Stance to be taken with respect to matter provided for in the said request, upon the Issuer’s request, the Bond Security Agent, pursuant to the provisions of Article 19 Section 5 of the Terms and Conditions of the Bonds Issuance, hereby requests all the Bondholders of Zero Coupon Bonds to take the Common Stance of Bondholders.

   The Issuer’s request has been published under the following link: https://www.pekao.com.pl/korporacje/agent-zabezpieczenia-obligacji

   Pursuant to the provisions of Article 19 Section 5 of the Terms and Conditions of the Bonds Issuance, each Bondholder who intends to express its opinion with respect to a matter provided for in the Common Stance of Bondholders shall deliver to the Bond Security Agent (to the below address) its written stance (on paper) by 14 February 2019 accompanied with original documents or certified true copies of such documents confirming its authority to represent the Bondholder, as well as with the original deposit certificate or certificates (the “Deposit Certificate”) issued pursuant to the provisions of Article 9 Section 1 of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (Dz. U. of 2018, Item 2286, as amended).

   The Deposit Certificate should confirm that Zero Coupon Bonds are blocked at least by 15 February 2019 or by the date on which the Deposit Certificate has been returned to the issuing authority. The Deposit Certificate cannot be collected by the Bondholder before 15 February 2019.

   Contact details of the Bond Security Agent:

   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   Poland
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

 • 31.01.2019 - Komunikat Agenta Zabezpieczenia Obligacji (PBG/ZA/2019/0045)

  •  

   KOMUNIKAT AGENTA ZABEZPIECZENIA OBLIGACJI W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ WYDANIA NA WNIOSEK PBG S.A. WSPÓLNEGO STANOWISKA OBLIGATARIUSZY PBG S.A.

   O ile w treści komunikatu nie wskazano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie („PBG”, „Emitent”) w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 9 Serii, to jest od Serii G do Serii I, od Serii G1 do Serii I1 oraz od Serii G3 do Serii I3, tożsamych dla Obligacji Wszystkich Serii („Warunki Emisji Obligacji”).

   W związku z koniecznością wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w związku z wnioskiem Emitenta z dnia 28 stycznia 2019 r. ( nr pisma PBG/ZA/2019/0045) o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy w sprawach wskazanych we wniosku, na wniosek Emitenta, Agent Zabezpieczenia Obligacji, na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji, zwraca się do wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych z wnioskiem o wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy.

   Treść wniosku Emitenta została umieszczona pod adresem: https://www.pekao.com.pl/korporacje/agent-zabezpieczenia-obligacji.

   Zgodnie z art. 19 ust. 6 Warunków Emisji Obligacji, każdy z Obligatariuszy, który zamierza wyrazić stanowisko dotyczące kwestii będącej przedmiotem Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy zobowiązany jest dostarczyć Agentowi Zabezpieczenia Obligacji (na adres wskazany poniżej) swoje pisemne stanowisko (w formie papierowej) w tej sprawie do dnia 14 lutego 2019 r. wraz z oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz oryginałem świadectwa depozytowego lub świadectw depozytowych („Świadectwo Depozytowe”) wydanych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.).

   Świadectwo Depozytowe powinno potwierdzać ustanowienie blokady na Obligacjach Zerokuponowych co najmniej do dnia 14 lutego 2019 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu. Świadectwo Depozytowe nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed dniem 15 lutego 2019 r.

   Dane kontaktowe Agenta Zabezpieczenia Obligacji:

   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa

   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl

 • 31.01.2019 - Announcement of the Bond Security Agent

  •  

   ANNOUNCEMENT OF THE BOND SECURITY AGENT REGARDING THE COMMON STANCE OF BONDHOLDERS OF PBG S.A. AS REQUESTED BY PBG S.A.

   Unless otherwise specified in this announcement, all capitalized terms shall have the meaning ascribed to them in the Terms and Conditions of the bonds issuance by PBG Spółka Akcyjna with its registered office in Wysogotowo (“PBG”, the “Issuer”) in the following total number of (as at the dated of this Stance): 9 Series, i.e. from G Series to I Series, from G1 Series to I1 Series and from G3 Series to I3 Series analogous for the Bonds of All Series (the “Terms and Conditions of the Bonds Issuance”).

   Due to the fact that there is a requirement for the Bondholders to take the Common Stance pursuant to the request of the Issuer of 28 January 2019 ( ref: PBG/ZA/2019/0045) regarding the Bondholders Common Stance to be taken with respect to matter provided for in the said request, upon the Issuer’s request, the Bond Security Agent, pursuant to the provisions of Article 19 Section 5 of the Terms and Conditions of the Bonds Issuance, hereby requests all the Bondholders of Zero Coupon Bonds to take the Common Stance of Bondholders.

   The Issuer’s request has been published under the following link: https://www.pekao.com.pl/korporacje/agent-zabezpieczenia-obligacji.

   Pursuant to the provisions of Article 19 Section 5 of the Terms and Conditions of the Bonds Issuance, each Bondholder who intends to express its opinion with respect to a matter provided for in the Common Stance of Bondholders shall deliver to the Bond Security Agent (to the below address) its written stance (on paper) by 14 February 2019 accompanied with original documents or certified true copies of such documents confirming its authority to represent the Bondholder, as well as with the original deposit certificate or certificates (the “Deposit Certificate”) issued pursuant to the provisions of Article 9 Section 1 of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (Dz. U. of 2018, Item 2286, as amended).

   The Deposit Certificate should confirm that Zero Coupon Bonds are blocked at least by 14 February 2019 or by the date on which the Deposit Certificate has been returned to the issuing authority. The Deposit Certificate cannot be collected by the Bondholder before 15 February 2019.

   Contact details of the Bond Security Agent:

   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
   Departament Finansowania Strukturyzowanego
   i Nieruchomości Komercyjnych
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa
   Poland
   e-mail: AgZabObl@pekao.com.pl