Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm

Do kogo skierowana jest Tarcza Finansowa PFR w zakresie dużych firm?

Dla dużego przedsiębiorstwa, które:

 • zatrudnia co najmniej 250 pracowników,
 • wykazuje obrót przekraczający 50 mln euro lub sumę bilansową przekraczającą 43 mln euro w ujęciu skonsolidowanym,

oraz dla małego i średniego przedsiębiorstwa, niebędącego mikrofirmą, które:

 • zatrudnia do 249 pracowników
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro w ujęciu skonsolidowanym
 • nie jest beneficjentem programu Tarcza Finansowa dla MŚP w sytuacji, kiedy:
 1. luka finansowania MŚP zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza 3,5 mln zł;
 2. finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19.

spełniającego następujące warunki: 

 • odnotowuje spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
 • utraciło zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów ze względu na COVID-19,
 • nie otrzymuje płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności,
 • w wyniku zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie miało dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami,
 • jest uczestnikiem Programów Sektorowych,
 • prowadziło działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegało z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość),
 • nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacyjnego ani restrukturyzacyjnego.
   

Jeżeli nie kwalifikujesz się do programu dla dużych firm, sprawdź warunki udziału dla mikroprzedsiębiorstw lub małych i średnich firm.

Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Tarczy Finansowej PFR musi posiadać rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji, gdy beneficjent ubiegający się o Tarczę Finansową PFR zobowiąże się do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia wsparcia.

 

Jakie są warunki finansowania?

Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dostępne dla dużych firm może mieć formę:

 • finansowania płynnościowego w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł;
 • finansowania preferencyjnego w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot;
 • finansowania inwestycyjnego w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania beneficjenta Programu określać będzie umowa.

 

Jak ubiegać się o subwencję?

Beneficjent Programu ma prawo przyznania mu wsparcia finansowego z Polskiego Funduszu Rozwoju na warunkach w nim określonych, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku o udzielenie finansowania bezpośrednio do Polskiego Funduszu Rozwoju lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.

Złożenie wniosku jest możliwe już teraz za pomocą formularza na stronie PFR: www.pfr.pl/tarcza. Szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowania będą przekazywane firmom indywidualnie przez PFR po pogłębionej analizie sytuacji finansowej i potrzeb.

Zapraszamy także do śledzenia bieżących informacji na temat Tarczy Finansowej PFR na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.