Pożyczki Płynnościowe POIR województwo mazowieckie

pożyczki zapewniające finansowanie płynnościowe

w celu ograniczenia skutków COVID-19

przeznaczone dla MŚP z województwa mazowieckiego

finansowanie do 100% wydatków przedsiębiorcy (w tym VAT)

oprocentowanie pożyczki 0 %

opłaty i prowizje – 0 PLN

finansowanie wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej

 
Pożyczka Płynnościowa – województwo mazowieckie

Na podstawie zawartej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy operacyjnej dotyczącej wdrożenia instrumentu finansowego Pożyczka Płynnościowa z instrumentu finansowego udzielane są pożyczki zapewniające finansowanie płynnościowe w celu ograniczenia potencjalnych negatywnych skutków spowodowanych epidemią COVID-19.

Procedura składania wniosku:

Formularz wniosku (załącznik 1 lub 8 do Regulaminu), informacje dotyczące danych osobowych (załączniki 2 lub 9 do Regulaminu) oraz pozostałe załączniki (wskazane w Regulaminie) - stosownie do rodzaju księgowości wnioskodawcy - należy:
 • wypełnić, 
 • wydrukować, 
 • podpisać, 
 • ostemplować pieczęcią firmową, 
 • zeskanować w formacie PDF,
 • dołączyć informację wnioskodawcy (załącznik 6 do Regulaminu) w niezmienionym formacie (arkusz Excel),
 • przesłać komplet na adres: PozyczkiPOIR_mazowieckie2@pekao.com.pl
Ocena wniosków prowadzona będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń w trybie określonym Regulaminem naboru i udzielania Instrumentu Finansowego Pożyczki Płynnościowej POIR.

Informacje dodatkowe:

Pożyczki przeznaczone są dla podmiotu o statusie mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) posiadające na terenie województwa mazowieckiego:
 • siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo
 • stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym potrzeb związanych z odbudową działalności po okresie pandemii COVID-19. 

Środki nie są przeznaczone dla podmiotów, które już utraciły płynność finansową, albo ich sytuacja pogorszyła się w stopniu, który spowodował utratę zdolności kredytowej na dzień składania wniosku.
Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień składania wniosku wydatki bieżące, obrotowe lub, częściowo, wydatki inwestycyjne, w tym np.:
 1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, 
 2. zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy,  
 3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 4. zatowarowanie, półprodukty itp.,
 5. inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy,
 6. bieżące raty (czyli raty nieopłacone z terminem spłaty między 120 dniami przed dniem złożenia wniosku a ostatnim dniem okresu wydatkowania pożyczki udzielonej w ramach niniejszego instrumentu): kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz przedsiębiorcy.

O ile jest to niezbędne do utrzymania działalności przedsiębiorcy i poprawy jego płynności finansowej, dopuszcza się finansowanie wydatków inwestycyjnych do wysokości 20% wypłaconych środków pożyczki.

Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:
 1. dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo 
 2. 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo
 3. jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy. 
Pożyczka może finansować do 100% wydatków przedsiębiorcy.
Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT.

Budżet Programu:
Nabór prowadzony jest jako uzupełniający; budżet naboru wynosi 25 000 000 PLN. 

Oprocentowanie pożyczki – 0%, opłaty i prowizje – 0 PLN.

Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia.

Maksymalna karencja w spłacie rat pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres jej spłaty, z zastrzeżeniem że maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia .

Wymogi dotyczące zabezpieczeń:
 1. Dla pożyczek o wartości do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco, 
 2. Dla pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł (lub kolejnej do 100 tys.) zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie, zgodnie z decyzją Banku.
Pomoc publiczna - udzielenie finansowania ze środków instrumentu finansowego wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej z tytułu dotacji do oprocentowania oraz z tytułu kredytu preferencyjnego.

Pomoc publiczna z tytułu dotacji do oprocentowania jest udzielana w ramach limitu 800 tys. EUR na przedsiębiorstwo (zgodnie z sekcją 3.1. tymczasowych ram pomocy publicznej związanej z epidemią COVID-19).

Pomoc publiczna z tytułu kredytu preferencyjnego jest udzielana zgodnie z sekcją 3.3. tymczasowych ram pomocy publicznej związanej z epidemią COVID-19 (łączna wartość kredytów udzielonych w ramach sekcji 3.2 (gwarancje) i 3.3 nie może przekraczać kosztów wynagrodzeń lub obrotów zdefiniowanych powyżej.

Formularz wniosku można złożyć w okresie od godziny 10.00 w dniu 16 listopada 2021 r. do godziny 18.00 w dniu 18 listopada 2021 r. poprzez ww. dedykowaną skrzynkę e-mail w sposób szczegółowo opisany w Regulaminie naboru.

Ocena wniosków prowadzona będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń i na zasadach określonych w Regulaminie naboru.
 
Termin składnia wniosków upłynął w dniu 18 listopada 2021 r. o godzinie 18.00.
 
 
 • Pliki do pobrania

  Regulamin naboru Pożyczka Płynnościowa POIR mazowsze

  Pobierz plik

  Zał 1. Wniosek o pożyczkę uproszczona rachunkowość

  Pobierz plik

  Zał 2. Informacja Administratora Danych uproszczona rachunkowość

  Pobierz plik

  Zał 3. Informacje o osobie powiązanej z wnioskiem uproszczona rachunkowość

  Pobierz plik

  Zał 4. Informacje zabezpieczeniach uproszczona rachunkowość

  Pobierz plik

  Zał 5. Informacje o podmiocie zabezpieczającym uproszczona rachunkowość

  Pobierz plik

  Zał 6. Informacja wnioskodawcy

  Pobierz plik

  Zał 7. Karta Produktu Pożyczka Płynnościowa POIR

  Pobierz plik

  Zał 8. Wniosek o pożyczkę pełna rachunkowość

  Pobierz plik

  Zał 9. Informacja Administratora Danych pełna rachunkowość

  Pobierz plik