Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla Małych i Średnich Firm

Wnioski o subwencję z programu Tarcza Finansowa PFR 1.0 można było składać w serwisach internetowych Banku Pekao S.A. do 31 lipca 2020 r.
 
Do kogo skierowana jest Tarcza Finansowa PFR w zakresie małych i średnich firm?
Do przedsiębiorcy, który:

 • zatrudnia do 249 pracowników, z wyłączeniem właściciela,
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,
 • nie jest mikrofirmą,
 • odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne,
 • na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie znajduje się w trakcie postępowania likwidacyjnego, nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe albo  restrukturyzacyjne,
 • nie prowadzi działalności w zakresie:
 1. produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka,
 2. działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe,
 3. obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Jeżeli nie kwalifikujesz się do programu dla małych i średnich firm, sprawdź warunki udziału dla mikroprzedsiębiorstw lub dużych firm.
Przedsiębiorstwo starające się o subwencję finansową musi spełniać kryteria posiadania rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej oraz rozliczania podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium kraju; jeżeli ten okres jest krótszy niż 2 lata obrotowe – w okresie prowadzenia działalności. Odejście od tej zasady jest możliwie pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta i/lub jego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia swojej rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia lub po wyrażeniu stosownej zgody przez Polski Fundusz Rozwoju. Ponadto beneficjent rzeczywisty, korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.
 
Jakie są warunki finansowania?
Subwencja otrzymana przez przedsiębiorcę może zostać wykorzystana wyłącznie w zakresie dozwolonych przez program celów. Program uniemożliwia rozporządzanie uzyskaną subwencją na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością.
Przedsiębiorca jest uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jest kategorią szeroką i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z/lub niezbędnych dla prowadzonej działalności,  w tym - co do zasady - także wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami,
 • spłatę zaciągniętych kredytów, z zstrzeżeniem jednak, że na przedterminową spłatę kredytów Beneficjent będzie mógł wykorzystać maksymalnie do 25% wysokości otrzymanej subwencji.

W żadnym wypadku natomiast subwencja nie może zostać wykorzystana w celu dokonania rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Obowiązuje całkowity zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na jakiekolwiek płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Ponadto subwencja nie może służyć finansowaniu przejęcia w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy.
Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta określać będzie umowa zawarta przez PFR z Beneficjentem.
 
Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?
Maksymalna kwota subwencji w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm obliczana jest jako procent wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona w procencie przychodów ze sprzedaży zależy również od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Maksymalna kwota subwencji wynosi 3,5 mln zł.
 

Kalkulator subwencji
Jeżeli chcesz wyliczyć szacunkową maksymalną kwotę subwencji dla swojej firmy, skorzystaj z naszego internetowego kalkulatora. Pamiętaj! Kwota, którą uzyskasz jest jedynie wartością  przybliżoną i została obliczona na podstawie wpisanych przez Ciebie danych. Wiążące wyliczenia wraz z decyzją o wysokości przyznanej subwencji  otrzymasz od Polskiego Funduszu Rozwoju dopiero po złożeniu wniosku. Link do kalkulatora.
 

 

 
Jakie są warunki umorzenia subwencji?
Otrzymana przez małą i średnią firmę kwota subwencji może być umorzona maksymalnie do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia jej przyznania, na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji pod warunkiem  prowadzenia działalności przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji;
 • 25% wartości subwencji w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty gotówkowej na sprzedaży;
  25% wartości subwencji  pod warunkiem  utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.

25% wartości udzielonej subwencji bezwarunkowo nie podlega umorzeniu. Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.
 
Jak ubiegać się o subwencję?
Wnioski w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników można składać wyłącznie poprzez bankowość internetową, dlatego zachęcamy wszystkich klientów, którzy jeszcze z niej nie korzystają, do założenia konta w PekaoBiznes24.
 
Jak się przygotować do złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR?

 1. Upewnij się że Bank Pekao S.A. posiada aktualne dane Twoje oraz Twojej firmy, zgodne z wpisem w rejestrze.
 2. Upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku.
 3. Upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm.
 4. Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 5. Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).
 6. Upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

 
UWAGA!


Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie i wysokość subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów:

 • deklarację VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.
 • deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.
   

Szanowni Przedsiębiorcy w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.
 
Chcesz dowiedzieć się więcej?

 • Zadzwoń na bezpłatną infolinię dedykowaną Tarczy Finansowej PFR pod numer 800 103 103
  Infolinia jest czynna codziennie w godzinach: 7:00-22:00.
 • Napisz: tarczafinansowa@pekao.com.pl
  Od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach: 9:00-17.00.
 • Odwiedź stronę Polskiego Funduszu Rozwoju: www.pfr.pl/tarcza

 

 • Pytania i odpowiedzi

   • Jak określić liczbę pracowników na etapie ustalenia przynależności firmy do grupy mikrofirm lub małych i średnich firm?

    • Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych
     i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Mikrofirmą jest przedsiębiorstwo, które zatrudnia co najmniej jednego pracownika (niezależnie od wielkości etatu tego pracownika, np. firma zatrudniająca wyłącznie jedną osobę na 1/3 etatu będzie uznana za mikrofirmę).

     Pracownicy, którzy biorą udział przy wyliczeniu statusu, muszą być zgłoszeni do ZUS na dzień 31 grudnia 2019 r.

     Sposób przeliczania liczby pracowników na potrzeby ustalenia, czy przedsiębiorca mieści się w limicie zatrudnienia przewidzianym dla mikrofirmy oraz małych i średnich firm odbywa się poprzez sumowanie poszczególnych etatów (lub ich ułamkowych części), a nie poprzez sumowanie liczby osób (np. pracodawca zatrudnia 16 osób każda na 0,5 etatu – taki przedsiębiorca w przeliczeniu na etaty zatrudnia 8 osób). Przedsiębiorca określa to, czy należy do segmentu mikro czy MŚP wyłącznie na podstawie przycisku wyboru jednego z dwóch wariantów na formularzu dostępnym w bankowości elektronicznej.

     UWAGA: Przykłady dotyczące określania liczby pracowników w celu ustalenia przynależności znajdują się w pliku OKREŚLANIE LICZBY PRACOWNIKÓW w zakładce DOKUMENTY na stronie www.pekao.com.pl/tarcza-PFR 
      

   • Jak określić liczbę pracowników firmy na etapie ustalania wysokości subwencji dla mikrofirmy oraz umorzenia subwencji dla mikrofirmy/małej i średniej firmy?

    • Pracownikiem jest:

     • osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (zgłoszona do ZUS)

     oraz

     • osoba współpracująca, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia), które były zgłoszone do ubezpieczenia społecznego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję. Do pracowników wliczają się także osoby na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich, chorobowych etc.

     W przypadku ułamkowych etatów osób zatrudnionych na umowie o pracę, należy zsumować ułamkowe części etatów. Wynik sumowania nie musi być liczbą całkowitą (czyli może wynieść np. 1,75 etatu). Każda osoba współpracująca traktowana jest jak jeden etat przy stosunku pracy (niezależnie od liczby relacji: liczba godzin na umowie zlecenie / liczba godzin na etacie pracowniczym). Każda osoba na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym traktowana jest jak jeden etat przy stosunku pracy (dotyczy to również osób, które przed tymi urlopami były zatrudnione na część etatu).

     UWAGA: Wypełniając formularz na stronie banku, należy całkowitą liczbę pracowników zaokrąglać zawsze w górę, np. zatrudniając na etat 3,2 pracownika, należy wpisać cyfrę 4.

     UWAGA: Przykłady dotyczące określania liczby pracowników w celu ustalenia wysokości subwencji znajdują się w pliku OKREŚLANIE LICZBY PRACOWNIKÓW w zakładce DOKUMENTY na stronie www.pekao.com.pl/tarcza-PFR 
      

   • Kto może złożyć wniosek o udzielenie subwencji finansowej w imieniu przedsiębiorcy?

    • Wniosek o wsparcie może zostać złożony wyłącznie poprzez system bankowości elektronicznej banku biorącego udział w Programie na udostępnionym tam formularzu. Wniosek może zostać złożony przez jedną osobę, niezależnie od zasad reprezentacji przedsiębiorcy, która spełni łącznie następujące warunki:

     • posiada dostęp do bankowości elektronicznej Beneficjenta;
     • jest uprawniona do realizacji przelewów lub do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta;
     • złoży oświadczenie, iż została upoważniona przez Beneficjenta do wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy o wsparcie,  jest świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i działanie w imieniu Beneficjenta bez wymaganych upoważnień oraz zwalnia bank pośredniczący w wypłacie i obsłudze subwencji z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej wobec PFR w zakresie niezbędnym dla zawarcia i wykonywania umowy subwencji;
     • ma możliwość podpisania wniosku przy wykorzystaniu bankowych narzędzi autoryzacyjnych.

     UWAGA: Wzór PEŁNOMOCNICTWA oraz OŚWIADCZENIA można pobrać na stronie www.pekao.com.pl/tarcza-PFR w zakładce DOKUMENTY.
      

   • W jaki sposób przedsiębiorca powinien obliczyć spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży)?

    • Spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako:

     • stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego; lub
     • stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

      

   • Prowadzenie jakiego rodzaju działalności gospodarczej może powodować odmowę udzielenia wsparcia w ramach Programu?

    • Takie rodzaje działalności to:

     • działalność w zakresie produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem, bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka,
     • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania,
     • podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe, lub działalność w zakresie obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

     PFR może, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, z uwzględnieniem zasady racjonalności ekonomicznej, w tym wyważenie słusznych interesów danego przedsiębiorcy, ogółu wszystkich przedsiębiorców biorących udział w Programie i Skarbu Państwa oraz realizacji celów szczegółowych określonych w Programie, odstąpić od stosowania powyższego ograniczenia.
      

   • Jakie są warunki wyliczania maksymalnej wysokości subwencji dla działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych?

    • Dla działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury, maksymalna wysokość subwencji finansowej nie może przekroczyć 120 000 EUR, przy czym do limitu wliczane są również inne środki pomocy publicznej otrzymane w ramach wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, udzielone na podstawie Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01).

     Dla działalności w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, maksymalna wysokość subwencji finansowej nie może przekroczyć 100 000 EUR, przy czym do limitu wliczane są również inne środki pomocy publicznej otrzymane w ramach wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, udzielone na podstawie Sekcji 3.1 Tymczasowych ram.
      

   • Czy można odwołać się od decyzji PFR w sprawie subwencji?

    • W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia w niższej kwocie niż wnioskowana Beneficjent będzie mógł złożyć odwołanie w celu uzyskania pełnej kwoty wnioskowanego wsparcia, po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia. Beneficjent ma możliwość złożenia nie więcej niż dwóch odwołań, przy czym pierwsze odwołanie może zostać złożony nie wcześniej niż 11 maja 2020 r. W przypadku otrzymania negatywnej decyzji przedsiębiorca może złożyć nowy wniosek.

     Odwołanie:

     • musi być złożone w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny, nawet jeśli wniosek pierwotny został odrzucony;
     • musi zawierać ID wniosku pierwotnego;
     • może dotyczyć jedynie kwoty różnicy (w przypadku uznania pierwotnego wniosku jedynie w części);
     • musi zawierać wszystkie oświadczenia takie jak we wniosku pierwotnym, w tym:
      - wszystkie oświadczenia wiedzy na temat Beneficjenta i jego sytuacji gospodarczej; oraz
      - wszystkie oświadczenia własne osoby składającej wniosek (potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa, o odpowiedzialności karnej, RODO itd.) nawet jeśli odwołanie składa ta sama osoba, która podpisywała umowę o subwencję finansową;
     • może zostać złożone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pierwszej decyzji, od której składane jest odwołanie.

     Proces składania i rozpatrywania odwołania przebiega dokładnie tak samo jak proces dotyczący pierwotnego wniosku.
      

   • Czy w razie zawieszenia prowadzenia działalności firma będzie zobowiązana do zwrotu subwencji finansowej?

    • Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy zostanie zawieszona w trakcie 12 miesięcy licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej, wówczas przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu 100% subwencji finansowej, ponieważ przedsiębiorca faktycznie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie okresu badania. Zgodnie zaś z warunkami zwrotu subwencji wymóg prowadzenia działalności musi być spełniony w każdym czasie okresu objętego badaniem. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może zaś wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

   • Czy w ramach ubiegania się o subwencję mogę wskazać luty 2020 r. jako miesiąc spadku obrotów gospodarczych?

    • Nie. Wielkość spadku przychodów ze sprzedaży należy ustalać dla dowolnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Pierwszym miesiącem po 1 lutego 2020 r. jest marzec 2020 r. W konsekwencji do końca kwietnia, jako pierwszy miesiąc, w którym przedsiębiorca odnotował spadek przychodów ze sprzedaży, powinien zostać wskazany marzec 2020 r.

     Spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. należy porównać do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r. Alternatywnie, spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży z marca 2019 r. Dalej – spadek przychodów ze sprzedaży w kwietniu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. albo kwietniu 2019 r. (wedle wyboru przedsiębiorcy).
      

   • Co będzie brane pod uwagę przy weryfikacji spadku obrotów?

    • Weryfikacja spadków obrotów będzie odbywała się na podstawie deklaracji VAT-7 (w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie), VAT_JPK (w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie) oraz oświadczenia zawartego w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, w tym RZIS (w przypadku podmiotów nie rozliczających podatku VAT.

   • Czy dane wprowadzane we wniosku o przyznanie pomocy są weryfikowane przez PFR?

    • Tak. Są weryfikowane na podstawie danych z rejestrów publicznych. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja odnośnie przyznania subwencji.

     Dlatego niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorca złożył odpowiednio wcześniej np. deklarację VAT za miesiąc, dla którego przedsiębiorca wykazuje spadek obrotów, aby uniknąć odrzucenia wniosku.

     Przed złożeniem wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od skutecznego złożenia deklaracji VAT-7 we właściwym Urzędzie Skarbowym minęły co najmniej 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT.

     Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.
      

   • Jak obliczać stan zatrudnienia, który należy podać we wniosku o przyznanie subwencji?

    • Przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie subwencji finansowej będący Mikrofirmą we wniosku o przyznanie subwencji będzie musiał oświadczyć jaką liczbę osób zatrudniał:

     • na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
     • na dzień 31 grudnia 2019 r.;
     • na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim.

     Przedsiębiorca będący MŚP oświadcza o stanie zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

     Ważne: Jeśli liczba pracowników wyliczona dla tych pól we wniosku nie będzie liczbą całkowitą, należy zaokrąglić liczbę "w górę".

     Dla określenia powyższego stanu zatrudnienia (zatrudnienie na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji) przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną:
     (i) która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz została zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalenia stanu zatrudnienia przedsiębiorcy na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; oraz
     (ii) współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia), która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych, na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej.

     Wyjaśnienie o szczegółowym sposobie ustalania stanu zatrudnienia znajdą Państwo tutaj
      

   • Czy każdy może złożyć wniosek o subwencję w imieniu przedsiębiorcy?

    • Nie, wniosek o subwencję może zostać złożony przez:

     1. osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę - taka osoba wcześniej powinna zostać upoważniona do złożenia wniosku i wymaganych oświadczeń na podstawie pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” lub
     2. osobę uprawnioną do samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy, jak członek jego organu lub innego rodzaju przedstawiciel, którego dane są zamieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

      

     Przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć do banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumenty m.in. potwierdzające, że osoba podpisująca i składająca wniosek była umocowana do jego złożenia (tj. w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

   • Czy na potrzeby weryfikacji statusu mikrofirmy oraz małej i średniej firmy należy uwzględnić wartość zatrudnienia, przychodów i sumy bilansowej właściciela i spółek zależnych wnioskodawcy?

    • Kryterium skali zatrudnienia oraz skali finansowej odnosi się do przedsiębiorcy, z uwzględnieniem jego właściciela i spółek zależnych. Określając status mikrofirmy lub małej lub średniej firmy należy zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych) i w razie konieczności sumować dane dotyczące przedsiębiorstw z nim powiązanych w następujący sposób:
     (i) przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa powiązane – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości dane przedsiębiorstw powiązanych,
     (ii) przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa partnerskie – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się dane przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (z tym że należy wziąć pod uwagę wyższy udział) - nie dotyczy to publicznych korporacji inwestycyjnych, spółek venture capital, osób fizycznych lub grupy osób fizycznych prowadzących regularną działalność inwestycyjną jako tzw. „anioły biznesu”, o ile całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR; inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego.

     Dane przedsiębiorstw, które podlegają sumowaniu należy ustalać na podstawie ksiąg rachunkowych lub danych pochodzących ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Szczegółowe informacje dotyczące ustalenia statusu przedsiębiorstwa znajdują się w Załączniku I Rozporządzenia Pomocowego.
      

   • Czy warunkiem wnioskowania o subwencję jest brak zaległości w podatkach i składkach na ubezpieczenia społeczne?

    • Tak, to jeden z warunków ubiegania się o subwencję. Może się o nią ubiegać przedsiębiorca, który:

     1. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku,
     2. nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r. albo
     3. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku.

      

     Przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.
      

   • Czy z subwencji finansowej mogą skorzystać podmioty sektora rolnego lub rybołówstwa i akwakultury?

    • Tak, z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy:

     1. prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, tj. zajmujący się wytwarzaniem płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt, wymienionych w załączniku I do TFUE (z wyjątkiem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury), bez poddawania ich jakiemukolwiek dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych produktów. Ponadto, do produkcji podstawowej produktów rolnych zalicza się wykonywane w gospodarstwach czynności niezbędne do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży („Rolnik”); oraz
     2. prowadzący działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, tj. produkujący, przetwarzający lub wprowadzający do obrotu produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1) („Rybak”);

     pod warunkiem, że spełniają jednocześnie pozostałe kryteria, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania subwencji finansowej.

     Do podmiotów prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych stosuje się limit łącznej pomocy publicznej, którą podmioty te mogą otrzymać w ramach sekcji 3.1. Tymczasowych Ram Pomocy w wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

     Do podmiotów prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury stosuje się limit łącznej pomocy publicznej, którą podmioty te mogą otrzymać w ramach sekcji 3.1. Tymczasowych Ram Pomocy w wysokości równowartości w złotych 120 000 euro.