Kontrakt walutowy fx forward

zabezpieczenie przed niekorzystną zmianą kursu walutowego

Transakcja fx forward jest zobowiązaniem stron do transakcji kupna lub sprzedaży waluty w konkretnym terminie w przyszłości, po kursie ustalonym w dniu zawarcia transakcji. Kurs wymiany walut po zawarciu nie zmienia się niezależnie od zmian rynkowych w czasie trwania kontraktu.

zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursów walutowych

klient ustala dokładny kurs wymiany w przyszłych transakcjach kupna lub sprzedaży waluty

pełna informacja

odnośnie kosztów zakupu lub przychodu ze sprzedaży waluty w przyszłości

brak dodatkowych kosztów zawarcia transakcji

możliwe przedterminowe rozliczenie transakcji

pozwala na elastyczne dopasowanie momentu rozliczenia do realnego przepływu walutowego

możliwość przedterminowego zamykania transakcji z bankiem

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Skontaktuj się z Doradcą

Zamów kontakt

Kontrakt walutowy fx forward

Transakcja fx forward jest zobowiązaniem stron do transakcji kupna lub sprzedaży waluty w konkretnym terminie w przyszłości, po kursie ustalonym w dniu zawarcia transakcji. Kurs wymiany walut po zawarciu nie zmienia się niezależnie od zmian rynkowych w czasie trwania kontraktu.

Na czym polegają kontrakty forward?

W momencie zawarcia transakcji strony ustalają kurs terminowy, termin wygaśnięcia kontraktu oraz nominał waluty, który będzie rozliczany w przyszłości. Rozliczenie następuje po kursie terminowym, który wylicza się na podstawie bieżącego kursu rynkowego zmodyfikowanego o tzw. punkty swapowe (wynikające z różnicy stóp procentowych tej pary walut dla okresu, na który została zawarta transakcja).

Kontrakty forward wyróżnia więc dostępność szczegółowych informacji na temat warunków wymiany walut już w chwili, w której zawierana jest transakcja.

Korzyści zawarcia transakcji

Kontrakt forward pozwala zabezpieczyć się przed zmianami kursu walutowego w przyszłości. Transakcja forward pomaga przedsiębiorstwom ograniczyć ryzyko oraz dokonać poprawnej kalkulacji przepływów finansowych. Już w dniu zawarcia transakcji wiadomo, jakie będą koszty zakupu lub przychód ze sprzedaży waluty w przyszłości.

Opłata za forward wynosi zero – nie ma płatności z tytułu zawarcia transakcji. Bank nalicza marżę handlową, która zawiera się w kursie transakcji. Kontrakty forward są często wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, które chcą osiągnąć stabilny poziom kursu wymiany walut w zakresie swoich zobowiązań lub należności i oczekują jednocześnie zagwarantowania rozliczenia zależnego od bieżących potrzeb.

Zabezpieczenie rozliczenia

Kontrakty forward są dostępne dla klientów o zweryfikowanym standingu finansowym, z uwzględnieniem przyznanego limitu przedrozliczeniowego lub depozytu pieniężnego. Wysokość limitu jest wyliczana na podstawie oceny zdolności kredytowej oraz ekspozycji na poszczególne rodzaje ryzyka. Zabezpieczenie pieniężne jest procentem wartości transakcji, składanym w banku w momencie zawarcia transakcji i rozliczanym po zakończeniu kontraktu forward.

Ryzyka związane z kontraktem walutowym fx forward

Z kontraktem walutowym fx forward związane są ryzyka, w tym m.in.:

 • Ryzyko rynkowe – to ryzyko spadku wartości instrumentu finansowego pod wpływem niekorzystnej z punktu widzenia zawartej transakcji zmiany czynników makroekonomicznych i innych czynników rynkowych.
 • Ryzyko zmienności – ryzyko negatywnych zmian wartości instrumentu finansowego wynikające z wahań jego ceny w wybranym okresie. Czynnikiem wpływającym w znacznym stopniu na zmienność jest płynność rynku dla danego instrumentu.
 • Ryzyko walutowe – to ryzyko spadku wartości inwestycji pod wpływem niekorzystnej zmiany kursów walut, w szczególności mające wpływ na równowartość inwestycji w PLN, wyceny transakcji lub kwoty jej rozliczenia. Na poziom kursu walutowego wpływa szereg powiązanych ze sobą czynników makroekonomicznych – m.in. polityka banku centralnego danego kraju, ogólna kondycja gospodarki itp
 • Ryzyko płynności  - definiuje łatwość, z jaką można odkupić lub odsprzedać posiadany instrument finansowy bez utraty wartości w stosunku do bieżącej ceny rynkowej. Niska płynność instrumentu finansowego może skutkować rozliczeniem transakcji po cenach odbiegających od cen rynkowych.
 • Pytania i odpowiedzi

  • Jaki jest termin wygaśnięcia kontraktu?

   Kontrakty forward mogą być zawarte zarówno pojedynczo, jak i w serii. Kontrakty forward zawiera się najczęściej na okres od 3 do 365 dni. Termin trwania kontraktu ustalany jest indywidualnie w dniu zawarcia transakcji. Transakcja fx forward może być zamknięta przedterminowo. W ten sposób możliwe jest elastyczne dopasowanie momentu rozliczenia do realnego przepływu walutowego.

  • Po jakim kursie rozliczania jest transakcja forward?

   Transakcja forward jest rozliczania po kursie terminowym. Jest to kurs wymiany walut ustalony w dniu zawarcia transakcji, po którym zostanie dokonana wymiana w dniu rozliczenia w przyszłości.

   Transakcja forward może być rozliczona netto lub brutto. Rozliczenie netto polega na porównaniu w dniu fixingu kursu referencyjnego do kursu terminowego. Kwota rozliczenia netto jest wyliczana jako iloczyn kwoty transakcji forward w walucie bazowej oraz różnicy kursu referencyjnego i kursu terminowego. Rozliczenie brutto polega na tym, że niezależnie od kursu bieżącego w dniu rozliczenia, klient wymienia walutę bazową w zamian za walutę niebazową po uzgodnionym kursie terminowym. W efekcie następuje rzeczywiste dostarczenie walut transakcji.

  • Jak obliczany jest kurs referencyjny?

   Kurs referencyjny oblicza się jako iloczyn kursu fixingu NBP i odpowiedniego mnożnika, który dla Klienta kupującego walutę bazową wynosi 0,9995, a dla sprzedającego 1,0005, bądź ewentualnie inny kurs ustalony w ramach negocjacji stron.

  • Co to jest waluta bazowa?

   Waluta bazowa to pierwsza waluta w parze walutowej, której cena jest wyrażana w innej walucie obcej (walucie niebazowej).

  • Co należy rozumieć przez pojęcie "dzień rozliczenia"?

   Dzień rozliczenia to dzień zakończenia kontraktu forward. W momencie rozliczenia transakcji dokonywane jest rozliczenie zobowiązań i należności z tytułu zawartej transakcji.

  • W jakich walutach można zawrzeć transakcję forward?

   W ofercie jest ponad 20 walut, w tym: USD, EUR, GBP, CHF, AED, AUD, CAD, HUF, JPY, HRK, CZK, DKK, NOK, SEK, RON, BGN, TRY, XDR, ZAR, CNY.

  • Jaka jest standardowa wartość kontraktu forward?

   Wartość kontraktu forward to minimum 50 000 PLN dla walut EUR i USD oraz 100 000 PLN dla pozostałych walut.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.