Dopłaty do oprocentowania BGK

z Funduszu Dopłat do Oprocentowania

dopłaty do oprocentowania

Dopłaty do oprocentowania w wysokości 2 punktów procentowych dla mikro, małych i średnich firm oraz 1 punkt procentowy dla pozostałych przedsiębiorstw

poprawa płynności

Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych (w rachunku bieżącym, obrotowych odnawialnych, obrotowych nieodnawialnych) udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19

finansowanie obrotowe

Dopłaty do oprocentowania do kredytów obrotowych udzielanych na finansowanie bieżącej działalności firmy

niższy koszt finansowania przez 12 miesięcy

BGK pokryje część należnych odsetek kredytu maksymalnie przez okres 12 miesięcy. Umowy o kredyt z dopłatami mogą być podpisywane do 31 grudnia 2020 r.

Skontaktuj się z Doradcą

Zamów kontakt
Dopłaty do oprocentowania udzielane są przez BGK z Funduszu Dopłat do Oprocentowania (FDO).
Dopłaty do oprocentowania dotyczą kredytów obrotowych (w tym kredytów w rachunku bieżącym)  udzielanych w celu  zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19.
Dopłaty stanowią część odsetek należnych bankowi kredytującemu i wynoszą:
  • 2 p.p. w przypadku mikro i MŚP,
  • 1 p.p. w przypadku innego przedsiębiorcy.
O kredyt z dopłatami do oprocentowania mogą wnioskować wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży, oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.
Warunki uzyskania:
  • Przedsiębiorstwo na dzień 31.12.2019 r. nie spełniało kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
  • Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • Przedsiębiorca nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy;
  • Przedsiębiorca utracił płynność finansową (zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań) lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z COVID-19;
  • Przedsiębiorca nie przekroczył kwoty 800 000 euro brutto w ramach pomocy publicznej jaka została im udzielona w formie dopłaty do oprocentowania oraz w innej formie;
  • Przedsiębiorca nie ma obowiązku zwrotu niezgodnej z prawem pomocy (na mocy decyzji Komisji Europejskiej).

Umowy kredytu z dopłata i mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2020 r.
Dopłaty będą udzielane  przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu/aneksu do umowy kredytu z dopłatami. Dopłata jest udzielana, jeżeli przedsiębiorca będący kredytobiorcą nie zalega ze spłatą kapitału kredytu lub odsetek według stanu na koniec miesiąca, którego dotyczy dopłata. Wniosek o kredyt z dopłatami przedsiębiorcy mogą składać za pośrednictwem swojego Doradcy w Centrach Biznesowych MŚP/Centrach Korporacyjnych, a także za pośrednictwem bankowości elektronicznej PekaoBiznes24. Pobierz wniosek klikając w LINK.
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086)
 

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.