Szanowni Państwo,

Korzystają Państwo z usługi wypłat w formie zamkniętej. Ułatwiamy i przyspieszamy proces obsługi zgłoszeń dotyczących różnic w wypłatach gotówkowych w formie zamkniętej. 

Informujemy, że w tym celu przekazujemy do Państwa dyspozycji dedykowaną komórkę – Zespół Wsparcia Operacyjnego, która będzie obsługiwała wszystkie rozbieżności w wypłatach zamkniętych z całej Polski. Dzięki czemu wyraźnie skrócimy czas obsługi ww. zgłoszeń oraz ujednolicimy standard obsługi.

Dlatego zespół do którego należy listownie (z potwierdzeniem nadania) wysłać wszystkie zgłoszenia z całej Polski dotyczące stwierdzenia różnicy w wypłacie zamkniętej:

Bank Pekao S.A. 
Zespół Wsparcia Operacyjnego
 ul. Czackiego 21/23, II piętro, pokój 205,
00-043 Warszawa


przekazujemy również wzór protokołu różnicy w wypłacie zamkniętej – w celu ustandaryzowania zgłoszenia, pozwoli to na wyeliminowanie błędów i braków – wzór dostępny także do ściągnięcia pod linkiem.


Prosimy o stosowanie nowego trybu zgłoszeń od dnia 1 kwietnia 2024 r. ponieważ zmieniamy adres wysyłki dokumentów na powyższy.
Zmiana dotyczy protokołów dla usługi wypłat w formie zamkniętej. Proces dystrybucji protokołów dla różnic stwierdzanych we wpłatach zamkniętych pozostaje bez zmian.

Wierzymy, że dzięki nowemu rozwiązaniu obsługa będzie czytelniejsza i sprawniejsza.
Protokół różnicy dla wypłaty zamkniętej powinien być sporządzany z godnie z zapisami Umowy lub Regulaminu 

„Klient musi dokonać przeliczenia Wypłaty nie później niż 2 (dwa) Dni robocze od jej odebrania. W przypadku stwierdzenia różnicy pomiędzy wartością Wypłaty podaną w Zestawieniu wartości, a wartością stwierdzoną po komisyjnym szczegółowym przeliczeniu zawartości opakowania bądź opakowań znaków pieniężnych przez Klienta, Klient zobowiązuje się w dniu dokonania przeliczenia sporządzić protokół różnicy zawierający:
 

  1. nazwę Klienta,
  2. datę i godzinę stwierdzenia różnicy,
  3. rodzaj stwierdzonej różnicy (niedobór/nadwyżka),
  4. wartość stwierdzonej różnicy (waluta i kwota),
  5. datę otrzymania Wypłaty z Banku oraz jej wartość podaną w dokumencie przekazanym wraz z Gotówką,
  6. podpisy pracowników Klienta, którzy dokonywali szczegółowego przeliczenia zawartości opakowania bądź opakowań znaków pieniężnych oraz osoby znajdującej się na karcie wzorów podpisów lub kartą osób upoważnionych. Do protokołu różnicy należy dołączyć elementy opakowania znaków pieniężnych, w którym stwierdzono różnicę umożliwiające identyfikację formującego opakowanie.”


I wysyłany do Banku na powyższy adres.

Wzór protokołu różnicy jest dostępny tutaj.